Документ 285-XIV, перша редакція — Прийняття від 01.12.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з метою
підтримки наукової і науково-технічної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 2-3, ст.21 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до законодавчих актів України:
1. Статтю 3 Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16,
ст. 119) доповнити після абзацу першого новим абзацом другим
такого змісту:
"стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного
оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на
світовий ринок високотехнологічної продукції".
У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами третім - тринадцятим.
2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4,
ст. 28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10,
ст. 35):
1) у статті 1:
у пункті 1.11 останнє речення викласти в такій редакції:
"Кредит розподіляється на фінансовий кредит, товарний кредит,
інвестиційний податковий кредит та кредит під цінні папери, що
засвідчують відносини позики";
доповнити пункт 1.11 підпунктом 1.11.4 такого змісту: "1.11.4. Інвестиційний податковий кредит - це відстрочка
плати податку на прибуток, що надається суб'єкту підприємницької
діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових
ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною
компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень
податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано
внаслідок реалізації інноваційних програм".
2) у статті 7: абзац "б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 доповнити словами:
"науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами
III-IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави".
3. У статті 5 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37,
N 14, ст. 55, N 18, ст. 95, N 33, ст. 224, N 36-37, ст. 244):
1) пункт 5.2 доповнити підпунктом 5.2.5 такого змісту: "5.2.5. продажу та безкоштовної передачі приладів,
обладнання, матеріалів науковим установам та науковим
організаціям, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації,
внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким
надається підтримка держави за умови використання їх виключно для
власних потреб";
2) доповнити статтю пунктом 5.7 такого змісту: "5.7. Звільняються від оподаткування операції з ввезення
(імпортування) науковими установами, науковими організаціями,
вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації наукових
приладів і обладнання, які використовуються ними виключно для
власних потреб".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 грудня 1998 року
N 285-XIVвгору