Документ 266-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.12.2015, підстава - 984-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 лютого 1996 р. N 266
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 984 ( 984-2015-п ) від 25.11.2015 }
Про Порядок формування та розміщення державних
замовлень на поставку продукції для державних
потреб і контролю за їх виконанням
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1412 ( 1412-99-п ) від 03.08.99
N 1469 ( 1469-2000-п ) від 27.09.2000
N 1634 ( 1634-2000-п ) від 03.11.2000
N 1650 ( 1650-2001-п ) від 13.12.2001
N 819 ( 819-2003-п ) від 02.06.2003
N 1436 ( 1436-2003-п ) від 10.09.2003
N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004
N 19 ( 19-2006-п ) від 13.01.2006
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006
N 655 ( 655-2011-п ) від 09.06.2011
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012
N 306 ( 306-2013-п ) від 15.04.2013 }

{ У тексті Постанови слова "Міністерство економіки" в усіх
відмінках замінено словами "Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ
N 1650 ( 1650-2001-п ) від 13.12.2001 }

Відповідно до Закону України "Про поставки продукції для
державних потреб" ( 493/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок формування та розміщення державних
замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за
їх виконанням (додається).
2. Покласти функції формування державних замовлень і
координації роботи державних замовників щодо розміщення поставок
продукції для державних потреб на Міністерство економічного
розвитку і торгівлі. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1634
( 1634-2000-п ) від 03.11.2000 }

4. Міністерству статистики разом з Міністерством економіки та
з питань європейської інтеграції до 1 квітня 1996 р. розробити та
ввести в установленому порядку статистичну звітність про виконання
державних контрактів.
( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1650
( 1650-2001-п ) від 13.12.2001 )
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у
місячний термін затвердити порядок формування та розміщення
замовлень на поставку продукції для регіональних потреб і контролю
за їх виконанням. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1469 ( 1469-2000-п ) від 27.09.2000 )
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство
фінансів. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.32
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 1996 р. N 266
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2001 р. N 1650 ( 1650-2001-п )
ПОРЯДОК
формування та розміщення державних замовлень
на поставку продукції для державних
потреб і контролю за їх виконанням
{ У тексті Порядку слова "Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції" у всіх відмінках замінено словом
"Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії державних
замовників, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держкомстату і виконавців
державних замовлень у процесі формування, розміщення та виконання
замовлень на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг
(далі - продукція) для державних потреб та основні напрями
формування державного замовлення.
Формування державного замовлення
2. Державне замовлення формується Мінекономрозвитку разом з
міністерствами, іншими органами державної влади, установами,
організаціями (далі - потенційні державні замовники) за такими
пріоритетними напрямами:
розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та
забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки;
виконання завдань щодо розвитку земельної реформи та охорони
земель;

{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 306 ( 306-2013-п ) від 15.04.2013 }

{ Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 306 ( 306-2013-п ) від 15.04.2013 }

виконання завдань щодо розвитку культури, у тому числі
надання інформаційних послуг, проведення реставраційно-ремонтних
робіт на об'єктах, що є пам'ятками культурної спадщини, створення
фільмів та аудіовізуальних програм, закупівля творів
образотворчого, драматичного та музичного мистецтва, створення
нових вистав, концертних та циркових програм; { Абзац шостий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 655
( 655-2011-п ) від 09.06.2011 }
випуск друкованої продукції;
поставка продукції медичного та соціального призначення, у
тому числі лікарських засобів та імунобіологічних препаратів,
медичного обладнання та продукції, що виробляється підприємствами
громадських організацій інвалідів, суб'єктами малого
підприємництва, підприємствами установ виконання покарань, іншими
підприємствами, створеними для забезпечення виконання завдань
Державної кримінально-виконавчої служби; { Абзац восьмий пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1436
( 1436-2003-п ) від 10.09.2003, N 1074 ( 1074-2006-п ) від
01.08.2006 }
поставка дорогоцінних металів;
приріст видобутку запасів корисних копалин, проведення
топографо-геодезичних та сейсмічних робіт;
інші напрями, визначені державними цільовими програмами,
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів
України. { Абзац одинадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 }
2-1. Дія цього Порядку не поширюється на формування
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів. { Порядок доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 306
( 306-2013-п ) від 15.04.2013 }
3. Критерії, за якими формується державне замовлення
відповідно до зазначених у пункті 2 напрямів, визначаються
Мінекономрозвитку за участю інших центральних органів виконавчої
влади, установ, організацій - потенційних державних замовників на
підставі завдань, визначених законами України, Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України ( 550-2000-п ), актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, та доводяться до
потенційних державних замовників щороку до 15 червня.
4. Потенційні державні замовники щороку до 15 липня подають
Мінекономрозвитку пропозиції до проекту державного замовлення на
поставку продукції у натуральному та вартісному виразі відповідно
до напрямів та критеріїв, визначених у пунктах 2 і 3 цього
Порядку.
5. Мінекономрозвитку:
опрацьовує подані потенційними державними замовниками
пропозиції і визначає обсяги продукції, необхідної для державних
потреб у наступному році, та загальну суму коштів для її
закупівлі;
у разі подання пропозицій щодо залучення позабюджетних джерел
фінансування державних замовлень враховує їх у загальних обсягах
фінансування проекту державного замовлення і виділяє окремим
рядком;

{ Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

разом з державними замовниками формує проект державного
замовлення на поставку продукції для державних потреб виходячи із
схваленого Кабінетом Міністрів України проекту Державного бюджету
України; { Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }
після затвердження Верховною Радою України Державного бюджету
України вносить разом з державними замовниками до проекту
державного замовлення необхідні зміни і уточнення та подає їх на
розгляд Мінфіну;
погоджує проект державного замовлення з Мінфіном і у
двомісячний термін з дня набрання чинності Законом України про
Державний бюджет України подає його разом з пропозиціями щодо
визначення державних замовників Кабінету Міністрів України на
затвердження. ( Останній абзац пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 819 ( 819-2003-п ) від 02.06.2003 )
5-1. Державне замовлення за пріоритетними напрямами -
розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та
забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки; підготовка
фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів; підвищення
кваліфікації, перепідготовка та підготовка кадрів (післядипломна
освіта) може затверджуватися окремими рішеннями Кабінету Міністрів
України. ( Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 19
( 19-2006-п ) від 13.01.2006 )
Розміщення державного замовлення і укладення
державних контрактів
6. Державні замовники виходячи із затверджених обсягів
державного замовлення та виділених на їх виконання коштів
самостійно розміщують замовлення на поставку продукції для
державних потреб серед виконавців на конкурсних засадах у порядку,
визначеному законодавством.
Під час проведення конкурсного відбору виконавців на поставку
продукції для державних потреб державні замовники зобов'язані:
допускати до участі у конкурсах виключно підприємства
громадських організацій інвалідів та установ виконання покарань,
іншими підприємствами, створеними для забезпечення виконання
завдань Державної кримінально-виконавчої служби у разі, коли
продукцію, що виробляється цими підприємствами, включено до
переліку, затвердженого Мінекономрозвитку, та застосовувати
преференційну поправку у розмірі 15 відсотків до ціни тендерних
пропозицій цих підприємств, якщо продукцію їх власного
виробництва, що є предметом закупівлі, не включено до зазначеного
переліку; { Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1436 ( 1436-2003-п ) від 10.09.2003, N 1074
( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }
надавати перевагу продукції, що виробляється суб'єктами
малого підприємництва, шляхом застосування преференційної поправки
до ціни їх тендерних пропозицій у розмірі 10 відсотків.
Преференційна поправка застосовується у разі, коли продукція, що є
предметом закупівлі, відповідає вимогам, які висуваються державним
замовником (якість, післяпродажне обслуговування, естетичні та
функціональні характеристики, екологічна чистота, умови поставки і
розрахунків).
7. Розміщення державного замовлення на поставку продукції
оформляється державним контрактом, який укладається між державним
замовником і виконавцем державного замовлення.
8. Державні замовники у разі делегування частини своїх
функцій щодо розміщення державного замовлення та укладення
державних контрактів:
визначають підприємства, установи, організації, яким
делегується право здійснювати ці функції;
укладають з визначеними підприємствами, установами,
організаціями договори, в яких чітко визначено компетенцію,
зобов'язання та відповідальність сторін;
контролюють виконання підприємствами, установами,
організаціями делегованих їм функцій і несуть відповідальність
перед державою за виконання державного замовлення;
у десятиденний термін після укладення контрактів на поставку
продукції для державних потреб повідомляють про це
Мінекономрозвитку та Держкомстат за встановленою ними формою.
9. У разі виникнення потреби у внесенні змін до номенклатури
та обсягів державного замовлення на поставку продукції у межах
затверджених бюджетних асигнувань у процесі їх розміщення,
укладення державних контрактів і виконання:
державні замовники подають до Мінекономрозвитку пропозиції та
відповідні обгрунтування щодо необхідності внесення зазначених
змін;
Мінекономрозвитку у двотижневий термін опрацьовує подані
державними замовниками матеріали, своїм рішенням вносить зміни до
номенклатури та обсягів державного замовлення у межах визначених
коштів на його фінансування і у тижневий термін доводить їх до
державних замовників. 10. У разі виникнення потреби у необхідності внесення змін до
затверджених обсягів державного замовлення на поточний рік у
зв'язку з набранням чинності законами України, затвердженням
державних цільових програм, прийняттям актів Президента України та
Кабінету Міністрів України Мінекономрозвитку у місячний термін
після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами
подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти
відповідних постанов Кабінету Міністрів України про внесення
зазначених змін. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607
( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 }
Контроль за виконанням державного замовлення
11. Контроль за виконанням державного замовлення покладається
на державних замовників і Мінекономрозвитку.
12. Державні замовники подають Держкомстату в установленому
ним порядку звіт про виконання державного замовлення у грошовому
виразі і стан фінансування його виконавців та щокварталу -
Мінекономрозвитку про виконання державного замовлення в
натуральному виразі.
13. Держкомстат узагальнює звіти державних замовників і
щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом,
подає зведену інформацію Мінекономрозвитку.
14. Мінекономрозвитку один раз на півріччя до 30 числа
місяця, що настає за звітним періодом, інформує Кабінет Міністрів
України про хід виконання державного замовлення і в разі потреби
готує пропозиції про вжиття додаткових заходів для забезпечення
його виконання.
{ Порядок із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1412
( 1412-99-п ) від 03.08.99 ), N 1469 ( 1469-2000-п ) від
27.09.2000, N 1634 ( 1634-2000-п ) від 03.11.2000 ), в редакції
Постанови КМ N 1650 ( 1650-2001-п ) від 13.12.2001 }

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору