Документ 270_004, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 27.03.2006, підстава - 3466-IV

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Гамбія
про співробітництво у галузях економіки,
освіти, науки і техніки
{ Угоду ратифіковано Законом
N 3466-IV ( 3466-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 30, ст.257 }

Уряд України і Уряд Республіки Гамбія (надалі Договірні
Сторони),
бажаючи розвивати і зміцнювати дружні стосунки двох країн і
народів;
прагнучи підтримувати і сприяти співробітництву в галузях
економіки, освіти, науки і техніки на довгостроковій основі та на
принципах рівноправ'я і взаємної вигоди;
приймаючи до уваги практику і норми міжнародного права,
домовились про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони підтримуватимуть та сприятимуть розвитку
освітнього, наукового і технічного співробітництва відповідно до
діючого законодавства обох країн. Договірні Сторони сприятимуть
розвитку різних форм економічних зв'язків між суб'єктами
виробничої діяльності та долатимуть будь-які перешкоди щодо цього
співробітництва за взаємною згодою.
Стаття 2
Зважаючи на набутий досвід і наявні можливості у кожній
галузі, економічне, освітнє і науково-технічне співробітництво
буде включати в себе наступні види діяльності, які можуть бути
розширені до інших форм взаємовигідного співробітництва:
а) обмін студентами, аспірантами та науковими співробітниками
для навчання та проведення досліджень, викладачами для читання
лекцій і наукової роботи;
б) надання громадянам Гамбії можливості отримувати в Україні
вищу освіту, навчатись в аспірантурі і проходити наукове
стажування на компенсаційній основі;
в) здійснення прямих зв'язків між університетами та іншими
навчальними закладами обох країн;
г) обмін інформацією;
д) співробітництво у галузях промисловості;
е) створення спільних підприємств, розвиток малого та
середнього бізнесу;
ж) співробітництво в галузях сільського господарства;
з) будь-яка інша сфера діяльності, у якій Договірні Сторони
згодні співробітничати;
Договірні Сторони приділятимуть особливу увагу
співробітництву між двома країнами у галузях, пов'язаних з
сільським господарством.
Стаття 3
Угоди і домовленості, які визначатимуть співробітництво у
галузях економіки, освіти, науки і техніки між Договірними
Сторонами укладатимуться відповідно до діючого законодавства обох
країн.
Здійснення економічного, освітнього і науково-технічного
співробітництва у більшості сфер, передбачених Статтею 11, буде
проходити згідно окремих програм, домовленостей, контрактів і
угод.
Приватні підприємства обох країн можуть брати участь у
тендерах у будь-якій з двох країн для здійснення проектів,
передбачених цією Угодою.
Стаття 4
Особи (спеціалісти або студенти), якими обмінюються Сторони
за цією Угодою, мають дотримуватися законів та правил, що діють на
території країни, в якій вони здійснюють свої повноваження.
Кожна Договірна Сторона застосовуватиме до цих осіб
сприятливі умови, необхідні для здійснення ними своїх повноважень
в межах законів та правил, що діють в їхніх країнах.
Стаття 5
Строки, та умови перебування осіб, зазначених в Статті 4
визначатимуться в окремих угодах чи протоколах відповідно до
Статті 2 цієї Угоди.
Стаття 6
Ніяке положення цієї Угоди не повинно тлумачитись як
обов'язок будь-якої Договірної Сторони надавати або дозволяти
доступ до інформації, розкриття якої суперечить законам Договірної
Сторони, що захищають право на приватне життя, фінансові відносини
та банківські рахунки клієнтів фінансових установ.
Стаття 7
Договірні Сторони проводитимуть консультації з будь-яких
питань стосовно застосування та тлумачення цієї Угоди. Також кожна
Договірна Сторона може звернутись з письмовим проханням до іншої
Договірної Сторони про проведення консультацій відносно будь-яких
заходів, що вжиті або вживаються, або відносно будь-яких інших
питань, що на її погляд можуть вплинути на виконання цієї Угоди.
Стаття 8
Положення цієї Угоди не повинні тлумачитися як такі, що
порушують будь-які зобов'язання, які випливають з будь-якого
міжнародного договору чи угоди, які одна з Договірних Сторін
уклала з третіми Сторонами.
Права та обов'язки, що випливають з міжнародних договорів чи
угод до яких будь-яка із Договірних Сторін, вже вступила до
підписання цієї Угоди, зберігають свою чинність.
Стаття 9
Будь-які поправки до цієї Угоди вносяться в письмовому
вигляді за погодженням обох Договірних Сторін і не впливатимуть на
зобов'язання відповідно до цієї Угоди.
Стаття 10
Для координації роботи по реалізації цієї Угоди створюється
Спільна Комісія, яка складається з представників Договірних
Сторін. Її засідання відбуватимуться почергово в Україні і Гамбії.
Спільна Комісія має право:
а) сприяти забезпеченню виконання положень цієї Угоди;
б) розгляду пропозицій, направлених на виконання цієї Угоди;
в) опрацьовувати пропозиції, направлені на усунення перешкод,
які можуть виникнути під час здійснення будь-яких проектів,
заснованих згідно з цією Угодою;
г) створювати механізм забезпечення активної участі в
розбудові відносин представників Договірних Сторін.
д) запропонувати шляхи вирішення суперечок, що випливають із
застосування цієї Угоди.
Стаття 11
Ця Угода підлягає затвердженню згідно з законодавством кожної
із Договірних Сторін і набуває чинності з дати отримання
останнього з повідомлень про завершення процедур, передбачених їх
внутрішнім законодавством. Угода діятиме протягом трьох років та
автоматично продовжуватиметься на наступні річні періоди, якщо
жодна з Договірних Сторін не повідомить письмово іншу про своє
рішення припинити дію цієї Угоди щонайменше за шість місяців до
закінчення строку її дії.
Стаття 12
У випадку припинення дії цієї Угоди її положення
продовжуватимуть діяти стосовно будь-яких зобов'язань по
договорах, які було укладено під час дії Угоди.
Вчинено в м. Києві 12 липня 2001 року у двох примірниках
українською та англійською мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
За Уряд За Уряд
України Республіки Гамбія
(підпис) (підпис)вгору