Документ 282-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 282
Київ

Про затвердження Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 282

ПОРЯДОК
виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів обласними, Київською міською, районними та районними у м. Києві держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад щодо виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі - особи), які залишилися проживати в зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації супроводження таких осіб.

2. Виявлення та супроводження осіб, які залишилися проживати в зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, - це комплекс заходів, гарантованих державою та спрямованих на життєзабезпечення таких осіб, зокрема щодо забезпечення:

надання медичної допомоги особам, у тому числі забезпечення лікарськими засобами;

технічними та іншими засобами реабілітації і медичними виробами;

надання соціальної допомоги;

предметами першої необхідності;

продуктами харчування та водою;

засобами гігієни;

засобами зв’язку, живлення та опалення;

індивідуальними засобами захисту;

інформацією про заходи безпеки, об’єкти укриття, засоби зв’язку із службами швидкого реагування тощо.

Перелік зазначених у цьому Порядку заходів не є вичерпним.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі цивільного захисту України, Законах України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про боротьбу з тероризмом”.

3. Дія цього Порядку поширюється на осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, у тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з інтелектуальним та психічним порушенням.

До інших маломобільних груп населення у цьому Порядку належать:

багатодітні сім’ї;

прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї, в яких діти перебувають під опікою чи піклуванням;

вагітні жінки та особи похилого віку, які не мають працездатних членів сім’ї в населеному пункті проживання (одинокі);

інші особи, які не можуть самостійно пересуватися, якщо вони не мають працездатних членів сім’ї в населеному пункті проживання (одинокі).

4. Особи розподіляються на чотири категорії:

перша - особи з інвалідністю, які не мають працездатних членів сім’ї в населеному пункті проживання (одинокі);

друга - особи з інвалідністю, які проживають самостійно, але мають працездатних членів сім’ї в населеному пункті проживання, діти з інвалідністю, які мають працездатних членів сім’ї, вагітні жінки та особи похилого віку, які не мають працездатних членів сім’ї в населеному пункті проживання (одинокі), а також інші особи, які не можуть самостійно пересуватися, якщо вони не мають працездатних членів сім’ї в населеному пункті проживання (одинокі);

третя - багатодітні сім’ї;

четверта - прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї, в яких діти перебувають під опікою чи піклуванням.

5. Рішення про організацію та здійснення супроводження осіб, які залишилися проживати в зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, приймається головою місцевої держадміністрації, керівником виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради.

6. Для здійснення супроводження осіб у місцевих держадміністраціях, виконавчих органах міських, районних у містах (у разі утворення) рад утворюються групи виявлення та супроводження осіб (далі - групи).

Залежно від розміру адміністративно-територіальної одиниці зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження можуть утворюватися одна або кілька груп.

Керівник групи і її персональний склад затверджуються головою місцевої держадміністрації, керівником виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради.

7. Група формується із числа фахівців з питань цивільного захисту, соціального захисту населення, справ дітей, охорони здоров’я обласних, Київської міської, районної та районної у м. Києві держадміністрації, виконавчих органів міської, районної у місті (у разі утворення) ради, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - члени групи).

До роботи групи можуть долучатися за згодою представники громадських об’єднань осіб з інвалідністю, суб’єктів підприємницької діяльності та волонтери (далі - волонтери).

Група розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про її утворення.

8. Координацію роботи групи та контроль за її діяльністю здійснює орган, за рішенням керівника якого утворено групу.

9. За членами групи на час виконання завдань з виявлення та супроводження осіб зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

10. Організація побутового забезпечення членів групи, а також забезпечення їх у разі потреби спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи, транспортом тощо покладається на орган, за рішенням якого утворено групу.

11. Для забезпечення належного виконання завдань члени групи на підставі списків осіб, поданих у межах компетенції структурними підрозділами з питань цивільного захисту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, службами у справах дітей обласних, Київської міської, районних та районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад, територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю (далі - списки осіб), здійснюють заходи щодо виявлення осіб шляхом відвідування місць їх постійного проживання/перебування.

У списках осіб обов’язково міститься така інформація про особу:

прізвище, ім’я, по батькові;

відомості про дієздатність;

адреса фактичного проживання/перебування;

контактний телефон;

підстава для включення до списку осіб;

категорія особи відповідно до пункту 4 цього Порядку.

Якщо виявлена особа визнана судом недієздатною, зазначається інформація про її опікуна (у разі наявності).

12. Члени групи та волонтери, які мають спеціальні навички та обладнання, здійснюють виявлення та супроводження осіб у порядку черговості категорій, визначених у пункті 4 цього Порядку, але не рідше ніж два рази на тиждень згідно з планом, затвердженим розпорядженням голови місцевої держадміністрації, рішенням керівника виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради.

13. Під час відвідування місць постійного проживання/перебування осіб члени групи оцінюють потреби їх життєзабезпечення, обстежують матеріально-побутові умови (за згодою осіб) і визначають вид допомоги, якої вони потребують.

14. За результатами відвідування осіб членами групи складається та подається керівникові групи для узагальнення акт (про надану або необхідну) допомогу особі за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

15. У разі виявлення під час відвідування особи загрози її життю чи здоров’ю члени групи невідкладно інформують про це Національну поліцію, заклади охорони здоров’я, а в разі необхідності евакуації особи - територіальний орган ДСНС, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради для організації вивезення особи та розміщення в безпечному районі з урахуванням черговості категорій, визначених у пункті 4 цього Порядку.

16. Місцева держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради відповідно до наданих керівником групи актів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, в одноденний строк приймає рішення про надання особам відповідної допомоги та в разі потреби організовує їх вивезення та розміщення в безпечному районі з урахуванням вимог Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 92, ст. 3386; 2016 р., № 99, ст. 3215).

17. У разі потреби списки осіб та вид допомоги, якої вони потребують, за поданням керівника групи можуть корегуватися місцевою держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради.

18. Здійснення супроводження особи припиняється в разі:

вивезення та розміщення особи в безпечному районі з урахуванням вимог, визначених у Методиці планування заходів з евакуації, затвердженій наказом МВС від 10 липня 2017 р. № 579;

прийняття рішення про скасування дії режиму зони надзвичайної ситуації або можливого ураження згідно із законодавством;

втрати підстав для віднесення до категорії осіб, визначених у пункті 4 цього Порядку;

смерті особи.

19. Заходи щодо виявлення та супроводження осіб фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, з інших не заборонених законодавством джерел та в межах матеріальних резервів, передбачених відповідно до вимог законодавства для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.вгору