Документ 2628-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.05.2019, підстава - 2725-VIII

тягнуть за собою накладення штрафу від шестисот до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів.

Незаконне зберігання марок акцизного податку -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок акцизного податку.

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів, яка у п’ятсот чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

статтю 218 після цифр "159" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 163-17";

статтю 221 після цифр "163-12" доповнити словами і цифрами "частинами другою і третьою статті 163-17, статтями";

у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац другий після цифр "162-3" доповнити словами і цифрами "частина перша статті 163-17, статті";

абзац "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1-163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3)" після цифр "163-12" доповнити словами і цифрами "частини друга і третя статті 163-17, статті";

2) cтаттю 204 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:

"Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів -

караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

2. Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення";

3) частину першу статті 76 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити словами "крім визначених законом випадків розміщення таких об’єктів на землях іншого цільового призначення";

4) частину п’яту статті 719 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) після слів "валютних цінностей" доповнити словами "фізичних осіб між собою";

5) у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):

частину тридцять четверту статті 16 виключити;

у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

6) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

у назві слова "та тютюнових виробів" замінити словами "тютюнових виробів та пального";

абзац перший преамбули викласти в такій редакції:

"Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України";

у статті 1:

в абзаці шостому слово "біопалива" замінити словами і цифрами "біопалива або біокомпонента, що належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД";

абзац шістнадцятий після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом "біоетанолу", а після слів "спиртом-сирцем плодовим" - словом "біоетанолом";

абзац дев’ятнадцятий після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом "біоетанолу", а після слів "коньячного і плодового" - словами "та зернового дистиляту";

абзац тридцять другий після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу";

абзац тридцять четвертий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"спирт етиловий денатурований - спирт етиловий ректифікований денатурований та інші види спирту етилового будь-якої міцності, змішані з іншими речовинами (денатуруючими добавками), які роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цілей. Перелік денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, призначеного для використання на митній території України, затверджується Кабінетом Міністрів України. Денатуруючі добавки для денатурації спирту етилового, призначеного для використання поза межами митної території України, визначаються умовами відповідної угоди на експорт;

спирт етиловий неденатурований - спирт етиловий без денатуруючих добавок".

У зв’язку з цим абзаци тридцять п’ятий - сорок восьмий вважати відповідно абзацами тридцять шостим - сорок дев’ятим;

доповнити абзацами п’ятдесятим - шістдесят четвертим такого змісту:

{Абзац чотирнадцятий підпункту 6 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 2725-VIII від 16.05.2019}

{Абзац п'ятнадцятий підпункту 6 пункту 2 розділу II виключено на підставі Закону № 2725-VIII від 16.05.2019}

"місце виробництва пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для виробництва та/або зберігання пального на праві власності або користування;

місце зберігання пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування;

місце оптової торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

місце роздрібної торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

виробництво пального - діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, в результаті якої отримується пальне або інші продукти переробки;

зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик;

оптова торгівля пальним - діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб’єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам;

роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції/автогазозаправної станції/газонаповнювальної станції/газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки;

Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (далі - Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального) - перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій.

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та розміщується у вільному доступі.

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального містить відомості про:

ліцензіатів (для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб’єктів господарювання - прізвище, ім’я, по батькові, номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті), для спільної діяльності без створення юридичної особи - найменування, код ЄДРПОУ особи, відповідальної за ведення обліку спільної діяльності);

місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (адреса);

дату видачі/призупинення/анулювання та термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним.

Термін "пальне" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Податковому кодексі України";

назву розділу II після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу", а після слова "виробів" - словами "і пального";

у статті 2:

назву після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу", а після слова "виробів" - словами "і пального";

частину першу викласти в такій редакції:

"Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій";

після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"Виробництво біоетанолу забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання інших видів спирту етилового (крім зберігання спирту етилового-сирцю, що використовується для виробництва біоетанолу).

Виробництво спирту етилового денатурованого забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання спирту етилового неденатурованого.

Виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України".

У зв’язку з цим частини другу - сімнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою - двадцятою;

третє речення частини п’ятої після слів "купажу коньячних спиртів" доповнити словами "українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві";

у частині восьмій:

перше речення після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу";

друге речення викласти в такій редакції: "При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, та приміщення, в яких здійснюється виробництво біоетанолу, та місця зберігання біоетанолу, розташовані на підприємстві, яке виробляє біоетанол, вважаються акцизним складом";

доповнити частиною двадцять першою такого змісту:

"Виробництво пального здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності за умови наявності ліцензії на право виробництва пального";

у статті 3:

назву після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу", а після слова "виробів" - словами "і пального";

у частині першій:

перше речення після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу";

третє речення після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом";

частину третю після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Ліцензії на право виробництва пального видаються, призупиняються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику".

У зв’язку з цим частини п’яту - сімнадцяту вважати відповідно частинами шостою - вісімнадцятою;

у частині шостій:

абзац сьомий доповнити словами "(крім виробництва пального)";

в абзаці дев’ятому слова "з перевірки якості та безпечності вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових" виключити;

після частини шостої доповнити п’ятьма новими частинами такого змісту:

"Для отримання ліцензії на право виробництва пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт для виробництва пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

{Абзац шістдесят перший підпункту 6 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 2725-VIII від 16.05.2019}

акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання пального;

документ, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданий уповноваженим органом;

дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

технологічна документація (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), що стосується виробництва та зберігання пального;

технічні умови щодо виробництва пального заданої якості, які повинні відповідати вимогам технічних регламентів та національним стандартам з якості пального.

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право виробництва пального.

Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об’єкта.

Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право виробництва пального центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання ліцензії".

У зв’язку з цим частини сьому - вісімнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою - двадцять третьою;

частину дванадцяту після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу", а після слова "виробів" - словами "і пального";

частину п’ятнадцяту після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу";

у частині дев’ятнадцятій:

абзац шостий доповнити словами "або пального";

після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами;

встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії".

У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - тринадцятим;

у частині двадцять третій:

слова "етилового, коньячного і плодового" замінити словами "етилового неденатурованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту", а слова "спирту-сирцю плодового" - словами "спирту-сирцю плодового, біоетанолу, спирту етилового денатурованого";

доповнити реченням такого змісту: "У ліцензії також зазначаються адреси місць провадження діяльності";

у статті 4:

назву після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу", а після слова "виробів" - словами "і пального";

частину першу після слів "коньячного, плодового" доповнити словами "зернового дистиляту", після слів "ректифікованого плодового" - словом "біоетанолу", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "пального";

у статті 7:

назву та частину першу після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу";

частину другу після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

розділ II доповнити статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Особливості відпуску та отримання спирту етилового для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини

Відпуск спирту етилового його виробниками та отримання спирту етилового суб’єктами господарювання, які використовують його для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, здійснюється за умови внесення таких суб’єктів господарювання до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини (далі - Електронний реєстр).

Ведення Електронного реєстру здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Для включення до Електронного реєстру суб’єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

копії документів, що підтверджують наявність власних та/або орендованих приміщень та технологічного обладнання для виробництва продукції з використанням спирту етилового;

копії технічної документації (технічні регламенти, стандарти, технічні умови на продукцію, що виробляється з використанням спирту етилового);

копії технологічних інструкцій (рецептур) на всю номенклатуру продукції, що виробляється з використанням спирту етилового;

перелік технологічного обладнання, що забезпечує виробництво продукції з використанням спирту етилового.

Включення суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, до Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви, за умови:

внесення витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на кожному місці отримання спирту етилового, та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, встановлених на кожному місці відпуску продукції, до Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

кількості працюючих не менше 10 осіб;

відсутності податкового боргу на момент прийняття рішення про включення до Електронного реєстру;

внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.

Виключення суб’єктів господарювання з Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, протягом 10 робочих днів на підставі:

заяви суб’єкта господарювання;

виявлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, доданих до заяви на включення до Електронного реєстру;

виявлення факту передачі заявником іншій особі у власність або користування приміщень чи обладнання, що забезпечують виробництво продукції з використанням спирту етилового;

виявлення факту відсутності встановлених витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, а також відсутності їх повірки та/або оцінки відповідності;

неподання до п’яти календарних днів поспіль та більше чотирьох разів протягом календарного року даних про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукції, виробленої з його використанням.

У разі внесення змін до документів, копії яких додавалися до заяви на включення до Електронного реєстру, суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня їх внесення повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику";

назву, частини першу, шосту і сьому статті 8 після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу";

у статті 9:

частину першу після слів "коньячний і плодовий" доповнити словами "та зерновий дистилят", а після слів "спирт-сирець плодовий" - словом "біоетанол";

включити частину другу такого змісту:

"Якщо міжнародним договором України, що набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору";

у статті 10:

частину першу після слів "коньячний і плодовий" доповнити словами "та зерновий дистилят", після слів "ректифікований плодовий" - словом "біоетанол", а після слова "сертифікації" - словами "а пальне - документом про відповідність, передбаченим законодавством";

частину другу після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "ректифікованого плодового" - словом "біоетанолу", а після слів "визнання відповідності" - словами "а відповідність пального - документом про відповідність, передбаченим законодавством";

частину третю після слів "коньячний і плодовий" доповнити словами "та зерновий дистилят", а після слів "ректифікований плодовий" - словом "біоетанол";

частину четверту доповнити словами "і пального";

частину п’яту після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

абзац п’ятнадцятий частини першої та абзац двадцять третій частини другої статті 11 після слова "експорту" доповнити словами "розливається у тару та";

у статті 12:

назву після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

перше речення частини першої після слова "здійснюється" доповнити словом "тільки", а після слів "і зернового дистиляту" - словами "та які мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України";

у першому реченні частини другої слово "ректифікованого" виключити;

у статті 13:

у назві слова "спирту та алкогольних напоїв" замінити словами "спирту, алкогольних напоїв та пального";

частину першу після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Норми втрат пального затверджуються Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

назву розділу IV після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", після слів "спиртом-сирцем плодовим" - словом "біоетанолом", а після слів "виробами" - словами "і пальним та зберігання пального";

у статті 14:

назву після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", а після слів "спиртом-сирцем плодовим" - словами "та біоетанолом";

частину першу викласти в такій редакції:

"Імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України";

у першому реченні частини третьої слова "за наявності відповідних ліцензій" виключити;

перше речення частини сьомої виключити;

у частині десятій слова "які отримали ліцензію на право експорту" виключити;

частини дванадцяту, тринадцяту і чотирнадцяту після слів "коньячний і плодовий" у всіх відмінках доповнити словами "та зерновий дистилят" у відповідному відмінку;

у статті 15:

у назві слова "та тютюновими виробами" замінити словами "тютюновими виробами, пальним та зберігання пального";

частини першу і четверту викласти в такій редакції:

"Імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності без ліцензії. Оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії";

"Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів";

частину шосту доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:

"пальним, за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним, - 5000 гривень за кожне таке місце;

пальним, за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним, - 10000 гривень";

після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Встановити річну плату за ліцензії на право зберігання пального у розмірі 780 гривень.

Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб’єкта господарювання".

У зв’язку з цим частини сьому - сорок шосту вважати відповідно частинами дев’ятою - сорок восьмою;

частину дев’яту замінити двома новими частинами такого змісту:

"Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п’ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п’ять років".

У зв’язку з цим частини десяту - сорок восьму вважати відповідно частинами одинадцятою - сорок дев’ятою;

у частині тринадцятій слова "або імпорт" виключити;

після частини чотирнадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Імпорт або експорт пального здійснюється за наявності у суб’єкта господарювання, що імпортує або експортує пальне, ліцензії на право виробництва або зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі пальним.

Суб’єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії".

У зв’язку з цим частини п’ятнадцяту - сорок дев’яту вважати відповідно частинами сімнадцятою - п’ятдесят першою;

у частині вісімнадцятій слова "право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів" замінити словами "оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами";

після частини вісімнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються:

підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;

суб’єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі".

У зв’язку з цим частини дев’ятнадцяту - п’ятдесят першу вважати відповідно частинами двадцятою - п’ятдесят другою;

частину двадцяту після слова "виробами" доповнити словами "або пальним", а після слова "ліцензій" - словами "на роздрібну торгівлю";

після частини двадцять третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 2000 гривень на кожне місце роздрібної торгівлі пальним".

У зв’язку з цим частини двадцять четверту - п’ятдесят другу вважати відповідно частинами двадцять п’ятою - п’ятдесят третьою;

після частини двадцять шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним справляється щорічно і зараховується до місцевих бюджетів згідно із законодавством".

У зв’язку з цим частини двадцять сьому - п’ятдесят третю вважати відповідно частинами двадцять восьмою - п’ятдесят четвертою;

після частини двадцять восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на п’ять років".

У зв’язку з цим частини двадцять дев’яту - п’ятдесят четверту вважати відповідно частинами тридцятою - п’ятдесят п’ятою;

частину тридцять першу доповнити словами "до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію";

частину тридцять другу викласти в такій редакції:

"У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію (оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального)";

після частини тридцять другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Суб’єкти господарювання отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним".

У зв’язку з цим частини тридцять третю - п’ятдесят п’яту вважати відповідно частинами тридцять четвертою - п’ятдесят шостою;

частини тридцять четверту і тридцять шосту після слова "напоями" доповнити словами "або пальним";

після частини тридцять шостої доповнити шістьма новими частинами такого змісту:

"Для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

{Абзац сто вісімдесят восьмий підпункту 6 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 2725-VIII від 16.05.2019}

акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.

Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об’єкта.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним копії таких документів не подають.

Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання відповідної ліцензії".

У зв’язку з цим частини тридцять сьому - п’ятдесят шосту вважати відповідно частинами сорок третьою - шістдесят другою;

у другому реченні частини сорок третьої слова "Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику" замінити словами "Зазначені в цьому Законі документи (крім документів, які подаються заявником для отримання ліцензії на право виробництва пального, оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального) подаються в одному примірнику";

у частині сорок четвертій:

перше речення після слова "днів" доповнити словами та цифрами "(щодо пального - не пізніше 20 календарних днів)";

друге речення доповнити словами "з посиланням на відповідні норми законодавства";

частину сорок сьому доповнити абзацами дев’ятим і десятим такого змісту:

"отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами;

встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії";

у частині п’ятдесят першій слова "або імпорт, або експорт" виключити;

у частині п’ятдесят другій слова "імпорт, експорт" виключити, а після слова "виробів" доповнити словами "і пального та на зберігання пального";

частини шістдесят першу і шістдесят другу після слова "виробів" доповнити словами "і пального";

у статті 16:

назву після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", після слів "спиртом-сирцем плодовим" - словом "біоетанолом", а після слова "виробами" - словами "і пальним";

перше речення частини другої після слова "виробів" доповнити словами "та пального";

частину третю доповнити реченнями другим і третім такого змісту: "У разі якщо в місяці, наступному за звітним місяцем, суб’єкт господарювання самостійно виявив помилки у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов’язаний подати уточнений звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем. У такому разі штраф, встановлений абзацом дев’ятнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовується";

у частині четвертій слова "або імпорт, експорт" виключити, після слова "виробів" доповнити словами "і пального", а після слова "виробами" - словами "і пальним, на зберігання пального";

у статті 17:

частину першу після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", після слів "спиртом-сирцем плодовим" - словом "біоетанолом", а після слова "виробами" - словами "пальним та зберігання пального";

у частині другій:

абзац третій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу";

абзац четвертий після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"виробництва пального без наявності ліцензії - 1000000 гривень".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять третім;

в абзаці шостому слова "(включаючи імпорт та експорт)" виключити, після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", а після слів "ректифікованим плодовим" - словом "біоетанолом";

після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії - 500000 гривень;

роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії - 250000 гривень".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять третій вважати абзацами десятим - двадцять п’ятим;

абзац десятий після слова "напоями" доповнити словами "чи пальним";

в абзаці дев’ятнадцятому слова та цифри "або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 11 цього Закону" виключити;

абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

"розливу алкогольних напоїв для реалізації на території України у тару, не передбачену статтею 11 цього Закону, - 200 відсотків вартості виробленої (реалізованої) продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85000 гривень";

частину четверту після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", після слів "спиртом-сирцем плодовим" - словом "біоетанолом", а після слова "виробами" - словами "та пальним, зберігання пального";

у статті 18:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Тимчасово, до 1 січня 2022 року, суб’єкти господарювання можуть отримувати ліцензію на право виробництва пального, право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального на відповідне місце здійснення такої діяльності без подання акта вводу в експлуатацію об’єкта або акта готовності об’єкта до експлуатації, або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо об’єктів, необхідних для здійснення відповідної діяльності, за умови подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об’єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року".

У зв’язку з цим частини третю - дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами четвертою - двадцятою;

після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Запровадження будь-яких заходів кількісного регулювання щодо змішування, переробки чи використання спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту, що мають іноземне (неукраїнське) походження відповідно до Митного кодексу України, у певних кількостях чи пропорціях при виробництві алкогольних напоїв здійснюється виключно законами України з урахуванням норм міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України".

У зв’язку з цим частини сьому - двадцяту вважати відповідно частинами восьмою - двадцять першою;

частину восьму після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слова "виробів" - словами "і пального";

7) перше речення частини першої статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 33, ст. 430) після слів "їх відокремлені підрозділи" доповнити словами "постачальники універсальних послуг, постачальники "останньої надії";

8) у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами):

статтю 2 після абзацу двадцять дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"вироби медичного призначення (медичні вироби) - будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів".

У зв’язку з цим абзац тридцятий вважати абзацом тридцять першим;

у статті 9:

пункти 1, 6, 8 і 9 після слів "гарантійному ремонту" доповнити словами "а також лікарських засобів та виробів медичного призначення";

пункт 10 після слів "гарантійному ремонту" доповнити словами "лікарських засобів, виробів медичного призначення";

9) у статті 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419 із наступними змінами):

друге речення частини першої після слів "матеріали та речовини" доповнити словами "українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві";

включити частину другу такого змісту:

"Запровадження будь-яких заходів кількісного регулювання щодо змішування, переробки чи використання спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту, що мають іноземне (неукраїнське) походження відповідно до Митного кодексу України, у певних кількостях чи пропорціях при виробництві алкогольних напоїв здійснюється виключно законами України з урахуванням норм міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України";

10) статтю 3-2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435; із змінами, внесеними Законом України від 8 листопада 2018 року № 2612-VIII) доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України та/або для експлуатації таким замовником, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8701 30 00 00, 8703 33 (крім 8703 33 11 00), 8704 (крім товарних підкатегорій 8704 10 10 10, 8704 21 10 00, 8704 22 10 00, 8704 23 10 00, 8704 31 10 00, 8704 32 10 00 та товарної категорії 8704 10 90)";

11) у Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2014 р., № 41-42, ст. 2024; 2017 р., № 1, ст. 2, № 4, ст. 42):

статтю 1 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"Термін "лікарські засоби" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про лікарські засоби".

Термін "вироби медичного призначення" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";

друге речення абзацу першого частини одинадцятої статті 8 викласти в такій редакції: "Вимоги споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а щодо технічно складних побутових товарів - після пред’явлення розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу";

12) у статті 14 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1):

назву після слова "надання" доповнити словами "та використання";

частину другу доповнити реченням такого змісту: "На землях, віднесених до категорії земель, визначених пунктом "ж" частини першої статті 19 Земельного кодексу України, можуть розміщуватися об’єкти альтернативної енергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів), незалежно від цільового призначення таких земельних ділянок";вгору