Документ 2679-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.12.2000, підстава - 2121-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР
"Про банки і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.644 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону Української РСР "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 25, ст.281; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20,
ст.276) такі зміни і доповнення:
1. В статті 8:
після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Національний банк затверджує бланки та форму безготівкових
депозитів приватизаційних паперів, встановлює умови зберігання,
обліку та погашення приватизаційних паперів, встановлює за
погодженням з Кабінетом Міністрів України порядок видачі
приватизаційних паперів";
у зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно
частинами шостою і сьомою;
частину шосту після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого
змісту:
"5) здійснює емісію приватизаційних паперів";
у зв'язку з цим пункти 5, 6, 7, 8 вважати відповідно пунктами
6, 7, 8, 9.
2. В тексті Закону слова "Української РСР", "Українська РСР",
"Українській РСР" замінити відповідно словами "України",
"Україна", "Україні".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 жовтня 1992 року
N 2679-XIIвгору