Документ 2623-III, попередня редакція — Редакція від 03.03.2006, підстава - 3421-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, ст.253 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 }

{ У тексті Закону слова "державні наукові та
науково-технічні програми" в усіх відмінках
замінено словами "державні цільові наукові
та науково-технічні програми" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 3421-IV
( 3421-15 ) від 09.02.2006 }

Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади
цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки в Україні.
Стаття 1. Правовою основою формування та реалізації
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція
України ( 254к/96-ВР ), Закон України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), Закон України "Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України" ( 1602-14 ), інші закони України.
Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
формуються на п'ять років на підставі прогнозу розвитку науки і
техніки і є складовою прогнозу економічного і соціального розвитку
України на середньостроковий період.
Порядок розробки прогнозу розвитку науки і техніки та
формування пріоритетних напрямів науки і техніки визначається
законодавством України.
Стаття 3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки здійснюється через систему державних цільових наукових та
науково-технічних програм, а також державне замовлення на
науково-технічну продукцію.
Формування переліку державних цільових наукових та
науково-технічних програм забезпечується спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері наукової і
науково-технічної діяльності.
Стаття 4. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та їх
обгрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної
Ради України кожні п'ять років до першого березня останнього року
дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
Стаття 5. Кабінет Міністрів України на підставі затверджених
Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки організує розробку державних цільових наукових та
науково-технічних програм у порядку, визначеному законодавством
України.
Державні цільові наукові та науково-технічні програми
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Обсяг коштів на фінансування державних цільових
наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами
науки і техніки затверджується у законі про Державний бюджет
України на відповідний рік у розмірі не менше 30 відсотків
загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного
бюджету України.
Обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм
визначаються у законі про Державний бюджет України окремо по
кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напряму розвитку
науки і техніки.
Стаття 7. Визначити такі пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки на період до 2006 року:
1) фундаментальні дослідження з найважливіших проблем
природничих, суспільних і гуманітарних наук;
2) проблеми демографічної політики, розвитку людського
потенціалу та формування громадянського суспільства;
3) збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий
розвиток;
4) новітні біотехнології; діагностика і методи лікування
найпоширеніших захворювань;
5) нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації
суспільства;
6) новітні технології та ресурсозберігаючі технології в
енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;
7) нові речовини і матеріали.
Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний термін з дня набрання цим Законом чинності
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим
Законом;
у двомісячний термін з дня набрання цим Законом чинності
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
враховувати положення цього Закону в проектах законів про
Державний бюджет України починаючи з 2002 року;
забезпечити подання до 1 вересня 2001 року до Верховної Ради
України проекту Закону України про державні цільові наукові та
науково-технічні програми.
3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради України від 16 жовтня 1992 року "Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки" ( 2705-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 45, ст. 620).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2623-IIIвгору