Документ 2740-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.07.2019. Подивитися в історії? )

"2. Крім повноважень, установлених частиною першою цієї статті, відповідні державні органи, до повноважень яких належить прийняття нормативно-правових актів, у межах своєї компетенції затверджують";

"переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів";

доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"3. У разі якщо функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності покладаються на центральні органи виконавчої влади, які виконують окремі функції з реалізації державної політики і діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо або через міністрів, повноваження, встановлені частиною другою цієї статті, здійснюють відповідні міністерства.

4. Не допускається покладення функцій технічного регулювання у визначених сферах діяльності на центральні органи виконавчої влади (крім центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом), які здійснюють державний ринковий нагляд чи контроль нехарчової продукції або інші види державного нагляду (контролю) щодо продукції у таких сферах діяльності";

7) у статті 9:

в абзаці першому частини четвертої слова "та центральних органів виконавчої влади" замінити словами і цифрою "відповідних державних органів та міністерств, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Визначення в різних чинних технічних регламентах спеціальних вимог, що спрямовані на запобігання або усунення певного виду ризику стосовно одного і того самого виду (категорії, групи) продукції, що використовується за одним і тим самим призначенням, забороняється";

8) у статті 10:

у частині першій:

перше речення абзацу третього доповнити словами і цифрами "а у випадках, визначених частиною другою статті 11 цього Закону, - перебуває в експлуатації";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"права та обов’язки суб’єктів господарювання, інших осіб щодо введення продукції в обіг, надання її на ринку або введення її в експлуатацію, а у випадках, визначених частиною другою статті 11 цього Закону, - її експлуатації";

в абзаці четвертому частини другої слова "необхідної для оцінки відповідності продукції" виключити;

9) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Відповідність вимогам технічних регламентів

1. Продукція, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а згідно з деякими технічними регламентами - також продукція, що виготовляється та/або вводиться в експлуатацію виробником для використання у власних цілях, повинна відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, крім випадків, визначених у статті 12 цього Закону та у відповідних технічних регламентах.

2. У технічних регламентах, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, на додаток до вимог, які застосовуються до продукції, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, можуть бути встановлені вимоги, які застосовуються до продукції, що перебуває в експлуатації. У таких випадках продукція, що перебуває в експлуатації, повинна відповідати таким вимогам технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, крім випадків, визначених у статті 12 цього Закону та у відповідних технічних регламентах.

3. Відповідність продукції вимогам технічних регламентів може бути забезпечена шляхом застосування національних стандартів та/або інших технічних специфікацій, посилання на які містяться у відповідних технічних регламентах. У технічному регламенті зазначається, чи відповідність продукції таким національним стандартам та/або іншим технічним специфікаціям є єдиним способом, чи одним із способів задоволення вимог цього технічного регламенту.

Посилання в технічних регламентах на зазначені національні стандарти можуть мати форму переліків національних стандартів для цілей застосування відповідних технічних регламентів";

10) доповнити статтями 11-1 і 11-2 такого змісту:

"Стаття 11-1. Презумпція відповідності вимогам технічних регламентів

1. Технічним регламентом може бути передбачено, що відповідність продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування відповідного технічного регламенту або частинам таких стандартів надає презумпцію відповідності такої продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів суттєвим вимогам зазначеного технічного регламенту, які охоплюються такими стандартами або їх частинами та визначені в технічному регламенті.

Виробники мають право приймати інші рішення для задоволення суттєвих вимог технічного регламенту, крім застосування стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту.

2. Крім відповідності стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, технічними регламентами можуть бути передбачені інші випадки надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології та переліки частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, які охоплюються такими частинами нормативних документів. Зазначені посилання та переліки повинні відповідати відповідним посиланням і перелікам, опублікованим в "Офіційному віснику Європейського Союзу".

4. У разі якщо технічними регламентами, розробленими на основі актів законодавства Європейського Союзу, передбачене надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту внаслідок застосування інших стандартів, крім стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, або інших технічних специфікацій (їх частин) та за умови, що посилання на такі стандарти або інші технічні специфікації (їх частини) опубліковано в "Офіційному віснику Європейського Союзу", відповідні державні органи розміщують на своїх офіційних веб-сайтах зазначені посилання чи їх переліки.

5. Конкретні умови надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об’єктів визначаються технічними регламентами, якими передбачено надання цієї презумпції відповідності.

Стаття 11-2. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів

1. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів формуються відповідними державними органами в ході консультацій з національним органом стандартизації згідно з правилами їх формування, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.

Національний орган стандартизації за запитами відповідних державних органів надає їм інформаційну та методологічну допомогу у формуванні переліків національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів.

2. У переліках національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів можуть зазначатися обмеження у застосуванні певних національних стандартів, які включені до відповідного переліку та не повною мірою задовольняють вимоги відповідного технічного регламенту, на охоплення яких спрямовані такі стандарти.

За потреби відповідні державні органи звертаються до національного органу стандартизації щодо необхідності забезпечення перевірки та перегляду тих стандартів, включених до переліків національних стандартів, які не повною мірою задовольняють вимоги відповідних технічних регламентів, на охоплення яких вони спрямовані, з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті.

3. У разі включення до переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту нового стандарту на заміну стандарту, який раніше було включено до цього переліку, може бути передбачено, що на період до припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого національного стандарту.

4. У разі якщо технічний регламент розроблено на основі акта законодавства Європейського Союзу, яким передбачено застосування гармонізованих європейських стандартів, до переліку національних стандартів для цілей застосування зазначеного технічного регламенту включаються лише національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам.

У такому разі перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту формується на основі переліку назв та позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації відповідного акта законодавства Європейського Союзу, опублікованого в "Офіційному віснику Європейського Союзу", з урахуванням відомостей про періоди надання презумпції відповідності внаслідок застосування відповідних гармонізованих європейських стандартів та обмеження в застосуванні цих стандартів чи їх окремих положень.

5. Перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту затверджується вперше до набрання чинності відповідним технічним регламентом, а після цього оновлюється за потреби шляхом його затвердження.

У разі якщо до набрання чинності технічним регламентом, розробленим на основі акта законодавства Європейського Союзу, в "Офіційному віснику Європейського Союзу" не опубліковано перелік назв та позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації відповідного акта законодавства Європейського Союзу, перелік національних стандартів для цілей застосування зазначеного технічного регламенту затверджується вперше після опублікування переліку назв та позначень гармонізованих європейських стандартів.

6. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних державних органів, а у випадках, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону, - також на офіційних веб-сайтах міністерств, що затвердили відповідні переліки національних стандартів";

11) статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Крім особливостей, визначених цією статтею, технічними регламентами чи нормативно-правовими актами, якими їх затверджено, можуть бути встановлені також інші особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів, зокрема щодо:

можливості застосування на вибір виробника вимог нового технічного регламенту або технічного регламенту, що був чинним раніше, протягом встановленого перехідного періоду;

чинності документів про відповідність, виданих органами з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, що були чинними раніше";

12) у статті 13:

у частині першій слово "затверджують" замінити словом "розробляють", а слова "що були ними розроблені та/або прийняті" виключити;

у частині другій слова "відповідних центральних органів виконавчої влади, що їх затвердили" замінити словами і цифрою "відповідних державних органів, а у випадках, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону, - також на офіційних веб-сайтах міністерств, що затвердили відповідні методичні рекомендації";

13) у частині четвертій статті 14:

в абзаці першому слова "відповідними центральними органами виконавчої влади" виключити;

перше речення абзацу другого після слів "Модулі оцінки відповідності" доповнити словами "затверджені Кабінетом Міністрів України";

14) частину другу статті 16 доповнити словами "про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

15) у частині другій статті 18:

у другому реченні абзацу першого слова "в установленому порядку" замінити словами і цифрами "не пізніше 30 днів з дня одержання зазначеного обґрунтування";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо у висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання, встановлено відсутність невідкладних обставин, відповідний проект технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності не вважається таким, що розроблений за невідкладних обставин, і підлягає оприлюдненню та обговоренню в порядку, визначеному статтею 17 цього Закону";

16) у частині другій статті 19 слова "відповідно до нових вимог" замінити словами "у відповідність із новими вимогами";

17) в абзаці першому частини першої статті 20 слова "які вони розробили та/або прийняли" виключити;

18) у статті 22:

в абзаці другому частини третьої слово "визначеними" замінити словом "визначених";

у частині четвертій слова "Відповідні центральні органи виконавчої влади" замінити словами "Центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та юридичні особи публічного права";

19) у статті 23:

назву після слова "Систематизація" доповнити словами "та оприлюднення";

у частині другій слова "висновки, зроблені" замінити словами "залишення відповідних технічних регламентів без змін";

у частині третій:

в абзаці першому слово "постійно" замінити словами "за потреби";

абзац другий викласти в такій редакції:

"перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту (в разі його затвердження)";

абзац четвертий доповнити словами і цифрами "які формуються відповідно до вимог статті 40 цього Закону";

20) у частині третій статті 24 слова "(в тому числі призначений орган чи визнана незалежна організація)" виключити;

21) у статті 25:

у частині другій:

в абзаці першому слова "імпортерів або розповсюджувачів, - імпортерами або розповсюджувачами" замінити словами "імпортерів, розповсюджувачів або інших осіб, - імпортерами, розповсюджувачами чи іншими особами";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Як виняток з положень абзацу першого цієї частини, частин першої і сьомої статті 28, частин першої і третьої статті 30 цього Закону, технічним регламентом, розробленим на основі акта законодавства Європейського Союзу, може бути передбачено, що інші суб’єкти господарювання, ніж ті, що визначені у зазначених положеннях цього Закону, та/або інші, ніж суб’єкти господарювання чи органи з оцінки відповідності, особи також повинні застосовувати процедури оцінки відповідності вимогам зазначеного технічного регламенту, складати декларацію про відповідність та наносити знак відповідності технічним регламентам у таких самих випадках, визначених відповідним актом законодавства Європейського Союзу";

у частині третій слово "ним" замінити словами "у ньому", а слово "такої" - словом "відповідної";

у частині четвертій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"призначені органи";

в абзаці третьому слова "виконання визначених завдань з оцінки відповідності технології" замінити словами "затвердження технологічних процесів";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників - для проведення випробувань та перевірок продукції згідно з деякими процедурами оцінки відповідності, якими для виробника передбачено вибір щодо залучення його акредитованого внутрішнього органу з оцінки відповідності чи призначеного органу";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Забороняється вимагати видачу протоколів випробувань та документів про відповідність, зазначених у технічних регламентах та передбачених ними процедурах оцінки відповідності, виключно акредитованими органами з оцінки відповідності, якщо законодавством не встановлені вимоги щодо акредитації таких органів";

22) у статті 26:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Статус визнаної незалежної організації набувається шляхом видачі органом, що призначає, свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском";

у частині другій:

в абзаці першому слова "на здійснення оцінки відповідності технології" замінити словами "для затвердження ними технологічних процесів", а слово "яке" - словом "що";

абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:

"не менш як половина їх штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, зазначених в абзаці першому цієї частини, має досвід виконання робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років;

уклали договір страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності визнаної незалежної організації";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Завдання із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань та/або персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, за вибором виробника також можуть виконуватися призначеними органами, до сфери призначення яких включено такі процедури оцінки відповідності.

Орган з оцінки відповідності може одночасно мати статус призначеного органу та визнаної незалежної організації, кожен із яких набувається у встановленому цим Законом порядку";

у частині п’ятій слова і цифри "пунктів 6 і 7" замінити словом і цифрою "пункту 5";

23) статтю 27 викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників

1. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника може бути використаний для проведення випробувань та перевірок продукції для суб’єкта господарювання - юридичної особи, частиною якого є такий орган з оцінки відповідності, з метою виконання окремих процедур оцінки відповідності, визначених у відповідних технічних регламентах. Такий орган з оцінки відповідності повинен бути окремою та відмінною частиною зазначеного суб’єкта господарювання і не повинен брати участі у проектуванні, виробництві, постачанні, монтажі, використанні або обслуговуванні продукції, яку він оцінює.

2. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника повинен відповідати таким вимогам:

орган з оцінки відповідності повинен бути акредитований національним органом України з акредитації, а в разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, - національним органом з акредитації іншої держави, який є членом міжнародної або регіональної організації з акредитації;

орган з оцінки відповідності та його персонал повинні мати визначене місце в організаційній структурі та використовувати такі методи звітування в межах суб’єкта господарювання, частиною якого є зазначений орган з оцінки відповідності, які забезпечують їх неупередженість і доводять цю неупередженість відповідному національному органу з акредитації;

орган з оцінки відповідності та його персонал не повинні бути відповідальними за проектування, виробництво, постачання, монтаж, експлуатацію або обслуговування продукції, яку вони оцінюють, та не повинні здійснювати будь-яку діяльність, яка могла б суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно їх діяльності з оцінки відповідності;

орган з оцінки відповідності повинен надавати свої послуги виключно суб’єктові господарювання, частиною якого він є.

3. Акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника не підлягає призначенню. Суб’єкт господарювання, частиною якого є акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності, або національний орган України з акредитації повинні надавати органу, що призначає, за його запитом інформацію щодо акредитації відповідного акредитованого внутрішнього органу з оцінки відповідності виробника";

24) у статті 28:

у частині другій слова "які застосовуються до продукції та визначені" замінити словом "визначених";

у частині сьомій слово "визначеним" замінити словом "установленим";

25) текст статті 29 викласти в такій редакції:

"1. У випадках, визначених у технічних регламентах, на продукцію та/або на інші об’єкти, що зазначені в таких технічних регламентах (табличку з технічними даними, пакування, супровідні документи тощо), повинен наноситися знак відповідності технічним регламентам.

Нанесенням знака відповідності технічним регламентам на продукцію вважається також нанесення цього знака на будь-який інший, ніж сама продукція, об’єкт згідно з правилами та умовами нанесення зазначеного знака.

2. Форма та опис знака відповідності технічним регламентам установлюються Кабінетом Міністрів України.

Певними технічними регламентами може бути передбачено застосування знака відповідності технічним регламентам, що має іншу форму, ніж встановлена Кабінетом Міністрів України згідно з абзацом першим цієї частини. У таких випадках форма та/або опис знака відповідності технічним регламентам встановлюється у відповідних технічних регламентах.

3. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування таким знаком, установленими статтею 30 цього Закону (крім пересувного обладнання, що працює під тиском). У певних технічних регламентах можуть встановлюватися додаткові загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам для пересувного обладнання, що працює під тиском, встановлюються у відповідному технічному регламенті.

4. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у відповідних технічних регламентах, а в разі якщо в певних технічних регламентах, якими передбачене нанесення зазначеного знака, такі правила та умови не визначені, - згідно з правилами та умовами нанесення знака відповідності технічним регламентам, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

5. У разі якщо це передбачено технічними регламентами, знак відповідності технічним регламентам супроводжується ідентифікаційним номером залученого призначеного органу, а також іншим маркуванням та інформацією.

6. У випадках, визначених у технічних регламентах щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, маркуванням відповідності таких засобів вимогам зазначених технічних регламентів є знак відповідності технічним регламентам та додаткове метрологічне маркування, які повинні наноситися одночасно";

26) у частинах третій і четвертій статті 30 слова "вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені" замінити словами "застосовним вимогам, визначеним";

27) у статті 32:

у частині першій:

в абзаці першому слова "згідно з відповідними технічними регламентами" замінити словами "визначених у відповідних технічних регламентах";

абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:

"кожен працівник із числа не менш як половини їх штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, має щонайменше річний сукупний досвід виконання робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років;

мають у своїй структурі акредитовану випробувальну лабораторію або володіють більше ніж 50 відсотками статутного капіталу акредитованої випробувальної лабораторії, яка є юридичною особою (далі - власна акредитована випробувальна лабораторія), для проведення принаймні деяких видів випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції в межах сфери призначення та уклали угоди з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами щодо проведення акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств видів випробувань продукції в межах сфери призначення, які не проводяться їхніми власними акредитованими випробувальними лабораторіями (якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, щодо яких органи з оцінки відповідності заявляють про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції);

уклали договір страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. У разі якщо згідно з актом законодавства Європейського Союзу, на основі якого розробляється технічний регламент, до переліку вимог до нотифікованих органів належить будь-яка із загальних вимог до призначених органів, визначених пунктом 1 частини першої цієї статті, така вимога повинна включатися до переліку спеціальних вимог до призначених органів, визначених у відповідному технічному регламенті";

28) у статті 33:

у частині першій слова "національні стандарти, що застосовуються" замінити словами "застосовні національні стандарти";

у частині другій:

в абзаці другому слова і цифри "в порядку, встановленому частинами четвертою, п’ятою та абзацом другим частини шостої статті 11" замінити словами і цифрами "і визнаних незалежних організацій, згідно з частиною третьою та абзацом другим частини четвертої статті 11-2";

абзац четвертий після слів "призначених органів" доповнити словами "і визнаних незалежних організацій";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Відповідність органу з оцінки відповідності критеріям, установленим стандартами з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів і визнаних незалежних організацій, може бути доведена виключно шляхом акредитації такого органу національним органом України з акредитації, а в разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію щодо відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, - національним органом з акредитації іншої держави, який є членом міжнародної або регіональної організації з акредитації";

29) у статті 34:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. У разі якщо призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або своє дочірнє підприємство, він повинен забезпечити відповідність зазначеного субпідрядника чи дочірнього підприємства спеціальним вимогам до призначених органів та повідомити про його залучення орган, що призначає";

у частині другій слова "їх місцезнаходження" замінити словами "того, є вони резидентами чи нерезидентами України";

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Субпідрядники та дочірні підприємства, що є нерезидентами України, повинні відповідати спеціальним вимогам до призначених органів тією мірою, в якій такі вимоги можуть бути застосовані до нерезидентів України. У разі необхідності в технічних регламентах зазначаються спеціальні вимоги, які не можуть бути застосовані до субпідрядників і дочірніх підприємств, що є нерезидентами України, та вимоги, що замінюють такі спеціальні вимоги";

30) статтю 35 викласти в такій редакції:

"Стаття 35. Видача або відмова у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, розширення сфери призначення

1. Призначення здійснюється шляхом видачі органом, що призначає, свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті (далі - свідоцтво про призначення).

2. Претендент на призначення подає до органу, що призначає, заяву про призначення за встановленою формою.

До заяви про призначення додаються:

1) опис сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, стосовно якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність (у паперовій та електронній формах). Зазначений опис складається за встановленою формою та підписується претендентом на призначення. В описі зазначаються:

види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції;

процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені ці процедури;

додаткові відомості щодо сфери призначення, якщо це передбачено технічним регламентом;

2) копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на призначення спеціальним вимогам до призначених органів. Сфера акредитації претендента на призначення повинна охоплювати процедури оцінки відповідності та види продукції, стосовно яких він заявляє про свою компетентність;

3) довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років, підписана претендентом на призначення;

4) відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності, підписані претендентом на призначення;

5) довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на призначення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, підписана претендентом на призначення, а в разі якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення, - також засвідчені претендентом на призначення копії угод, укладених ним з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення таких видів випробувань акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств (якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції);

6) копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу, засвідчена претендентом на призначення.

Зазначений у цій частині перелік документів, що додаються до заяви про призначення, є вичерпним.

Заява про призначення може бути подана до органу, що призначає, не пізніше ніж за шість місяців до дня втрати чинності відповідним технічним регламентом або набрання чинності змінами до відповідного технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеним органом певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність. У разі подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претендента на призначення у письмовій формі не пізніше 10 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї.

3. Орган, що призначає, протягом 10 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї:

перевіряє комплектність пакета документів, поданого претендентом на призначення, і додержання ним установлених вимог до зазначених документів;

у разі подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення, або порушення ним установлених вимог до зазначених документів надсилає йому письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням підстав для відмови;

у разі подання претендентом на призначення повного пакета документів, необхідних для призначення, що відповідають установленим вимогам до зазначених документів, надсилає копію цього пакета відповідному державному органу для проведення ним оцінювання претендента на призначення.

Відповідний державний орган протягом 45 робочих днів з дня одержання ним копії пакета документів, поданого претендентом на призначення, перевіряє достовірність відомостей, наведених у зазначених документах, проводить оцінювання претендента на призначення та за його результатами надає органу, що призначає, письмові пропозиції щодо призначення чи відмови у призначенні претендента на призначення.

4. Орган, що призначає, не пізніше 80 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, за результатами аналізу пакета документів, поданого претендентом на призначення, та пропозицій відповідного державного органу приймає наказ про призначення і видає претенденту на призначення свідоцтво про призначення, а в разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з інших підстав, ніж подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення, чи порушення ним установлених вимог до зазначених документів, - надсилає претенденту на призначення письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням підстав для відмови.

5. Орган, що призначає, присвоює призначеним органам ідентифікаційні номери.

Кожному призначеному органу присвоюється лише один ідентифікаційний номер незалежно від того, чи був призначений цей орган згідно з одним чи кількома технічними регламентами.

Присвоєні призначеним органам ідентифікаційні номери зазначаються в переліках призначених органів, які розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.

6. У наказі та свідоцтві про призначення зазначаються:

1) найменування та місцезнаходження призначеного органу, його ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

2) ідентифікаційний номер призначеного органу;

3) назва технічного регламенту, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності;

4) сфера призначення згідно з відповідним технічним регламентом:

види продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції (якщо вони визначені в технічному регламенті) чи інших деталізованих визначень продукції;

процедури оцінки відповідності з посиланням на положення технічного регламенту чи додатки до нього, в яких визначені ці процедури;

додаткові відомості щодо сфери призначення, якщо це передбачено технічним регламентом.

7. Свідоцтво про призначення видається на необмежений строк.

8. Підставами для відмови у видачі свідоцтва про призначення є:

1) подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення;

2) порушення претендентом на призначення установлених вимог до поданих ним документів, необхідних для призначення, зокрема неповнота відомостей у цих документах;

3) відсутність у відповідному технічному регламенті завдань з оцінки відповідності, які виконуються призначеними органами, у тому числі щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність;

4) виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовірних відомостей (крім технічних помилок);

5) встановлення за результатами оцінювання претендента на призначення факту виконання ним без призначення завдань з оцінки відповідності, які згідно з відповідним технічним регламентом виконуються органами з оцінки відповідності за умови призначення (крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на призначення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення з підстави, передбаченої цим абзацом, або раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 цього Закону);

6) відмова претендента на призначення у допуску посадових осіб відповідного державного органу та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 цього Закону до проведення його оцінювання, з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідне оцінювання, складають акт;

7) невідповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів.

Орган, що призначає, повідомляє відповідному державному органу та національному органу України з акредитації про відмову у видачі свідоцтва про призначення з наданням копії письмового повідомлення про таку відмову не пізніше п’яти робочих днів з дня надсилання зазначеного повідомлення претенденту на призначення.

У разі усунення претендентом на призначення причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про призначення, видача свідоцтва про призначення здійснюється у порядку та строки, встановлені частинами другою - четвертою цієї статті.

У разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 цієї частини, або анулювання раніше виданого претенденту на призначення свідоцтва про призначення з підстав, передбачених пунктами 1, 3 і 4 частини другої статті 37 цього Закону, заява про призначення згідно з таким самим технічним регламентом може бути подана зазначеним претендентом на призначення не раніше ніж через один рік з дня надсилання йому письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення або набрання законної сили судовим рішенням про анулювання раніше виданого йому свідоцтва про призначення. У разі подання заяви про призначення з порушенням зазначеного строку вона залишається без розгляду, про що орган, що призначає, повідомляє претендента на призначення у письмовій формі не пізніше 10 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї.

9. Свідоцтво про призначення може бути видане до набрання чинності технічним регламентом, згідно з яким призначається відповідний орган з оцінки відповідності, або набрання чинності змінами до такого технічного регламенту, що передбачають виконання органами з оцінки відповідності завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом за умови призначення. У такому разі призначений орган має право виконувати завдання з оцінки відповідності, визначені у відповідному технічному регламенті, раніше зазначеного в цій частині строку.

10. Розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого орган з оцінки відповідності було призначено раніше, здійснюється в порядку та строки, встановлені цією статтею для видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, з урахуванням таких особливостей:

призначений орган подає до органу, що призначає, заяву про розширення сфери призначення за встановленою формою;

в описі сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення;

документи, визначені пунктами 3, 4 і 5 частини другої цієї статті, повинні стосуватися лише розширення сфери призначення;

орган, що призначає, приймає наказ про розширення сфери призначення та видає призначеному органу свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення.

11. Призначені органи повинні посилатися на призначення лише стосовно видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах своєї сфери призначення";

31) статтю 36 виключити;

32) статтю 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, скорочення сфери призначення або анулювання свідоцтва про призначення

1. У разі якщо за результатами планової або позапланової перевірки призначеного органу встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що цей призначений орган не відповідає вимогам до призначених органів або не виконує своїх обов’язків, орган, що призначає, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді:

1) призупинення дії свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, - якщо наявна можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків;

2) скорочення сфери призначення - якщо виявлений факт невідповідності чи невиконання обов’язків стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення та відсутня можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків;

3) анулювання свідоцтва про призначення - якщо виявлений факт невідповідності чи невиконання обов’язків стосується всієї сфери призначення та відсутня можливість усунення призначеним органом виявленої невідповідності чи забезпечення виконання ним своїх обов’язків.

2. Орган, що призначає, крім підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, також звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про призначення за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) встановлення факту надання призначеним органом у заяві про призначення чи розширення сфери призначення та документах, що додаються до такої заяви, недостовірних відомостей (крім технічних помилок), про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт;

2) відмова призначеного органу в допуску посадових осіб органу, що призначає, відповідного державного органу та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 цього Закону, до проведення його планової або позапланової перевірки з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт;

3) встановлення факту здійснення призначеним органом діяльності з оцінки відповідності стосовно всієї сфери призначення чи деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, щодо якої (яких) згідно з пунктом 1 частини першої чи частиною третьою цієї статті було призупинено дію свідоцтва про призначення, про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт;

4) встановлення факту виконання призначеним органом поза сферою призначення завдань з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом, які можуть виконуватися органами з оцінки відповідності за умови призначення, про що посадова особа органу, що призначає, складає відповідний акт.

3. Орган, що призначає, призупиняє дію свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, скорочує сферу призначення або анулює свідоцтво про призначення у разі:

1) звернення призначеного органу за власним бажанням з відповідною заявою за встановленою формою;

2) надання національним органом України з акредитації копії рішення відповідно про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації (якщо виключена частина сфери акредитації призначеного органу охоплює деякі види продукції та/або процедури оцінки відповідності в межах сфери його призначення) чи скасування атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.

4. Орган, що призначає, поновлює дію свідоцтва про призначення в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, у разі:

1) встановлення за результатами позапланової перевірки, проведеної за заявою призначеного органу, факту його відповідності вимогам до призначених органів або виконання ним своїх обов’язків стосовно всієї сфери призначення чи деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення, щодо якої (яких) згідно з пунктом 1 частини третьої цієї статті було призупинено дію свідоцтва про призначення;

2) надання національним органом України з акредитації копії рішення про поновлення дії атестата про акредитацію відповідного призначеного органу.

5. Крім підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, орган, що призначає, скорочує сферу призначення також у разі набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом стосовно деяких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності в межах сфери призначення такого призначеного органу.

6. Крім підстав, передбачених частиною третьою цієї статті, орган, що призначає, анулює свідоцтво про призначення також у разі:

1) надання національним органом України з акредитації копії рішення про обмеження сфери акредитації відповідного призначеного органу (якщо виключена частина сфери акредитації призначеного органу охоплює всю сферу його призначення);

2) закінчення строку дії атестата про акредитацію, якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку його дії призначений орган не надасть органу, що призначає, копію нового атестата про акредитацію, згідно з яким сфера акредитації відповідного призначеного органу охоплює всю сферу його призначення;

3) припинення призначеного органу шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації;

4) набрання чинності змінами до технічного регламенту, згідно з якими виключаються вимоги щодо виконання призначеними органами певних завдань з оцінки відповідності згідно із зазначеним технічним регламентом стосовно всієї сфери призначення такого призначеного органу;

5) втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності.

7. Орган, що призначає, видає наказ про призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення, скорочення сфери призначення або анулювання свідоцтва про призначення (крім випадків звернення з позовом до адміністративного суду) не пізніше 20 робочих днів з дня одержання відповідної заяви призначеного органу, копії рішення про тимчасове зупинення чи поновлення дії атестата про акредитацію, обмеження сфери акредитації або скасування атестата про акредитацію призначеного органу, складення акта за результатами позапланової перевірки призначеного органу, передбаченої пунктом 1 частини четвертої цієї статті, закінчення строку надання копії нового атестата про акредитацію, передбаченого пунктом 2 частини шостої цієї статті, та не пізніше 60 робочих днів з дня набрання чинності змінами до технічного регламенту, зазначеними в частині п’ятій та пункті 4 частини шостої цієї статті, або втрати чинності технічним регламентом, згідно з яким призначено орган з оцінки відповідності.

У разі набрання законної сили відповідним судовим рішенням орган, що призначає, видає наказ про призупинення дії свідоцтва про призначення, про анулювання свідоцтва про призначення або про скорочення сфери призначення у строк, передбачений законом для виконання судових рішень. Свідоцтво про призначення вважається анульованим, його дія - призупиненою, а сфера призначення - скороченою з дня набрання законної сили відповідним рішенням адміністративного суду.

Одночасно з виданням наказу про скорочення сфери призначення орган, що призначає, видає призначеному органу свідоцтво про призначення із внесеними змінами щодо скорочення сфери призначення.

8. Національний орган України з акредитації інформує орган, що призначає:

1) про обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення чи поновлення дії або скасування атестатів про акредитацію призначених органів з наданням копій відповідних рішень - не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття зазначених рішень;

2) про закінчення строку дії атестатів про акредитацію призначених органів з наданням відомостей про подання такими призначеними органами заявок на акредитацію або одержання ними нових атестатів про акредитацію для цілей призначення - не пізніше ніж за один місяць до дня закінчення строку дії відповідних атестатів";

33) доповнити статтею 37-1 такого змісту:

"Стаття 37-1. Правові наслідки скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення

1. У разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення відповідні призначені органи припиняють виконання завдань з оцінки відповідності та посилання у своїй документації і рекламі на призначення в межах усієї сфери призначення чи її частини, щодо якої ухвалено судове рішення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення.

2. Орган, що призначає, за пропозицією відповідного державного органу вживає відповідних заходів для того, щоб комплекти документації, пов’язаної з виконанням призначеним органом завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів у межах усієї сфери призначення чи її частини, щодо якої ухвалено судове рішення або прийнято наказ про скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення, в подальшому опрацьовувалися іншим призначеним органом або зберігалися для надання їх на запити органу, що призначає, та органів державного ринкового нагляду.вгору