Документ 2628-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.05.2019, підстава - 2725-VIII

13) частину тринадцяту статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) викласти в такій редакції:

"13. Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю";

14) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 51, ст. 576; 2013 р., № 22, ст. 212):

в абзаці другому частини першої статті 27 цифри "300" замінити цифрами "500";

частину четверту статті 40 доповнити пунктами 11-13 такого змісту:

"11) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення;

12) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель і споруд підприємств харчової промисловості;

13) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції)";

15) в абзаці третьому підпункту 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) цифри "350" замінити цифрами "10";

16) у розділі VII Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740), цифри і слова:

"3907 60 20 00

- - що має в’язкість 78 мл/г або вищу


1

1

-"

замінити цифрами і словами:

"3907 60 20 00

- - що має в’язкість 78 мл/г або вищу


0

0

-";

17) пункт 3 частини другої статті 2 та пункт 7 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом, біоетанолом", після слова "виробами" – словами "і пальним, зберігання пального", а слова "та тютюнових виробів" замінити словами "тютюнових виробів та пального";

{Підпункт 17 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 2725-VIII від 16.05.2019}

18) у Законі України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312):

пункти 42 і 62 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"42) малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт";

"62) побутовий споживач - індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність)";

частину четверту статті 46 доповнити абзацом першим такого змісту:

"4. Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких затверджується Регулятором".

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

перше речення частини четвертої статті 63 замінити двома реченнями такого змісту: "Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах договору постачання універсальних послуг. Договір про постачання універсальних послуг є публічним договором приєднання та розробляється постачальником універсальної послуги на підставі типового договору, форма якого затверджується Регулятором";

перше речення частини шостої статті 64 доповнити словами "та є публічним договором приєднання";

у розділі XVII "Прикінцеві та перехідні положення":

у пункті 13:

в абзаці першому слова і цифри "не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2019 року";

в абзаці четвертому слова "з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії такий електропостачальник" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2019 року такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"фактом приєднання споживача до умов договору постачання універсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, що засвідчують його бажання укласти договір, зокрема надання підписаної заяви про приєднання, оплата рахунка постачальника універсальної послуги та/або факт споживання електричної енергії".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять дев’ятим;

у першому реченні абзацу десятого слова і цифри "не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2019 року";

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Тимчасово, на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України "Про ринок електричної енергії" для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону".

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - тридцятим;

в абзаці чотирнадцятому слова і цифри "протягом 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2019 року";

у першому реченні абзацу п’ятнадцятого слова і цифри "не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2019 року";

в абзаці шістнадцятому слова і цифри "через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2019 року";

в абзаці дев’ятнадцятому слова "у встановлений цим пунктом строк" замінити словами і цифрами "до 1 грудня 2018 року";

пункт 16 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"без проведення конкурсу, передбаченого частиною другою статті 64 цього Закону, визначити електропостачальника (електропостачальників) державної форми власності, на якого з 1 січня 2019 року тимчасово, до 1 січня 2021 року, покласти функції постачальника "останньої надії", одночасно визначивши територію здійснення діяльності такого електропостачальника (електропостачальників)".

У зв’язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим;

пункт 17 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

"до 1 січня 2019 року затвердити примірні форми договорів купівлі-продажу електричної енергії, що укладаються на оптовому ринку електричної енергії підприємством, що провадить діяльність з оптового постачання електричної енергії, з оператором системи розподілу, постачальником електричної енергії споживачам, постачальником універсальної послуги, постачальником "останньої надії";

19) у Законі України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 8, ст. 46):

у розділі I:

підпункт 1 пункту 25 виключити;

у пункті 27:

в абзаці першому слова і цифри "Підпункти 196.1.17 і" замінити словом "Підпункт";

абзаци другий - четвертий виключити;

у підпункті 2 пункту 44 слова і цифри

"слова і цифри:

"Конденсат:


з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

45,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

21,00"

замінити словами і цифрами:

"Конденсат:


з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

29,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00"

виключити;

абзац четвертий пункту 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.

3. Установити, що у 2019 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

4. Установити, що у 2019 році до змін, внесених цим Законом до статті 268, пункту 26-1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, як виняток не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4 Податкового кодексу України, а також частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 листопада 2018 року
№ 2628-VIII
вгору