Про протимінну діяльність в Україні
Закон України від 06.12.20182642-VIII
Документ 2642-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.05.2019, підстава - 2706-VIII

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у разі якщо виконання заходів з протимінної діяльності відповідає їх статутним цілям, набувають статусу операторів протимінної діяльності з моменту отримання свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності відповідно до вимог цього Закону.

Не можуть набувати статусу оператора протимінної діяльності підприємства, установи чи організації, розташовані на території офшорних зон або зареєстровані на території держав, до яких згідно із законодавством України та резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішеннями Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та іноземних держав застосовані санкції, або якщо вони мають походження з держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та (або) визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством.

2. Порядок залучення до виконання заходів у сфері протимінної діяльності операторів протимінної діяльності, які отримують фінансові ресурси безпосередньо від донорів та (або) одночасно виступають донорами та операторами протимінної діяльності, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Виконавці  заходів у сфері протимінної діяльності спільно з уповноваженим оперативним органом протимінних операцій можуть виконувати такі заходи у сфері протимінної діяльності:

1) виконання робіт з розмінування (виявлення, знешкодження, знищення та перевезення) вибухонебезпечних предметів;

2) проведення навчання протидії ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами;

3) здійснення інформування (пропаганди) щодо незастосування вибухонебезпечних предметів;

4) знищення та утилізація вибухонебезпечних предметів, непридатних для подальшого використання і зберігання;

5) надання медичної допомоги постраждалим особам та здійснення їхньої медичної та (або) професійної реабілітації;

6) здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування.

Розділ IV
ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 29. Акредитація операторів протимінної діяльності

1. З метою визначення відповідності діяльності суб’єкта господарювання вимогам, встановленим законодавством України, національними стандартами, комісією з питань акредитації та моніторингу проводиться акредитаційна експертиза.

2. Рішення про акредитацію (або відмову в акредитації) оператора протимінної діяльності та видачу свідоцтва про акредитацію приймає комісія з питань акредитації та моніторингу і подає його на затвердження національному органу з питань протимінної діяльності.

3. Свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності є підставою для проведення робіт та (або) надання послуг у сфері протимінної діяльності.

Свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності вперше видається строком на один рік, під час проведення другої та подальших акредитацій - на п’ять років.

4. Порядок проведення акредитації та моніторингу комісією з питань акредитації та моніторингу затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Акредитація операторів протимінної діяльності (у тому числі іноземних) здійснюється безоплатно.

Стаття 30. Моніторинг відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації

1. Моніторинг відповідності оператора протимінної діяльності вимогам акредитації (далі - моніторинг) здійснюється комісією з питань акредитації та моніторингу відповідно до затверджених нею планів обстежень та перевірок шляхом:

1) отримання інформації про:

відповідність такого суб’єкта протимінної діяльності вимогам акредитації, встановленим цим Законом, - від інспекції з контролю якості;

декларування у заяві про акредитацію недостовірних відомостей, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб’єкта з протимінної діяльності, - від центру протимінних операцій;

2) контролю (у формі обстежень та перевірок) робочих майданчиків, виробничих приміщень, обладнання акредитованих операторів протимінної діяльності, які залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності, їх діяльності, документації, процесів, процедур, кваліфікації персоналу, який здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів.

2. Безпосередньо на місці проведення робіт з розмінування моніторинг акредитованих операторів протимінної діяльності здійснюється інспекцією з контролю якості.

3. Під час моніторингу відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації члени комісії з питань акредитації та моніторингу мають право:

1) безперешкодного доступу до всіх робочих майданчиків, приміщень та (або) виробничих об’єктів оператора протимінної діяльності за службовим посвідченням, включаючи місця збереження вибухонебезпечних предметів та місця обслуговування обладнання;

2) здійснювати безпосереднє спостереження за діями підрозділів операторів протимінної діяльності на етапі їхньої підготовки до проведення робіт з розмінування, за польовими випробуваннями та оцінкою працездатності обладнання, що застосовується під час проведення відповідних робіт;

3) здійснювати безпосереднє спостереження за діями фахівців з протимінної діяльності та інших осіб, залучених акредитованим оператором протимінної діяльності до робіт з розмінування;

4) отримувати інформацію про вжиті операторами протимінної діяльності заходи з розмінування, стан обладнання, залученого для розмінування, стан приміщень та (або) виробничих об’єктів оператора протимінної діяльності, кваліфікацію фахівців з протимінної діяльності.

4. Оператори протимінної діяльності офіційно інформуються комісією з питань акредитації та моніторингу про результати проведеного щодо них моніторингу не пізніш як у десятиденний строк з дня завершення моніторингу.

5. Оператори протимінної діяльності мають право оскаржити результати моніторингу до національного органу з питань протимінної діяльності або у судовому порядку.

Стаття 31. Страхування відповідальності під час здійснення робіт з розмінування

1. Обов’язковому страхуванню підлягають життя і здоров’я фахівців у сфері протимінної діяльності, які залучаються операторами протимінної діяльності до виконання робіт з гуманітарного розмінування, на період їхньої участі у виконанні таких робіт.

2. Для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок виконання робіт з гуманітарного розмінування, оператор протимінної діяльності до початку зайняття протимінною діяльністю зобов’язаний укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності строком на період здійснення протимінної діяльності на конкретно визначеній території та протягом 10 років після її закінчення.

Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності становить двісті п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати. Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або у судовому порядку.

3. Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними діями оператора протимінної діяльності під час виконання ним робіт з гуманітарного розмінування за замовленням центрального органу виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності.

Стаття 32. Публічні закупівлі у сфері протимінної діяльності

1. Публічні закупівлі робіт і послуг у сфері протимінної діяльності (далі - закупівлі у сфері протимінної діяльності) здійснюються за процедурами публічних закупівель у порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі", незалежно від вартості предмета закупівлі з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. Переможцем процедури закупівлі може бути лише суб’єкт господарювання, який має свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності.

Стаття 33. Договір про закупівлю робіт та (або) послуг у сфері протимінної діяльності

1. Договір про закупівлю робіт та (або) послуг у сфері протимінної діяльності (далі - договір про закупівлю) укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Договір укладається між замовником - центром протимінних операцій та виконавцем - оператором протимінної діяльності за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає виконання робіт та (або) надання послуг у сфері протимінної діяльності за переліком видів господарської діяльності, визначених частиною другою статті 28 цього Закону.

3. Істотними умовами договору про закупівлю є:

1) предмет договору про закупівлю, у тому числі перелік заходів з протимінної діяльності, проведення яких та (або) залучення до проведення яких передбачається договором про закупівлю, та строки їх виконання;

2) ціна (вартість) робіт та (або) послуг, що надаються виконавцем замовнику;

3) права та обов’язки замовника та виконавця, в тому числі обов’язок виконавця за договором про закупівлю забезпечити усунення недоліків виконаних робіт та (або) наданих послуг у сфері протимінної діяльності протягом строку гарантійного обслуговування, який встановлюється в договорі про закупівлю та становить не менше шести календарних місяців з дати підписання акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг);

4) погодження меж здійснення протимінної діяльності;

5) встановлення відповідальної особи щодо керування протимінною діяльністю і погодження та (або) підписання акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) зі сторони виконавця.

4. Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) у сфері протимінної діяльності має бути підписаний уповноваженими представниками замовника і виконавця та достовірно відображати всі виконані роботи та (або) надані послуги із зазначенням вартості та строків їх виконання.

5. Підписання акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) у сфері протимінної діяльності не є підставою для зміни статусу території, у межах якої проводилися роботи з її очищення від вибухонебезпечних предметів.

Розділ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 34. Засади міжнародного співробітництва України у сфері протимінної діяльності

1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів України здійснює співробітництво у сфері протимінної діяльності з іноземними державами, міжнародними організаціями та установами.

2. Міжнародне співробітництво України у сфері протимінної діяльності здійснюється національним органом з питань протимінної діяльності через Міністерство закордонних справ України шляхом:

1) реалізації спільних проектів у сфері протимінної діяльності;

2) виконання робіт, передбачених угодою, однією із сторін якої є організація, утворена відповідно до законодавства іноземної держави, або міжнародна організація, установа;

3) сприяння міжнародній допомозі для створення відповідного потенціалу з розмінування;

4) взаємного обміну інформацією, використання Системи управління інформацією з питань протимінної діяльності (IMSMA);

5) проведення міжнародних конференцій, семінарів, брифінгів з питань протимінної діяльності тощо.

Стаття 35. Надання інформації у сфері протимінної діяльності

1. Інформація про мінну небезпеку та виконання заходів у сфері протимінної діяльності є публічною інформацією. Розпорядники такої інформації оприлюднюють її та надають інформацію на запити відповідно до законодавства України.

2. Узагальнення звітних матеріалів для передачі даних до міжнародних організацій, що надаються від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які у межах своїх повноважень реалізують державну політику у сфері протимінної діяльності та долучаються до формування національної доповіді щодо виконання Україною взятих міжнародних зобов’язань у сфері протимінної діяльності, здійснюється національним органом з питань протимінної діяльності через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 36. Участь у спільних проектах з іноземними державами, організаціями та установами у сфері протимінної діяльності

1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень можуть брати участь у виконанні міжнародних проектів та укладати угоди і контракти з міжнародними установами та організаціями за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

Стаття 37. Міжнародні договори України

1. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері протимінної діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів України.

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства у сфері протимінної діяльності

1. Правопорушеннями у сфері протимінної діяльності є протиправні діяння (дії чи бездіяльність) суб’єктів протимінної діяльності та (або) фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених законодавством та національними стандартами у сфері протимінної діяльності.

2. Дії або бездіяльність посадових осіб, керівників суб’єктів протимінної діяльності та (або) фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам, а також навколишньому природному середовищу посадовими особами, керівниками суб’єктів протимінної діяльності та (або) фахівцями у сфері протимінної діяльності та розмінування внаслідок їхніх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія законів України "Про технічні регламенти та встановлення відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про стандартизацію" поширюється на правовідносини у сфері протимінної діяльності у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Міжнародні стандарти протимінної діяльності застосовуються як національні стандарти протимінної діяльності до моменту набрання чинності національними стандартами у відповідній сфері.

4. Частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктами 48 та 49 такого змісту:

"48) страхування життя і здоров’я фахівців у сфері протимінної діяльності (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на період їхньої участі у виконанні робіт з гуманітарного розмінування;

49) страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю та (або) здоров’ю і майну третіх осіб під час виконання робіт з гуманітарного розмінування".

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити створення національного органу з питань протимінної діяльності та уповноваженого оперативного органу протимінних операцій;

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 грудня 2018 року
№ 2642-VIII
вгору