Документ 2712-III, перша редакція — Прийняття від 20.09.2001
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 48,
ст. 418; 2000 р., N 32, ст. 254, N 39, ст. 333, N 45, ст. 375;
2001 р., N 32, ст. 169) такі зміни:
1. Пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.16 такого
змісту:
"5.2.16. Суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та
облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на
спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки
нафтових та газових родовищ)".
2. У статті 9:
а) пункт 9.1 викласти у такій редакції:
"9.1. Будь-які витрати на розвідку (дорозвідку), облаштування
та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за
винятком витрат, передбачених у підпункті 5.2.16 пункту 5.2 статті
5 цього Закону), включаються до окремої групи витрат платника
податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та
підлягають амортизації";
б) пункт 9.2 викласти у такій редакції:
"9.2. Перелік витрат, що включаються до окремої групи витрат
платника податку, встановлюється Кабінетом Міністрів України";
в) у абзаці першому пункту 9.4 після слів "пов'язані з
видобутком корисних копалин" доповнити словами "(за винятком
свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових
родовищ)";
г) абзац шостий пункту 9.4 викласти у такій редакції:
"О (з) - загальний розрахунковий обсяг (у натуральних
величинах) видобутку корисних копалин на відповідному родовищі,
який визначається за методикою, що затверджується Кабінетом
Міністрів України";
д) пункт 9.5 викласти у такій редакції:
"9.5. Норми амортизації для свердловин, що використовуються
для розробки нафтових та газових родовищ, встановлюються у
відсотках до їх первісної вартості у такому розмірі (в розрахунку
на рік):
1-й рік експлуатації - 10 відсотків;
2-й рік експлуатації - 18 відсотків;
3-й рік експлуатації - 14 відсотків;
4-й рік експлуатації - 12 відсотків;
5-й рік експлуатації - 9 відсотків;
6-й рік експлуатації - 7 відсотків;
7-й рік експлуатації - 7 відсотків;
8-й рік експлуатації - 7 відсотків;
9-й рік експлуатації - 7 відсотків;
10-й рік експлуатації - 6 відсотків;
11-й рік експлуатації - 3 відсотки.
Платники податку мають право протягом звітного року віднести
до валових витрат будь-які витрати, пов'язані із проведенням
ремонту, реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням
свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових
родовищ, у сумі, що не перевищує 10 відсотків первісної вартості
окремої свердловини.
Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до
балансової вартості групи 3 основних фондів та підлягають
амортизації згідно із підпунктом 8.6.1 статті 8 цього Закону.
Індексація балансової вартості свердловин, що
використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, не
провадиться".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим
Законом;
розробити порядок визначення амортизації свердловин, що
використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, які
були введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 вересня 2001 року
N 2712-IIIвгору