Документ 2688-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 23.11.1992

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про колективне сільськогосподарське підприємство"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.658 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство"
( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про колективне сільськогосподарське
підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 20, ст.272) такі зміни:

1. Абзац другий пункту 1 статті 31 викласти в такій редакції:
"Підприємство може бути ліквідовано у разі визнання його
банкрутом та на інших підставах, передбачених законодавчими актами
України".
2. В пункті 1 статті 32:
з абзацу першого виключити слова "а у разі банкрутства -
судом, арбітражним судом";
з абзацу другого виключити слова "або суд, арбітражний суд,
який прийняв рішення про ліквідацію підприємства";
доповнити пункт 1 абзацом третім такого змісту: "У разі визнання підприємства банкрутом порядок утворення і
роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації
підприємства визначаються відповідно до Закону України "Про
банкрутство" ( 2343-12 ).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2688-XIIвгору