Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 06.07.20052747-IV
Документ 2747-IV, попередня редакція — Редакція від 01.07.2013, підстава - 5404-VI, 353-VII
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - 198-IX. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

{  Глава  3  розділу  IV  із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 2953-IV ( 2953-15 ) від 06.10.2005, N 1876-VI ( 1876-17 ) від
11.02.2010; в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }
Глава 4
ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 245. Підстави для провадження за
нововиявленими обставинами
1. Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може
бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами.
2. Підставами для перегляду судового рішення за
нововиявленими обставинами є:
1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути
відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили,
завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного
висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості
документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення
незаконного або необґрунтованого рішення;
3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини
судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне
або необґрунтоване рішення;
4) скасування судового рішення, яке стало підставою для
прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить
переглянути;
5) встановлення Конституційним Судом України
неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення
суду ще не виконано.
3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в
разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів,
якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли
на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони
пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.
Стаття 246. Право подати заяву про перегляд
судового рішення за нововиявленими
обставинами
1. Особи, які брали участь у справі, а також особи, які не
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
свободи, інтереси чи обов'язки, мають право подати заяву про
перегляд судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало
законної сили, за нововиявленими обставинами.
Стаття 247. Строк звернення про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами
1. Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами може бути подано протягом одного місяця після того, як
особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про
ці обставини. При цьому заява про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої пунктом 1
частини другої статті 245 цього Кодексу, може бути подана не
пізніше ніж через три роки з дня набрання судовим рішенням
законної сили. У разі якщо така заява подана до адміністративного
суду після закінчення цього строку, адміністративний суд відмовляє
у відкритті провадження за нововиявленими обставинами, незалежно
від поважності причини пропуску цього строку. { Частина перша статті 247 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }
Стаття 248. Вимоги до заяви про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами
1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами подається в письмовій формі.
2. У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами зазначаються:
1) найменування адміністративного суду, до якого подається
заява про перегляд;
2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає
заяву, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти,
якщо такі є;
3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими
обставинами подається заява;
4) обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не
були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається
із заявою, під час вирішення справи;
5) обґрунтування з посиланням на докази, що підтверджують
наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає
заяву, до суду;
6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються.
3. Заява підписується особою, яка її подає, або її
представником, який додає оформлений належним чином документ про
свої повноваження.
4. До заяви додаються копії заяви відповідно до кількості
осіб, які брали участь у справі, та документ про сплату судового
збору.
5. Особа, яка подає заяву, може додати до неї документи або
їхні копії, що мають значення для правильного вирішення судової
справи і не були відомі на час ухвалення судового рішення у
справі.
Стаття 249. Порядок подання заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими
обставинами
1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив
помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї
обставини.
2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами у разі встановлення вироком суду, що набрав законної
сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено
незаконне або необґрунтоване рішення, подається до
адміністративного суду тієї інстанції, суддею якого він був.
Стаття 250. Відкриття провадження за
нововиявленими обставинами
1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами, що надійшла до адміністративного суду, передається
судді адміністративного суду, який визначається в порядку,
встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу. У
розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими
обставинами не може брати участь суддя, який брав участь в
ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання.
{ Частина перша статті 250 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1475-VI ( 1475-17 ) від 05.06.2009 }
2. Не пізніше наступного дня після надходження заяви до
адміністративного суду суддя перевіряє її відповідність вимогам
статті 248 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття
провадження за нововиявленими обставинами.
3. До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених
статтею 248 цього Кодексу, застосовуються правила статті 108 цього
Кодексу.
4. Відкривши провадження за нововиявленими обставинами, суддя
надсилає особам, які беруть участь у справі, копії заяви про
перегляд і призначає дату, час та місце судового засідання, про що
повідомляє осіб, які беруть участь у справі.
Стаття 251. Відмова від заяви про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами та її
наслідки
1. Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами, може відмовитися від заяви до початку
розгляду справи у судовому засіданні. У разі прийняття відмови від
заяви суд закриває провадження за нововиявленими обставинами, про
що постановляє ухвалу.
2. У разі прийняття відмови від заяви про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами інші особи, які брали участь
у справі, можуть вимагати компенсації особою, яка її подала,
судових витрат, понесених ними під час перегляду судового рішення
за нововиявленими обставинами.
3. Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами, не може повторно звертатися
до суду із такою ж заявою на тих самих підставах.
Стаття 252. Порядок здійснення перегляду судового
рішення за нововиявленими обставинами
1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами розглядається судом протягом двох місяців після її
надходження за правилами, встановленими цим Кодексом для
провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд.
2. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про
дату, час та місце розгляду заяви. Неприбуття у судове засідання
осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду
заяви і перегляду судового рішення.
3. Суд своєю ухвалою може зупинити виконання судового
рішення, яке переглядається за нововиявленими обставинами, до
закінчення перегляду.
4. Суд може не досліджувати докази стосовно обставин, що
встановлені у судовому рішенні, яке переглядається за
нововиявленими обставинами, якщо вони не оспорюються.
Стаття 253. Судове рішення за наслідками
провадження за нововиявленими обставинами
1. Суд може скасувати постанову чи ухвалу у справі і прийняти
нову постанову чи ухвалу або залишити заяву про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами без задоволення. При
ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями
суду відповідної інстанції.
2. Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими
обставинами може бути оскаржено в порядку, встановленому цим
Кодексом для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції.
З набранням законної сили новим судовим рішенням в
адміністративній справі втрачають законну силу судові рішення
інших адміністративних судів у цій справі.
3. У разі залишення заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами без задоволення інші особи, які брали
участь у справі, можуть вимагати компенсації особою, яка її
подала, судових витрат, понесених ними під час провадження за
нововиявленими обставинами.
Розділ V
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ
СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ
Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили
1. Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не
встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення
строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом,
якщо таку скаргу не було подано. { Частина перша статті 254 в редакції Закону N 3422-VI ( 3422-17 )
від 19.05.2011 }

{ Частину другу статті 254 виключено на підставі Закону
N 3422-VI ( 3422-17 ) від 19.05.2011 }

3. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо
його не скасовано, набирає законної сили після повернення
апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження
або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного
провадження. { Частина третя статті 254 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }
4. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то
вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.
5. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної
інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду
України набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх
було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, -
через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть
участь у справі. { Частина п'ята статті 254 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
6. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають
законної сили з моменту постановлення. { Частина шоста статті 254 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
Стаття 255. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням
1. Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є
обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх
правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ
та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і
підлягає виконанню на всій території України.
2. Обставини, які були встановлені постановою, що набрала
законної сили, в одній адміністративній справі не можуть
оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін.
Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно
1. Негайно виконуються постанови суду про:
1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з
Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у
межах суми стягнення за один місяць;
2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового
утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення
за один місяць;
3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення
нею вимог щодо несумісності;
5) уточнення списку виборців;
6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;
7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;
8) накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням
тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно
до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН,
зняття арешту з таких активів та надання доступу до них; { Частину першу статті 256 доповнено пунктом 8 згідно із Законом
N 3266-VI ( 3266-17 ) від 21.04.2011 }

{ Пункт 9 частини першої статті 256 виключено на підставі
Закону N 5453-VI ( 5453-17 ) від 16.10.2012 }

10) повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих
виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів,
споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування,
транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі
будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної
продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання
послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров'ю людей. { Частину першу статті 256 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку
скороченого провадження у адміністративних справах, передбачених
пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої статті 183-2 цього Кодексу.
{ Частину першу статті 256 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011, N 5404-VI
( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
2. Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть
участь у справі, або з власної ініціативи може ухвалою в порядку
письмового провадження або зазначаючи про це в постанові звернути
до негайного виконання постанову: { Абзац перший частини другої
статті 256 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
1) у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні
платежів, визначених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті;
2) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї
діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск
(ліквідацію) об'єднання громадян;

{ Пункт 3 частини другої статті 256 виключено на підставі
Закону N 3796-VI ( 3796-17 ) від 22.09.2011 }

4) прийняту у справах, визначених статтею 183-3 цього
Кодексу; { Частину другу статті 256 доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
5) про примусове видворення іноземця чи особи без
громадянства. { Частину другу статті 256 доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 5453-VI ( 5453-17 ) від 16.10.2012 }
3. Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайного
виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідомленням
осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання
осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому
розгляду.
4. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернення
постанови до негайного виконання набирає законної сили з моменту
проголошення, однак її може бути оскаржено у загальному порядку.
{ Частина четверта статті 256 в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
Стаття 257. Порядок виконання судових рішень в
адміністративних справах
1. У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання
можуть бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на
відповідних суб'єктів владних повноважень можуть бути покладені
обов'язки щодо забезпечення виконання рішення.
2. Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить
виконати негайно, є підставою для його виконання.
3. У разі поновлення судом апеляційної інстанції строку
апеляційного оскарження одночасно вирішується питання про
зупинення виконання постанови або ухвали. Виконання постанови або
ухвали може бути зупинено також в інших випадках, встановлених цим
Кодексом.
4. Примусове виконання судових рішень в адміністративних
справах здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ).
5. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових
рішень в адміністративних справах, вирішує суддя адміністративного
суду одноособово, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
Стаття 258. Звернення судових рішень в
адміністративних справах до
примусового виконання
1. За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили або
яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь яких
воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі
представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається
один виконавчий лист. Якщо судове рішення ухвалено на користь
кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право
видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину
судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом. Якщо
судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб,
на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим
листом видає копії документів, які підтверджують виконання ухвали
суду про забезпечення позову. { Частина перша статті 258 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010, N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
2. Виконавчий лист видається судом першої інстанції. Якщо за
результатами перегляду справи суд апеляційної чи касаційної
інстанції залишить прийняте по суті позовних вимог рішення без
змін, ухвалить нове судове рішення по суті позовних вимог чи
змінить судове рішення, то виконавчий лист видається судом
апеляційної чи касаційної інстанції, за умови, що заява особи про
видачу виконавчого листа надійшла до моменту повернення
адміністративної справи до суду першої інстанції. { Статтю 256 доповнено новою частиною другою згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
3. Виконавчий лист про стягнення судового збору надсилається
судом до місцевих органів державної податкової служби.
Стаття 259. Оформлення виконавчого листа, виправлення
помилки в ньому та визнання виконавчого листа
таким, що не підлягає виконанню
1. Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого
документа, встановленим Законом України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ).
2. Суд, який видав виконавчий лист, може за заявою стягувача
або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або
видачі, або визнати виконавчий лист таким, що не підлягає
виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане
стягувачем за виконавчим листом.
3. Суд розглядає заяву в десятиденний строк у судовому
засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє
ухвалу. Неприбуття у судове засідання стягувача і боржника, які
були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду, не
перешкоджає судовому розгляду. До розгляду заяви суд має право
своєю ухвалою зупинити стягнення за виконавчим листом, а також
витребувати виконавчий лист.
4. Суд ухвалою вносить виправлення до виконавчого листа, а у
разі якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника
відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням
добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших
причин, суд визнає виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню
повністю або частково. Якщо стягнення за таким виконавчим листом
уже відбулося повністю або частково, суд одночасно на вимогу
боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем
за виконавчим листом.
5. Ухвалу суду за результатами розгляду заяви про виправлення
помилки у виконавчому листі, про визнання виконавчого листа таким,
що не підлягає виконанню, та про стягнення на користь боржника
безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим листом може бути
оскаржено в загальному порядку. { Стаття 259 в редакції Закону N 3538-IV ( 3538-15 ) від
15.03.2006 }
Стаття 260. Видача дубліката виконавчого листа
1. Замість втраченого оригіналу виконавчого листа
адміністративний суд, який видав виконавчий лист, за заявою
стягувача або поданням державного виконавця може видати його
дублікат.
2. Суд розглядає заяву (подання) про видачу дубліката в
десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням стягувача
або державного виконавця, що звернулися із заявою (поданням), та
осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання
осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце
розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.
3. Ухвалу суду за результатами розгляду заяви (подання) про
видачу дубліката виконавчого листа може бути оскаржено в
загальному порядку.
4. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа
справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом. { Частина четверта статті 260 в редакції Закону N 3674-VI
( 3674-17 ) від 08.07.2011 }
Стаття 261. Поновлення пропущеного строку для
пред'явлення виконавчого листа до виконання
1. Стягувачам, які пропустили строк для пред'явлення
виконавчого листа до виконання з причин, визнаних судом поважними,
пропущений строк може бути поновлено.
2. Заява про поновлення пропущеного строку подається до
адміністративного суду, який видав виконавчий лист, або до
адміністративного суду за місцем виконання.
3. Суд розглядає заяву про поновлення пропущеного строку в
десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням осіб, які
беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які
були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду
справи, не перешкоджає судовому розгляду.
4. Ухвалу суду за результатами розгляду заяви про поновлення
пропущеного строку може бути оскаржено в загальному порядку.
Стаття 262. Примирення сторін у процесі виконання
1. Мирова угода, укладена між сторонами в адміністративній
справі, подається в письмовій формі до суду, який ухвалив рішення
у справі. Мирова угода, укладена між сторонами виконавчого
провадження, або заява стягувача про відмову від примусового
виконання в процесі виконання рішення подається в письмовій формі
державному виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає
її до суду за місцем виконання рішення. Мирова угода може
стосуватися лише прав, свобод, інтересів та обов'язків сторін і
предмета адміністративного позову. { Частина перша статті 262 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
2. Суд розглядає мирову угоду або заяву стягувача про відмову
від примусового виконання в десятиденний строк у судовому
засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином
повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.
3. За результатами розгляду мирової угоди або заяви стягувача
про відмову від примусового виконання суд може постановити ухвалу
про визнання мирової угоди між сторонами у справі, між стягувачем
і боржником або про прийняття відмови стягувача від примусового
виконання і про закінчення виконавчого провадження. { Частина третя статті 262 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
4. Суд не визнає мирову угоду або не приймає відмову
стягувача від примусового виконання, якщо це суперечить закону або
порушує чиї-небудь права, свободи або інтереси.
5. Ухвалу суду за результатами розгляду мирової угоди або
заяви стягувача про відмову від примусового виконання може бути
оскаржено в загальному порядку.
Стаття 263. Відстрочення і розстрочення виконання,
зміна чи встановлення способу і порядку
виконання судового рішення
1. За наявності обставин, що ускладнюють виконання судового
рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого
майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець може
звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно
від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, що видав
виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі,
та сторона виконавчого провадження - із заявою про відстрочення
або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і
порядку виконання судового рішення. Питання про відстрочення або
розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку
виконання судового рішення може бути розглянуто також за
ініціативою суду. { Частина перша статті 263 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
2. Суд розглядає питання про відстрочення або розстрочення
виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання
судового рішення в десятиденний строк у судовому засіданні з
повідомленням державного виконавця або сторони виконавчого
провадження, що звернулися із поданням (заявою), та осіб, які
беруть участь у справі, та у виняткових випадках може відстрочити
або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок
виконання рішення. Неприбуття у судове засідання осіб, які були
належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи,
не перешкоджає судовому розгляду. У разі прийняття рішення про
відстрочення чи розстрочення виконання постанови в
адміністративній справі суд змінює строк подання суб'єктом владних
повноважень звіту про виконання такої постанови. { Частина друга статті 263 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
3. Ухвалу суду за результатами розгляду питання про
відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення
способу і порядку виконання судового рішення може бути оскаржено в
загальному порядку.
Стаття 264. Заміна сторони виконавчого провадження
1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за
поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи
суд може замінити сторону виконавчого провадження її
правонаступником.
2. Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого
провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з
повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, що
звернулися з поданням (заявою), та осіб, які беруть участь у
справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду.
3. Ухвалу суду за результатами питання про заміну сторони
виконавчого провадження може бути оскаржено у загальному порядку.
Стаття 265. Поворот виконання судових рішень
1. Питання про поворот виконання судового рішення вирішує суд
апеляційної чи касаційної інстанції, якщо, скасувавши судове
рішення (визнавши його нечинним або таким, що втратило законну
силу), він закриває провадження у справі, залишає позовну заяву
без розгляду або відмовляє у задоволенні адміністративного позову
чи задовольняє позовні вимоги у меншому розмірі. { Частина перша статті 265 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
2. У випадках, встановлених частиною першою цієї статті, суд,
ухвалюючи нове судове рішення, повинен зобов'язати позивача
повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за
скасованим судовим рішенням або визначити інший спосіб і порядок
здійснення повороту виконання.
3. Якщо питання про поворот виконання судового рішення не
було вирішене судом апеляційної чи касаційної інстанції, заява
відповідача про поворот виконання розглядається адміністративним
судом, у якому знаходиться справа. Заяву про поворот виконання
може бути подано протягом одного року з дня виникнення підстав для
повороту виконання.
4. За подання заяви про поворот виконання судовий збір не
сплачується.
5. Суд розглядає заяву про поворот виконання у судовому
засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, і
постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено у загальному порядку.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином
повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає
судовому розгляду.
Стаття 266. Особливості повороту виконання в
окремих категоріях адміністративних справ
1. Поворот виконання постанови про відшкодування шкоди,
завданої суб'єктом владних повноважень каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, постанови про
присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів з
Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, а
також постанови про присудження виплати заробітної плати чи іншого
грошового утримання у відносинах публічної служби допускається,
якщо скасована постанова була обґрунтована на повідомлених
позивачем завідомо неправдивих відомостях або поданих ним
підроблених документах.
Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових
рішень в адміністративних справах
1. Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній
справі, має право зобов'язати суб'єкта владних повноважень, не на
користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом
строк звіт про виконання судового рішення.
2. За наслідками розгляду звіту суб'єкта владних повноважень
про виконання постанови суду або в разі неподання такого звіту
суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту,
накласти на керівника суб'єкта владних повноважень,
відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти
до тридцяти мінімальних заробітних плат. { Частина друга статті 267 в редакції Законів N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
{ Положення частини другої статті 267, яке передбачає право суду
накладати штрафи на посадових осіб, у тому числі керівників
колегіального органу, за невиконання суб'єктом владних повноважень
постанови суду або неподання звіту про виконання судового рішення,
визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

{ Частину третю статті 267 виключено на підставі Закону
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

4. Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша
половина - до Державного бюджету України. { Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
5. Питання про накладення штрафу вирішується за клопотанням
позивача або за ініціативою судді у судовому засіданні з
повідомленням сторін. Неприбуття у судове засідання сторін, які
були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього
питання. { Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
6. Суддя за клопотанням органу чи посадової особи,
відповідальних за виконання постанови, на підставі відповідних
доказів зменшує розмір штрафу на користь Державного бюджету
України за невиконання або неналежне виконання постанови на суму
штрафу, який було накладено за ці ж дії державним виконавцем
відповідно до законодавства про виконавче провадження. { Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Положення частини шостої статті 267, яке передбачає право суду
накладати штрафи на посадових осіб, у тому числі керівників
колегіального органу, за невиконання суб'єктом владних повноважень
постанови суду або неподання звіту про виконання судового рішення,
визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }
7. Ухвала суду про накладення штрафу, що набрала законної
сили, направляється для виконання до державної виконавчої служби.
З наступного дня після набрання ухвалою законної сили на суму
заборгованості без додаткового рішення суду нараховується пеня у
розмірі трьох відсотків річних з урахуванням індексу інфляції. { Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
8. Сплата штрафу не звільняє від обов'язку виконати постанову
суду і подати звіт про її виконання. Повторне невиконання цього
обов'язку тягне за собою застосування наслідків, установлених
частинами першою і другою цієї статті, але розмір нового штрафу
при цьому збільшується на суму штрафу, який було або мало бути
сплачено за попередньою ухвалою. { Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Положення частини восьмої статті 267, яке передбачає право суду
накладати штрафи на посадових осіб, у тому числі керівників
колегіального органу, за невиконання суб'єктом владних повноважень
постанови суду або неподання звіту про виконання судового рішення,
визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }
9. Особа-позивач, на користь якої ухвалено постанову суду,
має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання
протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб'єктом
владних повноважень - відповідачем на виконання такої постанови
суду або порушення прав позивача, підтверджених такою постановою
суду.
У такій заяві зазначаються:
1) найменування адміністративного суду, до якого подається
заява;
2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони відомі;
3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу
зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони відомі;
4) ім'я (найменування) третіх осіб, які брали участь у
розгляді справи, поштова адреса, номер засобу зв'язку, адреса
електронної пошти, якщо вони відомі;
5) номер адміністративної справи;
6) відомості про набрання постановою законної сили та про
наявність відкритого касаційного провадження;
7) інформація про день отримання виконавчого листа та
пред'явлення його до виконання;
8) інформація про хід виконавчого провадження;
9) документ про сплату судового збору, крім випадків, коли
його не належить сплачувати за подання відповідної заяви;
10) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються вимоги,
позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути
використані судом.
До заяви додаються докази її надсилання рекомендованим
поштовим відправленням з повідомленням про вручення відповідачам і
третім особам не раніше семи робочих днів до дня подання заяви до
суду.
Заява підписується позивачем або його представником із
зазначенням дня її підписання. У разі якщо заява подається
представником, у ній зазначаються ім'я представника, його поштова
адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти,
якщо вони відомі. Одночасно із заявою подається довіреність чи
інший документ, що підтверджує повноваження представника.
Таку заяву може бути подано протягом десяти днів з дня, коли
позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх
прав, свобод чи інтересів, але не пізніше дня завершення строку
пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого за
відповідною постановою суду.
У разі відповідності заяви вказаним вище вимогам вона
підлягає розгляду та вирішенню в порядку письмового провадження
або в судовому засіданні на розсуд суду протягом десяти днів з дня
її отримання. Неприбуття в судове засідання осіб, які були
належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду такої заяви.
У разі невідповідності заяви вказаним вище вимогам вона
ухвалою суду, прийнятою в порядку письмового провадження,
повертається заявнику. Така ухвала суду може бути оскаржена. { Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010; в редакції Закону N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
10. За відсутності обставин протиправності відповідних
рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень -
відповідача та порушення ним прав, свобод, інтересів
особи-позивача, суд залишає заяву без задоволення. У разі
наявності підстав для задоволення заяви суд ухвалює одну із
постанов, що передбачені частиною другою статті 162 цього Кодексу.
Така постанова може бути оскаржена лише в апеляційному
порядку. { Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
11. Окремі ухвали, а також ухвали щодо накладення штрафу,
постановлені відповідно до цієї статті, можуть бути оскаржені лише
в апеляційному порядку". { Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
12. Судовий контроль за виконанням судових рішень в
адміністративних справах здійснюється також у порядку,
встановленому статтею 181 цього Кодексу.
Розділ VI
ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
Стаття 268. Підстави і порядок застосування
заходів процесуального примусу
1. Заходами процесуального примусу є встановлені цим Кодексом
процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують
встановлені у суді правила або протиправно перешкоджають
здійсненню адміністративного судочинства.
2. Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно
після вчинення порушення шляхом постановлення ухвали.
Стаття 269. Види заходів процесуального примусу
1. Заходами процесуального примусу є:
1) попередження;
2) видалення із залу судового засідання;
3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
4) привід.
2. До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів
процесуального примусу за одне й те саме порушення.
3. Застосування до особи заходів процесуального примусу не
звільняє її від виконання обов'язків, встановлених цим Кодексом.
Стаття 270. Попередження і видалення із залу
судового засідання
1. До учасників адміністративного процесу та інших осіб,
присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час
судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого
застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких
дій - видалення із залу судового засідання.
2. У разі повторного вчинення перекладачем дій, визначених у
частині першій цієї статті, суд оголошує перерву і надає час для
заміни перекладача.
Стаття 271. Тимчасове вилучення доказів
для дослідження судом
1. У разі неподання без поважних причин письмових чи речових
доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин їх
неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих
доказів для дослідження судом.
2. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження
судом зазначаються: ім'я (найменування) особи, в якої знаходиться
доказ, її місце проживання (перебування, знаходження), назва або
опис письмового чи речового доказу, підстави проведення його
тимчасового вилучення, кому доручається вилучення.

{ Частину третю статті 271 виключено на підставі Закону
N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

Стаття 272. Привід
1. До належно викликаних особи, особисту участь якої визнано
судом обов'язковою, свідка, які без поважних причин не прибули у
судове засідання або не повідомили причини неприбуття, може бути
застосовано привід до суду через органи внутрішніх справ з
відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.
2. Привід до суду не застосовується до малолітніх та
неповнолітніх осіб, вагітних жінок, інвалідів першої і другої
груп, жінок, які мають дітей віком до шести років або
дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не
можуть бути допитані як свідки.
3. Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазначає ім'я
фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання
(перебування), роботи, служби чи навчання, підстави застосування
приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, якому
органу внутрішніх справ доручається здійснення приводу.
4. Ухвала про привід до суду передається для виконання до
органу внутрішніх справ за місцем провадження у справі або за
місцем проживання (перебування), роботи, служби чи навчання особи,
яку належить привести.
5. Ухвала про привід до суду оголошується учаснику
адміністративного процесу, до якого застосовується привід, особою,
яка її виконує.
6. У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує
ухвалу про привід до суду, через начальника органу внутрішніх
справ негайно повертає її суду з письмовим поясненням причин
невиконання.
Розділ VII. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ
Стаття 273. Порядок відновлення втраченого судового
провадження в адміністративній справі
1. Відновлення повністю або частково втраченого судового
провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням
судового рішення або в якій провадження закрите, проводиться в
порядку, встановленому цим Кодексом.
Стаття 274. Особи, які мають право звертатися до суду із
заявою про відновлення провадження
1. Втрачене судове провадження в адміністративній справі може
бути відновлене за заявою осіб, які беруть участь у справі, або за
ініціативою суду.
Стаття 275. Підсудність заяви про відновлення втраченого
провадження
1. Заява про відновлення втраченого судового провадження
подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або
постановив ухвалу про закриття провадження у справі.
Стаття 276. Зміст заяви про відновлення втраченого судового
провадження
1. У заяві має бути зазначено, про відновлення якого саме
провадження просить заявник, чи було у справі ухвалено рішення по
суті справи або постановлена ухвала про закриття провадження, якою
саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник,
хто конкретно і в якості кого брав участь у справі, місце
проживання чи місцезнаходження цих осіб, що відомо заявнику про
обставини втрати провадження, про місцезнаходження копій
документів провадження або відомостей щодо них, поновлення яких
саме документів заявник вважає необхідним, з якою метою необхідно
їх поновити.
2. До заяви про відновлення втраченого провадження додаються
документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в
установленому порядку, що збереглися в заявника або у справі.
Стаття 277. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви,
відмова у відкритті провадження у справі або
залишення заяви без розгляду
1. У разі якщо в заяві не зазначена мета відновлення
провадження або відомості, необхідні для його відновлення, суд
постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює
заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.
2. У разі якщо мета звернення до суду, зазначена заявником,
не пов'язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою
відмовляє у відкритті провадження у справі або залишає заяву без
розгляду, якщо провадження було відкрито.
3. Судове провадження, втрачене до закінчення судового
розгляду, не підлягає відновленню у встановленому цим розділом
порядку. Заявник у цьому разі може пред'явити новий позов. В
ухвалі суду про відкриття провадження в новій справі у зв'язку з
втратою незакінченого провадження обов'язково має бути зазначено
про цю обставину.вгору