Документ 2626-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про позашкільну освіту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 28, ст.372 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про позашкільну освіту"
( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46,
ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250) такі зміни:
1) частину третю статті 11 після слів "методичні об'єднання"
доповнити словами "відділи, відділення";
2) частину третю статті 12 після слів "початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів" доповнити словами
"(шкіл естетичного виховання)";
3) у статті 16:
у частині першій слова "з відповідним органом виконавчої
влади" замінити словами "із засновником (власником)";
абзац другий частини другої після слова "секцій" доповнити
словами "відділів, відділень";
4) у статті 18:
абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
"Порядок наповнюваності груп в початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання)
визначається Типовими навчальними планами, затвердженими
центральним органом виконавчої влади в галузі культури";
у частині третій:
в абзаці другому слова "свідоцтво (посвідчення)" замінити
словами "документ про позашкільну освіту";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються
Кабінетом Міністрів України";
в абзаці четвертому слова "свідоцтв (посвідчень)" замінити
словами "документів про позашкільну освіту";
в абзаці п'ятому слова "свідоцтв (посвідчень)" замінити
словами "документів про позашкільну освіту";
5) у статті 22:
абзаци перший-п'ятий частини першої викласти в такій
редакції:
"1. Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків,
секцій, студій, клубів, творчих об'єднань позашкільного
навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми
власності, а також педагогічних працівників початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного
виховання) становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи
здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.
Оплата інших видів педагогічної діяльності здійснюється в такому
співвідношенні до тарифної ставки:
завідування майстернями - 15-20 відсотків;
завідування навчальними кабінетами, відділами, відділеннями,
лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим
садом - 10-15 відсотків;
завідування паспортизованими музеями - 15-20 відсотків;
завідування навчально-дослідними ділянками, теплицями -
10-15 відсотків";
у частині другій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними
програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття
або зарахування вихованців, учнів, слухачів позашкільного
навчального закладу, початкового спеціалізованого мистецького
навчального закладу (школи естетичного виховання) протягом
навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника
з додержанням законодавства України про працю";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного
виховання) у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом
навчального року здійснюється керівником позашкільного навчального
закладу";
6) у статті 26:
у частині другій:
абзац третій викласти в такій редакції:
"Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей,
діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно";
доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:
"Порядок встановлення розміру плати за навчання в початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного
виховання) визначається Кабінетом Міністрів України.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування мають право встановлювати додаткові пільги з плати
за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів";
7) абзац другий частини першої статті 27 після слова
"визначається" доповнити словом "відповідними".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2626-IVвгору