Документ 279-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.03.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2011 р. N 279
Київ
Про затвердження Порядку надання державної підтримки
здійсненню державно-приватного партнерства

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України "Про
державно-приватне партнерство" ( 2404-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання державної підтримки здійсненню
державно-приватного партнерства, що додається.
2. Міністерству фінансів разом з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі, іншими центральними органами виконавчої влади
під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) та
складання проектів Державного бюджету України на наступні роки
передбачати видатки для надання державної підтримки здійсненню
державно-приватного партнерства (далі - державна підтримка).
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим під час внесення
змін до бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік
( rb0173002-10 ) та складання проектів бюджету Автономної
Республіки Крим на наступні роки передбачати кошти для надання
державної підтримки.
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
під час внесення змін до місцевих бюджетів на 2011 рік та
складання проектів місцевих бюджетів на наступні роки передбачати
кошти для надання державної підтримки;
затвердити порядок надання державної підтримки щодо об'єктів
комунальної власності.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 279
ПОРЯДОК
надання державної підтримки здійсненню
державно-приватного партнерства

1. Цей Порядок визначає процедуру надання державної підтримки
здійсненню державно-приватного партнерства (далі - державна
підтримка) щодо об'єктів державної власності.
2. Державна підтримка щодо об'єктів, які належать Автономній
Республіці Крим, надається згідно з порядком, затвердженим Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, а щодо об'єктів комунальної
власності - згідно з порядком, затвердженим відповідним органом
місцевого самоврядування.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі України "Про державно-приватне партнерство" ( 2404-17 ).
4. Державна підтримка надається для здійснення заходів
(програм) під час виконання договорів, укладених у рамках
державно-приватного партнерства (далі - договори
державно-приватного партнерства), з урахуванням:
1) актуальності та соціальної спрямованості заходів
(програм), що здійснюються під час виконання договорів
державно-приватного партнерства (далі - заходи (програми);
2) співвідношення витрат та очікуваного результату від
здійснення заходів (програм);
3) результатів аналізу ефективності використання бюджетних
коштів;
4) детальності техніко-економічних розрахунків і
обґрунтування обсягу та форми надання державної підтримки;
5) інноваційності заходів (програм);
6) можливого негативного впливу на стан навколишнього
природного середовища внаслідок виконання договорів
державно-приватного партнерства;
7) наявності кадрового, матеріально-технічного та методичного
забезпечення для виконання договорів державно-приватного
партнерства.
5. Державна підтримка може надаватися:
шляхом надання державних та місцевих гарантій;
шляхом фінансування здійснення заходів (програм) за рахунок
коштів державного чи місцевих бюджетів та інших джерел згідно із
загальнодержавними та місцевими програмами;
в іншій формі згідно із законом.
6. Ініціатором пропозиції щодо надання державної підтримки
(далі - ініціатор) може виступати державний або приватний партнер
за погодженням з державним партнером на всіх етапах виконання
договору державно-приватного партнерства.
7. Рішення про надання державної підтримки приймається
Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом
виконавчої влади (далі - уповноважений орган).
8. Надання державної підтримки за рішенням Кабінету Міністрів
України або уповноваженого органу здійснюється відповідно до
порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за
відповідною програмою.
9. Для надання державної підтримки ініціатор подає на розгляд
Міністерства економічного розвитку і торгівлі (далі -
Міністерство) такі документи:
1) заяву за формою, визначеною Міністерством;
2) засвідчені в установленому порядку копії:
установчих документів;
документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду
згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або копію паспорта та за
наявності ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для
фізичних осіб);
договору державно-приватного партнерства;
висновку за результатами проведення аналізу ефективності
здійснення державно-приватного партнерства;
звіту про стан виконання договору державно-приватного
партнерства за останній звітний період - у разі подання пропозиції
щодо надання державної підтримки під час виконання договору
державно-приватного партнерства;
звіту про фінансові результати господарської діяльності
приватного партнера за минулий рік та на останню звітну дату
поточного року відповідно до законодавства;
3) техніко-економічний розрахунок (бізнес-план) заходів
(програм);
4) обґрунтування запропонованих обсягу та форми державної
підтримки.
10. Заява та документи, що додаються до неї, подаються в
одному примірнику ініціатором або уповноваженою ним особою.
Заява та документи можуть бути надіслані рекомендованим
листом з описом вкладення, при цьому підпис ініціатора - фізичної
особи - підприємця та уповноваженої ним особи засвідчується
нотаріально.
Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність
відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.
11. У разі подання документів, що не відповідають вимогам
законодавства та цього Порядку, Міністерство у двотижневий строк
повідомляє ініціатора у письмовій формі про відмову в розгляді
заяви про надання державної підтримки з відповідним
обґрунтуванням.
12. Міністерство за результатами розгляду в двотижневий строк
поданих документів готує висновок про доцільність надання
державної підтримки, її форму та обсяг або про недоцільність
надання державної підтримки, про що повідомляє ініціатора у
письмовій формі з відповідним обґрунтуванням.
Критерії та умови надання державної підтримки, визначення її
форми та обсягу затверджуються Міністерством за погодженням з
Мінфіном.
13. У разі надання державної підтримки за рішенням Кабінету
Міністрів України Міністерство на підставі висновку про
доцільність надання державної підтримки, її форму та обсяг готує і
протягом 30 календарних днів з дня затвердження такого висновку
подає Кабінету Міністрів України в установленому порядку разом з
відповідним обґрунтуванням проект акта про надання державної
підтримки.
14. Рішення уповноваженого органу про надання державної
підтримки приймається на підставі висновку про доцільність надання
державної підтримки, її форму та обсяг.вгору