Документ 278-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.05.2012, підстава - v4032760-12

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 березня 2009 р. N 278
Київ
Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг
та оренду торгових приміщень (площ)
у торговельних об'єктах,
на ринках з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів
в умовах фінансово-економічної кризи
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 868 ( 868-2009-п ) від 29.07.2009
N 557 ( 557-2010-п ) від 07.07.2010 }
{ Щодо визнання Постанови незаконною та скасованою див. Постанову
Окружного адміністративного суду міста Києва
N 2а-4429/09/2670 ( v4429805-10 ) від 07.09.2010 }
{ Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від
23.06.2011 року ( v4429805-11 ) постанову Окружного
адміністративного суду міста Києва N 2а-4429/09/2670
( v4429805-10 ) від 07.09.2010 залишено без змін }
{ Ухвалою Вищого адміністративного суду N К/9991/40323/11
( v4032760-12 ) від 15.05.2012 Постанову Окружного
адміністративного суду міста Києва N 2а-4429/09/2670
( v4429805-10 ) від 07.09.2010 та Ухвалу Київського
апеляційного адміністративного суду від 23.06.2011 року
( v4429805-11 ) залишено без змін }

З метою стабілізації цін на споживчому ринку і посилення
боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної
кризи та відповідно до статей 4 і 8 Закону України "Про ціни і
ціноутворення" ( 507-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Абзац двадцять восьмий пункту 12 додатка до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548
( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник
України, 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396; 2004 р., N 52,
ст. 3452; 2005 р., N 17, ст. 903; 2006 р., N 20, ст. 1463;
2007 р., N 46, ст. 1882, N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795)
викласти у такій редакції:
"граничні розміри плати за послуги, що надаються у
торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та
непродовольчих товарів; граничні рівні цін, нормативи
рентабельності (у розмірі не вище 20 відсотків) за надання в
оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного
та/або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, на
ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;".
2. Затвердити Примірний договір оренди торговельного місця,
що додається.
Рекомендувати суб'єктам господарювання, які надають в оренду
торговельні місця на ринках з продажу продовольчих та
непродовольчих товарів, укладати відповідні договори з
орендарями. { Пункт 2 в редакції Постанов КМ N 868 ( 868-2009-п ) від
29.07.2009, N 557 ( 557-2010-п ) від 07.07.2010 }
3. Міністерству економіки разом з Державним комітетом з
питань регуляторної політики та підприємництва розробити у
двотижневий строк порядок розрахунку цін на послуги та оренду
торгових приміщень (площ) та їх обслуговування у торговельних
об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих
товарів.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
вжити заходів до недопущення зростання цін за надання послуг
та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на
ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
запровадити на період до подолання фінансово-економічної
кризи у порядку, встановленому законодавством, регулювання цін за
надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних
об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих
товарів;
сприяти укладенню суб'єктами господарювання примірного
договору, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. N 278
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 868 ( 868-2009-п )

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
оренди торговельного місця
________________________________ ___ ____________ 20___ р.
(найменування населеного пункту)
__________________________________________________________ в особі
(повне найменування орендодавця) _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________, з однієї сторони (далі -
(найменування документа)
орендодавець), та ________________________________________________
(повне найменування орендаря)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,
(найменування документа)
(далі - орендар), з другої сторони (далі - сторони), уклали
договір про нижченаведене.
Предмет договору
1. Предметом договору є торговельне місце N ___ загальною
площею _____________ кв. метрів, що розташоване на території ринку __________________________________________________________________
(найменування ринку, сектор та номер ряду)
(далі - об'єкт оренди) та надається орендодавцем у тимчасове
користування орендареві для провадження торговельної діяльності.
2. Об'єкт оренди облаштовано тимчасовою нестаціонарною
спорудою, право власності на яку має ____________________________.
(орендар, орендодавець)
3. Місцезнаходження об'єкта оренди зазначається на плані
території ринку.
4. Орендар набуває права користування об'єктом оренди з дня
підписання договору.
Права та обов'язки орендодавця
5. Орендодавець має право:
проводити перевірку використання орендарем об'єкта оренди
відповідно до договору;
вимагати в орендаря своєчасно та у повному розмірі сплачувати
орендну плату;
ініціювати внесення змін до договору або його розірвання в
разі погіршення стану об'єкта оренди внаслідок невиконання або
неналежного виконання орендарем умов договору.
6. Орендодавець зобов'язаний:
передати орендареві в тимчасове користування об'єкт оренди;
забезпечити охорону об'єкта оренди;
надавати орендареві документи, які підтверджують витрати,
пов'язані з модернізацією, реконструкцією об'єкта оренди, що
здійснені орендодавцем за рахунок орендаря;
пропускати транспортний засіб орендаря до об'єкта оренди під
час і після закінчення торгівлі без додаткової плати за в'їзд на
територію ринку;
не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися
об'єктом оренди згідно з умовами договору;
у разі реорганізації орендаря до припинення строку дії
договору переукласти договір на таких самих умовах з одним з
правонаступників;
підтримувати територію, на якій розташований об'єкт оренди, в
належному санітарно-технічному і протипожежному стані.
Права та обов'язки орендаря
7. Орендар має право:
здавати об'єкт оренди у суборенду за згодою орендодавця, якщо
інше не встановлено договором або законом;
вносити з дозволу орендодавця зміни до об'єкта оренди,
здійснювати його реконструкцію, технічне переоснащення та інші
поліпшення, що підвищують його вартість;
користуватися системами комунікацій на території, на якій
розташований об'єкт оренди;
установлювати відповідні вивіски, таблички, рекламні стенди
щодо місцезнаходження об'єкта оренди;
заїжджати транспортним засобом до об'єкта оренди під час і
після закінчення торгівлі без додаткової плати за в'їзд на
територію ринку;
вимагати в орендодавця відшкодування витрат, пов'язаних з
реконструкцією, модернізацією об'єкта оренди, що здійснені за
рахунок орендаря;
ініціювати внесення змін до договору або його розірвання в
разі погіршення стану об'єкта оренди внаслідок невиконання або
неналежного виконання орендодавцем умов договору.
8. Орендар зобов'язаний:
прийняти об'єкт оренди у тимчасове користування;
використовувати об'єкт оренди за його цільовим призначенням
відповідно до пункту 1 договору;
своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;
утримувати об'єкт оренди в належному санітарно-технічному і
протипожежному стані, не допускати погіршення його стану;
у разі припинення або розірвання договору повернути
орендодавцеві об'єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу та
відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або його частини) об'єкта оренди з вини орендаря;
дотримуватися правил торгівлі на ринках, роздрібної торгівлі
непродовольчими товарами, роздрібної торгівлі продовольчими
товарами, ветеринарно-санітарних правил, правил протипожежної
безпеки, законодавства про захист прав споживачів та інших вимог
законодавства;
не здійснювати без письмової згоди орендодавця перебудову,
добудову та перепланування об'єкта оренди.
Орендна плата та порядок розрахунків
9. Орендна плата за об'єкт оренди становить за місяць оренди ______________________ гривень.
Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати
здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
10. Розмір орендної плати за весь строк оренди становить ________________ гривень.
11. Орендна плата обчислюється на підставі розрахунку згідно
з додатком та вноситься до 20 числа місяця, що передує місяцю, за
який проводиться оплата.
Орендна плата підлягає сплаті незалежно від результатів
провадження господарської діяльності орендаря.
12. Інші види платежів, не передбачені у договорі, орендарем
не вносяться.
Відповідальність і вирішення спорів за договором
13. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями орендаря, а
орендар не відповідає за зобов'язаннями орендодавця, якщо інше не
передбачено договором.
14. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
договором сторони несуть відповідальність згідно із
законодавством.
15. Спори, що виникають з договору або у зв'язку з ним, не
усунуті шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.
Строк дії, порядок зміни та розірвання договору
16. Договір укладено строком на _____________________________
(місяців) та діє з ___ __________ 20__ р. до ___ __________ 20__ р. включно.
17. Договір може бути автоматично продовжено, якщо орендар
продовжує користуватися об'єктом оренди після закінчення строку
дії договору за умови відсутності протягом одного місяця
заперечень орендодавця.
18. Договір підлягає автоматичному продовженню на той самий
строк і на тих самих умовах, що передбачені договором, з
урахуванням змін у законодавстві на дату продовження договору.
19. За ініціативою однієї із сторін договір може бути
розірвано за рішенням господарського суду у випадках, передбачених
законодавством.
20. У разі припинення або розірвання договору здійснені
орендарем за рахунок власних коштів поліпшення об'єкта оренди, які
можна відокремити від об'єкта оренди не завдаючи йому шкоди,
визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення -
власністю орендодавця. Питання компенсації орендодавцем підвищення
вартості об'єкта оренди в результаті зазначених невідокремлюваних
поліпшень вирішується відповідно до умов договору та
законодавства.
21. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною
згодою сторін і оформляються шляхом укладення додаткової письмової
угоди. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються
протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншій
стороні.
22. Зміни та доповнення до договору є його невід'ємною
частиною та оформлюються у письмовому вигляді.
23. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
24. Взаємовідносини сторін, не врегульовані договором,
регулюються законодавством.
Реквізити сторін
Орендодавець Орендар ____________________________ ________________________________
(повне найменування, адреса, (повне найменування (для
юридичних осіб), паспортні дані
___________________________ ________________________________
розрахунковий рахунок у (для фізичних осіб), адреса,
банку, розрахунковий рахунок у банку,
___________________________ ________________________________
МФО, ЗКПО) МФО, ЗКПО) ________ _________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та (підпис) (ініціали та прізвище)
прізвище)
М.П. М.П.
{ Договір в редакції Постанови КМ N 868 ( 868-2009-п ) від
29.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 557
( 557-2010-п ) від 07.07.2010 }

Додаток
до Примірного договору

Орендодавець _____________________________________________________
(повне найменування, адреса, __________________________________________________________________
розрахунковий рахунок у банку, МФО, ЗКПО)
Орендар __________________________________________________________
(повне найменування (для юридичних осіб), паспортні дані
(для фізичних осіб), адреса, __________________________________________________________________
розрахунковий рахунок у банку, МФО, ЗКПО)
Розрахунок
орендної плати
------------------------------------------------------------------ | Найменування об'єкта оренди, послуг з обслуговування |Вартість,| | та утримання торговельного місця | гривень | ------------------------------------------------------------------
_______________ Усього

Орендодавець Орендар ________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. М.П.
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 868 ( 868-2009-п ) від
29.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 557
( 557-2010-п ) від 07.07.2010 }вгору