Податковий кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.20102755-VI
Документ 2755-VI, попередня редакція — Редакція від 22.01.2014, підстава - 727-VII, 721-VII
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - 2628-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

263.6.4. Вартість одиниці кожного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється як співвідношення суми доходу, отриманого платником від реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), визначеної відповідно до підпункту 263.6.2 пункту 263.6 цієї статті, та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції платника.

263.6.5. У разі обчислення вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за розрахунковою вартістю до витрат платника за податковий (звітний) період включаються:

а) матеріальні витрати, що належать до витрат згідно з розділом III цього Кодексу, у тому числі витрати, пов'язані з виконанням господарських договорів із давальницькою сировиною, за винятком матеріальних витрат, пов'язаних із:

зберіганням;

транспортуванням;

пакуванням;

проведенням іншого виду підготовки (включаючи передпродажну підготовку), крім операцій, що віднесені до операцій первинної переробки (збагачення) у значенні, наведеному у розділі I цього Кодексу, для реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);

б) витрати з оплати праці, що належать до витрат згідно з розділом III цього Кодексу, крім витрат з оплати праці працівників, які не зайняті в господарській діяльності з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

в) витрати з ремонту основних засобів, що належать до складу витрат згідно з розділом III цього Кодексу, крім витрат на ремонт основних засобів, не пов'язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

г) інші витрати, що належать до складу витрат, у тому числі витрати, розподілені згідно з принципами облікової політики платника, понесені ним в періоди, коли господарська діяльність з видобування корисних копалин не провадилась у зв'язку із сезонними умовами провадження видобувних робіт згідно з розділом III цього Кодексу, крім витрат, не пов'язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у тому числі:

які виникають в результаті формування фінансових резервів;

на сплату процентів боргових зобов'язань платника;

на плату за користування надрами для видобування корисних копалин;

на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

Під час обчислення розрахункової вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) також враховуються:

а) сума нарахованої амортизації, що визначається згідно з розділом III цього Кодексу, крім суми нарахованої амортизації на основні фонди і нематеріальні активи, що підлягають амортизації, але не пов'язані технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

б) сума амортизації витрат, пов'язаних з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) згідно з розділом III цього Кодексу.

263.6.6. У разі якщо мають місце державні субвенції для гірничодобувних підприємств, визначення вартості видобутої мінеральної сировини (корисної копалини) здійснюється без урахування субвенції, розміри якої для кожної ділянки надр обчислюються на підставі калькулювання собівартості видобутої корисної копалини за матеріалами бухгалтерського обліку провадження господарської діяльності в межах такої ділянки надр.

263.6.7. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, повністю включається до розрахункової вартості видобутих корисних копалин за відповідний податковий (звітний) період.

У разі якщо після виникнення податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), платник у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї (відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) або її частини інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий вид товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відрізняється від продукції, за якою платником визнані та виконані відповідні зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов'язань з плати для нового відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов'язань за обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що був використаний на створення нової товарної продукції гірничодобувного підприємства, за вирахуванням сум податкових зобов'язань, які виникали за попередніми операціями з даним видом корисної копалини.

263.6.8. Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді не завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобування, включається до розрахункової вартості відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді, в якому завершується такий комплекс технологічних операцій (процесів).

263.6.9. Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою:

де Вмп - витрати, обчислені згідно з підпунктами 263.6.5 - 263.6.8 цього пункту (у гривнях);

Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб);

Vмп - обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за податковий (звітний) період.

{Підпункт 263.6.9 пункту 263.6 статті 263 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012}

263.6.10. Вартість руд урану та золота, видобутих з корінних родовищ, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цей період - за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника на збагачення (афінаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається з урахуванням частки (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих корисних копалин.

263.7. Порядок обчислення податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

263.7.1. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9 цієї статті ставки плати (Свнз) встановлено у відносних показниках (відсотках), податкові зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Пзн) для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:

Пзн = Vф x Вкк x Свнз x Кпп,

де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму);

Вкк - вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з пунктом 263.6 цієї статті;

Свнз - величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 263.9 цієї статті;

{Абзац п'ятий підпункту 263.7.1 пункту 263.7 статті 263 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012}

Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 цієї статті.

263.7.2. Для видів корисних копалин, для яких у таблиці пункту 263.9 цієї статті встановлено абсолютні ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Сазн) у вартісному (грошовому) вираженні, податкові зобов'язання з плати (Пзн) для відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою:

Пзн = Vф x Сазн x Кпп,

де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин у межах однієї ділянки надр у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму);

Сазн - величина визначеної в абсолютних значеннях ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті;

Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 цієї статті.

263.8. Порядок визначення обсягу (кількості) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) та обсягу (кількості) погашених запасів корисних копалин

263.8.1. Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником плати у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно відповідно до вимог затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.

Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об'єму.

263.8.2. Обсяг (кількість) погашених запасів корисних копалин визначається платником самостійно з дотриманням вимог актів законодавства з питань гірничого нагляду за раціональним використанням надр.

Залежно від відповідного виду погашених запасів корисних копалин їх кількість визначається в одиницях маси або об'єму.

263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин

263.9.1. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у таких розмірах:

Назва корисної копалини

Одиниця виміру

За одиницю видобутих корисних копалин, гривень

Від вартості видобутих корисних копалин

відсотків

але не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин

1

2

3

4

5

Корисні копалини загальнодержавного значення

Антрацит

тонн


0,5

5,33

Вугілля буре

-"-


1

0,57

Вугілля кам'яне:

вугілля енергетичне, окиснене;

-"-


0,4

3,51

вугілля коксівне

-"-


0,4

3,51

Торф, сапропель

-"-


1

0,59

Металічні руди:

залізна руда для збагачення

-"-


2,7

3,64

залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків

-"-


1,5

0,89

залізна багата

-"-


3,5

11,45

марганцева

-"-


5

21,70

титанова (розсипних родовищ)

-"-


5

3,99

титано-цирконієва (розсипних родовищ)

-"-


5

7,40

нікелева (силікатна)

-"-


3,5

9,72

хромова

-"-


3,5

10,98

ртутна

-"-


3,5

0,59

уранова

-"-


3,5

3,19

золота

-"-


5

15,98

ванадію

-"-


3,5

6,12

гафнію

-"-


3,5

9,46

бариту

-"-


3,5

6,45

Горючі корисні копалини:

нафта, конденсат:

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

тонн


39*


- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

-"-


17*


Газ природний:

газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід:

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів

тис. куб. метрів


20


- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів

-"-


14


- з покладів на ділянках надр (родовищах)в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

-"-


11**


- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

-"-


25**


- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

-"-


14**


Глинисті породи:

глина тугоплавка

тонн


5


каолін первинний

-"-


5


глина вогнетривка

-"-


5


каолін вторинний

-"-


5


сировина керамзитова

-"-


5


Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів - глина бентонітова

-"-


5

3,59

Сировина вогнетривка:

доломіт

-"-


7,5

11,30

кварцит та пісок кварцовий для металургії

-"-


7,5


пісок формувальний

-"-


7,5

25,24

кварцит для виробництва кремнію

-"-


2

2,64

сировина високоглиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)

куб. метрів


3,5

1,23

Сировина флюсова - вапняк (флюсовий)

тонн


5

11,30

Сировина хімічна:

сірчана руда

-"-


3

6,50

сіль кам'яна (галіт)

-"-


2,5

5,85

сіль кам'яна (галіт) для харчової промисловості

-"-


2,5

5,85

сіль калійно-магнієва

-"-


3


крейда для виробництва соди

-"-


7,5

25,78

вапняк для цукрової промисловості

-"-


7,5

25,51

крейда для хімічної промисловості

-"-


7,5

25,67

Сировина агрохімічна - фосфорити (агроруди)

-"-


2

2,30

Сировина для мінеральних пігментів

-"-


5,5

6,07

Електро- та радіотехнічна сировина:

графітова руда

тонн


5

3,87

пірофіліт

-"-


5

34,08

озокерит

-"-


5

34,51

Сировина оптична та п'єзооптична

кілограмів


5

13,62

Сировина адсорбційна - бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт

тонн


5

3,66

Сировина абразивна

-"-


5

2,09

Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) - бурштин, топаз, моріон, берил тощо

кілограмів, грамів, каратів


5


Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

кілограмів


4


Сировина виробна

тонн, куб. метрів


4


Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

куб. метрів


3


Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:

польовий шпат (пегматит)

тонн


5


пісок для виробництва скла

-"-


7,5


Сировина цементна

-"-


5

16,99

Сировина для пиляних стінових матеріалів

куб. метрів


3


Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:

перліт

тонн


5,5

3,53

сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)

-"-


7,5


Сировина для покриття доріг - бітуми

-"-


5

8,44

Підземні води:

мінеральні для промислового розливу

куб. метрів

39,30мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами

-"-

14,18мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами

-"-

9,47промислові (розсіл)

-"-

0,92теплоенергетичні (термальні)

-"-

0,77прісні підземні води

100 куб. метрів

8,95Поверхневі води - ропа (лікувальна, промислова)

куб. метрів

0,86Грязі лікувальні

-"-

10,24Корисні копалини місцевого значення

Сировина для будівельного вапна та гіпсу:

крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна

тонн


7,5

25,24

гіпс

-"-


7,5

25,73

Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів - вапняк

-"-


7,5

16,73

Сировина для бутового (будівельного) каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)

-"-


7,5


Сировина піщано-гравійна:

сировина піщано-гравійна

тонн


5


сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо

куб. метрів


5

1,37

Сировина цегельно-черепична

тонн


5
вгору