Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 06.09.20052803-IV
Документ 2803-IV, перша редакція — Прийняття від 06.09.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.482 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17,
ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273):
1) абзац другий частини четвертої статті 27 викласти в такій
редакції:
"Право власності на приватизований об'єкт переходить до
покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об'єкта
приватизації";
2) частину третю статті 29 після абзацу п'ятого доповнити
п'ятьма абзацами такого змісту:
"Посадові особи підприємств, на балансі яких знаходяться
об'єкти приватизації, несуть адміністративну відповідальність у
вигляді штрафу за:
порушення вимог органів приватизації щодо своєчасного надання
достовірної інформації про об'єкти приватизації, які підлягають
продажу, або надання інформації не в повному обсязі -
у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
вчинення тих самих дій протягом року після накладення
адміністративного стягнення -
у розмірі від ста до двохсотп'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом одинадцятим.
2. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160):
1) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
"1. Право володіння, користування і розпорядження об'єктом
приватизації переходить до покупця з моменту сплати повної
вартості придбаного об'єкта приватизації";
2) у статті 23:
а) абзац перший частини першої доповнити словами "а також
актом приймання-передачі зазначеного майна";
б) в абзаці другому частини п'ятої слова "з моменту переходу
до нього права власності на об'єкт приватизації" замінити словами
"з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу";
в) у частині шостій слова "нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу" замінити словами "сплати повної вартості
придбаного об'єкта приватизації".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2803-IV



вгору