Документ 268_005-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.11.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Юридичною особою публічного права Агентством державного регулювання медичної діяльності Міністерства праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії у сфері контролю за якістю лікарських засобів


Дата підписання:

27.11.2017


Дата набрання чинності для України:

27.11.2017

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Юридична особа публічного права (ЮОПП) Агентство державного регулювання медичної діяльності Міністерства праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії, далі - "Сторони",

висловлюючи прагнення зміцнювати дружбу і співробітництво між обома державами Сторін,

маючи намір сприяти розвиткові взаємовигідних інтересів у фармацевтичній сфері,

відповідно до чинного законодавства обох держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1
Напрями співробітництва

Відповідно до внутрішнього законодавства держав Сторін, Сторони розвиватимуть та зміцнюватимуть взаємовигідне співробітництво за такими напрямами:

a. Обмін інформацією щодо національного законодавства держав Сторін стосовно якості лікарських засобів;

b. Сприяння розвитку професійної компетенції кадрів шляхом проведення семінарів, тренінгів, круглих столів та спільних досліджень;

c. Обмін спеціалістами для вивчення досвіду у системі контролю якості лікарських засобів;

d. Обмін досвідом з практичних питань виявлення фальсифікованих лікарських засобів;

e. Обмін інформацією з питань державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

f. Інші види співпраці за взаємним письмовим погодженням Сторін.

Стаття 2
Фінансування

Кожна із Сторін, у кожному випадку, покриває свої власні витрати, пов'язані з діяльністю в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, згідно з наявним фінансуванням, якщо інше не погоджено Сторонами.

Стаття 3
Вирішення спорів

Будь-які спори, що виникають у зв'язку з тлумаченням і/або реалізацією цього Меморандуму про взаєморозуміння, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 4
Доповнення та зміни

До цього Меморандуму про взаєморозуміння можуть бути внесені зміни та доповнення у будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін. Такі зміни та доповнення набувають чинності з дати, що визначається Сторонами, та становлять невід'ємну частину цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 5
Прикінцеві положення

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння відображує наміри та порозуміння Сторін. Він не є міжнародним договором та не створює юридичних прав та зобов'язань за міжнародними актами або внутрішнім законодавством Сторін.

2. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

3. Цей Меморандум про взаєморозуміння діє протягом 3 (трьох) років, його дія автоматично продовжується на наступні 3 (три) роки або на період доки інша Сторона письмово, не раніше ніж за два (2) місяці до завершення трирічного періоду, не повідомить про свій намір припинити його дію. Цей Меморандум припиняє дію з дати отримання такого повідомлення.

4. Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не впливає на співпрацю, що була розпочата в період його чинності, якщо Сторони не домовились про інше.

Вчинено у двох примірниках у м. Тбілісі 27 листопада 2017 року, кожен українською, грузинською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень статей цього Меморандуму про взаєморозуміння перевага надається тексту англійською мовою.


За Державну службу України
з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

За ЮОПП Агентство
державного регулювання
медичної діяльності
Міністерства праці, охорони
здоров'я та соціального
захисту Грузії


(підпис)

(підпис)


Ігор ДОЛГОВ

Теймураз ПІРВЕЛАШВІЛІ


Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Грузії

Заступник начальника Агентства
вгору