Документ 2785-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.12.2001. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст.43 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85, N 30, ст. 229; 1996 р., N 52, ст. 302) такі зміни:
 
     1. Пункт 12 статті 2 викласти в такій редакції:
 
     "12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин".
 
     2. Підпункт "у" пункту 6 статті 3 викласти в такій редакції:
 
     "у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин:
 
     за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:
 
     для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 
     для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;
 
     за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:
 
     для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
     для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;
 
     за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:
 
     для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 
     для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;
 
     за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:
 
     для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
     для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;
 
     за подання заявки про видачу патенту України на сорт рослин:
 
     для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
 
     для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 300 доларів США;
 
     за видачу патенту на сорт рослин:
 
     для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
 
     для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 600 доларів США;
 
     за продовження чинності патенту на сорт рослин щорічно, починаючи з дати надходження заявки про його видачу:
 
     для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - у таких розмірах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (н.м.д.г.) і для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - у доларах США відповідно:
 
     за перший рік 0,1 н.м.д.г. або 60 доларів США;
 
     за другий рік 0,15 н.м.д.г. або 90 доларів США;
 
     за третій рік 0,2 н.м.д.г. або 120 доларів США;
 
     за четвертий рік 0,25 н.м.д.г. або 150 доларів США;
 
     за п'ятий рік 0,3 н.м.д.г. або 180 доларів США;
 
     за шостий рік 0,4 н.м.д.г. або 240 доларів США;
 
     за сьомий рік 0,5 н.м.д.г. або 300 доларів США;
 
     за восьмий рік 0,6 н.м.д.г. або 360 доларів США;
 
     за дев'ятий рік 0,8 н.м.д.г. або 480 доларів США;
 
     за десятий - двадцятий роки 1,0 н.м.д.г. або 600 доларів США;
 
     за двадцять перший - сороковий роки 1,0 н.м.д.г. або 600 доларів США;
 
     за сплату мита за підтримання чинності патенту на сорт рослин протягом шести місяців після закінчення встановленого строку його сплати розмір мита збільшується на 50 відсотків.
 
     3. У частині першій статті 4:
 
     у пункті 2 та абзаці шостому пункту 16 слова "раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки" замінити словами "винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції";
 
     пункт 32 виключити.
 
     4. У частині першій статті 6 слова "одержанням патентів на сорти рослин, підтриманням їх чинності" замінити словами "одержанням охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин".
 
     5. У частині третій статті 7 слова "вільно конвертованій валюті виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, еквівалентного 600 доларів" замінити словом "доларах".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і поширюється на правовідносини, що виникли після 9 червня 2001 року.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2785-IIIвгору