Документ 270/95, поточна редакція — Редакція від 01.05.2006, підстава - 305/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про затвердження Положення про порядок роботи з
законопроектами та іншими документами, що
вносяться Президентом України на розгляд Верховної
Ради України

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 70/99 від 27.01.99
N 74/2002 ( 74/2002 ) від 26.01.2002
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
N 305/2006 ( 305/2006 ) від 14.04.2006 }

Затвердити Положення про порядок роботи з законопроектами та
іншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд
Верховної Ради України (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 30 березня 1995 року
N 270/95
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 березня 1995 року N 270/95
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок роботи з законопроектами та іншими
документами, що вносяться Президентом України
на розгляд Верховної Ради України
1. Це Положення визначає порядок роботи з законопроектами та
законодавчими пропозиціями, які вносяться Президентом України в
порядку законодавчої ініціативи до Верховної Ради України, з
законопроектами та законодавчими пропозиціями, які подані іншими
суб'єктами права законодавчої ініціативи та надійшли з Верховної
Ради України, в разі підготовки зауважень, змін і доповнень до
них. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
2. Законопроекти та інші документи законодавчої ініціативи
Президента України готують радники та наукові консультанти
Президента України, а також відповідні структурні підрозділи
Адміністрації Президента України за дорученням Глави Адміністрації
Президента України або за їх власною ініціативою. Як законодавча ініціатива Президента України на розгляд
Верховної Ради України можуть бути подані проекти найважливіших
законів, опрацьованих у Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,
наукових установах. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Указами Президента N 70/99 від 27.01.99, N 74/2002
( 74/2002 ) від 26.01.2002 ) { На часткову зміну пункту 2 установити, що як законодавча
ініціатива Президента України на розгляд Верховної Ради України
можуть бути подані проекти найважливіших законів, підготовлених
Національним банком України, згідно з Указом Президента N 305/2006
( 305/2006 ) від 14.04.2006 }
3. Законопроекти та інші документи законодавчої ініціативи
Президента України мають бути оформлені відповідно до вимог глав
6.1, 6.2 Регламенту Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ) та інших
актів законодавства України з цих питань. На титульному та
наступних аркушах, а також у супровідних документах повинні
міститися: а) назва документа; б) назва органу, до якого вони вносяться (Верховна Рада
України); в) дата внесення і підпис Президента України; г) прізвище і посада особи, яка представлятиме внесений
законопроект при розгляді його у першому читанні; д) прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада авторів,
які розробили законопроект або його структурні частини; е) перелік додатків до проекту документа із зазначенням
кількості аркушів кожного; є) зміст документа (назва частин, розділів, глав). Законопроекти, підготовлені для внесення на розгляд Верховної
Ради України за ініціативою Президента України, супроводжуються
пояснювальною запискою, яка повинна містити обгрунтування
необхідності їх прийняття, вказівку на їх місце у системі чинного
законодавства, а також на очікувані соціально-економічні та інші
результати їх застосування. 4. Законопроекти, що надходять від Кабінету Міністрів
України, подаються з візами Прем'єр-міністра України, а в разі
його відсутності - відповідного віце-Прем'єр-міністра України, а
також керівників міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, до сфери діяльності яких належать ці проекти. До
проекту має додаватися підписаний Міністром Кабінету Міністрів
України або його заступником список посадових осіб, які його
завізували. ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента N 70/99 від 27.01.99, N 74/2002 ( 74/2002 ) від
26.01.2002, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 ) { На часткову зміну абзацу першого пункту 4 установити, що
Законопроекти, що надходять від Національного банку України,
подаються з візами Голови Національного банку України або особи,
яка його заміщує, згідно з Указом Президента N 305/2006
( 305/2006 ) від 14.04.2006 }
Внесення законопроектів з питань розроблення і реалізації
державної політики у визначеній сфері діяльності не допускається
без погодження з відповідним міністром або керівником іншого
центрального органу виконавчої влади. ( Пункт 4 доповнено абзацом
другим згідно з Указом Президента N 74/2002 ( 74/2002 ) від
26.01.2002 ) Законопроекти, розроблені в Адміністрації Президента України,
мають бути завізовані керівниками структурних підрозділів,
працівники яких брали участь у їх підготовці. 5. У разі внесення законопроекту, законодавчої пропозиції,
реалізація яких потребує фінансових та інших витрат за рахунок
державного чи місцевих бюджетів (чи зменшення надходжень до
бюджету), додаються їх фінансово-економічне обгрунтування та
пропозиції щодо покриття цих витрат. Щодо таких законопроектів
необхідно додавати також висновок Кабінету Міністрів України. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
6. Конституційні законопроекти або конституційні положення
законопроектів, тобто ті, що потребують внесення змін чи
доповнень до Конституції України, повинні бути зазначені як такі.
До них мають додатись проекти відповідних змін і доповнень до
Конституції України. 7. Положення чи статті законопроекту, остаточне прийняття
рішення по яких можливе лише за результатами референдуму, повинні
бути зазначені як такі. 8. У супровідній записці на ім'я Президента України ініціатор
підготовки законопроекту повинен зазначити, кого він рекомендує
для участі в роботі комітетів Верховної Ради України при
попередньому опрацюванні законопроекту перед внесенням його на
розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
9. Законопроекти, що надійшли до Адміністрації Президента
України або підготовлені безпосередньо в Адміністрації Президента
України, обов'язково реєструються в Управлінні документального
забезпечення і доповідаються Главі Адміністрації Президента
України. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 70/99 від 27.01.99, N 74/2002 ( 74/2002 ) від
26.01.2002 ) 10. За дорученням Глави Адміністрації Президента України
законопроекти передаються відповідним структурним підрозділам
Адміністрації для вивчення, підготовки висновків, пропозицій,
зауважень. Законопроекти, що мають бути розглянуті, опрацьовуються у
строки, визначені Главою Адміністрації Президента України. У разі
потреби ці строки може бути подовжено Главою Адміністрації
Президента України. 11. Після доопрацювання законопроекти з супровідними
документами, висновками і пропозиціями передаються до Юридичного
управління Адміністрації Президента України для підготовки
висновку про відповідність законопроекту Конституції України,
правову доцільність його прийняття, правову обгрунтованість і
актуальність. Висновки і зауваження щодо законопроекту Керівник
Головного державно-правового управління доповідає Главі
Адміністрації Президента України. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
12. Якщо під час опрацювання в Адміністрації Президента
України внесеного законопроекту виникли принципові розбіжності
щодо його положень з розробниками проекту, Глава Адміністрації
Президента України доповідає про них Президенту України. 13. Законопроекти, до яких у процесі опрацювання було внесено
істотні зміни, Главою Адміністрації Президента України
повертаються розробникам для повторного візування відповідними
посадовими особами. 14. Законопроекти, підготовлені для внесення на розгляд
Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи
Президентом України, обов'язково візуються Керівником Головного
державно-правового управління, Керівником Управління з питань
забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Конституційним
Судом України і Кабінетом Міністрів України (на предмет
відповідності вимогам щодо оформлення законопроектів) і Главою
Адміністрації Президента України. ( Пункт 14 із змінами, внесеними
згідно з Указами Президента N 70/99 від 27.01.99, N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 ) 15. Законопроекти з усіма матеріалами до них на підпис
Президенту України подає Глава Адміністрації Президента України. 16. Підписані Президентом України законопроекти реєструються
у Управлінні документального забезпечення і передаються до
Верховної Ради України. ( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента N 70/99 від 27.01.99, N 280/2004 ( 280/2004 )
від 05.03.2004 ) 17. Законопроекти, внесені Президентом України на розгляд
Верховної Ради України, беруться на контроль в Управлінні з питань
забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Конституційним
Судом України та Кабінетом Міністрів України, яка сприяє
проходженню законопроектів у комітетах, депутатських групах і
фракціях, підрозділах апарату Верховної Ради України, на пленарних
засіданнях Верховної Ради України. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 70/99 від 27.01.99, N 74/2002 ( 74/2002 ) від 26.01.2002 )
18. У попередньому розгляді законопроектів, внесених
Президентом України, у засіданнях комітетів, депутатських груп і
фракцій, у разі потреби, беруть участь працівники відповідних
структурних підрозділів Адміністрації Президента України і
Кабінету Міністрів України, які є розробниками цих документів. ( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
19. На пленарному засіданні Верховної Ради України
законопроект представляє посадова особа, спеціально для цього
визначена і уповноважена Президентом України. 20. Особи, які є розробниками законопроекту або
доопрацьовували його, за пропозицією Керівника Управління з питань
забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Конституційним
Судом України та Кабінетом Міністрів України і за дорученням Глави
Адміністрації Президента України повинні брати участь у засіданнях
комітетів, депутатських груп і фракцій при підготовці
законопроекту до другого читання. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 70/99 від 27.01.99, N 74/2002 ( 74/2002 ) від 26.01.2002 )
21. Президент України може уповноважити особу для участі у
постатейному розгляді законопроекту на засіданні Верховної Ради
України, яка в установленому порядку бере участь в обговоренні
конкретних статей, дає необхідні пояснення стосовно положень
законопроекту та альтернативних пропозицій чи поправок. Про хід обговорення та прийняті рішення посадові особи, які
брали участь у роботі комітетів, депутатських груп, фракцій,
пленарних засідань Верховної Ради України, доповідають Главі
Адміністрації Президента України. ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
22. У разі потреби законопроекти, подані на розгляд Верховної
Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, за
дорученням Глави Адміністрації Президента України, вивчаються
відповідними підрозділами Адміністрації, які можуть готувати
пропозиції, зауваження, зміни і доповнення до цих проектів.
Оформлення і порядок роботи з такими пропозиціями мають
відповідати вимогам цього Положення. ( Пункт 23 виключено на підставі Указу Президента N 70/99 від
27.01.99 ) 23. Пропозиції про використання Президентом України
права відкладального вето щодо законів, прийнятих Верховною Радою
України (повернення для повторного розгляду), і зауваження до них
подаються Главі Адміністрації Президента України керівниками
органів, посадовими особами, зазначеними у пункті 2 цього
Положення. Оформлення та опрацювання цих пропозицій здійснюється в
такому ж порядку, як і законопроектів законодавчої ініціативи
Президента України.
24. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює
Керівник Секретаріату Адміністрації Президента України.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору