Документ 2740-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.07.2019. Подивитися в історії? )

Порядок передачі та зберігання комплектів документації, пов’язаної з виконанням призначеними органами завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.

3. У разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення документи про відповідність, видані відповідними призначеними органами, залишаються чинними, якщо інше не передбачено законодавством";

34) у статті 38:

в абзаці другому частини першої слова "запобігання виникненню" замінити словом "відсутність";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Моніторинг призначених органів здійснюється шляхом:

аналізу інформації, наданої органу, що призначає, призначеними органами відповідно до частин першої і четвертої статті 34, частин першої і третьої статті 42 цього Закону;

аналізу документально підтвердженої інформації, одержаної органом, що призначає, від фізичних та юридичних осіб, яка свідчить про невідповідність призначених органів вимогам до призначених органів або невиконання ними своїх обов’язків;

проведення планових та позапланових перевірок призначених органів згідно із Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Планові перевірки призначених органів проводяться відповідно до річних планів з періодичністю, визначеною згідно з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

частину третю доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"Посадові особи органу, що призначає, та відповідних державних органів, які здійснюють оцінювання претендентів на призначення або моніторинг призначених органів, зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням оцінювання або моніторингу, та не використовувати таку інформацію в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, крім випадків, визначених законом. Посадові особи, винні у порушенні зазначеного обов’язку, притягаються до встановленої законом відповідальності";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Делегування органом, що призначає, або відповідними державними органами своїх повноважень щодо здійснення оцінювання претендентів на призначення, їх призначення та моніторингу призначених органів іншим особам забороняється.

До здійснення оцінювання претендентів на призначення та моніторингу призначених органів залучаються фахівці (аудитори, експерти) з досвідом виконання робіт з оцінки відповідності та/або акредитації органів з оцінки відповідності у сферах призначення, що підлягають оцінюванню або моніторингу, не менше п’яти років.

Посадові особи органу, що призначає, та відповідних державних органів і фахівці не можуть брати участі у здійсненні оцінювання претендентів на призначення або моніторингу призначених органів у разі, якщо вони перебували протягом останніх трьох років або перебувають у службовій залежності від претендента на призначення або призначеного органу, який підлягає відповідно оцінюванню чи моніторингу, є близькими особами в розумінні Закону України "Про запобігання корупції" для будь-якої особи, яка належить до персоналу такого претендента на призначення чи призначеного органу, а також якщо вони брали участь у виконанні робіт з акредитації відповідного претендента на призначення чи призначеного органу.

Посадові особи органу, що призначає, та відповідних державних органів і фахівці, які надали недостовірні відомості щодо своєї відповідності зазначеним вимогам до них (крім технічних помилок), не можуть бути залучені до здійснення оцінювання претендентів на призначення або моніторингу призначених органів протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовірних відомостей, задокументованого у відповідному акті.

Залучені фахівці беруть участь у здійсненні оцінювання претендентів на призначення або моніторингу призначених органів спільно з посадовими особами органу, що призначає, та відповідних державних органів, а також мають права і виконують обов’язки, встановлені абзацами другим (із заміною пред’явлення службового посвідчення пред’явленням документа, що відповідно до закону посвідчує особу), третім і п’ятим частини третьої цієї статті.

Залучені фахівці не можуть становити більше половини складу комісії, що здійснює оцінювання претендента на призначення чи моніторинг призначеного органу, або очолювати зазначену комісію";

35) у статті 39:

частину першу виключити;

частини другу, третю і п’яту викласти в такій редакції:

"2. Під час видачі свідоцтва про призначення чи розширення сфери призначення застосовується принцип мовчазної згоди.

3. Видача свідоцтва про призначення, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії та анулювання свідоцтва про призначення здійснюється на безоплатній основі";

"5. Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання свідоцтва про призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та цього Закону";

36) статтю 40 викласти в такій редакції:

"Стаття 40. Систематизація та оприлюднення відомостей про призначені органи

1. Відомості про призначені органи вносяться до реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, розміщує на своєму офіційному веб-сайті та за потреби оновлює переліки призначених органів стосовно кожного технічного регламенту, яким передбачене застосування процедур оцінки відповідності із залученням призначених органів. Розміщення та оновлення таких переліків є безоплатними для призначених органів.

3. У переліках призначених органів зазначаються їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційні коди з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, контактні дані (номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, веб-сайту - за наявності), присвоєні їм ідентифікаційні номери призначених органів і сфери їх призначення.

4. Первинні та змінені відомості про сферу призначення призначеного органу вносяться до переліку призначених органів стосовно відповідного технічного регламенту не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу про призначення такого органу, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, набрання законної сили судовим рішенням про призупинення дії свідоцтва про призначення або скорочення сфери призначення.

Не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу про анулювання свідоцтва про призначення відомості про такий призначений орган підлягають виключенню з переліку призначених органів стосовно відповідного технічного регламенту";

37) у статті 41:

у другому реченні абзацу першого частини другої слово "підприємства" замінити словами "суб’єкта господарювання", а слово "воно" - словом "він";

у частині третій слова "відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту, чи" замінити словами "для цілей застосування технічного регламенту чи інших";

у частині п’ятій слова "обмежити сферу, призупинити або скасувати будь-які документи про відповідність" замінити словами "установити обмеження щодо будь-яких документів про відповідність, призупинити або скасувати їх";

38) у статті 42:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"будь-які відмови у видачі документів про відповідність у межах сфери їх призначення, встановлення обмежень щодо них, їх призупинення або скасування";

частину четверту після слів "Інформація, зазначена в" доповнити словами і цифрами "частині четвертій статті 34 цього Закону і";

у частині п’ятій:

в абзаці першому слова "відповідних баз даних" замінити словами "бази даних, одержаних від призначених органів і визнаних незалежних організацій";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок формування та ведення бази даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів і визнаних незалежних організацій, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання";

39) доповнити статтею 42-1 такого змісту:

"Стаття 42-1. Професійна таємниця призначених органів

1. Професійною таємницею призначених органів є конфіденційна інформація, одержана чи створена під час виконання призначеними органами завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідних технічних регламентах.

Призначені органи, залучені ними субпідрядники та дочірні підприємства, а також їхній персонал зобов’язані не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів, без згоди замовника робіт з оцінки відповідності або особи, якої стосується така інформація (крім випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону), та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб";

40) у статті 43:

у частині першій слова "надає об’єкт" замінити словами "замовляє роботи з";

частину третю доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"У разі повного або часткового підтримання апеляції апеляційна комісія приймає відповідне рішення, яким рекомендує призначеному органу скасувати чи змінити рішення, прийняте цим органом за результатами розгляду апеляції.

До складу апеляційної комісії входять представники органу, що призначає, а також відповідних державних органів та громадських об’єднань. До складу апеляційної комісії не можуть входити представники призначених органів і визнаних незалежних організацій.

Член апеляційної комісії не може брати участі в розгляді апеляції в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій залежності від заявника, призначеного органу чи визнаної незалежної організації, який (яка) є однією із сторін апеляції, або є близькою особою в розумінні Закону України "Про запобігання корупції" для заявника - фізичної особи, будь-якої особи з числа працівників заявника чи будь-якої особи, яка належить до персоналу призначеного органу або визнаної незалежної організації, який (яка) є однією із сторін апеляції";

частину п’яту виключити;

41) у статті 44:

у частині першій слова "впроваджуються та належним чином функціонують" замінити словом "забезпечуються";

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Участю в діяльності секторальних (міжсекторальних) груп призначених органів вважається також забезпечення призначеними органами поінформованості свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність та застосування ними документів, визначених частиною четвертою цієї статті, як загальних настанов";

частину третю доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Секторальні (міжсекторальні) групи призначених органів є формою співробітництва відповідних призначених органів та не мають статусу юридичної особи і не є консультативними, дорадчими чи іншими допоміжними органами центральних органів виконавчої влади.

Типове положення про секторальну (міжсекторальну) групу призначених органів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання";

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Організаційне забезпечення діяльності секторальних (міжсекторальних) груп призначених органів здійснюють технічні секретаріати таких груп, функції яких покладаються органом, що призначає, на призначені органи, які у письмовій формі висловили згоду та підтвердили власну спроможність виконувати зазначені функції";

42) у статті 45:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. Результати оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, проведеної в іншій державі, визнаються і приймаються в Україні, якщо застосовані в цій державі процедури оцінки відповідності (навіть якщо вони відрізняються від українських процедур) забезпечують такий самий або вищий рівень відповідності вимогам відповідних технічних регламентів, як і українські процедури оцінки відповідності.

2. Результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів, проведеної в інших державах, визнаються і приймаються в Україні згідно з положеннями чинних міжнародних договорів України, які передбачають взаємне визнання результатів оцінки відповідності";

у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Призначені органи мають право визнавати і приймати результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо) вимогам технічних регламентів, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, на підставі укладених з такими органами договорів про визнання результатів оцінки відповідності, за умови якщо";

в абзаці третьому слова "документа про відповідність, виданого іноземним" замінити словами "результатів оцінки відповідності (протоколів випробувань, документів про відповідність тощо), проведеної іноземним акредитованим";

частину четверту виключити;

43) у розділі X "Прикінцеві та перехідні положення":

у пункті 4 слова "з метою визначення категорій хімічних речовин і сумішей (препаратів)" виключити, а слова "назв та джерел опублікування" замінити словами "і назв";

пункт 7 виключити;

44) у тексті Закону слова "відповідний центральний орган виконавчої влади" в усіх відмінках і числах замінити словами "відповідний державний орган" у відповідному відмінку і числі.

15. Підпункт 1 пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 36, ст. 275) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 4 пункту 4, пункту 5, підпунктів 1 і 2 пункту 7, підпункту 4 та абзаців третього - сьомого підпункту 6 пункту 11, підпункту 1 пункту 12, підпунктів 2, 3 і 6-10 пункту 13, абзаців вісімнадцятого, дев’ятнадцятого, двадцять четвертого і двадцять п’ятого підпункту 1, абзацу другого підпункту 2, абзаців восьмого і десятого підпункту 6 (у частині внесення змін до абзацу четвертого частини другої статті 8 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"), підпунктів 8-10 і 19, абзаців десятого - дванадцятого підпункту 21, підпунктів 22, 23, 27, 28, 30-33, 35 і 36, абзаців третього і четвертого підпункту 37 та підпунктів 38, 40 і 41 пункту 14 розділу I цього Закону та пунктів 4 і 6 цього розділу, які набирають чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом.

2. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом органи з оцінки відповідності можуть бути призначені відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", за умови укладення ними договорів страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначені органи) або визнаних незалежних організацій замість укладення договорів обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам. Зазначені органи з оцінки відповідності замість копії договору обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подають до органу, що призначає, засвідчену претендентом на призначення копію договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу або визнаної незалежної організації.

3. База даних про технічні регламенти, реєстр призначених органів і визнаних незалежних організацій та база даних, одержаних органом, що призначає, від призначених органів і визнаних незалежних організацій, формування та ведення яких передбачено Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", починають функціонувати як електронні бази даних з 1 липня 2020 року.

4. Рішення про призначення, видані органам з оцінки відповідності відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", вважаються тотожними за юридичною силою таким свідоцтвам про призначення:

рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту - свідоцтву про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті;

рішення про призначення визнаної незалежної організації на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, - свідоцтву про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском.

Заміна примірників зазначених рішень про призначення, виданих органам з оцінки відповідності, відповідними свідоцтвами про призначення здійснюється безоплатно за зверненням таких органів з відповідною заявою або у разі прийняття органом, що призначає, наказів про розширення або скорочення сфери призначення таких органів з оцінки відповідності.

5. Накази про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, прийняті до набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", втрачають чинність через два роки з дня набрання чинності цим Законом, крім випадків втрати чинності такими наказами раніше зазначеного строку відповідно до законодавства.

До призначених органів з оцінки відповідності, які призначені до набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, застосовуються положення статей 32-44 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" з урахуванням вимог пункту 6 цього розділу протягом періоду, що починається із закінченням річного строку з дня набрання чинності цим Законом.

6. Розширення або скорочення сфери призначення призначених органів, призначених до набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, не здійснюється.

У разі якщо зазначені призначені органи мають намір розширити або скоротити сферу призначення, вони звертаються до органу, що призначає, із заявою про призначення з урахуванням заявленого розширення або скорочення сфери призначення. Видача зазначеним призначеним органам свідоцтва про призначення або надання відмови в його видачі здійснюється в порядку та строки, встановлені статтею 35 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" для видачі або надання відмови у видачі свідоцтва про призначення.

У разі якщо за результатами планової або позапланової перевірки призначеного органу, призначеного до набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" на підставі наказу про призначення на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту, встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що зазначений орган не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов’язків, орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді визнання нечинним наказу про призначення повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом.

Орган, що призначає, призупиняє дію прийнятого до набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:

звернення призначеного органу за власним бажанням із відповідною заявою за встановленою формою;

надання національним органом України з акредитації копії рішення про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.

Орган, що призначає, поновлює дію прийнятого до набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:

встановлення за результатами позапланової перевірки, проведеної за заявою призначеного органу, факту його відповідності вимогам до призначених органів або виконання ним своїх обов’язків, якщо дію наказу про призначення було призупинено з підстави, передбаченої абзацом п’ятим цього пункту;

надання національним органом України з акредитації копії рішення про поновлення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.

Орган, що призначає, визнає таким, що втратив чинність, прийнятий до набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" наказ про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) у разі:

звернення призначеного органу за власним бажанням з відповідною заявою за встановленою формою;

надання національним органом України з акредитації копії рішення про обмеження сфери акредитації чи скасування атестата про акредитацію відповідного призначеного органу;

закінчення строку дії атестата про акредитацію, якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку його дії призначений орган не надасть органу, що призначає, копію нового атестата про акредитацію, згідно з яким сфера акредитації відповідного призначеного органу охоплює всю сферу його призначення;

припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;

набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом;

втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності;

видачі свідоцтва про призначення згідно з відповідним технічним регламентом.

Орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді визнання нечинним прийнятого до набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (повністю або в частині призначення згідно з відповідним технічним регламентом) за наявності хоча б однієї з таких підстав:

встановлення факту надання призначеним органом у заяві про призначення та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей (крім технічних помилок), про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт;

відмова призначеного органу в допуску посадових осіб органу, що призначає, відповідного державного органу та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", до проведення його планової або позапланової перевірки з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт;

встановлення факту здійснення призначеним органом діяльності з оцінки відповідності, якщо дію наказу про призначення було призупинено з підстав, передбачених абзацами п’ятим і шостим цього пункту, про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт;

встановлення факту виконання призначеним органом поза сферою призначення завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом, що можуть виконуватися органами з оцінки відповідності за умови призначення, про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт.

У разі визнання нечинним прийнятого до набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту з підстав, передбачених абзацами дев’ятнадцятим, двадцять першим і двадцять другим цього пункту, заява про призначення згідно з таким самим технічним регламентом може бути подана зазначеним органом з оцінки відповідності не раніше ніж через один рік з дня набрання законної сили судовим рішенням про визнання нечинним раніше прийнятого наказу про призначення такого органу. У разі подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку така заява залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претенденту на призначення у письмовій формі не пізніше 10 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до заяви.

Орган, що призначає, видає наказ про призупинення, поновлення дії або визнання таким, що втратив чинність, прийнятого до набрання чинності цим Законом наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам відповідного технічного регламенту (крім випадків звернення з позовом до адміністративного суду) не пізніше 20 робочих днів з дня одержання відповідної заяви призначеного органу, копії рішення про тимчасове зупинення чи поновлення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації або скасування атестата про акредитацію призначеного органу, складення акта за результатами позапланової перевірки призначеного органу, передбаченої абзацом восьмим цього пункту, закінчення строку надання копії нового атестата про акредитацію, передбаченого абзацом тринадцятим цього пункту, та не пізніше 60 робочих днів з дня набрання чинності змінами до технічного регламенту, зазначеними в абзаці п’ятнадцятому цього пункту, або втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності.

7. Сертифікати відповідності продукції та послуг, сертифікати на систему управління і персонал, атестати виробництва та свідоцтва про визнання відповідності, видані в державній системі сертифікації до дня втрати чинності Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", є чинними до закінчення строку їх дії, за умови здійснення органами із сертифікації, які видали відповідні сертифікати, атестати і свідоцтва, технічного нагляду за сертифікованою продукцією, послугами, системами управління, персоналом, атестованими виробництвами та імпортованою продукцією, на яку видано свідоцтва про визнання відповідності, якщо інші строки або умови чинності зазначених сертифікатів, атестатів і свідоцтв не передбачені технічними регламентами, дія яких поширюється на відповідну продукцію.

8. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
6 червня 2019 року
№ 2740-VIII
вгору