Документ 2675-VI, перша редакція — Прийняття від 04.11.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до статті 43 Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.80 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 43 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43,
ст. 378) такі зміни:
1) у частині першій:
слово "атомної" виключити;
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Особливо небезпечними підприємствами визнаються також
підприємства, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної
енергії";
2) у частині другій:
абзац перший доповнити словами "а щодо підприємств,
діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, - орган
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його
регіональні інспекції", а слова "та ядерної безпеки" виключити;
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Підприємство, діяльність якого пов'язана з використанням
ядерної енергії та щодо якого порушено справу про банкрутство,
невідкладно повідомляє про це орган державного регулювання ядерної
та радіаційної безпеки або його регіональні інспекції".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
3) частину дев'яту після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"для підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням
ядерної енергії, - збереження умов щодо підтримання ядерної та
радіаційної безпеки, а також фізичного захисту ядерних установок,
ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого
випромінювання".
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно
абзацами четвертим - сьомим;
4) частину одинадцяту після слів "навколишньому природному
середовищу" доповнити словами "а також відшкодування витрат на
передбачені законодавством заходи з безпечного завершення
діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 4 листопада 2010 року
N 2675-VIвгору