Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Грузії про повітряне сполучення
Грузія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 10.06.2010
Документ 268_108, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 07.09.2011, підстава - 3703-VI
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 11.11.2011, підстава - v3740321-11. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Грузії
про повітряне сполучення
{ Угоду ратифіковано Законом
N 3703-VI ( 3703-17 ) від 07.09.2011 }

Дата підписання: 10.06.2010 Дата ратифікації Україною: 07.09.2011 Дата набрання чинності для України: 11.11.2011

Кабінет Міністрів України та Уряд Грузії (далі - "Договірні
Сторони"),
які є учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), прийнятої в Чикаго 7 грудня 1944 року,
бажаючи укласти Угоду, додатково до згаданої Конвенції
( 995_038 ), з метою здійснення повітряного сполучення між
Україною та Грузією, а також за їх межами,
домовились про таке:
Стаття 1
Визначення
У цій Угоді, якщо контекст не передбачає інше:
a. термін "авіаційні власті" означає стосовно України
Міністерство транспорту та зв'язку, а стосовно Грузії -
Міністерство економічного розвитку та (або) Єдину транспортну
адміністрацію або в обох випадках - будь-яку особу чи орган,
уповноважений здійснювати будь-які функції, що в цей час
виконуються згаданими властями;
b. термін "Угода" означає цю Угоду, додаток до неї, а також
будь-які зміни та доповнення до них;
c. термін "сертифікат експлуатанта" означає документ, виданий
авіапідприємству авіаційними властями Договірної Сторони, яка
призначає авіапідприємство, на підтвердження того, що
авіапідприємство має відповідну структуру та компетенцію
здійснювати авіаційну діяльність, зазначену в сертифікаті,
забезпечивши при цьому необхідний рівень безпечної експлуатації
повітряних суден;
d. терміни "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне
сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційними
цілями" вживаються в значенні, наведеному в статті 96 Чиказької
Конвенції ( 995_038 );
e. термін "ємність" означає щодо повітряного судна -
комерційне завантаження цього повітряного судна, яке
використовується на маршруті або частині маршруту; а щодо
встановленого маршруту - ємність повітряного судна, яке
експлуатується за цим маршрутом, помножена на кількість рейсів,
виконаних цим повітряним судном протягом певного періоду за
зазначеним маршрутом або на його частині;
f. термін "Чиказька Конвенція" означає Конвенцію про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), прийняту в Чикаго
7 грудня 1944 року, яка містить: (i) будь-яку поправку до неї, що
набрала чинності відповідно до статті 94 (a) та ратифікована обома
Договірними Сторонами; та (ii) будь-який Додаток або будь-яку
поправку до нього, прийняту відповідно до статті 90 цієї
Конвенції, за умови, що цей Додаток або поправка до нього чинні
для обох Договірних Сторін;
g. термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначено та отримало дозволи відповідно до
статті 4 цієї Угоди;
h. термін "фактичний нормативний контроль" означає відносини,
що виникають на підставі прав і обов'язків, які надають можливість
значною мірою впливати на авіапідприємство за допомогою
відповідних нормативних актів;
i. термін "стандарт" означає будь-які вимоги до фізичних
характеристик, конфігурацій, матеріальної частини, технічних
характеристик, персоналу або правил, однакове застосування яких
визнається необхідним для забезпечення безпеки або регулярності
міжнародної аеронавігації та яких будуть дотримуватися Договірні
Сторони відповідно до Чиказької Конвенції ( 995_038 ); у випадку
неможливості дотримання стандарту Договірні Сторони в
обов'язковому порядку направляють до Міжнародної організації
цивільної авіації (далі - ІКАО) повідомлення згідно зі статтею 38
Чиказької Конвенції;
j. термін "тариф" означає розмір оплати за перевезення
пасажирів, багажу та вантажу, а також умови, згідно з якими ця
оплата застосовується, включаючи оплату й умови стосовно
агентських та інших додаткових послуг;
k. термін "територія" вживається в значенні, наведеному в
статті 2 Чиказької Конвенції ( 995_038 );
l. термін "збори з користувача" означає плату, яка стягується
з авіапідприємства за надання відповідних послуг, користування
аеропортовим майном, аеропортовими або аеронавігаційними засобами,
включаючи обладнання для обслуговування повітряних суден,
екіпажів, пасажирів і вантажу, за ставками, установленими
компетентними органами держави Договірної Сторони.

Стаття 2
Застосування Чиказької Конвенції
( 995_038 )
Ніщо в цій Угоді не завдає шкоди правам і зобов'язанням
Договірних Сторін, що випливають із Чиказької Конвенції.
Стаття 3
Надання прав
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, передбачені цією Угодою, з метою здійснення регулярних
міжнародних повітряних сполучень за маршрутами, встановленими в
додатку до цієї Угоди. Такі сполучення і маршрути іменуються далі
"договірні лінії" та "встановлені маршрути".
2. Авіапідприємства, призначені кожною Договірною Стороною,
під час експлуатації договірної лінії за встановленим маршрутом
користуються такими правами:
a. здійснювати проліт території держави іншої Договірної
Сторони без посадки;
b. здійснювати зупинки на території держави іншої
Договірної Сторони з некомерційними цілями; та
с. здійснювати зупинки на території держави іншої
Договірної Сторони в пунктах, зазначених для цього
маршруту в додатку до цієї Угоди, з метою прийняття на
борт і зняття з нього міжнародного комерційного
завантаження - пасажирів, вантажу та пошти, що
перевозяться окремо або комбіновано.
3. Зазначене в пункті 2 цієї статті не розглядається як
надання права призначеним авіапідприємствам однієї Договірної
Сторони приймати на борт повітряного судна на території держави
іншої Договірної Сторони пасажирів, вантаж і пошту для перевезення
до іншого пункту на території держави іншої Договірної Сторони за
винагороду або на умовах найму.
4. Якщо у випадку збройного конфлікту, політичної
нестабільності або надзвичайних обставин призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони не може здійснювати
перевезення за звичайним маршрутом, інша Договірна Сторона вживає
всіх можливих заходів для забезпечення безперервності таких
перевезень шляхом відповідної тимчасової зміни маршрутів.
Стаття 4
Призначення та надання дозволів авіапідприємствам
1. Кожна Договірна Сторона має право призначити одне або
більше авіапідприємств з метою здійснення перевезень за
встановленими маршрутами, а також відкликати або замінити такі
призначення, письмово повідомивши про це іншу Договірну Сторону.
2. Після отримання повідомлення про призначення
авіапідприємства та заявок, поданих призначеним авіапідприємством
за встановленою формою та в порядку, передбаченому для видачі
дозволів на експлуатацію договірних ліній і на виконання польотів,
інша Договірна Сторона своєчасно надає відповідні дозволи за
умови, що:
a. призначене авіапідприємство засновано та зареєстровано
як юридична особа на території держави Договірної
Сторони, яка призначає авіапідприємство, і має дійсний
сертифікат експлуатанта відповідно до чинного
законодавства держави цієї Договірної Сторони;
b. основне місце діяльності призначеного
авіапідприємства знаходиться на території держави
Договірної Сторони, яка призначає це авіапідприємство;
c. фактичний нормативний контроль над
авіапідприємством здійснюється та підтримується
Договірною Стороною, яка призначає авіапідприємство;
d. Договірна Сторона, яка призначає авіапідприємство,
дотримується положень статті 10 і статті 12 цієї Угоди.
3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони можуть вимагати
від авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною,
доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені чинним
законодавством держави цієї Договірної Сторони, які звичайно та
обґрунтовано застосовуються цими властями для здійснення
міжнародних і повітряних сполучень згідно з положеннями Чиказької
Конвенції ( 995_038 ).
4. Якщо авіапідприємство належним чином призначено та
отримало дозвіл на виконання польотів, воно може розпочати
експлуатацію договірних ліній за умови дотримання
авіапідприємством положень цієї Угоди.
Стаття 5
Скасування дозволів
1. Кожна Договірна Сторона має право скасувати дозвіл на
експлуатацію договірної лінії або на виконання польотів або
тимчасово припинити користування правами, зазначеними в пункті 2
статті 3 цієї Угоди, авіапідприємством, призначеним іншою
Договірною Стороною, або встановити такі умови, які вважатиме за
необхідне для користування такими правами у випадку, якщо:
a. вона не має задовільних доказів того, що призначене
авіапідприємство засновано та зареєстровано як юридична
особа на території держави Договірної Сторони,
яка призначає це авіапідприємство, або не має чинного
сертифіката експлуатанта, що видається відповідно до
чинного законодавства держави цієї Договірної Сторони;
b. основне місце діяльності авіапідприємства не
знаходиться на території держави Договірної Сторони,
яка призначає авіапідприємство;
c. у випадку, якщо вона не має задовільних доказів того,
що Договірна Сторона, яка призначає авіапідприємство,
здійснює або підтримує фактичний нормативний контроль
над авіапідприємством;
d. Договірна Сторона, яка призначає авіапідприємство,
не дотримується положень статті 10 або статті 12 цієї
Угоди;
e. призначене авіапідприємство не в змозі виконувати
умови, передбачені чинним законодавством держави
Договірної Сторони,
які звичайно застосовуються для здійснення міжнародних
повітряних сполучень Договірною Стороною, яка розглядає
заявку або заявки; або
f. авіапідприємство не в змозі здійснювати повітряні
сполучення відповідно до умов, передбачених цією
Угодою.
2. Якщо вжиття негайних заходів не є необхідним для
запобігання подальшим порушенням, зазначеним у пунктах 1d, 1e або
1f цієї статті, то права, установлені цією статтею,
використовуються тільки після консультації з іншою Договірною
Стороною. Такі консультації розпочнуться протягом тридцяти (30)
днів з дати одержання запиту іншою Договірною Стороною, якщо
Договірні Сторони не домовилися про інше.
Стаття 6
Принципи, що регулюють
експлуатацію договірних ліній
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін
надаються справедливі та рівні можливості експлуатувати договірні
лінії за встановленими маршрутами.
2. Призначені авіапідприємства обох Договірних Сторін
визначають ємність установленого маршруту, виходячи з
експлуатаційних умов, зазначених у додатку до цієї Угоди.
Авіаційні власті будь-якої Договірної Сторони не встановлюють в
односторонньому порядку обмеження щодо частоти перевезень, ємності
або типу повітряного судна, яке експлуатується призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони, якщо тільки це не
викликано митними, технічними, експлуатаційними вимогами або
вимогами стосовно охорони навколишнього середовища відповідно до
єдиних умов, зазначених у статті 15 Чиказької Конвенції
( 995_038 ).
3. Авіапідприємства, призначені однією Договірною Стороною,
подають на затвердження авіаційним властям іншої Договірної
Сторони розклад руху за сорок п'ять (45) днів до запропонованої
дати початку виконання перевезень. В окремих випадках цей термін
може бути скорочений за домовленістю між авіаційними властями обох
Договірних Сторін.
Стаття 7
Тарифи
1. Тарифи на перевезення на будь-якій договірній лінії
встановлюються призначеними авіапідприємствами з урахуванням усіх
супутніх факторів, включаючи експлуатаційні витрати, помірний
прибуток і особливості перевезень. Авіаційні власті Договірних
Сторін вважатимуть неприйнятними тарифи, які є дискримінаційними,
надто високими або обмежуючими через зловживання домінуючим
становищем на ринку, або штучно заниженими через пряму або непряму
підтримку або субсидію.
2. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони можуть вимагати
від призначеного авіапідприємства повідомлення про встановлення та
про опублікування тарифів на пасажирські перевезення, які
здійснюються відповідно до цієї Угоди, за винятком тарифів на
вантажні авіаперевезення або тарифів, які встановлюються
призначеним авіапідприємством або авіапідприємствами іншої
Договірної Сторони на перевезення між пунктами на території
держави першої Договірної Сторони та третьою державою.
3. Не обмежуючи застосування антимонопольного законодавства
та законодавства стосовно захисту прав споживачів держави кожної
Договірної Сторони, втручання авіаційних властей Договірної
Сторони обмежується таким:
a. запобіганням установленню необґрунтовано низьких або
дискримінаційних тарифів;
b. захистом споживачів від застосування необґрунтовано
високих або надмірно обмежуючих тарифів,
пов'язаних зі зловживанням домінуючим становищем
на ринку або змовою авіапідприємств; або
c. захистом авіапідприємств від установлення тарифів, які
штучно занижені через пряму або непряму урядову
субсидію чи підтримку.
4. Якщо авіаційні власті будь-якої Договірної Сторони
вважають, що поданий тариф не відповідає положенням пункту 1 цієї
статті, вони направляють відповідне повідомлення призначеному
авіапідприємству, яке після отримання такого повідомлення одразу
призупиняє застосування тарифу. Направляючи таке повідомлення,
авіаційні власті можуть направити авіаційним властям іншої
Договірної Сторони запит про проведення консультацій стосовно
тарифів. Такі консультації проводяться не пізніше ніж через
чотирнадцять (14) днів після одержання запиту. Якщо домовленостей
не досягнуто, перевага надається рішенню авіаційних властей
Договірної Сторони, на території держави якої розпочинається
перевезення. Інша Договірна Сторона може скористатися правами,
зазначеними в статті 5 цієї Угоди.
Стаття 8
Мито
1. Кожна Договірна Сторона на основі взаємності в
максимальному обсязі відповідно до національного законодавства
звільняє призначене авіапідприємство іншої Договірної Сторони від
мита і митних зборів на повітряні судна, які експлуатуються на
договірних лініях призначеним авіапідприємством однієї Договірної
Сторони, на паливо, мастильні матеріали, витратні технічні запаси,
запасні частини, включаючи двигуни, комплектне бортове обладнання,
бортові запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові
вироби), необхідні документи (друковані бланки квитків,
авіавантажні накладні, будь-які друковані матеріали з зображенням
на них товарного знака авіапідприємства, які розповсюджуються
призначеним авіапідприємством безкоштовно), а також на інші
предмети, призначені для власного використання призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони виключно у зв'язку з
експлуатацією чи обслуговуванням повітряних суден, що здійснюють
перевезення на договірних лініях, крім зборів за надане
обслуговування.
2. Звільнення, надане цією статтею, застосовується до
зазначених у пункті 1 цієї статті предметів, які:
a. ввозяться на територію держави однієї Договірної
Сторони призначеним авіапідприємством іншої Договірної
Сторони або від його імені;
b. знаходяться на борту повітряного судна призначеного
авіапідприємства однієї Договірної Сторони після
прибуття на територію держави іншої Договірної Сторони
або після відправлення з цієї території;
c. приймаються на борт повітряного судна призначеного
авіапідприємства однієї Договірної Сторони на території
держави іншої Договірної Сторони та призначені для
використання під час експлуатації договірних ліній;
незалежно від того, використовуються чи споживаються такі предмети
цілком у межах території держави Договірної Сторони, яка надає
звільнення, за умови, що такі предмети не відчужуються та (або) не
продаються на території держави згаданої Договірної Сторони.
3. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали та
запаси, що звичайно знаходяться на борту повітряного судна
призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони, можуть
бути вивантажені на території держави іншої Договірної Сторони
тільки за згодою митних органів цієї держави. У такому випадку
вони можуть бути розміщені під наглядом зазначених органів доти,
доки не будуть вивезені в зворотному напрямку або використані
іншим чином відповідно до митного законодавства держави цієї
Договірної Сторони.
Стаття 9
Прямий транзит
1. Пасажири, багаж, вантаж і пошта прямого транзиту через
територію держави будь-якої Договірної Сторони, які не залишають
зони аеропорту, відведеної для такої мети, підлягають спрощеному
контролю, за винятком заходів з безпеки, зазначених у статті 10
цієї Угоди.
2. Багаж і вантаж, що прямують прямим транзитом, звільняються
від мита та інших податків.
Стаття 10
Авіаційна безпека
1. Згідно зі своїми правами й зобов'язаннями, які виникають
на основі міжнародного права, Договірні Сторони підтверджують
взаємне зобов'язання захищати цивільну авіацію від актів
незаконного втручання. Не обмежуючи загальне застосування своїх
прав і зобов'язань з міжнародного права, Договірні Сторони діють
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти,
що вчиняються на борту повітряного судна ( 995_244 ), прийнятої в
Токіо 14 вересня 1963 року, Конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден ( 995_167 ), прийнятої в Гаазі
16 грудня 1970 року, Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
що спрямовані проти безпеки цивільної авіації ( 995_165 ),
прийнятої в Монреалі 23 вересня 1971 року, Протоколу про боротьбу
з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу
з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки цивільної
авіації ( 995_269 ), підписаного в Монреалі 24 лютого 1988 року,
Конвенції про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх
виявлення ( 995_016 ), прийнятої в Монреалі 1 березня 1991 року,
та будь-якого іншого міжнародного договору про безпеку цивільної
авіації, учасниками якого будуть обидві Договірні Сторони.
2. Договірні Сторони надають одна одній на запит усю
необхідну допомогу для запобігання актам незаконного захоплення
цивільних повітряних суден та іншим незаконним актам, спрямованим
проти безпеки таких повітряних суден, пасажирів і екіпажу,
аеропортів й аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій
загрозі безпеці цивільної авіації.
3. Договірні Сторони в своїх відносинах діють відповідно до
положень з авіаційної безпеки, установлених ІКАО та визначених як
Додатки до Чиказької Конвенції ( 995_038 ), в тій мірі, у якій
такі положення з безпеки застосовуються до Договірних Сторін; вони
вимагатимуть, щоб експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих на
території їх держав, та експлуатанти, які постійно базуються або
мають основне місце діяльності на території їх держав, та
експлуатанти аеропортів, розташованих на території їх держав,
діяли згідно з такими положеннями з авіаційної безпеки.
4. Кожна Договірна Сторона забезпечує на території своєї
держави вжиття ефективних заходів для захисту повітряних суден,
огляду пасажирів, ручної поклажі, екіпажу, вантажу (включаючи
багаж пасажирів) і бортових запасів перед і під час прийому на
борт і завантаження, а у випадку загрози вживає заходів з безпеки
згідно з обставинами, що склалися. Кожна Договірна Сторона
погоджується з тим, що до призначених нею авіапідприємств може
бути висунута вимога дотримуватися положень з авіаційної безпеки,
зазначених у пункті 3 цієї статті, які застосовуються іншою
Договірною Стороною стосовно прибуття на територію її держави,
відправлення з неї або перебування в її межах. Кожна Договірна
Сторона також доброзичливо розглядає будь-яке прохання іншої
Договірної Сторони щодо вжиття обґрунтованих спеціальних заходів з
безпеки у відповідь на конкретну загрозу.
5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних із незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів і
екіпажу, аеропортів або аеронавігаційних засобів, Договірні
Сторони надають одна одній допомогу шляхом налагодження
оперативної взаємодії та вжиття відповідних заходів, спрямованих
на якнайшвидше усунення з мінімальним ризиком для життя таких дій
або загрози дій.
6. Якщо одна Договірна Сторона має підстави вважати, що інша
Договірна Сторона не дотримується положень цієї статті, то перша
Договірна Сторона може вимагати проведення консультацій. Такі
консультації розпочнуться не пізніше п'ятнадцяти (15) днів з дати
одержання запиту. Якщо протягом п'ятнадцяти (15) днів з дати
початку консультацій Договірні Сторони не дійшли згоди, то це є
підставою для того, щоб скасувати, обмежити або встановити умови
стосовно дозволу на виконання польотів авіапідприємств,
призначених іншою Договірною Стороною.
Стаття 11
Визнання посвідчень і свідоцтв
1. Сертифікати придатності до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними згідно
з чинним законодавством держави однієї Договірної Сторони і строк
дії яких не завершився, визнаються дійсними іншою Договірною
Стороною для експлуатації договірних ліній за умови, що вимоги,
згідно з якими такі посвідчення або свідоцтва були видані чи
визнані дійсними, відповідають мінімальним стандартам,
установленим на той час згідно з Чиказькою Конвенцією ( 995_038 ).
2. Проте кожна Договірна Сторона залишає за собою право
відмовити у визнанні дійсними посвідчень про кваліфікацію та
свідоцтв для цілей виконання польотів над територією її держави,
виданих громадянам її держави чи визнаних дійсними третьою
державою.
Стаття 12
Безпека польотів
1. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час направити
іншій Договірній Стороні запит про проведення консультацій
стосовно стандартів з безпеки польотів, щодо екіпажів, повітряних
суден або їх експлуатації, прийнятих іншою Договірною Стороною.
Такі консультації розпочнуться протягом тридцяти (30) днів з дати
одержання такого запиту.
2. Якщо за результатами таких консультацій одна Договірна
Сторона виявляє, що інша Договірна Сторона не дотримується та
належним чином не застосовує мінімальні стандарти, установлені на
той час згідно з Чиказькою Конвенцією ( 995_038 ), перша Договірна
Сторона повідомляє іншій Договірній Стороні про виявлені недоліки,
а також про заходи, які необхідно вжити для приведення у
відповідність із цими мінімальними стандартами, а інша Договірна
Сторона повинна усунути виявлені недоліки. Якщо інша Договірна
Сторона не може усунути недоліки протягом п'ятнадцяти (15) днів
або протягом більш тривалого погодженого періоду, то це буде
підставою для застосування статті 5 цієї Угоди.
3. Договірні Сторони домовились, що відповідно до статті 16
Чиказької Конвенції ( 995_038 ) повітряні судна, які
використовуються призначеним авіапідприємством або
авіапідприємствами однієї Договірної Сторони для перевезень на
територію держави іншої Договірної Сторони або з неї, можуть під
час перебування на території держави іншої Договірної Сторони бути
об'єктом для проведення уповноваженими представниками авіаційних
властей іншої Договірної Сторони огляду на борту та навколо
повітряного судна, перевірки дійсності документів стосовно
повітряного судна та документів екіпажу, а також стану повітряного
судна та його обладнання (у цій статті - інспекція на пероні) за
умови, що це не призведе до необґрунтованої затримки в
перевезеннях. 4. Якщо під час проведення інспекції на пероні або серії
інспекцій на пероні виникають серйозні підстави вважати, що:
a. повітряне судно або його експлуатація не відповідає
мінімальним стандартам, установленим на той час згідно
з Чиказькою Конвенцією ( 995_038 ), або
b. відсутні ефективне впровадження та дотримання
стандартів з безпеки польотів, установлених на той
час згідно з Чиказькою Конвенцією,
то Договірна Сторона, яка здійснює інспекцію на пероні, може в
цілях статті 33 Чиказької Конвенції ( 995_038 ) дійти висновку, що
вимоги, згідно з якими були видані або визнані дійсними
посвідчення чи свідоцтва стосовно повітряного судна або його
екіпажу, або вимоги щодо експлуатації повітряного судна не
відповідають мінімальним стандартам, установленим згідно з
Чиказькою Конвенцією.
5. У разі відмови представника призначеного авіапідприємства
однієї Договірної Сторони в проведенні згідно з пунктом 3 цієї
статті інспекції на пероні інша Договірна Сторона може зробити
висновок, про який ідеться в пункті 4 цієї статті.
6. Кожна Договірна Сторона залишає за собою право негайно
призупинити дію дозволів призначеного авіапідприємства або
авіапідприємств іншої Договірної Сторони на експлуатацію
договірних ліній, якщо за результатами інспекції на пероні або
серії інспекцій на пероні, у разі відмови в проведенні інспекції
на пероні, за результатами консультацій або в інших випадках
вирішить, що такі дії є необхідними для забезпечення безпеки
польотів.
7. Будь-які дії однієї Договірної Сторони по відношенню до
призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони згідно з
пунктом 2 або пунктом 6 цієї статті припиняються, як тільки
підставу для вжиття таких заходів усунуто.
8. Якщо, з урахуванням пункту 2 цієї статті, встановлено, що
одна Договірна Сторона продовжує не дотримуватися стандартів ІКАО
після закінчення погодженого періоду, інша Договірна Сторона
повідомляє про це Генеральному секретарю ІКАО, а в подальшому -
про вжиття заходів першою Договірною Стороною з метою дотримання
стандартів ІКАО.
Стаття 13
Забезпечення статистичними даними
Авіаційні власті однієї Договірної Сторони на запит
авіаційних властей іншої Договірної Сторони надають їм періодичні
або інші статистичні дані, необхідні для перегляду ємності на
договірних лініях, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами першої Договірної Сторони. Такі дані повинні
містити всю інформацію, необхідну для визначення обсягу
перевезень, що здійснюються цими авіапідприємствами на договірних
лініях, а також за пунктами відправлення та призначення таких
перевезень.
Стаття 14
Переказ доходів
Кожна Договірна Сторона надає призначеним авіапідприємствам
іншої Договірної Сторони право вільно переказувати доходи,
отримані на території її держави від реалізації послуг з
перевезень пасажирів, багажу, вантажу, сума яких перевищує місцеві
видатки. Такий переказ здійснюється у вільноконвертованій валюті
відповідно до чинного законодавства держав Договірних Сторін.
Стаття 15
Представництво авіапідприємства та продаж квитків
1. За умови дотримання чинного законодавства держави іншої
Договірної Сторони стосовно в'їзду, проживання та працевлаштування
призначеному авіапідприємству або авіапідприємствам однієї
Договірної Сторони надається право утримувати на території держави
іншої Договірної Сторони власний адміністративний, технічний,
експлуатаційний та інший персонал, необхідний для забезпечення
повітряного сполучення.
2. Призначені авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони
мають право відкривати представництва в пунктах призначення на
території держави іншої Договірної Сторони.
3. Призначені авіапідприємства однієї Договірної Сторони
мають право на території держави іншої Договірної Сторони
продавати за місцеву валюту квитки на перевезення повітряним
транспортом безпосередньо або через призначених ними агентів.
Стаття 16
Збори з користувача
Жодна з Договірних Сторін не стягує з призначеного
авіапідприємства іншої Договірної Сторони збори з користувача,
розмір яких перевищує розмір зборів, що стягуються з її
авіапідприємства, яке здійснює подібні міжнародні повітряні
перевезення.
Стаття 17
Консультації
Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час направити
іншій Договірній Стороні запит про проведення консультацій щодо
дотримання, тлумачення, застосування або внесення змін до цієї
Угоди. Такі консультації, які можуть проводитися між авіаційними
властями, розпочнуться протягом шістдесяти (60) днів з дати
одержання іншою Договірною Стороною письмового запиту, якщо
Договірні Сторони не домовляться про інше.
Стаття 18
Урегулювання спорів
1. Будь-який спір, що виникає з приводу тлумачення або
застосування цієї Угоди, вирішується шляхом переговорів між
авіаційними властями Договірних Сторін.
2. Якщо авіаційні власті не дійдуть згоди, спір вирішується
Договірними Сторонами дипломатичними каналами.
Стаття 19
Зміни та доповнення
Ця Угода може бути змінена за взаємною згодою Договірних
Сторін. Будь-які зміни та доповнення до цієї Угоди оформлюються
відповідним протоколом, який набирає чинності згідно з пунктом 1
статті 20 цієї Угоди.
Стаття 20
Строк дії та набрання чинності
Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності
з дати одержання дипломатичними каналами останнього письмового
повідомлення Договірних Сторін про виконання ними
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою
чинності.
2. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час письмово
повідомити іншу Договірну Сторону про своє рішення припинити дію
цієї Угоди. Таке повідомлення одночасно надсилається до ІКАО. У
такому випадку ця Угода втрачає чинність через дванадцять (12)
місяців з дати одержання повідомлення іншою Договірною Стороною,
якщо тільки повідомлення не відкликано до закінчення цього
періоду. Якщо підтвердження про одержання повідомлення іншою
Договірною Стороною відсутнє, воно вважається одержаним через
чотирнадцять (14) днів після його одержання ІКАО.
3. Після набрання чинності цією Угодою втрачає чинність Угода
між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про повітряне
сполучення ( 268_019 ), підписана в м. Києві 13 квітня 1993 року.
4. Ця Угода, а також будь-які зміни та доповнення до неї
реєструються Україною в ІКАО.
Вчинено в м. Києві 10 червня 2010 року у двох примірниках,
кожний українською, грузинською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення та (або) застосування положень цієї Угоди текст
англійською мовою матиме переважну силу.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Грузії
(підпис) (підпис)

Додаток
до Угоди між Кабінетом
Міністрів України
і Урядом Грузії
про повітряне сполучення

Розділ I. Таблиці маршрутів

Маршрути, які експлуатуються призначеними авіапідприємствами
України:
------------------------------------------------------------------ | Пункти | Проміжні | Пункти | Пункти | | на території | пункти | на території | за межами | | України | | Грузії | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Будь-які пункти | Вільний вибір |Будь-які пункти| Вільний вибір | | | пунктів | | пунктів | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Завантаження не може бути прийняте на борт
повітряного судна в проміжному пункті з метою його розвантаження
на території Грузії або не може бути прийняте на борт повітряного
судна на території Грузії з метою його розвантаження в пункті за
межами та у зворотному напрямку, за винятком, коли час від часу це
може бути визначено авіаційними властями Договірних Сторін.
Маршрути, які експлуатуються призначеними авіапідприємствами
Грузії:
------------------------------------------------------------------ | Пункти | Проміжні | Пункти | Пункти | | на території | пункти | на території | за межами | | Грузії | | України | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Будь-які пункти | Вільний вибір |Будь-які пункти| Вільний вибір | | | пунктів | | пунктів | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Завантаження не може бути прийняте на борт
повітряного судна в проміжному пункті з метою його розвантаження
на території України або не може бути прийняте на борт повітряного
судна на території України з метою його розвантаження в пункті за
межами та у зворотному напрямку, за винятком, коли час від часу це
може бути визначено авіаційними властями Договірних Сторін.
Розділ II. Експлуатаційні умови
1. Частота перевезень
Призначені авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони можуть
здійснювати повітряні перевезення за встановленими маршрутами з
максимальною частотою, яка погоджується між авіаційними властями
Договірних Сторін.
2. Проміжні пункти і (або) пункти за межами
Будь-який проміжний пункт і (або) пункт за межами може
використовуватися призначеним авіапідприємством кожної Договірної
Сторони у будь-якій комбінації, а також у будь-якому порядку (що
може включати обслуговування проміжних пунктів як пунктів за
межами, а пунктів за межами - як проміжних пунктів).
3. Спільне використання кодів
Здійснюючи або пропонуючи повітряні перевезення за встановленими
маршрутами, будь-яке призначене авіапідприємство однієї Договірної
Сторони може укладати угоди про надання блоку крісел або про
спільне використання кодів з призначеним авіапідприємством або
авіапідприємствами будь-якої Договірної Сторони.
Частота повітряних перевезень, які здійснюються відповідно до
угоди про спільне використання кодів, зараховується як частота
перевезень авіапідприємству, яке фактично їх здійснює.
Кожне авіапідприємство, яке уклало угоду про спільне використання
кодів у відповідності з цим пунктом, повинно під час продажу
квитка інформувати покупця про авіапідприємство, яке фактично
здійснюватиме перевезення на кожному з секторів, і з яким
авіапідприємством (авіапідприємствами) покупець має договірні
відносини.вгору