Документ 2754-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.129 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність" ( 1807-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 38, ст. 470) такі зміни:
1. Абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції:
"сільськогосподарська дорадча служба (далі - дорадча
служба) - юридична особа незалежно від її організаційно-правової
форми та форми власності, структурний підрозділ аграрного
навчального закладу, науково-дослідної установи, які внесені до
Реєстру дорадчих служб, здійснюють дорадчу діяльність, у складі
яких працює не менше трьох дорадників, які пройшли реєстрацію
відповідно до законодавства і внесені до Реєстру дорадників".
2. Частину четверту статті 7 після абзацу п'ятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"створення, ведення реєстрів дорадників і дорадчих служб та
видача сертифіката на право надання дорадчих послуг".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
3. Частину другу статті 8 виключити.
4. Текст статті 9 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної
політики створює і веде реєстри дорадників і дорадчих служб,
визначає порядок надання інформації з них та забезпечує
безоплатний доступ до даних цих реєстрів через свій офіційний
сайт.
Інформація з реєстрів дорадників і дорадчих служб є відкритою
та доступною для юридичних і фізичних осіб.
Положення про реєстри дорадників і дорадчих служб, форма
сертифіката, порядок його видачі, призупинення та/або анулювання
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про внесення заявника до Реєстру дорадчих служб та
видачу йому сертифіката або про відмову у внесенні до цього
Реєстру та видачі сертифіката приймається центральним органом
виконавчої влади з питань аграрної політики протягом п'яти робочих
днів з дня надходження заяви та відповідних документів.
Підставами для відмови у внесенні до Реєстру дорадчих служб
та видачі сертифіката є:
невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
Рішення про призупинення дії сертифіката приймається
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у
разі порушення дорадчою службою вимог щодо обов'язкової
мінімальної кількості дорадників у складі дорадчої служби.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики
приймає рішення про поновлення дії сертифіката після усунення
дорадчою службою порушень, що зумовили зупинення його дії.
Рішення про виключення дорадчої служби з Реєстру дорадчих
служб та анулювання сертифіката приймається центральним органом
виконавчої влади з питань аграрної політики у разі:
подання дорадчою службою заяви про виключення з Реєстру
дорадчих служб та анулювання сертифіката;
наявності відомостей про припинення юридичної особи як
дорадчої служби;
неподання у встановлений строк інформації про зміни, внесені
до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру
дорадчих служб та одержання сертифіката.
Дія сертифіката припиняється з дня прийняття центральним
органом виконавчої влади з питань аграрної політики рішення про
його анулювання.
Сертифікат видається строком на п'ять років.
Вартість сертифіката не може перевищувати витрати
центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики на
розгляд заяви про включення до Реєстру дорадчих служб, друк і його
видачу.
Рішення про відмову у внесенні до Реєстру дорадчих служб та
видачі сертифіката, призупинення дії сертифіката, виключення з
Реєстру дорадчих служб та анулювання сертифіката може бути
оскаржено до суду".
5. У статті 10:
частину третю викласти у такій редакції:
"Підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників
здійснюється не менше одного разу на п'ять років і є необхідною
умовою для здійснення професійної діяльності у сфері
сільськогосподарського дорадництва";
у частині четвертій слова "у межах фінансування державної
цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності"
замінити словами "відповідно до обсягів державного замовлення на
підготовку фахівців з вищою освітою на відповідний рік у межах
асигнувань, затверджених у державному бюджеті на зазначені цілі".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2754-VIвгору