Документ 262-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.12.2016, підстава - 950-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2011 р. N 262
Київ
Про затвердження Порядку формування
та ведення реєстру виробників продукції, робіт
і послуг оборонного призначення, закупівлі
яких становлять державну таємницю
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 949 ( 949-2012-п ) від 17.10.2012
N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013
N 485 ( 485-2014-п ) від 23.09.2014
N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 7 Закону
України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок формування та ведення реєстру виробників
продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких
становлять державну таємницю, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 262
ПОРЯДОК
формування та ведення реєстру виробників
продукції, робіт і послуг оборонного призначення,
закупівлі яких становлять державну таємницю

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення
реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного
призначення, інформація про закупівлю яких становить державну
таємницю (далі - реєстр виробників).
2. У цьому Порядку термін "продукція, роботи і послуги,
інформація про закупівлю яких становить державну таємницю" (далі -
продукція, роботи і послуги) означає продукцію, роботи і послуги
оборонного призначення, що містять відомості, які становлять
державну таємницю, або інформація про закупівлю яких відповідно до
основних показників державного оборонного замовлення віднесена до
державної таємниці. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ).
3. Реєстр виробників ведеться з метою здійснення відбору
виконавців оборонного замовлення без застосування конкурентних
процедур серед суб'єктів господарської діяльності, які є
виробниками продукції, робіт і послуг.
4. Діяльність, пов'язана з формуванням та веденням реєстру
виробників, провадиться з додержанням вимог законодавства про
державну таємницю.
5. Реєстр виробників ведеться Міністерством економічного
розвитку і торгівлі (далі - уповноважений орган).
Оновлення інформації, що міститься у реєстрі виробників,
здійснюється шляхом внесення змін та/або доповнень у реєстрові
записи, а також оновлення у справі, зазначеній у пункті 11 цього
Порядку, документів, строк дії яких закінчився або зазначена в
яких інформація перестала відповідати дійсності. Документи, що
підлягають оновленню, подаються відповідно до вимог пункту 7 цього
Порядку у місячний строк після закінчення строку їх дії або після
виникнення підстав для внесення змін до інформації, що в них
зазначена. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 } { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 614
( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
6. Реєстр виробників формується на підставі інформації про
суб'єктів господарської діяльності, що можуть бути виконавцями
оборонного замовлення, із зазначенням номенклатури продукції,
робіт і послуг. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 614
( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
7. Суб'єкти господарської діяльності для включення їх до
реєстру виробників подають уповноваженому органу за встановленою
ним формою:
заяву про включення суб'єкта господарської діяльності до
реєстру виробників;
інформацію про продукцію оборонного призначення
(найменування, шифр, індекс, технічні умови), що є предметом
виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності і
закупівля якої становить державну таємницю, а також відомості про
встановлення грифа секретності щодо такої продукції; { Абзац
третій пункту 7 в редакції Постанови КМ N 614 ( 614-2013-п ) від
21.08.2013 }
дані про роботи (послуги) оборонного призначення (вид робіт
(послуг), закупівля яких становить державну таємницю, найменування
документа, що встановлює вимоги до їх якості), а також відомості
про встановлення грифа секретності щодо таких робіт (послуг);
{ Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 614
( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
довідку про наявність у суб'єкта господарської діяльності
виробничих потужностей, технологічного устаткування та
кваліфікованого персоналу, достатніх для виробництва заявленої
продукції, виконання робіт, надання послуг;
дані про участь у виконанні оборонного замовлення за останні
п'ять років;
відомості про суб'єкта господарської діяльності, стосовно
якого не проводиться процедура ліквідації, а також відсутнє
рішення суду про визнання його банкрутом.
Крім того, суб'єкти господарської діяльності подають:
нотаріально засвідчену копію установчих документів суб'єкта
господарської діяльності;
{ Абзац десятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 949 ( 949-2012-п ) від 17.10.2012 }
нотаріально засвідчені копії ліцензій на провадження певного
виду господарської діяльності у разі, коли вона підлягає
ліцензуванню згідно із законодавством, а також спеціального
дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею; { Абзац одинадцятий пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
{ Абзац дванадцятий пункту 7 виключено на підставі Постанови
КМ N 485 ( 485-2014-п ) від 23.09.2014 }
нотаріально засвідчену копію посвідчення про реєстрацію в
Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародної передачі
товарів (у разі наявності);
{ Абзац чотирнадцятий пункту 7 виключено на підставі
Постанови КМ N 485 ( 485-2014-п ) від 23.09.2014 }
нотаріально засвідчену копію інформаційної довідки або
скороченого витягу з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство. { Пункт 7 доповнено
новим абзацом згідно з Постановою КМ N 614 ( 614-2013-п ) від
21.08.2013 }
Документи, зазначені у цьому пункті, подаються уповноваженому
органу разом із супровідним листом, підписаним керівником суб'єкта
господарювання, який скріплюється печаткою суб'єкта
господарювання.
8. Уповноважений орган протягом десяти робочих днів з моменту
отримання розглядає подані суб’єктом господарської діяльності
документи та приймає рішення про його включення до реєстру
виробників, про що видається відповідний наказ, або рішення про
відмову у включенні до такого реєстру. { Абзац перший пункту 8 в
редакції Постанови КМ N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
Рішення про включення або про відмову у включенні до реєстру
виробників доводиться до суб'єкта господарської діяльності у
письмовій формі протягом семи робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення.
9. Підставою для відмови у включенні суб'єкта господарської
діяльності до реєстру виробників є відсутність документів,
передбачених у пункті 7 цього Порядку, або їх невідповідність
установленій формі.
У разі прийняття рішення про відмову у включенні суб'єкта
господарювання до реєстру виробників уповноважений орган у
письмовій формі повідомляє його про причини відмови.
Підставою для прийняття рішення уповноваженим органом щодо
виключення суб’єкта господарської діяльності з реєстру виробників
є: { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 614
( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
неподання або несвоєчасне подання суб’єктом господарської
діяльності уповноваженому органу документів, що підлягають
оновленню; { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
зняття грифа секретності з продукції, що є предметом
виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності, або робіт
(послуг), які ним виконуються (надаються). { Пункт 9 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 614 ( 614-2013-п ) від
21.08.2013 }
У разі прийняття рішення про виключення суб’єкта
господарської діяльності з реєстру виробників уповноважений орган
видає відповідний наказ та у письмовій формі повідомляє суб’єкта
господарської діяльності і державних замовників, які подавали
уповноваженому органу запит щодо такого суб’єкта, про причини
виключення. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 614 ( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
10. Оскарження рішення про відмову у включенні суб'єкта
господарської діяльності до реєстру виробників або про виключення
з реєстру виробників провадиться в установленому законодавством
порядку. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 614
( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
11. Документи, подані суб'єктом господарської діяльності для
включення його до реєстру виробників, копії повідомлень про
включення його до реєстру виробників або про відмову у такому
включенні чи про виключення суб’єкта господарської діяльності з
реєстру виробників у разі прийняття такого рішення оформляються
уповноваженим органом в окрему справу, яка зберігається протягом
строку, визначеного законодавством. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 614
( 614-2013-п ) від 21.08.2013 }
12. Уповноважений орган подає Державній казначейській службі
та Держаудитслужбі інформацію про дані реєстру виробників у
повному обсязі. { Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
Інформація про дані реєстру виробників щодо окремих суб'єктів
господарської діяльності подається державним замовникам протягом
10 робочих днів з дня надходження їх запиту.вгору