Документ 2646-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.01.2019. Подивитися в історії? )

34. У пункті 2 частини другої статті 49 слова "(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)" виключити.

35. Перше речення частини восьмої статті 51 після слів "бюджетної установи" доповнити словами "з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року".

36. Абзац другий частини другої статті 56 після слів "національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку" доповнити словами "в державному секторі".

37. Абзац другий частини першої статті 58 після слів "національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" доповнити словами "в державному секторі".

38. У частині другій статті 61:

1) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) інформацію про досягнення головними розпорядниками коштів державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, з показниками їх досягнення за результатами звітного бюджетного періоду";

2) доповнити пунктами 15-1 і 15-2 такого змісту:

"15-1) інформацію про виконання державних інвестиційних проектів із зазначенням загальної вартості кожного проекту, включаючи інформацію про стан реалізації проекту із зазначенням ступеня його готовності та обсягу витрат державного бюджету, необхідних для завершення проекту, за бюджетними програмами, а також обсяги таких витрат за звітний бюджетний період за бюджетними програмами. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку;

15-2) інформацію про виконання інвестиційних проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, із зазначенням загальної вартості кожного проекту, включаючи інформацію про стан реалізації проекту із зазначенням ступеня його готовності, обсягів відповідних кредитів (позик) і витрат державного бюджету, необхідних для завершення проекту, за бюджетними програмами, а також обсяги таких кредитів (позик) і витрат за звітний бюджетний період за бюджетними програмами".

39. У другому реченні частини п’ятої статті 71 слова "індикативні" і "на наступні за плановим два бюджетні періоди" виключити.

40. У статті 75:

1) назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 75. Організаційні засади складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів

1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад складають прогнози місцевих бюджетів та проекти місцевих бюджетів.

Проект місцевого бюджету на плановий бюджетний період ґрунтується на показниках, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у році, що передує плановому";

2) у першому реченні частини дев’ятої слова "Кабінет Міністрів України" замінити словами "Міністерство фінансів України".

41. Доповнити статтею 75-1 такого змісту:

"Стаття 75-1. Складання та схвалення прогнозу місцевого бюджету

1. Місцевий фінансовий орган щороку спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз місцевого бюджету - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету.

Організаційно-методологічні засади складання прогнозу місцевого бюджету (включаючи типову форму прогнозу місцевого бюджету) визначаються Міністерством фінансів України.

2. Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

3. Місцевий фінансовий орган на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території на середньостроковий період та аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів місцевого бюджету, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

4. Місцевий фінансовий орган розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.

Місцевий фінансовий орган здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій.

На основі такого аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету.

5. Місцеві фінансові органи до 15 серпня року, що передує плановому, подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад прогнози відповідних місцевих бюджетів.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів і у п’ятиденний строк подають їх разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад для розгляду у порядку, визначеному відповідними радами.

7. Прогноз місцевого бюджету містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території, враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету;

2) загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет".

42. У частині першій статті 76:

пункт 2 виключити;

у пункті 5 слова "плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди" замінити словами "середньостроковий період".

43. У частині першій статті 86, частині п’ятій статті 93, частині другій статті 94 та частині першій статті 95 слова "гарантовані послуги" в усіх відмінках замінити словами "публічні послуги" у відповідному відмінку.

44. У пункті 4 частини першої статті 105 слова "державних цільових програм, прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди" замінити словами "прогнозу місцевого бюджету".

45. У статті 109:

1) у частині першій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) розгляду Бюджетної декларації";

у пункті 6 слова "іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій" замінити словами "іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій";

2) у пункті 1 частини другої та частині третій слова "Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період" замінити словами "Бюджетної декларації".

46. В абзаці другому частини першої статті 111 слова "визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту" виключити.

47. У пункті 4 частини першої статті 112 слова "(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)" виключити.

48. У частині першій статті 113:

у пункті 1 слова "цільовим та ефективним" замінити словами "цільовим, ефективним та результативним";

у пунктах 4 і 5 слова "(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)" виключити.

49. У частині першій статті 116:

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) зарахування надходжень бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (з урахуванням особливостей, визначених частиною дев’ятою статті 13 цього Кодексу), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету";

у пунктах 17 і 36 слова "(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)" виключити.

50. В абзаці третьому частини першої статті 119 слова "(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)" виключити.

51. У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

1) у пункті 28:

абзаци другий і третій виключити;

доповнити абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:

"положення абзаців п’ятого - п’ятнадцятого частини третьої статті 2, абзацу п’ятого частини першої статті 8, статей 12-1, 13, 15 і 17 Закону України "Про інвестиційну діяльність" до інвестиційних проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, не застосовуються;

порядок підготовки, реалізації інвестиційних проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень законів України, що регулюють порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України";

2) доповнити пунктами 48 і 49 такого змісту:

"48. Установити, що заходи впливу, встановлені пунктом 2 частини першої статті 117 цього Кодексу, за допущені у 2017-2018 роках порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 33 і 35 частини першої статті 116 цього Кодексу, не застосовуються до учасників бюджетного процесу у зв’язку із запровадженням з 1 січня 2017 року національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі для складення фінансової звітності та нового плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

49. Установити, що:

1) положення статті 75 (в частині складання прогнозу місцевого бюджету) та статті 75-1 цього Кодексу застосовуються з 1 січня 2020 року;

2) у 2019 році:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад складають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів на 2021 і 2022 роки відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та відповідної території, а також з урахуванням Бюджетної декларації, схваленої у 2019 році;

прогноз місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, індикативні прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів;

прогноз місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки подається до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет на 2020 рік".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

а) доповнити статтею 164-19 такого змісту:

"Стаття 164-19. Порушення порядку надання інформації, необхідної для здійснення оцінки фіскальних ризиків, та невжиття заходів у сфері управління фіскальними ризиками

Ненадання, несвоєчасне надання посадовими особами центральних і місцевих органів виконавчої влади, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, фінансових установ, суб’єктів господарювання державного сектору економіки та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, інформації, необхідної для здійснення оцінки фіскальних ризиків, або надання завідомо недостовірної інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невжиття особами, зазначеними у частині першій цієї статті, передбачених законодавством заходів у сфері управління фіскальними ризиками, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

б) у статті 221 цифри "164-5-164-18" замінити цифрами "164-5-164-19";

в) главу 17 доповнити статтею 244-23 такого змісту:

"Стаття 244-23. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку надання інформації, необхідної для здійснення оцінки фіскальних ризиків, та невжиттям передбачених законодавством заходів у сфері управління фіскальними ризиками (стаття 164-19).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, та уповноважені керівником посадові особи цього органу";

г ) абзац перший частини другої статті 255 після цифр "222-244-21" доповнити цифрами "244-23";

2) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

а) у пункті 23 частини першої статті 26 слова "затвердження місцевого бюджету" замінити словами "розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету";

б) у підпункті 1 пункту "а" частини першої статті 28 слова "складання проекту місцевого бюджету" замінити словами "складання, схвалення та подання на розгляд відповідної ради прогнозу місцевого бюджету, складання проекту місцевого бюджету";

в) у пункті 17 частини першої статті 43 слова "затвердження відповідно районних, обласних бюджетів" замінити словами "розгляд прогнозів відповідно районних, обласних бюджетів, затвердження таких бюджетів";

г) у пункті 1 частини другої статті 52 після слова "розглядає" доповнити словами "та схвалює", а слова "місцевого бюджету" замінити словами "прогноз місцевого бюджету, проект місцевого бюджету";

ґ) у статті 61:

частину першу після слова "самостійно" доповнити словами "складають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів";

у частині третій слова "Складання і виконання районних і обласних бюджетів" замінити словами "Складання і схвалення прогнозів районних і обласних бюджетів, складання і виконання відповідних бюджетів";

3) у Законі України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237; 2015 р., № 4, ст. 14):

а) абзац п’ятий пункту 1 частини першої статті 4 після слів "Державний бюджет України" доповнити словами "та пропозицій до Бюджетної декларації";

б) пункт 12 частини першої статті 13 після слів "Державний бюджет України" доповнити словами "та пропозиції до Бюджетної декларації";

4) у Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):

а) у пункті 4 частини першої статті 2 слова "підготовку та виконання" замінити словами "підготовку та схвалення прогнозів відповідних бюджетів, підготовку та виконання";

б) у пункті 1 частини першої статті 18 слово "складає" замінити словами "складає, схвалює і подає на розгляд ради прогноз відповідного бюджету, складає";

5) у Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):

а) у частині першій статті 9:

у пункті 4 слово "вересня" замінити словом "листопада", а слово "витрат" - словами "адміністративних витрат";

пункт 5 виключити;

б) абзаци другий - четвертий частини п’ятої статті 51 викласти в такій редакції:

"до 1 березня поточного року - орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступні роки;

до 15 березня поточного року - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики (у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року) на три наступні роки;

до 15 квітня поточного року - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступні роки";

6) у підпункті 1 частини першої статті 27 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146; 2010 р., № 48, ст. 564) слова "Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період" замінити словами "бюджетної політики з урахуванням Бюджетної декларації";

7) у частині першій статті 20 Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 534) слова "Декларації цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний період" замінити словами "Бюджетної декларації";

8) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):

а) у пункті 6 частини четвертої статті 20 слова "проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період" замінити словами "Бюджетна декларація";

б) статтю 152 викласти в такій редакції:

"Стаття 152. Розгляд Бюджетної декларації

1. Бюджетна декларація схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, та у триденний строк подається разом з фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної Ради.

2. Процес розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України за попередній бюджетний період.

3. Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики з урахуванням Бюджетної декларації і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, у десятиденний строк з дня надходження Бюджетної декларації до Верховної Ради.

4. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає Бюджетну декларацію і пропозиції, що надійшли, готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради щодо Бюджетної декларації, що надається народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради.

5. Верховна Рада розглядає питання щодо Бюджетної декларації у порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту, не пізніше 15 липня року, що передує плановому. З доповіддю виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, та голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету.

На такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у Бюджетній декларації.

6. За результатами розгляду цього питання Верховна Рада може прийняти проект постанови щодо Бюджетної декларації, яким взяти до відома Бюджетну декларацію та/або схвалити рекомендації Верховної Ради щодо бюджетної політики. Якщо Верховною Радою в установлені частиною п’ятою цієї статті строки не розглянуто питання щодо Бюджетної декларації або не прийнято рішення щодо нього, таке питання у подальшому не потребує розгляду.

7. У разі порушення Кабінетом Міністрів України строків подання до Верховної Ради Бюджетної декларації строки розгляду Верховною Радою Бюджетної декларації обчислюються з дня її фактичного подання Кабінетом Міністрів України";

в) у частині третій статті 153 слова "Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період" замінити словами і цифрами "має ґрунтуватися на Бюджетній декларації з урахуванням рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до частини шостої статті 152 цього Регламенту)";

г) у статті 154:

у другому реченні частини першої слова "очікуваних результатів виконання" замінити словами "результативних показників";

у частині другій слова "Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та" виключити;

у частині четвертій слова "та/або Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період" виключити;

ґ) у статті 156:

у пункті 1 частини першої слова "Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період" замінити словами і цифрами "Бюджетною декларацією з урахуванням рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до частини шостої статті 152 цього Регламенту)";

у частині третій слова "за дорученням Верховної Ради" виключити;

д) у статті 158:

у частині першій слова "і порівняльну таблицю" замінити словами "разом з порівняльною таблицею" та доповнити словами "а також з порівняльною таблицею і поясненнями щодо відмінностей положень і показників такого проекту закону порівняно з редакцією, що подавалася Кабінетом Міністрів України на перше читання";

у частині другій слова "і порівняльна таблиця щодо їх урахування" замінити словами "разом із супровідними документами до нього, зазначеними у частині першій цієї статті";

е) статтю 159 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Закон про Державний бюджет України, прийнятий Верховною Радою відповідно до статті 158 або статті 159 цього Регламенту, оформлюється в установленому порядку (стаття 130 цього Регламенту) з урахуванням таких особливостей: додатки до закону про Державний бюджет України, які є його невід’ємною частиною, оформлюються (з відповідним візуванням) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за участю уповноважених представників комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету";

є) у другому реченні частини третьої статті 162 слова "результатів виконання бюджетних програм за звітний період" замінити словами "досягнення головними розпорядниками коштів державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, з показниками їх досягнення за результатами звітного періоду";

9) у Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 із наступними змінами):

а) частину третю статті 4 доповнити словами "а також визначає порядок розроблення, виконання та моніторингу виконання програмних документів Кабінету Міністрів України";

б) в абзаці чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 20 слова "розробляє проекти законів" замінити словами "розробляє та схвалює Бюджетну декларацію, розробляє проекти законів";

в) у статті 29:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 29. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо розроблення та схвалення Бюджетної декларації, розроблення і забезпечення виконання державного бюджету

1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацію і у триденний строк подає її разом з фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної Ради України для розгляду за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України";

перше речення частини другої викласти в такій редакції:

"2. Кабінет Міністрів України складає проект закону про Державний бюджет України, який ґрунтується на Бюджетній декларації з урахуванням рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до частини шостої статті 152 Регламенту Верховної Ради України), та подає його Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому";

10) пункт 16 частини першої статті 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7-8, ст. 50, № 48, ст. 436) доповнити словами "відповідно до Бюджетного кодексу України".

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 грудня 2018 року
№ 2646-VIII
вгору