Документ 2623-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів
за принципом "єдиного вікна"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 11, ст.70 )

Цей Закон визначає правові та організаційні засади відносин,
пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за
принципом "єдиного вікна".
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) заявник - суб'єкт інвестиційної діяльності, який має намір
реалізувати або реалізує інвестиційний проект і письмово звернувся
до уповноваженого органу з метою отримання документів за принципом
"єдиного вікна";
2) інвестиційний проект - комплекс організаційно-правових,
фінансових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються
суб'єктами інвестиційної діяльності відповідно до
планово-розрахункових документів, які містять обґрунтування
необхідності здійснення таких заходів;
3) принцип "єдиного вікна" - спосіб взаємодії уповноваженого
органу і суб'єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки та
видачі пакета документів, який дає право на реалізацію
інвестиційного проекту;
4) уповноважений орган - регіональний центр з інвестицій та
розвитку (державна бюджетна установа, що належить до сфери
управління центрального органу виконавчої влади у сфері
інвестиційної діяльності), який організовує надання суб'єкту
інвестиційної діяльності послуг, пов'язаних з підготовкою та
реалізацією інвестиційного проекту, за принципом "єдиного вікна".
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
1. Дія цього Закону поширюється на центральний орган
виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, уповноважені
органи та заявників.
Стаття 3. Основні принципи відносин, пов'язаних
з підготовкою та реалізацією інвестиційних
проектів за принципом "єдиного вікна"
1. Основними принципами відносин, пов'язаних з підготовкою та
реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна",
є:
добровільне застосування принципу "єдиного вікна";
забезпечення рівності прав і законних інтересів усіх
заявників;
встановлення єдиного переліку документів, необхідних для
реалізації інвестиційного проекту залежно від його специфіки;
прозорість процедури видачі документів, що дають право на
реалізацію інвестиційного проекту;
відповідальність посадових осіб уповноваженого органу за
порушення вимог законодавства з питань видачі документів, що дають
право на реалізацію інвестиційного проекту.
Стаття 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади
у сфері інвестиційної діяльності щодо підготовки
та реалізації інвестиційних проектів за принципом
"єдиного вікна"
1. Центральний орган виконавчої влади у сфері інвестиційної
діяльності, здійснюючи повноваження щодо підготовки та реалізації
інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна":
1) розробляє, бере участь у розробленні і погоджує проекти
нормативно-правових актів з питань підготовки та реалізації
інвестиційних проектів;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань
підготовки та реалізації інвестиційних проектів, готує і подає
пропозиції щодо його вдосконалення;
3) здійснює методологічне забезпечення діяльності
уповноважених органів з питань підготовки та реалізації
інвестиційних проектів і їх взаємодії із заявниками;
4) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням
вимог законодавства з питань підготовки та реалізації
інвестиційних проектів;
5) організовує навчання та підвищення кваліфікації
працівників уповноважених органів.
Стаття 5. Функції уповноваженого органу
1. До функцій уповноваженого органу належать:
1) проведення із заявниками консультації щодо шляхів
вирішення питань залучення потенційних інвесторів відповідно до їх
потреб та інвестиційних можливостей;
2) перевірка правильності оформлення звернення заявника та
документів, що додаються до нього;
3) реєстрація звернення в єдиній електронній базі даних
центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної
діяльності (далі - електронна база даних), видача заявникові
витягів з такої бази;
4) розроблення оперативного плану дій щодо підготовки та
реалізації інвестиційного проекту, порядку та строків підготовки
документів;
5) повідомлення заявника про результати розгляду звернення та
видача йому пакета документів, необхідних для реалізації
інвестиційного проекту, або повідомлення про мотивовану відмову у
видачі таких документів;
6) забезпечення супроводження інвестиційного проекту за
зверненням заявника.
2. Положення про уповноважені органи затверджуються
центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної
діяльності.
Стаття 6. Подання звернення
1. Заявник звертається до уповноваженого органу за його
місцезнаходженням із зверненням, форма якого затверджується
центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної
діяльності, та підготовленим на час звернення пакетом документів
щодо інвестиційного проекту.
2. Форма звернення залежить від стадії підготовки
інвестиційного проекту до реалізації та містить дані, що
характеризують його.
3. Звернення може подаватися на таких стадіях підготовки
інвестиційного проекту до реалізації:
1) інвестиційна ідея;
2) інвестиційна пропозиція;
3) інвестиційний проект (у разі якщо документи, що дають
право на його реалізацію, відсутні, оформлені частково або у
повному обсязі).
4. Уповноважений орган проводить консультації із заявником та
у разі відповідності оформлення звернення заявника і поданих
документів встановленим вимогам реєструє звернення в електронній
базі даних.
Після реєстрації звернення уповноважений орган видає заявнику
витяг з електронної бази даних, що підтверджує факт його
реєстрації.
Стаття 7. Розгляд звернення
1. Уповноважений орган розглядає звернення заявника у
п'ятиденний строк з дня його реєстрації та складає оперативний
план дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту.
2. Оперативний план дій включає:
1) порядок та строки підготовки необхідних для реалізації
інвестиційного проекту документів;
2) вартість та порядок оплати заявником необхідних послуг;
3) дії, які необхідно вчинити уповноваженому органу та/або
заявнику для реалізації інвестиційного проекту;
4) згоду заявника з'явитися на вимогу уповноваженого органу
для надання необхідних пояснень або вчинення юридичних дій для
отримання послуг.
3. Форма оперативного плану дій визначається центральним
органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності.
Стаття 8. Видача пакета документів
1. Уповноважений орган у дводенний строк з дня складення
оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації
інвестиційного проекту:
здійснює реєстрацію повідомлення оперативного плану дій щодо
підготовки та реалізації інвестиційного проекту в електронній базі
даних;
формує пакет документів, необхідних для реалізації проекту;
видає заявникові зазначений пакет документів або повідомляє
про відмову у видачі документів з викладенням мотивів такого
рішення.
2. Заявник має право в установленому законодавством порядку
усунути недоліки, які стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі документів, та повторно подати документи
відповідно до цього Закону.
3. Заявник має право звернутися до уповноваженого органу для
забезпечення супроводження реалізації інвестиційного проекту.
Стаття 9. Плата за надання послуг
1. Уповноважені органи надають заявникам усі послуги на
безоплатній основі.
Стаття 10. Відповідальність посадових осіб
уповноважених органів
1. Посадові особи уповноважених органів за порушення вимог
цього Закону несуть відповідальність у порядку, встановленому
законодавством.
2. Дії або бездіяльність посадових осіб уповноважених органів
можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
3. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам внаслідок
неправомірних діянь посадових осіб уповноважених органів,
відшкодовується в установленому законом порядку.
Стаття 11. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 жовтня 2010 року
N 2623-VIвгору