Документ 261-2011-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.12.2016, підстава - 1044-2016-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 30 березня 2011 р. N 261-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 1044-р ( 1044-2016-р ) від 28.12.2016 }
Про затвердження плану заходів щодо реалізації
положень Генеральної угоди про регулювання
основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні на 2010-2012 роки

1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень
Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в
Україні на 2010-2012 роки ( n0006120-10 ) (далі - план заходів),
що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Національній комісії з питань регулювання зв'язку, Національній
комісії з питань регулювання електроенергетики, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській
міським держадміністраціям:
забезпечити своєчасне виконання плану заходів;
подавати до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом,
Міністерству соціальної політики інформацію станом на 1 січня та 1
липня про хід виконання плану заходів;
вжити заходів до приведення положень галузевих, регіональних
угод і колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою
про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на
2010-2012 роки ( n0006120-10 ).
3. Міністерству соціальної політики подавати до 30 числа
місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів
України узагальнену інформацію станом на 1 січня та 1 липня про
хід виконання плану заходів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 261-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди
про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин
в Україні на 2010-2012 роки ( n0006120-10 )

---------------------------------------------------------------------------------------------- |Положення Генеральної угоди |Зміст заходу, строк виконання| Відповідальні за виконання | | ( n0006120-10 ) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ I | | Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. Прискорити розроблення |доповісти під час засідання |Фонд державного майна, інші | |проекту Державної програми |спільної робочої комісії |заінтересовані центральні органи| |приватизації на новий строк |повноважних представників |виконавчої влади в межах їх | |та сприяти у 2010 році її |Сторін власників і профспілок|повноважень за участю | |прийняттю |Генеральної угоди |представників Спільного | | |( n0006120-10 ) (далі - |представницького органу | | |спільна робоча комісія) про |всеукраїнських профспілок та | | |вжиті заходи з метою |профспілкових об'єднань для | | |розроблення проекту Державної|ведення колективних переговорів | | |програми приватизації на |та соціального діалогу на | | |новий строк та її прийняття |національному рівні та Спільного| | | |представницького органу сторони | | | |роботодавців на національному | | |-----------------------------|рівні (далі - соціальні | | |1 липня 2011 року |партнери) | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.3. Визначити національним |визначити національним |Міністерство економічного | |пріоритетом на 2010-2012 роки|пріоритетом на 2010-2012 роки|розвитку і торгівлі, Мінфін, | |розвиток внутрішнього ринку і|розвиток внутрішнього ринку і|Державна податкова служба, | |підтримку вітчизняного |підтримку вітчизняного |Міністерство енергетики та | |виробництва, в тому числі |виробництва, в тому числі |вугільної промисловості, | |шляхом забезпечення Урядом |шляхом забезпечення Урядом |Міністерство інфраструктури, | |прозорої тарифної та |прозорої тарифної та |Міністерство аграрної політики | |податкової політики, |податкової політики, |та продовольства, Міністерство | |своєчасного повернення |своєчасного повернення |освіти і науки, молоді та | |податку на додану вартість |податку на додану вартість |спорту, Державна служба | | | |статистики, Державне агентство з| | | |управління державними | | | |корпоративними правами та | | | |майном, інші заінтересовані | | | |органи виконавчої влади - в | | | |межах повноважень за участю | | | |спільного представницького | | |-----------------------------|органу сторони роботодавців на | | |до кінця 2011 року |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.4. Створити постійно діючу |утворити постійно діючу |Мінфін, інші заінтересовані | |тристоронню робочу групу за |тристоронню робочу групу за |центральні органи виконавчої | |участю Сторін з метою |участю Сторін з метою |влади за участю соціальних | |проведення консультацій на |проведення консультацій на |партнерів | |всіх стадіях бюджетного |всіх стадіях бюджетного | | |процесу |процесу | | | |-----------------------------| | | |протягом II кварталу 2011 | | | |року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.5. З метою запобігання |проводити консультації за |Фонд державного майна, інші | |негативним соціально- |участю уповноважених |заінтересовані центральні органи| |економічним наслідкам |представників профспілок та |виконавчої влади в межах їх | |приватизації стратегічних та |роботодавців для обговорення |повноважень за участю соціальних| |містоутворюючих підприємств |необхідності приватизації |партнерів | |для їх трудових колективів |стратегічних та | | |проводити консультації за |містоутворюючих підприємств | | |участю уповноважених | | | |представників профспілок та | | | |роботодавців для обговорення | | | |необхідності приватизації |-----------------------------| | |таких підприємств |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.6. Забезпечувати участь |проводити консультації за |міністерства, інші | |Сторін Угоди ( n0006120-10 ) |участю соціальних партнерів |заінтересовані центральні органи| |у розробленні та |під час розроблення та |виконавчої влади за участю | |здійсненні у сфері |здійснення у сфері |соціальних партнерів | |виробництва заходів з |виробництва заходів з | | |подолання наслідків |подолання наслідків | | |економічної кризи в Україні |економічної кризи | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.7. У разі потреби починаючи|розглядати разом з |Міністерство економічного | |з III кварталу 2010 року, але|представниками |розвитку і торгівлі, інші | |не рідше одного разу на |заінтересованих сторін |заінтересовані центральні органи| |півроку розглядати разом з |питання щодо стану адаптації |виконавчої влади в межах | |представниками |законодавства України до |повноважень за участю соціальних| |заінтересованих сторін |вимог СОТ та міжнародних |партнерів | |питання щодо стану адаптації |договорів про створення зон | | |законодавства України до |вільної торгівлі | | |вимог СОТ та міжнародних |-----------------------------| | |договорів про створення зон |у разі потреби, але не рідше | | |вільної торгівлі |одного разу на півроку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.8. З метою забезпечення |проводити попередні |Національна комісія регулювання | |прозорості та відкритості під|консультації з уповноваженими|електроенергетики, Національна | |час формування і провадження |представниками соціальних |комісія з питань регулювання | |державної політики |партнерів під час підготовки |зв'язку за участю уповноважених | |ціноутворення у сфері |рішень щодо ціноутворення у |представників соціальних | |природних монополій для |сфері природних монополій для|партнерів | |промислових споживачів |промислових споживачів, | | |забезпечувати уповноваженим |залучати їх до участі у | | |представникам профспілок та |незалежних експертизах, | | |роботодавців можливість |відкритих засіданнях тощо | | |участі у підготовці рішень | | | |національних комісій шляхом | | | |проведення попередніх | | | |консультацій, незалежних | | | |експертиз, участі у відкритих|-----------------------------| | |засіданнях тощо |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.9. Сприяти впровадженню |сприяти впровадженню та |міністерства, інші центральні | |Принципів корпоративного |здійснювати популяризацію |органи виконавчої влади у межах | |управління |Принципів корпоративного |повноважень за участю соціальних| |( vr571312-03, vr052312-08 ) |управління ( vr571312-03, |партнерів | | |vr052312-08 ) | | | |з урахуванням | | | |положень Закону України "Про | | | |акціонерні товариства" | | | |( 514-17 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.10. Спільно вивчити питання|вивчити питання щодо |Державне агентство з | |щодо оптимізації процедури |оптимізації процедури |енергоефективності та | |включення до Єдиного |включення до Єдиного |енергозбереження за участю | |державного реєстру |державного реєстру |соціальних партнерів | |підприємств, установ та |підприємств, установ та | | |організацій України, |організацій - суб'єктів | | |суб'єктів господарювання, |господарювання, які | | |які займаються розробленням, |здійснюють розроблення, | | |впровадженням та |впровадження та використання | | |використанням |енергозберігаючих технологій | | |енергозберігаючих заходів та |та реалізацію | | |енергоефективних проектів |енергоефективних проектів | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Сторона власників зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.11. Залучати представників |рекомендувати керівникам |міністерства, інші | |профспілкових організацій до |державних та комунальних |заінтересовані центральні органи| |підготовки рішень стосовно |підприємств залучати |виконавчої влади, Рада міністрів| |розроблення (крім |представників профспілкових |Автономної Республіки Крим, | |новостворених суб'єктів |організацій до підготовки |обласні, Київська та | |господарювання) та внесення |рішень стосовно розроблення |Севастопольська міські | |змін до: |(крім новоутворених суб'єктів|держадміністрації за участю | | |господарювання) та внесення |Спільного представницького | | |змін до: |органу сторони роботодавців на | | | |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.11.1 статутів підприємств у|статутів підприємств у | -"- | |частині повноважень |частині повноважень | | |профспілок представляти |профспілок представляти | | |інтереси працівників та |інтереси працівників та | | |захисту їх соціально- |захисту їх соціально- | | |економічних та трудових прав;|економічних та трудових прав | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.11.2 внутрішніх документів |внутрішніх документів |міністерства, інші | |підприємств (правил трудового|підприємств (правил трудового|заінтересовані центральні органи| |розпорядку, програми розвитку|розпорядку, програми розвитку|виконавчої влади, Рада міністрів| |персоналу тощо) |персоналу тощо) |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | | |держадміністрації за участю | | | |Спільного представницького | | |-----------------------------|органу сторони роботодавців на | | |постійно |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.12. Залучати представників |рекомендувати керівникам |міністерства, інші | |первинних профспілкових |державних підприємств |заінтересовані центральні органи| |організацій до: |залучати представників |виконавчої влади, Рада міністрів| | |первинних профспілкових |Автономної Республіки Крим, | | |організацій до: |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | | |держадміністрації | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.12.1 розроблення фінансових|розроблення фінансових планів| -"- | |планів у частині соціально- |у частині соціально- | | |економічного розвитку |економічного розвитку | | |державних підприємств, інших |державних підприємств, інших | | |суб'єктів господарювання, у |суб'єктів господарювання, у | | |статутному фонді яких понад |статутному фонді яких понад | | |50 відсотків акцій (часток, |50 відсотків акцій (часток, | | |паїв) належить державі, їх |паїв) належать державі, їх | | |дочірніх підприємств; |дочірніх підприємств | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.12.2 підготовки пропозицій |підготовки та подання | -"- | |та подання їх правлінню |правлінню та/або наглядовій | | |та/або наглядовій раді таких |раді таких суб'єктів | | |суб'єктів господарювання |господарювання пропозицій | | |стосовно розподілу частини |стосовно спрямування частини | | |прибутку, що залишається у |прибутку, що залишається у | | |розпорядженні суб'єктів |розпорядженні суб'єктів | | |господарювання, у статутному |господарювання, у статутному | | |фонді яких понад 50 відсотків|фонді яких понад 50 відсотків| | |акцій (часток, паїв) належать|акцій (часток, паїв) належать| | |державі, їх дочірніх |державі, їх дочірніх | | |підприємств на соціально- |підприємств, на соціально- | | |економічний розвиток у |економічний розвиток у | | |порядку, визначеному |порядку, визначеному | | |законодавством та |законодавством та | | |колективними договорами; |колективними договорами | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.12.3 підготовки пропозицій |підготовки пропозицій |міністерства, інші | |стосовно розподілу прибутку, |стосовно спрямування |заінтересовані центральні органи| |що залишається у |прибутку, що залишається у |виконавчої влади, Рада міністрів| |розпорядженні державних |розпорядженні державних |Автономної Республіки Крим, | |підприємств, та подання таких|підприємств, на соціально- |обласні, Київська та | |пропозицій керівництву |економічний розвиток у |Севастопольська міські | |державних підприємств на |порядку, визначеному |держадміністрації | |соціально-економічний |законодавством та | | |розвиток, у порядку, |колективними договорами, та | | |визначеному законодавством |подання таких пропозицій | | |та колективними договорами |керівникам державних | | | |підприємств | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.13. Включати у визначеному |рекомендувати включати у |Фонд державного майна, | |законодавством та колективним|визначеному законодавством та|міністерства, інші | |договором порядку |колективним договором порядку|заінтересовані центральні органи| |представників профспілок до |представників профспілок до |виконавчої влади, Рада міністрів| |складу комісій з питань: |складу комісій з питань: |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | | |держадміністрації | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.13.1 приватизації, |приватизації, | -"- | |реструктуризації, |реструктуризації, | | |реорганізації та ліквідації |реорганізації та ліквідації | | |суб'єктів господарювання; |суб'єктів господарювання | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.13.2 передачі об'єктів |передачі об'єктів соціально- |міністерства, інші | |соціально-культурного |культурного призначення з |заінтересовані центральні органи| |призначення з державної |державної власності у |виконавчої влади, уповноважені | |власності у комунальну |комунальну |управляти державним майном | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.14. Надавати безоплатно на |забезпечувати подання |Фонд державного майна, | |запит профспілкових |безоплатно на запит |міністерства, інші центральні | |організацій, їх об'єднань |профспілкових організацій, їх|органи виконавчої влади, Рада | |інформацію про стан виконання|об'єднань інформацію про стан|міністрів Автономної Республіки | |взятих покупцями державного |виконання взятих покупцями |Крим, обласні, Київська та | |майна зобов'язань за |державного майна зобов'язань |Севастопольська міські | |договорами його купівлі- |за договорами його купівлі- |держадміністрації | |продажу (фіксованими умовами |продажу (фіксованими умовами | | |конкурсів) стосовно |конкурсів) стосовно | | |забезпечення зайнятості, |забезпечення зайнятості, | | |оплати праці та інших питань |оплати праці та інших питань | | |соціально-трудових відносин |соціально-трудових відносин | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.15. У разі підготовки змін |забезпечувати обов'язкове |Фонд державного майна, | |до договорів купівлі-продажу |залучення представників |міністерства, інші | |державного майна обов'язково |профспілок до опрацювання |заінтересовані центральні органи| |залучати до опрацювання цих |змін до договорів купівлі- |виконавчої влади | |змін представників профспілок|продажу пакетів акцій | | | |підприємств у частині | | | |трудових і соціально- | | | |економічних питань діяльності| | | |підприємств | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.16. Залучати представників |забезпечувати залучення |Фонд державного майна, | |профспілок до проведення |представників профспілок до |міністерства, інші | |перевірки стану виконання |проведення перевірки стану |заінтересовані центральні органи| |умов договорів купівлі- |виконання умов договорів |виконавчої влади, Рада міністрів| |продажу державного майна, |купівлі-продажу державного |Автономної Республіки Крим, | |укладених у процесі |майна, укладених у процесі |обласні, Київська та | |приватизації, в частині |приватизації, в частині |Севастопольська міські | |виконання його покупцями |виконання його покупцями |держадміністрації | |зобов'язань щодо соціальної |зобов'язань щодо соціальної | | |діяльності акціонерних |діяльності акціонерних | | |товариств і до вжиття |товариств і до вжиття | | |визначених законодавством |визначених законодавством | | |заходів у разі виявлення |заходів у разі виявлення | | |порушень таких умов |порушень таких умов | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.17. Залучати у порядку, |забезпечувати залучення у |міністерства, інші | |визначеному законодавством, |порядку, визначеному |заінтересовані центральні органи| |представників профспілкових |законодавством, представників|виконавчої влади, Рада міністрів| |організацій до роботи в |профспілкових організацій до |Автономної Республіки Крим, | |органах управління суб'єктів |роботи в органах управління |обласні, Київська та | |господарювання |суб'єктів господарювання |Севастопольська міські | | | |держадміністрації за участю | | | |Спільного представницького | | |-----------------------------|органу сторони роботодавців на | | |постійно |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.18. Проводити не рідше ніж |рекомендувати керівникам | -"- | |раз на п'ять років у |підприємств проводити не | | |визначеному колективним |рідше ніж раз на п'ять років | | |договором порядку за рахунок |у визначеному колективним | | |коштів роботодавця навчання |договором порядку за рахунок | | |представника профспілки, який|коштів роботодавця навчання | | |бере участь у роботі |представника профспілки, який| | |наглядової ради або інших |бере участь у роботі | | |органів управління |наглядової ради або інших | | |господарського товариства |органів управління | | | |господарського товариства | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.19. З метою підвищення |забезпечувати в межах |Міністерство економічного | |конкурентоспроможності |повноважень виконання |розвитку і торгівлі, інші | |вітчизняної продукції в межах|Державної цільової |заінтересовані центральні органи| |своєї компетенції |економічної програми розвитку|виконавчої влади в межах | |забезпечувати реалізацію |внутрішнього ринку на період |повноважень за участю Спільного | |Державної цільової |до 2012 року, затвердженої |представницького органу сторони | |економічної програми розвитку|постановою Кабінету Міністрів|роботодавців на національному | |внутрішнього ринку на період |України від 5 серпня 2009 р. |рівні | |до 2012 року, затвердженої |N 828 ( 828-2009-п ), | | |постановою Кабінету Міністрів|з метою підвищення | | |України від 5 серпня 2009 р. |конкурентоспроможності | | |N 828 ( 828-2009-п ) |вітчизняної продукції | | | |-----------------------------| | | |щороку до 1 квітня | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.20. Вживати заходів до |вживати заходів до подолання |міністерства, інші | |подолання технологічної |технологічної відсталості та |заінтересовані центральні органи| |відсталості та прискорення |прискорення оновлення |виконавчої влади, Рада міністрів| |оновлення основних засобів з |основних засобів з метою |Автономної Республіки Крим, | |метою підвищення |підвищення |обласні, Київська та | |конкурентоспроможності |конкурентоспроможності |Севастопольська міські | |підприємств та створення |підприємств та створення |держадміністрації за участю | |сучасних робочих місць |сучасних робочих місць |Спільного представницького | | |-----------------------------|органу сторони роботодавців на | | |постійно |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.21. Здійснювати заходи щодо|забезпечувати в межах |Державне агентство з | |економічного стимулювання |повноважень здійснення |енергоефективності та | |впровадження |заходів, передбачених |енергозбереження, Міністерство | |енергозберігаючих технологій |Державною цільовою |економічного розвитку і | |та розвитку альтернативних |економічною програмою |торгівлі, Мінфін, Міністерство | |видів палива, спрямованих на |енергоефективності на |енергетики та вугільної | |скорочення споживання |2010-2015 роки, затвердженою |промисловості, інші | |традиційних видів |постановою Кабінету Міністрів|заінтересовані центральні органи| |енергоносіїв |України від 1 березня 2010 р.|виконавчої влади в межах | | |N 243 ( 243-2010-п ) |повноважень, Рада міністрів | | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | |-----------------------------|Севастопольська міські | | |постійно |держадміністрації | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.22. Здійснювати за участю |здійснювати за участю сторін |Міністерство економічного | |Сторін заходи щодо захисту |Генеральної угоди |розвитку і торгівлі, інші | |інтересів вітчизняних |( n0006120-10 ) |заінтересовані центральні органи| |товаровиробників на |заходи щодо захисту |виконавчої влади в межах | |внутрішньому ринку від |інтересів вітчизняних |повноважень, Рада міністрів | |демпінгового, субсидованого |товаровиробників на |Автономної Республіки Крим, | |та зростаючого імпорту і |внутрішньому ринку від |обласні, Київська та | |забезпечення доступу |демпінгового, субсидованого |Севастопольська міські | |української продукції на |та зростаючого імпорту і |держадміністрації за участю | |зовнішній ринок у разі |забезпечення доступу |соціальних партнерів | |проведення антидемпінгових, |української продукції на | | |компенсаційних та |зовнішній ринок у разі | | |спеціальних захисних |проведення антидемпінгових, | | |розслідувань з боку іноземних|антисубсидиційних та | | |країн |спеціальних розслідувань з | | | |боку іноземних держав | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.23. Дотримуватися принципу |забезпечити дотримання |міністерства, інші | |прозорості під час розкриття |принципу прозорості під час |заінтересовані центральні органи| |інформації про власників |розкриття інформації про |виконавчої влади, Рада міністрів| |суб'єктів господарювання і |власників суб'єктів |Автономної Республіки Крим, | |надавати Сторонам Угоди |господарювання і подання |обласні, Київська та | |( n0006120-10 ) |сторонам Генеральної угоди |Севастопольська міські | |відповідно до законодавства |( n0006120-10 ) відповідно |держадміністрації | |таку інформацію на їх вимогу |до законодавства такої | | |для вжиття передбачених |інформації на їх вимогу для | | |законодавством дій |вжиття передбачених | | | |законодавством дій | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.24. Сприяти запровадженню |сприяти запровадженню |міністерства, інші | |суб'єктами господарювання |суб'єктами господарювання |заінтересовані центральні органи| |програм та міжнародних |програм та міжнародних |виконавчої влади, Рада міністрів| |стандартів соціальної |стандартів соціальної |Автономної Республіки Крим, | |відповідальності бізнесу |відповідальності бізнесу |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |постійно |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.25. Сприяти приєднанню |сприяти приєднанню суб'єктів |міністерства, інші | |суб'єктів господарювання до |господарювання до Глобального|заінтересовані центральні органи| |Глобального договору ООН |договору ООН |виконавчої влади, Рада міністрів| | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |постійно |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.26. За участю представників|сприяти участі представників |Міністерство економічного | |профспілок розглядати плани |профспілок у розгляді планів |розвитку і торгівлі, Фонд | |санації збиткових підприємств|санації збиткових підприємств|державного майна, інші | |у частині соціально-трудових |у частині соціально-трудових |заінтересовані центральні органи| |відносин |відносин |виконавчої влади за участю | | | |Спільного представницького | | | |органу всеукраїнських профспілок| | | |та профспілкових об'єднань для | | | |ведення колективних переговорів | | |-----------------------------|та соціального діалогу на | | |постійно |національному рівні | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів України зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.27. Проводити консультації |проводити тристоронні |Міністерство економічного | |із Сторонами стосовно |консультації стосовно |розвитку і торгівлі, інші | |основних прогнозних |основних прогнозних |заінтересовані центральні органи| |показників економічного та |показників економічного та |виконавчої влади за участю | |соціального розвитку України |соціального розвитку України |соціальних партнерів | |до їх схвалення |до їх схвалення | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.28. Передбачати щороку |передбачати збільшення суми |Мінфін, Державне агентство з | |збільшення суми коштів, які |коштів, які виділяються з |інвестицій та управління | |виділяються з державного |державного бюджету для |національними проектами, | |бюджету на інноваційне |інноваційного інвестування та|Міністерство економічного | |інвестування та підтримку |підтримки пріоритетних |розвитку і торгівлі, інші | |пріоритетних галузей |галузей економіки |заінтересовані центральні органи| |економіки |-----------------------------|виконавчої влади | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.29. Проводити моніторинг |проводити моніторинг існуючої|Міністерство економічного | |існуючої заборгованості за |заборгованості за виконане у |розвитку і торгівлі, інші | |виконане у попередні роки |попередні роки державне |центральні органи виконавчої | |державне замовлення та |замовлення та вживати заходів|влади - головні розпорядники | |вживати заходів до її |до її погашення головними |бюджетних коштів | |погашення головними |розпорядниками бюджетних | | |розпорядниками бюджетних |коштів відповідно до | | |коштів відповідно до |складених ними графіків | | |складених ними графіків |погашення заборгованості | | |погашення заборгованості |-----------------------------| | | |постійно | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |подавати соціальним партнерам|Міністерство економічного | | |інформацію про стан |розвитку і торгівлі | | |заборгованості за виконане у | | | |попередні роки державне | | | |замовлення та її погашення | | | |головними розпорядниками | | | |бюджетних коштів відповідно | | | |до складених ними графіків | | | |погашення заборгованості | | | |-----------------------------| | | |щомісяця | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.30. Сприяти здійсненню |сприяти здійсненню |центральні органи виконавчої | |розрахунків головних |розрахунків головних |влади - головні розпорядники | |розпорядників бюджетних |розпорядників бюджетних |бюджетних коштів, Державна | |коштів з підприємствами за |коштів з підприємствами за |казначейська служба за участю | |виконаними ними державними |виконаними ними державними |Спільного представницького | |замовленнями відповідно до |замовленнями відповідно до |органу сторони роботодавців на | |бюджетних зобов'язань |розпису асигнувань державного|національному рівні | | |бюджету та бюджетних | | | |зобов'язань | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.31.1 здійснювати |доповісти під час засідання |Державна податкова служба, | |відшкодування податку на |спільної робочої комісії про |Мінфін, Державна казначейська | |додану вартість відповідно до|здійснення у 2010 році |служба в межах повноважень | |законодавства; |відшкодування податку на | | | |додану вартість відповідно до| | | |законодавства | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.31.2 здійснити повернення |доповісти під час засідання |Мінфін, Державна податкова | |невідшкодованих сум податку |спільної робочої комісії про |служба, Державна казначейська | |на додану вартість шляхом |здійснення повернення |служба | |оформлення облігацій |невідшкодованих сум податку | | |внутрішньої державної позики |на додану вартість шляхом | | |відповідно до статті 25 |оформлення облігацій | | |Закону України "Про Державний|внутрішньої державної позики | | |бюджет України на 2010 рік" |відповідно до статті 25 | | |( 2857-17 ); |Закону України "Про Державний| | | |бюджет України на 2010 рік" | | | |( 2857-17 ) | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.31.3 удосконалити механізм |забезпечити розгляд |Мінфін, Державна податкова | |бюджетного відшкодування |пропозицій Спільного |служба, інші заінтересовані | |податку на додану вартість |представницького органу |центральні органи виконавчої | |шляхом удосконалення системи |сторони роботодавців на |влади | |його адміністрування |національному рівні щодо | | | |внесення змін до постанов | | | |Кабінету Міністрів України та| | | |наказів Державної податкової | | | |служби з питань визначення | | | |відповідності платника | | | |податку критеріям, згідно з | | | |якими йому надається право на| | | |автоматичне бюджетне | | | |відшкодування податку на | | | |додану вартість | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.32. Вживати заходів щодо |вживати заходів щодо надання |Державне агентство з інвестицій | |надання підприємствам |підприємствам реального |та управління національними | |реального сектору економіки |сектору економіки фінансово- |проектами, Мінфін, Міністерство | |фінансово-кредитної підтримки|кредитної підтримки |економічного розвитку і | | | |торгівлі, інші заінтересовані | | | |центральні органи виконавчої | | | |влади, Рада міністрів Автономної| | | |Республіки Крим, обласні, | | | |Київська та Севастопольська | | |-----------------------------|міські держадміністрації за | | |постійно |участю соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.33. Вжити заходів у межах |вживати у межах повноважень |Фонд державного майна, | |повноважень щодо застосування|заходів щодо застосування |Міністерство економічного | |механізмів відновлення |механізмів відновлення |розвитку і торгівлі, інші | |платоспроможності (санації, |платоспроможності (досудової |заінтересовані центральні органи| |реструктуризації тощо) |санації, реструктуризації |виконавчої влади | |підприємств державного |тощо) підприємств державного | | |сектора економіки, у яких |сектору економіки, у яких | | |виникли тимчасові труднощі із|виникли тимчасові труднощі з | | |здійсненням господарської |провадженням господарської | | |діяльності |діяльності | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.34. Розробити механізм та |вживати заходів щодо |Фонд державного майна, інші | |вживати за участю профспілок |повернення відповідних |заінтересовані центральні органи| |заходів щодо повернення |корпоративних прав державі у |виконавчої влади за участю | |відповідних корпоративних |разі порушення покупцями |Спільного представницького | |прав державі при порушенні |об'єктів приватизації умов |органу всеукраїнських профспілок| |покупцями об'єктів |договорів купівлі-продажу |та профспілкових об'єднань для | |приватизації умов договорів |державного майна |ведення колективних переговорів | |купівлі-продажу державного |-----------------------------|та соціального діалогу на | |майна |постійно |національному рівні | | |-----------------------------+--------------------------------| | |провести семінар-нараду з |Фонд державного майна, інші | | |питань роз'яснення механізму |заінтересовані центральні органи| | |вжиття заходів щодо |виконавчої влади за участю | | |повернення відповідних |соціальних партнерів | | |корпоративних прав державі у | | | |разі порушення покупцями | | | |об'єктів приватизації умов | | | |договорів купівлі-продажу | | | |державного майна | | | |-----------------------------| | | |протягом першого півріччя | | | |2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.35. Залучати представників |сприяти залученню |міністерства, інші | |профспілок та роботодавців до|представників профспілок та |заінтересовані центральні органи| |підготовки питань та участі в|роботодавців до розгляду |виконавчої влади, Рада міністрів| |роботі Міжвідомчої комісії з |Міжвідомчою комісією з питань|Автономної Республіки Крим, | |питань протидії протиправному|протидії протиправному |обласні, Київська та | |поглинанню та захопленню |поглинанню та захопленню |Севастопольська міські | |підприємств |підприємств питань, порушених|держадміністрації в межах | | |у їх зверненнях |повноважень за участю соціальних| | |-----------------------------|партнерів | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.36. Під час розробки |проводити консультації з |Міністерство економічного | |стратегічних та/або |представниками соціальних |розвитку і торгівлі, Мінфін, | |програмних документів щодо |партнерів під час розроблення|інші заінтересовані центральні | |співробітництва України зі |стратегічних та/або |органи виконавчої влади за | |Світовим банком, Світовою |програмних документів щодо |участю соціальних партнерів | |організацією торгівлі та угод|співробітництва України із | | |зі створення зон вільної |Світовим банком, Світовою | | |торгівлі проводити |організацією торгівлі та угод| | |консультації з представниками|із створення зон вільної | | |Спільного представницького |торгівлі стосовно їх змісту | | |органу всеукраїнських | | | |профспілок та профспілкових | | | |об'єднань для ведення | | | |колективних переговорів та | | | |соціального діалогу на | | | |національному рівні (далі - | | | |СПО профспілок) та Спільного | | | |представницького органу | | | |сторони роботодавців на | | | |національному рівні (далі - | | | |СПО роботодавців) стосовно |-----------------------------| | |змісту цих документів |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.37. Залучати уповноважену |забезпечити залучення |Міністерство економічного | |особу від всеукраїнських |уповноваженої особи від |розвитку і торгівлі за участю | |об'єднань організацій |всеукраїнських об'єднань |Спільного представницького | |роботодавців до участі в |організацій роботодавців до |органу сторони роботодавців на | |обговоренні питань на |участі в обговоренні питань |національному рівні | |засіданнях Митно-тарифної |на засіданнях Митно-тарифної | | |ради |ради | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | У сфері забезпечення продуктивної зайнятості | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.39. Передбачити в галузевих|рекомендувати сторонам під |Міністерство соціальної | |угодах заходи щодо |час укладання галузевих угод |політики, інші заінтересовані | |забезпечення ефективної |передбачати заходи щодо |центральні органи виконавчої | |зайнятості працівників, у |забезпечення ефективної |влади за участю соціальних | |тому числі заходи, спрямовані|зайнятості працівників, у |партнерів | |на зменшення плинності кадрів|тому числі спрямовані на | | | |зменшення плинності кадрів | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.40. Створити умови для: | | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.40.1 забезпечення |рекомендувати керівникам |міністерства, інші | |підвищення кваліфікації |підприємств, установ та |заінтересовані центральні органи| |працівників не рідше одного |організацій створювати умови |виконавчої влади, Рада міністрів| |разу на п'ять років (обсяги |для забезпечення підвищення |Автономної Республіки Крим, | |професійного навчання |кваліфікації працівників не |обласні, Київська та | |працівників та загальні |рідше одного разу на п'ять |Севастопольська міські | |витрати коштів на такі цілі |років (обсяги професійного |держадміністрації за участю | |визначати у колективних |навчання працівників та |соціальних партнерів | |договорах); |загальні витрати коштів на | | | |такі цілі визначати у | | | |колективних договорах) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.40.2 сталого скорочення |вживати заходів до сталого |Міністерство соціальної | |нелегальної та тіньової |скорочення нелегальної та |політики, Міністерство | |зайнятості населення, |тіньової зайнятості |економічного розвитку і | |легалізації трудових |населення, легалізації |торгівлі, Державна податкова | |відносин |трудових відносин |служба, Державна інспекція з | | | |питань праці, інші | | | |заінтересовані центральні органи| | |-----------------------------|виконавчої влади за участю | | |постійно |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.41. Рекомендувати під час |рекомендувати під час |міністерства, інші | |укладання галузевих та |укладання галузевих та |заінтересовані центральні органи| |регіональних угод визначати |регіональних угод визначати |виконавчої влади, Рада міністрів| |критерії масового вивільнення|критерії масового вивільнення|Автономної Республіки Крим, | |працівників та порядок |працівників та порядок |обласні, Київська та | |проведення такого вивільнення|проведення такого вивільнення|Севастопольська міські | | |згідно із законодавством |держадміністрації за участю | | |-----------------------------|соціальних партнерів | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.42. У разі невідворотності |рекомендувати керівникам |міністерства, інші центральні | |масових вивільнень розробляти|підприємств, установ та |органи виконавчої влади, Рада | |спільні заходи щодо |організацій разом з |міністрів Автономної Республіки | |забезпечення зайнятості |профспілками розробляти у |Крим, обласні, Київська та | |працівників, які підлягають |разі невідворотності масових |Севастопольська міські | |вивільненню |вивільнень заходи щодо |держадміністрації за участю | | |забезпечення зайнятості |соціальних партнерів | | |працівників, які підлягають | | | |вивільненню | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.43. Рекомендувати |рекомендувати сторонам | -"- | |передбачати у галузевих |галузевих угод та колективних| | |угодах та колективних |договорів під час їх | | |договорах зобов'язання |укладання передбачати | | |роботодавців щодо залучення |зобов'язання роботодавців | | |працівників інших підприємств|щодо залучення працівників | | |на умовах цивільно-правових |інших підприємств на умовах | | |договорів після попереднього |цивільно-правових договорів | | |інформування профспілок |після попереднього | | | |інформування профспілок | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.44. Вивчити протягом 2010 |утворити робочу групу за |Державна служба гірничого | |року питання щодо створення |участю представників наукових|нагляду та промислової безпеки, | |інтегрованої інспекції праці |установ, соціальних партнерів|Міністерство соціальної | |згідно з рекомендаціями |та вивчити питання щодо |політики, Державна інспекція з | |Міжнародної організації праці|утворення інтегрованої |питань праці, інші | |(далі - МОП) |інспекції праці згідно з |заінтересовані центральні органи| | |рекомендаціями МОП. Доповісти|виконавчої влади за участю | | |про результати вивчення |представників Національного | | | |науково-дослідного інституту з | | | |питань промислової безпеки та | | | |охорони праці, Науково- | | | |дослідного інституту соціально- | | | |трудових відносин, Науково- | | | |дослідного інституту праці і | | | |зайнятості населення, державної | | | |установи "Інститут економіки та | | | |прогнозування Національної | | |-----------------------------|академії наук України", | | |1 липня 2011 року |соціальних партнерів | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторона власників зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.45. Створити умови для | |Міністерство соціальної | |реалізації громадянами права | |політики, інші заінтересовані | |на продуктивну зайнятість і в| |центральні органи виконавчої | |результаті протягом 2010-2012| |влади, Рада міністрів Автономної| |років досягти: | |Республіки Крим, обласні, | | | |Київська та Севастопольська | | | |міські держадміністрації за | | | |участю соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.45.1 зростання щороку рівня|вживати заходів для | -"- | |зайнятості населення віком |підвищення щороку рівня | | |15-70 років не менш як |зайнятості населення віком | | |на 0,3 відсоткового пункту; |15-70 років | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.45.2 зменшення щороку рівня|вживати заходів для зниження | -"- | |безробіття, визначеного за |щороку рівня безробіття, | | |методологією МОП (у відсотках|визначеного за методологією | | |до економічно активного |МОП (у відсотках до | | |населення віком 15-70 років),|економічно активного | | |не менш як |населення віком 15-70 років) | | |на 0,4 відсоткового пункту |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.46. Забезпечити |вживати заходів для |міністерства, інші | |працевлаштування випускників |забезпечення працевлаштування|заінтересовані центральні органи| |професійно-технічних та вищих|випускників професійно- |виконавчої влади, Рада міністрів| |навчальних закладів |технічних та вищих навчальних|Автономної Республіки Крим, | |відповідно до укладених |закладів відповідно до |обласні, Київська та | |договорів та створення умов |укладених договорів та |Севастопольська міські | |для їх професійної адаптації |створення умов для їх |держадміністрації за участю | |на робочому місці |професійної адаптації на |соціальних партнерів | | |робочому місці | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів України зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1.47. Розробити разом із |утворити тристоронню робочу |Міністерство соціальної | |Сторонами та затвердити |групу з метою розроблення |політики, інші заінтересовані | |відповідним актом критерії |критеріїв масового |центральні органи виконавчої | |масових звільнень працівників|вивільнення працівників |влади за участю соціальних | | |-----------------------------|партнерів | | |протягом I кварталу 2011 року| | | |-----------------------------+--------------------------------| | |розробити та затвердити | -"- | | |критерії масового вивільнення| | | |працівників | | | |-----------------------------| | | |протягом 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.48. Вживати заходів для |вживати заходів для державної|Міністерство регіонального | |державної підтримки розвитку |підтримки розвитку виробничої|розвитку, будівництва та | |виробничої та соціальної |та соціальної інфраструктури |житлово-комунального | |інфраструктури малих |малих монофункціональних міст|господарства, Мінфін, | |монофункціональних міст з |з метою збереження існуючих |Міністерство економічного | |метою збереження існуючих та |та створення нових робочих |розвитку і торгівлі, | |створення нових робочих місць|місць і забезпечення на цій |Міністерство соціальної | |і на цій основі забезпечення |основі зайнятості їх |політики, інші заінтересовані | |зайнятості населення таких |населення |центральні органи виконавчої | |міст | |влади, Рада міністрів Автономної| | | |Республіки Крим, обласні, | | | |Київська та Севастопольська | | |-----------------------------|міські держадміністрації за | | |постійно |участю соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.49. Формувати державне |формувати державне замовлення|Міністерство економічного | |замовлення на підготовку |на підготовку фахівців та |розвитку і торгівлі, | |фахівців та робітничих кадрів|робітничих кадрів з |Міністерство освіти і науки, | |з урахуванням потреб ринку |урахуванням потреб ринку |молоді та спорту, Міністерство | |праці |праці |соціальної політики, інші | | | |заінтересовані центральні органи| | | |виконавчої влади, Рада міністрів| | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |щороку |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.50. Під час укладання |опрацьовувати пропозиції |Міністерство соціальної | |міжнародних договорів (угод, |профспілок та роботодавців |політики, МЗС, інші | |меморандумів, протоколів) |щодо визначення переліку |заінтересовані центральні органи| |про взаємне працевлаштування |держав, з якими необхідно |виконавчої влади за участю | |громадян опрацьовувати |укласти міжнародні договори |Спільного представницького | |пропозиції профспілок та |(угоди, меморандуми, |органу сторони роботодавців на | |роботодавців щодо переліку |протоколи) про взаємне |національному рівні | |країн, з якими необхідно |працевлаштування громадян (у | | |укласти міжнародні договори |тому числі міжурядові і | | |(у тому числі міжурядові і |міжвідомчі), змісту проектів | | |міжвідомчі), змісту проектів |таких договорів під час їх | | |таких договорів |укладання | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.51. Посилити контроль за |здійснювати постійний |Міністерство соціальної | |діяльністю суб'єктів |контроль за діяльністю |політики, Міністерство | |господарської діяльності, що |суб'єктів господарювання, що |економічного розвитку і | |надають посередницькі послуги|надають посередницькі послуги|торгівлі, МЗС в межах | |з метою працевлаштування |з метою працевлаштування |повноважень | |громадян, у тому числі за |громадян, у тому числі за | | |кордоном |кордоном | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.52. Розробити та сприяти |забезпечити розроблення та | | |розгляду Верховною Радою |супроводження розгляду у | | |України проектів законів |Верховній Раді України | | |України: |проектів Законів України: | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.52.1 Про професійне |Про професійне навчання та |Міністерство соціальної | |навчання та підтвердження |підтвердження кваліфікації |політики, інші заінтересовані | |кваліфікації працівників на |працівників на виробництві |центральні органи виконавчої | |виробництві; |-----------------------------|влади за участю соціальних | | |постійно |партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.52.2 Про Загальнодержавну |Про Загальнодержавну цільову |Міністерство економічного | |цільову соціальну програму |соціальну програму збереження|розвитку і торгівлі, інші | |збереження та розвитку |і розвитку трудового |заінтересовані центральні органи| |трудового потенціалу України |потенціалу України до 2017 |виконавчої влади за участю | |до 2017 року; |року |соціальних партнерів | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.52.3 Про внесення змін до |Про внесення змін до Закону |Міністерство соціальної політики| |Закону України "Про |України "Про зайнятість |за участю соціальних партнерів | |зайнятість населення" |населення" ( 803-12 ) | | |( 803-12 ) (нова редакція) |(нова редакція) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |1.53. Під час розроблення |опрацювати за участю |Міністерство соціальної | |проекту Закону України "Про |соціальних партнерів питання |політики, Державна інспекція з | |внесення змін до Закону |щодо передбачення в проекті |питань праці, інші | |України "Про зайнятість |Закону України "Про внесення |заінтересовані центральні органи| |населення" (нова редакція) з |змін до Закону України "Про |виконавчої влади за участю Фонду| |метою нормативно-правового |зайнятість населення" (нова |загальнообов'язкового державного| |врегулювання механізму |редакція) положення стосовно |соціального страхування на | |застосування запозиченої |діяльності приватних агентств|випадок безробіття і соціальних | |праці та здійснення |зайнятості |партнерів | |координації діяльності | | | |приватних агентств зайнятості| | | |врахувати вимоги Конвенції | | | |МОП N 181 "Про приватні |-----------------------------| | |агентства зайнятості" |до прийняття зазначеного | | |( 993_046 ) |Закону | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ II | | Оплата праці | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. Забезпечити зростання |доповісти під час засідання |міністерства, інші | |середньої заробітної плати в |спільної робочої комісії про |заінтересовані центральні органи| |цілому по економіці України в|вжиті заходи з метою |виконавчої влади, Рада міністрів| |2010 році не нижче ніж на |забезпечення зростання |Автономної Республіки Крим, | |17,8 відсотка порівняно з |середньої заробітної плати в |обласні, Київська та | |2009 роком, в 2011 році - не |цілому в економіці у |Севастопольська міські | |нижче ніж на 15 відсотків |2010 році не нижче ніж на |держадміністрації за участю | |порівняно з 2010 роком, в |17,8 відсотка, порівняно з |соціальних партнерів | |2012 році - не нижче ніж на |2009 роком | | |16 відсотків порівняно з |-----------------------------| | |2011 роком |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| | |забезпечити зростання |міністерства, інші | | |середньої заробітної плати в |заінтересовані центральні органи| | |цілому в економіці у |виконавчої влади, Рада міністрів| | |2011 році - не нижче ніж на |Автономної Республіки Крим, | | |15 відсотків, порівняно з |обласні, Київська та | | |2010 роком, у 2012 році - не |Севастопольська міські | | |нижче ніж на 16 відсотків, |держадміністрації за участю | | |порівняно з 2011 роком |соціальних партнерів | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Забезпечити за період з 2010 |забезпечити середньорічне | -"- | |по 2012 рік середньорічне |зростання середньомісячної | | |зростання середньомісячної |реальної заробітної плати на | | |реальної заробітної плати на |рівні не нижчому, ніж | | |рівні не нижчому, ніж |зростання реального | | |зростання реального |внутрішнього валового | | |внутрішнього валового |продукту | | |продукту |-----------------------------| | | |протягом 2011-2012 років | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Конкретні темпи зростання |визначати в галузевих угодах |міністерства, інші | |середньої заробітної плати |конкретні темпи зростання |заінтересовані центральні органи| |визначаються у галузевих |середньої заробітної плати з |виконавчої влади за участю | |угодах з дотриманням темпів, |дотриманням темпів, |соціальних партнерів | |визначених Генеральною |визначених Генеральною | | |угодою ( n0006120-10 ) |угодою ( n0006120-10 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.2. Розмір заробітної плати |передбачати під час укладання|міністерства, інші | |некваліфікованого працівника |галузевих угод і колективних |заінтересовані центральні органи| |небюджетної сфери за повністю|договорів положення щодо умов|виконавчої влади, Рада міністрів| |виконану норму часу в |оплати праці, за яких розмір |Автономної Республіки Крим, | |нормальних умовах праці |заробітної плати |обласні, Київська та | |повинен перевищувати |некваліфікованого працівника |Севастопольська міські | |фактичний розмір прожиткового|небюджетної сфери за виконану|держадміністрації за участю | |мінімуму для працездатних |в повному обсязі норму часу в|соціальних партнерів | |осіб, розрахований спеціально|нормальних умовах праці | | |уповноваженим центральним |повинен бути вище за | | |органом виконавчої влади в |фактичний розмір прожиткового| | |галузі праці та соціальної |мінімуму для працездатних | | |політики за попередній місяць|осіб | | |відповідно до законодавства |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Конкретний розмір мінімальних|рекомендувати сторонам під |міністерства, інші | |ставок (окладів) заробітної |час укладання галузевих угод,|заінтересовані центральні органи| |плати, міжпосадові, |колективних договорів |виконавчої влади, Рада міністрів| |міжрозрядні співвідношення |встановлювати конкретний |Автономної Республіки Крим, | |встановлюються в галузевих |розмір мінімальних ставок |обласні, Київська та | |угодах і колективних |(окладів) заробітної плати та|Севастопольська міські | |договорах |міжпосадові, міжрозрядні |держадміністрації за участю | | |співвідношення |соціальних партнерів | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.3. Розробляти у строки, |розробити пропозиції щодо |Міністерство соціальної | |визначені Регламентом |встановлення розміру |політики, Міністерство | |ведення колективних |мінімальної заробітної плати |економічного розвитку і | |переговорів щодо встановлення|та проводити переговори з |торгівлі, Мінфін, інші | |розміру мінімальної |цього питання із соціальними |заінтересовані центральні органи| |заробітної плати (додаток 7) |партнерами відповідно до |виконавчої влади за участю | |( n0006120-10 ), |Регламенту ведення |соціальних партнерів | |пропозиції щодо розміру |колективних переговорів щодо | | |мінімальної заробітної плати |встановлення розміру | | |шляхом переговорів |мінімальної заробітної плати | | | |(додаток 7 до Генеральної | | | |угоди) ( n0006120-10 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |У разі коли розмір |проводити переговори із | -"- | |мінімальної заробітної плати |соціальними партнерами щодо | | |протягом двох місяців підряд |можливості перегляду в | | |становитиме менше |установленому порядку розміру| | |35 відсотків середньої |мінімальної заробітної плати | | |заробітної плати у галузі |у разі, коли він протягом | | |економіки, Сторони проводять |двох місяців підряд | | |переговори щодо можливості |становитиме менш як | | |перегляду в установленому |35 відсотків середньої | | |порядку розміру мінімальної |заробітної плати у | | |заробітної плати |відповідній галузі економіки | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.4. Вживати заходів щодо |під час проведення | -"- | |поступового наближення |колективних переговорів щодо | | |розміру мінімальної |встановлення розміру | | |заробітної плати до 45 |мінімальної заробітної плати | | |відсотків від середньої |на відповідний рік розглядати| | |заробітної плати по економіці|питання стосовно поступового | | | |наближення розміру | | | |мінімальної заробітної плати | | | |до 45 відсотків середньої | | | |заробітної плати в економіці | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.5. До 1 квітня 2011 р. |розробити та узгодити |Міністерство соціальної | |розробити та узгодити |механізм проведення |політики, Міністерство | |механізм проведення |розрахунку мінімального рівня|економічного розвитку і | |розрахунку мінімального рівня|заробітної плати, який |торгівлі, Мінфін, інші | |заробітної плати, який |забезпечуватиме просте |заінтересовані центральні органи| |забезпечуватиме просте |відтворення здатності |виконавчої влади за участю | |відтворення здатності |працівника до праці та |соціальних партнерів | |працівника до праці та |утримання непрацездатних | | |утримання непрацездатних |членів його сім'ї | | |членів його сім'ї |(відтворювального рівня | | |(відтворювального рівня |оплати праці), як публічного | | |оплати праці), як публічного |показника для використання в | | |показника для використання в |соціальному діалозі | | |соціальному діалозі |-----------------------------| | | |до 1 квітня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.6. Передбачати у галузевих |передбачати в галузевих |міністерства, інші | |угодах, колективних договорах|угодах, колективних договорах|заінтересовані центральні органи| |здійснення заходів, |заходи, спрямовані на |виконавчої влади, Рада міністрів| |спрямованих на збільшення |збільшення частки заробітної |Автономної Республіки Крим, | |частки заробітної плати в |плати в операційних витратах |обласні, Київська та | |операційних витратах з |з реалізованої продукції, |Севастопольська міські | |реалізованої продукції, |робіт, послуг |держадміністрації за участю | |робіт, послуг |-----------------------------|соціальних партнерів | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.7. Визначати ставки |установлювати в галузевих |міністерства, інші | |(оклади) працівників |угодах, крім бюджетної сфери,|заінтересовані центральні органи| |загальних (наскрізних) |ставки (оклади) працівників |виконавчої влади за участю | |професій і посад у галузевих |загальних (наскрізних) |соціальних партнерів | |угодах (крім бюджетної сфери)|професій і посад | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.8. Рекомендувати |рекомендувати сторонам |міністерства, інші | |передбачати в галузевих |галузевих угод під час їх |заінтересовані центральні органи| |угодах положення щодо умов |укладання передбачати |виконавчої влади за участю | |зростання фонду оплати праці |положення щодо умов |соціальних партнерів | |та його формування на |збільшення фонду оплати праці| | |підприємствах за участю |та його формування на | | |профспілкових організацій |підприємствах за участю | | | |профспілкових організацій | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.9. Рекомендувати при |рекомендувати сторонам під |Міністерство соціальної | |укладенні регіональних угод |час укладання регіональних |політики, Рада міністрів | |під час визначення |угод застосовувати |Автономної Республіки Крим, | |мінімальних місячних |регіональний коефіцієнт |обласні, Київська та | |(часових) тарифних ставок |перевищення прожиткового |Севастопольська міські | |(окладів) працівників |мінімуму в регіоні |держадміністрації за участю | |застосовувати регіональний |встановленого законодавством |соціальних партнерів | |коефіцієнт перевищення |рівня під час визначення | | |прожиткового мінімуму в |мінімальних місячних | | |регіоні над встановленим |(часових) тарифних ставок | | |законодавством рівнем |(окладів) працівників | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.10. Рекомендувати при |рекомендувати сторонам під |міністерства, інші | |укладенні галузевих угод |час укладання галузевих угод|заінтересовані центральні органи| |передбачати нижню межу |передбачати нижню межу |виконавчої влади за участю | |тарифної частини (частки |тарифної частини (частки |соціальних партнерів | |основної заробітної плати) у |основної заробітної плати) у | | |середньому її розмірі для |середньому її розмірі для | | |відповідних видів діяльності |відповідних видів діяльності | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.11. Установити перелік і |рекомендувати сторонам під |Міністерство соціальної | |розміри доплат та надбавок до|час укладання галузевих, |політики, інші заінтересовані | |тарифних ставок, окладів і |регіональних угод та |центральні органи виконавчої | |посадових окладів працівників|колективних договорів |влади, Рада міністрів Автономної| |підприємств, установ і |включати положення щодо |Республіки Крим, обласні, | |організацій, що мають |переліку і розміру доплат та |Київська та Севастопольська | |міжгалузевий характер (крім |надбавок до тарифних ставок, |міські держадміністрації за | |бюджетної сфери), для |окладів і посадових окладів |участю соціальних партнерів | |встановлення у галузевих, |працівників підприємств, | | |регіональних угодах та |установ та організацій, що | | |колективних договорах згідно |мають міжгалузевий характер | | |із додатком 3 ( n0006120-10 )|(крім бюджетної сфери), | | | |згідно з додатком 3 до | | | |Генеральної угоди | | | |( n0006120-10 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.12. Рекомендувати визначати|рекомендувати сторонам |Рада міністрів Автономної | |в колективних договорах |колективних договорів під час|Республіки Крим, обласні, | |положення щодо участі |їх укладання включати |Київська та Севастопольська | |трудового колективу у |положення щодо участі |міські держадміністрації за | |формуванні, розподілі та |трудового колективу у |участю соціальних партнерів | |використанні прибутку |формуванні, розподілі та | | |підприємства |використанні прибутку | | | |підприємства | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.13. Національна комісія |переглядати (встановлювати) |центральні та місцеві органи | |регулювання електроенергетики|розмір фондів оплати праці |виконавчої влади, Національна | |України, Національна комісія |суб'єктів господарювання, що |комісія регулювання | |з питань регулювання зв'язку |займають монопольне |електроенергетики | |України мають переглядати |становище, на підставі зміни | | |(встановлювати) фонди оплати |рівня мінімальної заробітної | | |праці суб'єктів |плати згідно із Законом про | | |господарювання, що займають |Державний бюджет України на | | |монопольне становище на |відповідний рік з урахуванням| | |підставі зміни рівня |таких змін та фінансових | | |мінімальної заробітної плати |можливостей національної | | |згідно із Законом України про|економіки в умовах фінансово-| | |Державний бюджет України на |економічної кризи | | |відповідний рік з урахуванням| | | |цих змін та фінансових | | | |можливостей економіки держави| | | |в умовах фінансово- |-----------------------------| | |економічної кризи |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.14. Забезпечувати своєчасну|здійснювати контроль за |Міністерство соціальної | |та в повному обсязі виплату |своєчасною та в повному |політики, Державна інспекція з | |заробітної плати на |обсязі виплатою заробітної |питань праці, інші | |підприємствах, в організаціях|плати і вживати оперативних |заінтересовані центральні органи| |та установах усіх форм |заходів відповідно до |виконавчої влади, Рада міністрів| |власності |законодавства у разі |Автономної Республіки Крим, | | |несвоєчасної чи не в повному |обласні, Київська та | |Несвоєчасну чи не в повному |обсязі виплати заробітної |Севастопольська міські | |обсязі виплату заробітної |плати на підприємствах, в |держадміністрації | |плати кваліфікувати як грубе |організаціях та установах | | |порушення законодавства про |усіх форм власності | | |працю та цієї Угоди | | | |( n0006120-10 ) і вживати | | | |спільних оперативних заходів |-----------------------------| | |відповідно до законодавства |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.15. Проводити постійний |проводити постійний |Міністерство соціальної | |моніторинг та регулярно, але |моніторинг та подавати |політики, Державна інспекція з | |не рідше ніж один раз на |соціальним партнерам |питань праці, інші | |квартал обмінюватися |інформацію про стан |заінтересовані центральні органи| |інформацією про стан |дотримання вимог |виконавчої влади, Рада міністрів| |дотримання законодавства і |законодавства і положень |Автономної Республіки Крим, | |положень цієї Угоди |Генеральної угоди |обласні, Київська та | |( n0006120-10 ) у сфері |( n0006120-10 ) |Севастопольська міські | |оплати праці та здійснювані |у сфері оплати праці та |держадміністрації за участю | |заходи за фактами виявлених |вжиті заходи за фактами |соціальних партнерів | |порушень. |виявлених порушень | | | |-----------------------------| | | |щокварталу | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.16. Протягом 2010 року |доповісти під час засідання |Міністерство соціальної | |підготувати та внести на |спільної робочої комісії про |політики, інші заінтересовані | |розгляд Верховної Ради |підготовку законопроекту щодо|центральні органи виконавчої | |України законопроект щодо |здійснення належної |влади за участю соціальних | |здійснення належної |компенсації працівникам |партнерів | |компенсації працівникам |втрати частини доходів у | | |втрати частини доходів у |зв'язку з порушенням строків | | |зв'язку з порушенням строків |виплати заробітної плати | | |виплати заробітної плати |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |внести зазначений |Міністерство соціальної | | |законопроект на розгляд |політики, інші заінтересовані | | |Верховної Ради України |центральні органи виконавчої | | |-----------------------------|влади за участю соціальних | | |III квартал 2011 року |партнерів | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторона власників зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |2.17. Забезпечити щорічне |забезпечити на державних і |міністерства, інші | |збільшення частки |комунальних підприємствах |заінтересовані центральні органи| |працівників, які отримують |збільшення частки |виконавчої влади, Рада міністрів| |заробітну плату вищу за |працівників, які отримують |Автономної Республіки Крим, | |розмір трьох прожиткових |заробітну плату, розмір якої |обласні, Київська та | |мінімумів |перевищує три прожиткових |Севастопольська міські | | |мінімуми |держадміністрації за участю | | |-----------------------------|соціальних партнерів | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.18. У разі затримки виплати|рекомендувати підприємствам, |міністерства, інші | |заробітної плати працівникам |установам та організаціям |заінтересовані центральні органи| |надавати на вимогу профспілок|незалежно від форми власності|виконавчої влади, Рада міністрів| |інформацію про наявність |у разі затримки виплати |Автономної Республіки Крим, | |коштів на рахунках |заробітної плати працівникам |обласні, Київська та | |підприємства відповідно до |подавати на вимогу профспілок|Севастопольська міські | |статті 45 Закону України "Про|інформацію про наявність |держадміністрації | |професійні спілки, їх права |коштів на рахунках | | |та гарантії діяльності" |підприємств, установ та | | |( 1045-14 ), а на |організацій відповідно до | | |вимогу працівника - відомості|статті 45 Закону України "Про| | |про нараховану і невиплачену |професійні спілки, їх права | | |йому заробітну плату |та гарантії діяльності" | | |відповідно до статті 31 |( 1045-14 ), а на | | |Закону України "Про оплату |вимогу працівника - відомості| | |праці" ( 108/95-ВР ) |про нараховану і не виплачену| | | |йому заробітну плату | | | |відповідно до статті 31 | | | |Закону України "Про оплату | | | |праці" ( 108/95-ВР ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.19. Вжити заходів, які |доповісти під час засідання |міністерства, інші | |забезпечать погашення у |спільної робочої комісії про |заінтересовані центральні органи| |2010 році заборгованості з |вжиті заходи щодо погашення |виконавчої влади, Рада міністрів| |виплати заробітної плати на |заборгованості з виплати |Автономної Республіки Крим, | |економічно активних |заробітної плати на |обласні, Київська та | |підприємствах |економічно активних |Севастопольська міські | | |підприємствах |держадміністрації за участю | | |-----------------------------|соціальних партнерів | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.20. Вжити дієвих заходів |вжити дієвих заходів щодо |міністерства, інші | |щодо погашення у 2011 році |погашення заборгованості із |заінтересовані центральні органи| |боргів із заробітної плати |заробітної плати працівникам |виконавчої влади, Рада міністрів| |працівникам економічно |державних і комунальних |Автономної Республіки Крим, | |неактивних підприємств та |економічно неактивних |обласні, Київська та | |підприємств-банкрутів, що |підприємств та підприємств- |Севастопольська міські | |склалися на кінець 2010 року |банкрутів, що утворилася на |держадміністрації за участю | | |кінець 2010 року |Спільного представницького | | | |органу всеукраїнських профспілок| | | |та профспілкових об'єднань для | | | |ведення колективних переговорів | | |-----------------------------|та соціального діалогу на | | |протягом 2011 року |національному рівні | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів України зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |2.21. Вжити заходів, які |доповісти під час засідання |міністерства, інші | |забезпечать погашення у |спільної робочої комісії про |заінтересовані центральні органи| |2010 році заборгованості з |вжиті заходи щодо |виконавчої влади, Рада міністрів| |виплати заробітної плати на |забезпечення погашення |Автономної Республіки Крим, | |економічно активних |заборгованості із заробітної |обласні, Київська та | |підприємствах державної форми|плати на економічно активних |Севастопольська міські | |власності |підприємствах державної форми|держадміністрації | | |власності | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.22. Проводити щороку до |провести до 1 травня |Міністерство соціальної | |1 травня консультації, а до |консультації, а до 1 серпня |політики, Мінфін, Міністерство | |1 серпня переговори щодо |переговори із соціальними |економічного розвитку і торгівлі| |встановлення Кабінетом |партнерами щодо встановлення |за участю соціальних партнерів | |Міністрів України розміру |Кабінетом Міністрів України | | |посадового окладу (тарифної |розміру посадового окладу | | |ставки) працівника першого |(тарифної ставки) працівника | | |тарифного розряду Єдиної |I тарифного розряду Єдиної | | |тарифної сітки |тарифної сітки | | |( 1298-2002-п ) та посадових |( 1298-2002-п ) та посадових | | |окладів працівників бюджетної|окладів працівників бюджетної| | |сфери, яким посадові оклади |сфери, посадові оклади яких | | |визначаються окремими |визначаються окремими | | |рішеннями Кабінету Міністрів |рішеннями Кабінету Міністрів | | |України, у тому числі |України, у тому числі | | |державних службовців, з метою|державних службовців, з метою| | |поступового наближення |поступового наближення | | |розмірів посадових окладів |розмірів посадових окладів | | |(тарифних ставок) до |(тарифних ставок) до | | |законодавчо гарантованого |законодавчо гарантованого | | |рівня |рівня | | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.22.1 Забезпечити протягом |провести аналіз стану |Мінфін, інші заінтересовані | |2011 року поступове |виконання зведеного бюджету |центральні органи виконавчої | |наближення середньорічного |за попередній квартал та |влади | |посадового окладу (тарифної |визначити можливість | | |ставки) працівника |спрямування коштів на | | |I тарифного розряду Єдиної |підвищення заробітної плати | | |тарифної сітки |працівникам бюджетної сфери | | |( 1298-2002-п ) до | | | |середньорічної мінімальної |-----------------------------| | |заробітної плати |щокварталу протягом 2011 року| | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Розглядати щокварталу за |внести Кабінету Міністрів |Міністерство соціальної політики| |участю представників |України пропозиції щодо |за участю профспілок бюджетної | |центральних органів |підвищення заробітної плати у|сфери | |виконавчої влади та |бюджетній сфері, у тому числі| | |профспілок бюджетної сфери |державним службовцям, | | |результати виконання |зменшення грошового розриву | | |зведеного бюджету за |між посадовим окладом | | |попередній квартал та вносити|(тарифною ставкою) працівника| | |пропозиції Кабінету Міністрів|I тарифного розряду Єдиної | | |України щодо підвищення |тарифної сітки | | |заробітної плати у бюджетній |( 1298-2002-п ) | | |сфері, у тому числі для |та мінімальною | | |державних службовців, |заробітною платою за | | |зменшення грошового розриву |наявності можливостей | | |між посадовим окладом |зведеного бюджету | | |(тарифною ставкою) працівника| | | |I тарифного розряду Єдиної | | | |тарифної сітки | | | |( 1298-2002-п ) та | | | |мінімальною заробітною платою| | | |за наявності можливостей |-----------------------------| | |зведеного бюджету |протягом 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.22.2 Збільшувати з |під час проведення |Міністерство соціальної | |2012 року посадовий оклад |консультацій та переговорів |політики, Мінфін, Міністерство | |(тарифну ставку) працівника |із соціальними партнерами |економічного розвитку і | |I тарифного розряду Єдиної |щодо встановлення Кабінетом |торгівлі, інші заінтересовані | |тарифної сітки |Міністрів України на 2012 рік|центральні органи виконавчої | |( 1298-2002-п ) не менше ніж |розміру посадового окладу |влади за участю соціальних | |на найбільший відсоток із |(тарифної ставки) працівника |партнерів | |таких показників: |I тарифного розряду Єдиної | | | |тарифної сітки | | |прогнозного індексу споживчих|( 1298-2002-п ) враховувати | | |цін у попередньому році; |необхідність збільшення | | | |посадового окладу (тарифної | | |прогнозного індексу споживчих|ставки) працівника | | |цін на плановий рік; |I тарифного розряду Єдиної | | | |тарифної сітки | | |прогнозного збільшення |( 1298-2002-п ) не менше ніж | | |доходів зведеного бюджету |на найбільший відсоток з | | |планового року |таких показників: | | | | | | | |прогнозного індексу споживчих| | | |цін у попередньому році | | | | | | | |прогнозного індексу споживчих| | | |цін на плановий рік | | | | | | | |прогнозного збільшення | | | |доходів зведеного бюджету | | | |планового року | | | |-----------------------------| | | |протягом 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.22.3 Під час доопрацювання |доповісти під час засідання |Мінфін, Міністерство соціальної | |проекту Державного бюджету |спільної робочої комісії про |політики | |України на 2011 рік |результати розгляду під час | | |розглянути з урахуванням |доопрацювання проекту | | |можливостей зведеного бюджету|Державного бюджету України на| | |питання щодо: |2011 рік з урахуванням | | | |можливостей зведеного бюджету| | | |питання щодо: | | | | | | |збільшення розміру посадового|збільшення розміру посадового| | |окладу (тарифної ставки) |окладу (тарифної ставки) | | |працівника I тарифного |працівника I тарифного | | |розряду Єдиної тарифної сітки|розряду Єдиної тарифної сітки| | |( 1298-2002-п ) |( 1298-2002-п ) | | |понад його збільшення на |понад його збільшення на | | |індекс інфляції 2011 року; |індекс інфляції 2011 року | | | | | | |зменшення грошового розриву |зменшення грошового розриву | | |між посадовим окладом |між посадовим окладом | | |(тарифною ставкою) працівника|(тарифною ставкою) працівника| | |I тарифного розряду Єдиної |I тарифного розряду Єдиної | | |тарифної сітки |тарифної сітки | | |( 1298-2002-п ) |( 1298-2002-п ) | | |та мінімальною |та мінімальною | | |заробітною платою; |заробітною платою | | | | | | |збільшення фонду заробітної |підготовки пропозицій | | |плати працівників бюджетної |Кабінету Міністрів України | | |сфери, у тому числі для |стосовно збільшення фонду | | |державних службовців |заробітної плати працівників | | | |бюджетної сфери, у тому числі| | | |для державних службовців | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2.23. Вжити заходів щодо |забезпечити здійснення |Міністерство соціальної | |системного підвищення |заходів щодо реалізації |політики, Мінфін, Міністерство | |середньої заробітної плати в |Концепції удосконалення |економічного розвитку і | |бюджетній сфері |оплати праці працівників |торгівлі, інші заінтересовані | | |бюджетної сфери, схваленої |центральні органи виконавчої | | |розпорядженням Кабінету |влади, Рада міністрів Автономної| | |Міністрів України від 19 |Республіки Крим, обласні, | | |січня 2011 р. N 29 |Київська та Севастопольська | | |( 29-2011-р ) |міські держадміністрації | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ III | | Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього природного середовища | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1. Кабінет Міністрів |забезпечувати у разі |Міністерство соціальної | |України у разі прийняття |прийняття за погодженням із |політики, Мінфін, Міністерство | |рішення про перенесення |соціальними партнерами |економічного розвитку і торгівлі| |робочих днів для святкування |рішення про перенесення |за участю соціальних партнерів | |загальнодержавних свят не |робочих днів для святкування | | |пізніше ніж за місяць до |загальнодержавних свят | | |початку нового року за |інформування про це населення| | |погодженням із Стороною |через засоби масової | | |профспілок та Спільним |інформації | | |представницьким органом | | | |сторони роботодавців на | | | |національному рівні | | | |повідомляє про це населення |-----------------------------| | |через засоби масової |щороку не пізніше ніж за | | |інформації |місяць до початку нового року| | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.2. Визначити, що |рекомендувати встановлювати у|міністерства, інші | |особливості регулювання |галузевих угодах та |заінтересовані центральні органи| |робочого часу і часу |колективних договорах |виконавчої влади, Рада міністрів| |відпочинку окремих категорій |особливості регулювання |Автономної Республіки Крим, | |працівників, робота яких |робочого часу і часу |обласні, Київська та | |безпосередньо пов'язана з |відпочинку окремих категорій |Севастопольська міські | |обслуговуванням населення та |працівників, робота яких |держадміністрації за участю | |об'єктів підвищеної |безпосередньо пов'язана з |соціальних партнерів | |небезпеки, встановлюються |обслуговуванням населення та | | |галузевими угодами або |об'єктів підвищеної небезпеки| | |колективними договорами |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.3. Підтримувати та |вживати заходів з метою |Міністерство екології та | |заохочувати ініціативи щодо |підтримки та заохочення |природних ресурсів, Міністерство| |поширення екологічно чистих |ініціативи щодо поширення |надзвичайних ситуацій, | |технологій, у тому числі |екологічно чистих технологій,|Міністерство економічного | |запроваджувати механізми |у тому числі запроваджувати |розвитку і торгівлі, Мінфін, | |стимулювання тощо |механізми стимулювання |Міністерство освіти і науки, | | | |молоді та спорту, Державне | | | |агентство з управління | | | |державними корпоративними | | | |правами та майном, Міністерство | | | |аграрної політики та | | | |продовольства, інші | | | |заінтересовані центральні органи| | | |виконавчої влади, Рада міністрів| | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |постійно |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.4. Утворити протягом двох |утворити тристоронню робочу |Державне агентство екологічних | |місяців після підписання |групу з розроблення |інвестицій, Міністерство | |Угоди ( n0006120-10 ) |законопроектів щодо |екології та природних ресурсів, | |робочу групу з |врегулювання обігу одиниць |Міністерство економічного | |розроблення законопроектів, |скорочення викидів парникових|розвитку і торгівлі, Державне | |які регулюватимуть обіг |газів, можливості біржового |агентство з інвестицій та | |одиниць скорочення викидів |обігу та прямого доступу до |управління національними | |парникових газів, можливість |основних ринків покупців, |проектами, інші заінтересовані | |біржового обігу та прямий |чітких правил фіскального, |центральні органи виконавчої | |доступ до основних ринків |митного та бухгалтерського |влади за участю соціальних | |покупців, чіткі правила |обліку та внести їх на |партнерів | |фіскального, митного та |розгляд Верховної Ради | | |бухгалтерського обліку та |України | | |внести їх на розгляд |-----------------------------| | |Верховної Ради України |протягом I кварталу 2011 року| | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.5. Передбачати у розділі |рекомендувати під час | | |"Охорона праці та здоров'я" |укладання галузевих, | | |галузевих та регіональних |регіональних угод і | | |угод і колективних договорів |колективних договорів | | |підприємств, установ і |підприємств, установ та | | |організацій всіх форм |організацій усіх форм | | |власності: |власності включати до розділу| | | |"Охорона праці та здоров'я": | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |зобов'язання роботодавця щодо|зобов'язання роботодавця щодо|міністерства, інші | |проведення атестації робочих |проведення атестації робочих |заінтересовані центральні органи| |місць за умовами праці, |місць за умовами праці, |виконавчої влади, Рада міністрів| |відповідно до законодавства; |відповідно до законодавства |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |постійно |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |перелік робіт, де через умови|перелік робіт, під час яких |міністерства, інші | |виробництва працівнику не |через умови виробництва |заінтересовані центральні органи| |можна встановити перерву для |працівнику не можна |виконавчої влади, Рада міністрів| |відпочинку і харчування, та |встановити перерву для |Автономної Республіки Крим, | |передбачати створення |відпочинку і харчування, та |обласні, Київська та | |можливостей для прийняття їжі|передбачати створення |Севастопольська міські | |працівниками, зайнятих на |можливостей для прийняття їжі|держадміністрації за участю | |таких роботах; |працівниками, зайнятими на |соціальних партнерів | | |таких роботах | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |умови і порядок запровадження|умови і порядок установлення | -"- | |скороченої тривалості |скороченої тривалості | | |робочого часу з одночасним |робочого часу з одночасним | | |збереженням розміру |збереженням розміру | | |заробітної плати для |заробітної плати для | | |працівників, що мають дітей |працівників, що мають дітей | | |до 14 років або дитину- |до 14 років або дитину- | | |інваліда |інваліда | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.6. Опрацювати і подати до |доповісти під час засідання |Державна служба гірничого | |30 грудня 2010 р. Кабінетові |спільної робочої комісії про |нагляду та промислової безпеки, | |Міністрів України проект |стан опрацювання проекту |Міністерство соціальної | |"Загальнодержавної програми |Загальнодержавної програми |політики, Державна санітарно- | |поліпшення стану безпеки, |поліпшення стану безпеки, |епідеміологічна служба, МОЗ, | |гігієни праці та виробничого |гігієни праці та виробничого |інші заінтересовані центральні | |середовища на 2010-2015 роки"|середовища на 2011-2015 роки |органи виконавчої влади за | | | |участю Фонду соціального | | | |страхування від нещасних | | | |випадків на виробництві та | | |-----------------------------|професійних захворювань і | | |1 липня 2011 року |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| | |подати Кабінетові Міністрів | -"- | | |України проект | | | |Загальнодержавної програми | | | |поліпшення стану безпеки, | | | |гігієни праці та виробничого | | | |середовища на 2011-2015 роки | | | |-----------------------------| | | |протягом двох місяців після | | | |схвалення Урядом відповідної | | | |Концепції | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.7. Сприяти внесенню до |доповісти про вжиті заходи з | | |Верховної Ради України |внесення до Верховної Ради | | |протягом двох місяців після |України проектів законів | | |підписання Угоди |України про ратифікацію | | |( n0006120-10 ) проектів |конвенцій МОП: | | |законів України про | | | |ратифікацію конвенцій МОП: | | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |N 152 Про техніку безпеки та|N 152 Про техніку безпеки та|Міністерство інфраструктури, | |гігієну праці на портових |гігієну праці на портових |Державна служба гірничого | |роботах ( 993_309 ); |роботах ( 993_309 ) |нагляду та промислової безпеки, | | | |Державна санітарно- | | |-----------------------------|епідеміологічна служба, МОЗ за | | |1 липня 2011 року |участю соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |N 155 Про безпеку, гігієну |N 155 Про безпеку, гігієну |Державна служба гірничого | |праці та виробниче |праці та виробниче середовище|нагляду та промислової безпеки, | |середовище ( 993_050 ); |( 993_050 ) |МОЗ, інші заінтересовані | | | |центральні органи виконавчої | | | |влади за участю Фонду | | | |соціального страхування від | | | |нещасних випадків на виробництві| | |-----------------------------|та професійних захворювань і | | |1 липня 2011 року |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |N 162 Про охорону праці під |N 162 Про охорону праці під |Державне агентство з управління | |час використання азбесту |час використання азбесту |державними корпоративними | |( 993_041 ); |( 993_041 ) |правами та майном, Міністерство | | | |соціальної політики, Державна | | | |служба гірничого нагляду та | | | |промислової безпеки, Державна | | | |санітарно-епідеміологічна | | | |служба, МОЗ, інші заінтересовані| | | |центральні органи виконавчої | | | |влади за участю Фонду | | | |соціального страхування від | | | |нещасних випадків на виробництві| | |-----------------------------|та професійних захворювань і | | |1 липня 2011 року |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.8. На вимогу Сторін |зобов'язати керівників |міністерства, інші | |надавати інформацію про |підприємств із шкідливими і |заінтересовані центральні органи| |результати атестації робочих |важкими умовами праці |виконавчої влади за участю | |місць за умовами праці на |надавати на вимогу Сторін |соціальних партнерів | |підприємствах із шкідливими і|Генеральної Угоди | | |важкими умовами праці |( n0006120-10 ) | | | |інформацію про | | | |результати атестації робочих | | | |місць за умовами праці на | | | |підприємствах | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.9. Встановити починаючи з |включити до навчального плану|Міністерство освіти і науки, | |2010-2011 навчального року, |студентів, курсантів та |молоді та спорту, Державна | |що навчальні дисципліни |слухачів вищих навчальних |служба гірничого нагляду та | |"Основи охорони праці", |закладів навчальні дисципліни|промислової безпеки за участю | |"Охорона праці в галузі" є |"Основи охорони праці", |соціальних партнерів | |нормативними в циклі |"Охорона праці в галузі" як | | |професійної та практичної |нормативні в циклі | | |підготовки і вивчаються всіма|професійної та практичної | | |студентами, курсантами та |підготовки: | | |слухачами вищих навчальних | | | |закладів України: |"Основи охорони праці" - на 3| | | |курсі (молодший спеціаліст, | | |"Основи охорони праці" - на |вищі навчальні заклади I-II | | |3 курсі (молодший спеціаліст,|рівня акредитації) та | | |вищі навчальні заклади I-II |4 курсі (бакалавр, вищі | | |рівнів акредитації) та |навчальні заклади III і IV | | |4 курсі (бакалавр, вищі |рівня акредитації) із | | |навчальні заклади III та |загальним обсягом не менш як | | |IV рівнів акредитації) із |1,5 кредиту ECTS (54 | | |загальним обсягом не менш 1,5|академічних години) | | |кредиту ECTS (54 академічних | | | |години) |"Охорона праці в галузі" - на| | | |4 курсі (молодший спеціаліст,| | |"Охорона праці в галузі" - на|вищі навчальні заклади I-II | | |4 курсі (молодший спеціаліст,|рівня акредитації) та 5 курсі| | |вищі навчальні заклади I-II |(спеціаліст, магістр, вищі | | |рівнів акредитації) та |навчальні заклади III і IV | | |5 курсі (спеціаліст, магістр |рівня акредитації) із | | |вищі навчальні заклади III та|загальним обсягом не менш як | | |IV рівнів акредитації) із |один кредит ECTS | | |загальним обсягом не менш |(36 академічних годин) | | |1 кредиту ECTS |-----------------------------| | |(36 академічних годин) |з 2010/11 навчального року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.10. При укладанні галузевих|рекомендувати сторонам |міністерства, інші | |угод, колективних договорів |галузевих угод, колективних |заінтересовані центральні органи| |передбачати можливість |договорів під час їх |виконавчої влади, Рада міністрів| |створення на підприємствах з |укладання включати положення |Автономної Республіки Крим, | |важкими та шкідливими умовами|щодо можливості утворення |обласні, Київська та | |праці та кількістю працюючих |медичної служби на |Севастопольська міські | |більше 1000 осіб медичної |підприємствах з важкими та |держадміністрації за участю | |служби |шкідливими умовами праці та |соціальних партнерів | | |кількістю працівників більш | | | |як 1 тис. осіб | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.11. Надавати на запит |зобов'язати керівників | | |первинних профспілкових |державних та комунальних | | |організацій інформацію про |підприємств надавати на запит| | |здійснення на конкретних |первинних профспілкових | | |підприємствах, заходів щодо: |організацій інформацію про | | | |здійснення заходів щодо: | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.11.1 належної організації |належної організації | -"- | |соціально-побутового |соціально-побутового | | |забезпечення працівників |забезпечення працівників | | |(організація гарячого |(організація гарячого | | |харчування, робота санітарно-|харчування, робота санітарно-| | |побутових приміщень); |побутових приміщень) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.11.2 проведення згідно із |проведення згідно із | -"- | |законодавством медичних |законодавством медичних | | |оглядів працівників та |оглядів працівників та | | |своєчасного і повного |своєчасного і повного | | |виконання рекомендацій |виконання рекомендацій | | |заключного акта за |заключного акта за | | |результатами періодичного |результатами періодичного | | |медичного огляду працівників;|медичного огляду працівників | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.11.3 своєчасного проведення|своєчасного проведення |міністерства, | |атестацій робочих місць та |атестацій робочих місць та |інші заінтересовані центральні | |надання працівникам пільг і |надання працівникам пільг і |органи виконавчої влади, Рада | |компенсацій за важкі та |компенсацій за важкі та |міністрів Автономної Республіки | |шкідливі умови праці |шкідливі умови праці |Крим, обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |постійно |соціальних партнерів | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів України зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |3.12. Створити протягом дії |утворити служби охорони праці|міністерства, інші | |Угоди ( n0006120-10 ) |в органах виконавчої влади |заінтересовані центральні органи| |служби охорони праці в |відповідно до законодавства |виконавчої влади, Рада міністрів| |органах виконавчої влади | |Автономної Республіки Крим, | |відповідно до законодавства | |обласні, Київська та | |України |-----------------------------|Севастопольська міські | | |постійно |держадміністрації | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.13. Розглядати щороку у |розглядати на розширеному |Державна служба гірничого | |травні на розширеному |засіданні Кабінету Міністрів |нагляду та промислової безпеки, | |засіданні Уряду за участю |України за участю соціальних |інші заінтересовані центральні | |Сторін стан забезпечення умов|партнерів питання щодо стану |органи виконавчої влади, Рада | |праці, питання виробничого |забезпечення умов праці, |міністрів Автономної Республіки | |травматизму і професійних |виробничого травматизму і |Крим, обласні, Київська та | |захворювань в Україні, за |професійних захворювань в |Севастопольська міські | |підсумками розгляду |Україні |держадміністрації за участю | |публікувати Національний | |Фонду соціального страхування | |огляд стану охорони праці в | |від нещасних випадків на | |країні | |виробництві та професійних | | |-----------------------------|захворювань і соціальних | | |щороку в травні |партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| | |за підсумками розгляду |Державна служба гірничого | | |питання щодо стану |нагляду та промислової безпеки, | | |забезпечення умов праці, |Міністерство соціальної | | |виробничого травматизму і |політики, МОЗ, Міністерство | | |професійних захворювань в |надзвичайних ситуацій, Державна | | |Україні публікувати |інспекція ядерного регулювання, | | |Національний огляд стану |Мінфін | | |охорони праці в країні | | | |-----------------------------| | | |щороку в III кварталі | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.14. Розглянути в |доповісти під час засідання |Державна служба гірничого | |IV кварталі 2010 р. проект |спільної робочої комісії про |нагляду та промислової безпеки, | |постанови Кабінету Міністрів |підготовку та опрацювання |інші заінтересовані центральні | |України "Деякі питання |проекту постанови Кабінету |органи виконавчої влади, Рада | |реалізації повноважень |Міністрів України "Деякі |міністрів Автономної Республіки | |місцевих державних |питання реалізації |Крим, обласні, Київська та | |адміністрацій в галузі |повноважень місцевих |Севастопольська міські | |охорони праці", яким |державних адміністрацій в |держадміністрації за участю | |передбачено створення |галузі охорони праці", яким |соціальних партнерів | |відділів охорони праці в |передбачено утворення відділу| | |місцевих держадміністраціях |охорони праці | | |та затвердження їх типового |держадміністрації та | | |положення |затвердження типового | | | |положення про нього | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.15. Переглянути і |переглянути і затвердити | | |затвердити у IV кварталі |оновлені: | | |2011 р. оновлені: | | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.15.1 Типові галузеві норми |Типові галузеві норми |Державна служба гірничого | |безоплатної видачі |безоплатної видачі |нагляду та промислової безпеки, | |спеціального одягу, |спеціального одягу, |МОЗ, Міністерство освіти і | |спеціального взуття та інших |спеціального взуття та інших |науки, молоді та спорту за | |засобів індивідуального |засобів індивідуального |участю Фонду соціального | |захисту працівникам установ |захисту працівникам установ |страхування від нещасних | |охорони здоров'я і |охорони здоров'я і |випадків на виробництві та | |соціального забезпечення, |соціального забезпечення, |професійних захворювань і | |медичних науково-дослідних |медичних науково-дослідних |соціальних партнерів | |установ і навчальних |установ і навчальних | | |закладів, навчальних наочних |закладів, навчальних наочних | | |посібників із заготівлі, |посібників із заготівлі, | | |вирощування та обробки |вирощування та обробки | | |медичних п'явок за умови |медичних п'явок за умови | | |виділення Фондом соціального |виділення Фондом соціального | | |страхування від нещасних |страхування від нещасних | | |випадків на виробництві та |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань у |професійних захворювань у | | |2010 році коштів для |I кварталі 2011 р. коштів для| | |фінансування зазначених робіт|фінансування зазначених робіт| | | |-----------------------------| | | |IV квартал 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.15.2 Типові галузеві норми |Типові галузеві норми |Державна служба гірничого | |безоплатної видачі |безоплатної видачі |нагляду та промислової безпеки, | |спеціального одягу, |спеціального одягу, |Міністерство освіти і науки, | |спеціального взуття та інших |спеціального взуття та інших |молоді та спорту за участю | |засобів індивідуального |засобів індивідуального |Фонду соціального страхування | |захисту робітникам і |захисту робітникам і |від нещасних випадків на | |службовцям вищих навчальних |службовцям вищих навчальних |виробництві та професійних | |закладів за умови виділення |закладів за умови виділення |захворювань і соціальних | |Фондом соціального |Фондом соціального |партнерів | |страхування від нещасних |страхування від нещасних | | |випадків на виробництві та |випадків на виробництві та | | |професійних захворювань у |професійних захворювань у | | |2010 році коштів для |I кварталі 2011 р. коштів для| | |фінансування зазначених робіт|фінансування зазначених робіт| | | |-----------------------------| | | |IV квартал 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.16. Забезпечити подальше |вжити заходів для |Державна служба гірничого | |опрацювання, прийняття нових,|забезпечення подальшого |нагляду та промислової безпеки, | |перегляд і скасування чинних |опрацювання, прийняття нових,|інші заінтересовані центральні | |нормативно-правових актів з |перегляд і скасування чинних |органи виконавчої влади за | |охорони праці відповідно до |нормативно-правових актів з |участю Спільного | |норм статті 28 Закону України|охорони праці відповідно до |представницького органу сторони | |"Про охорону праці" |норм статті 28 Закону України|роботодавців на національному | |( 2694-12 ) |"Про охорону праці" |рівні | | |( 2694-12 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.17. Співпрацювати з |забезпечити співпрацю з |міністерства, інші | |громадськими центрами |громадськими центрами |заінтересовані центральні органи| |незалежної експертизи з |незалежної експертизи з |виконавчої влади за участю | |охорони праці |охорони праці |соціальних партнерів | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.18. Опрацювати у |доповісти під час засідання |Державна служба статистики, | |IV кварталі 2010 р. питання |спільної робочої комісії про |Державна служба гірничого | |щодо введення єдиної |результати опрацювання |нагляду та промислової безпеки, | |державної статистичної |питання щодо введення єдиної |інші заінтересовані центральні | |звітності з питань охорони |державної статистичної |органи виконавчої влади за | |праці |звітності з питань охорони |участю соціальних партнерів | | |праці | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.19. Організувати до |доповісти під час засідання |Міністерство соціальної | |31 грудня 2010 р. за участю |спільної робочої комісії про |політики, інші заінтересовані | |Сторін, розробити та |розроблення та затвердження |центральні органи виконавчої | |затвердити Перелік робіт з |переліку робіт з особливо |влади за участю соціальних | |особливо шкідливими і |шкідливими і особливо важкими|партнерів | |особливо важкими та |та шкідливими і важкими | | |шкідливими і важкими умовами |умовами праці, на яких | | |праці, на яких встановлюється|встановлюється підвищена | | |підвищена оплата праці |оплата праці | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.20. Забезпечити висвітлення|забезпечити висвітлення на |МОЗ, Державна служба технічного | |на офіційних веб-сайтах |офіційних веб-сайтах |регулювання, Міністерство | |центральних органів |центральних органів |аграрної політики та | |виконавчої влади інформації |виконавчої влади інформації |продовольства, Державна | |про результати здійснення |про результати здійснення |санітарно-епідеміологічна служба| |державного нагляду і контролю|державного нагляду і контролю|в межах повноважень | |за безпекою і якістю |за безпекою і якістю | | |продуктів харчування, питної |продуктів харчування, питної | | |води, медикаментів |води, медикаментів | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.21. Продовжити проведення |забезпечити проведення |Державна служба гірничого | |роз'яснювальної роботи із |роз'яснювальної роботи із |нагляду та промислової безпеки, | |створення системи управління |створення системи управління |інші заінтересовані центральні | |охороною праці на |охороною праці на |органи виконавчої влади, Рада | |підприємствах всіх форм |підприємствах всіх форм |міністрів Автономної Республіки | |власності |власності |Крим, обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | | |держадміністрації за участю | | | |Фонду соціального страхування | | | |від нещасних випадків на | | | |виробництві та професійних | | |-----------------------------|захворювань і соціальних | | |постійно |партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3.22. Доручити бюджетним |доручити бюджетним установам |центральні органи виконавчої | |установам щорічно передбачати|передбачати у розрахунках до |влади - головні розпорядники | |у розрахунках до кошторисів |кошторисів окремим розділом |бюджетних коштів | |окремим розділом видатки на |видатки на охорону праці та | | |охорону праці, а головним |забезпечити контроль за | | |розпорядникам бюджетних |виконанням зазначеного | | |коштів - забезпечити контроль|доручення | | |за виконанням вказаного |-----------------------------| | |доручення |щороку | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ IV | | Соціальний захист працівників | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. Передбачати щороку під |передбачати під час |Міністерство освіти і науки, | |час розроблення Державного |розроблення Державного |молоді та спорту, Міністерство | |бюджету України на |бюджету України на |соціальної політики, Мінфін за | |відповідний рік та бюджету |відповідний рік та бюджету |участю Фонду соціального | |Фонду соціального страхування|Фонду соціального страхування|страхування з тимчасової втрати | |з тимчасової втрати |з тимчасової втрати |працездатності та соціальних | |працездатності кошти для |працездатності (з урахуванням|партнерів | |оздоровлення дітей, |фінансових можливостей) кошти| | |часткового фінансування |для оздоровлення дітей, | | |дитячо-юнацьких спортивних |часткового фінансування | | |шкіл та проведення |дитячо-юнацьких спортивних | | |позашкільної роботи |шкіл, проведення | | |відповідно до законодавства |позашкільного обслуговування | | |та запобігати |відповідно до законодавства | | |необґрунтованому скороченню |та запобігати | | |кількості оздоровлених дітей |необґрунтованому скороченню | | | |кількості оздоровлених дітей | | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.2. Сприяти збільшенню |сприяти збільшенню |міністерства, інші | |чисельності працівників та |чисельності працівників та |заінтересовані центральні органи| |членів їх сімей, які |членів їх сімей, які |виконавчої влади, Рада міністрів| |оздоровлюються в санаторно- |отримують санаторно-курортне |Автономної Республіки Крим, | |курортних закладах, у тому |лікування, у тому числі за |обласні, Київська та | |числі за рахунок більш |рахунок більш ефективного |Севастопольська міські | |ефективного використання |використання коштів Фонду |держадміністрації за участю | |коштів Фонду соціального |соціального страхування з |Фонду соціального страхування з | |страхування з тимчасової |тимчасової втрати |тимчасової втрати працездатності| |втрати працездатності |працездатності |та соціальних партнерів | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.3. Проводити щороку у |проводити тристоронні |Міністерство соціальної | |II-III кварталах консультації|консультації та переговори |політики, Мінфін, Міністерство | |та переговори щодо розмірів |щодо визначення розмірів |економічного розвитку і торгівлі| |страхових внесків на всі види|страхових внесків на всі види|за участю Пенсійного фонду | |загальнообов'язкового |загальнообов'язкового |України, фондів | |державного соціального |державного соціального |загальнообов'язкового державного| |страхування і вносити |страхування і у разі |соціального страхування та | |узгоджені пропозиції для |прийняття спільного рішення |соціальних партнерів | |затвердження їх Верховною |щодо внесення змін до | | |Радою України |розмірів страхових тарифів | | | |вносити узгоджені пропозиції | | | |для затвердження їх Верховною| | | |Радою України | | | |-----------------------------| | | |щороку в II-III кварталах | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Пропозиції щодо можливого |розглядати пропозиції щодо | -"- | |перерозподілу структури |можливого перерозподілу | | |страхових внесків до фондів |структури страхових внесків | | |соціального страхування між |до фондів | | |роботодавцями та |загальнообов'язкового | | |застрахованими працівниками |державного соціального | | |або їх зміни розглядаються |страхування між роботодавцями| | |органами виконавчої влади |та застрахованими | | |лише за участю представників |працівниками або їх зміни | | |СПО профспілок та |органами виконавчої влади | | |СПО роботодавців з подальшим |лише за участю представників | | |внесенням узгодженого рішення|соціальних партнерів з | | |до Верховної Ради України у |подальшим внесенням | | |встановленому законодавством |узгодженого рішення до | | |порядку |Верховної Ради України у | | | |встановленому законодавством | | | |порядку | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.4. Сприяти реалізації |здійснити заходи з виконання |Міністерство соціальної | |Концепції подальшого |Програми економічних реформ |політики, інші заінтересовані | |проведення пенсійної реформи,|на 2010-2014 роки "Заможне |центральні органи виконавчої | |схваленої розпорядженням |суспільство, |влади за участю Пенсійного фонду| |Кабінету Міністрів України |конкурентоспроможна |України та соціальних партнерів | |від 14 жовтня 2009 р. N 1224 |економіка, ефективна влада" | | |( 1224-2009-р ) |( n0004100-10 ), | | | |схваленої 2 червня 2010 р. | | | |на засіданні Комітету з | | | |економічних реформ, з | | | |урахуванням положень | | | |Концепції подальшого | | | |проведення пенсійної реформи,| | | |схваленої розпорядженням | | | |Кабінету Міністрів України | | | |від 14 жовтня 2009 р. N 1224 | | | |( 1224-2009-р ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Разом опрацювати питання щодо|опрацювати за участю | -"- | |вдосконалення системи |соціальних партнерів питання | | |пільгового пенсійного |щодо вдосконалення системи | | |забезпечення та здійснення |пільгового пенсійного | | |заходів з підготовки переходу|забезпечення та здійснення | | |до професійної пенсійної |заходів з підготовки переходу| | |системи |до професійної пенсійної | | | |системи | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Сприяти запровадженню |сприяти запровадженню | | |недержавного пенсійного |недержавного пенсійного | | |забезпечення шляхом |забезпечення шляхом: | | |розроблення програм |-----------------------------+--------------------------------| |недержавного пенсійного |розроблення програми | -"- | |забезпечення працівників |недержавного пенсійного | | |підприємств, внесення |забезпечення працівників | | |відповідних змін до галузевих|підприємств | | |угод, колективних договорів, |-----------------------------| | |проведення системних |постійно | | |цілеспрямованих інформаційних|-----------------------------+--------------------------------| |кампаній для роз'яснення |внесення відповідних змін до |міністерства, інші | |населенню та роботодавцям |галузевих угод, колективних |заінтересовані центральні органи| |необхідності їх участі у |договорів |виконавчої влади, Рада міністрів| |недержавному пенсійному | |Автономної Республіки Крим, | |забезпеченні | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |постійно |соціальних партнерів | | |-----------------------------+--------------------------------| | |проводити системні |Міністерство соціальної | | |цілеспрямовані інформаційні |політики, Держкомтелерадіо, інші| | |кампанії для роз'яснення |заінтересовані центральні органи| | |населенню та роботодавцям |виконавчої влади, Рада міністрів| | |необхідності їх участі у |Автономної Республіки Крим, | | |недержавному пенсійному |обласні, Київська та | | |забезпеченні |Севастопольська міські | | | |держадміністрації за участю | | |-----------------------------|Пенсійного фонду України та | | |постійно |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.5. Рекомендувати |рекомендувати сторонам |міністерства, інші | |передбачати під час укладання|галузевих, регіональних угод |заінтересовані центральні органи| |галузевих, регіональних угод |і колективних договорів під |виконавчої влади, Рада міністрів| |і колективних договорів |час їх укладання включати |Автономної Республіки Крим, | |включення до них зобов'язань |зобов'язання щодо соціального|обласні, Київська та | |щодо соціального захисту |захисту ветеранів праці та |Севастопольська міські | |ветеранів праці та людей |людей похилого віку |держадміністрації за участю | |похилого віку |-----------------------------|соціальних партнерів | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.6. Рекомендувати під час |рекомендувати сторонам |Рада міністрів Автономної | |укладання колективних |колективних договорів під час|Республіки Крим, обласні, | |договорів включати положення |їх укладання включати |Київська та Севастопольська | |щодо забезпечення ґендерної |положення щодо забезпечення |міські держадміністрації за | |рівності працівників |гендерної рівності |участю соціальних партнерів | | |працівників відповідно до | | | |Закону України "Про | | | |забезпечення рівних прав та | | | |можливостей жінок і | | | |чоловіків" ( 2866-15 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.7. З метою послідовної |доповісти під час засідання | | |реалізації принципів |спільної робочої комісії про | | |соціального партнерства в |підготовку з метою | | |управлінні фондами |послідовної реалізації | | |загальнообов'язкового |принципів соціального | | |державного соціального |партнерства в управлінні | | |страхування підготувати: |фондами загальнообов'язкового| | | |державного соціального | | | |страхування: | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.7.1 до кінця 2010 року - |концепції перспективного |Міністерство соціальної | |концепцію перспективного |перерозподілу страхових |політики, Мінфін, Міністерство | |перерозподілу страхових |внесків на |економічного розвитку і | |внесків на |загальнообов'язкове державне |торгівлі, Мін'юст, інші | |загальнообов'язкове державне |соціальне страхування між |заінтересовані центральні органи| |соціальне страхування між |роботодавцями та |виконавчої влади, Пенсійний фонд| |роботодавцями та |застрахованими особами |України, фонди | |застрахованими особами; | |загальнообов'язкового державного| | | |соціального страхування, | | | |Науково-дослідний інститут | | |-----------------------------|праці та зайнятості населення за| | |1 липня 2011 року |участю соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.7.2 протягом 2010-2011 |забезпечити супроводження у |Міністерство соціальної | |років вивчити питання щодо |Верховній Раді України |політики, Мінфін, Міністерство | |шляхів удосконалення системи |проекту Закону України "Про |економічного розвитку і | |управління фондами |внесення змін до деяких |торгівлі, Пенсійний фонд | |загальнообов'язкового |законодавчих актів України з |України, фонди | |державного соціального |питань загальнообов'язкового |загальнообов'язкового державного| |страхування; |державного соціального |соціального страхування за | | |страхування (щодо |участю соціальних партнерів | | |стабілізації діяльності | | | |фондів загальнообов'язкового | | | |державного соціального | | | |страхування)" (реєстраційний | | | |номер 7365), внесеного | | | |народними депутатами України | | | |Хара В.Г., Шевчуком О.Б., | | | |Єгоренко Т.В., Стояном О.М. | | | |-----------------------------| | | |протягом 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.7.3 до кінця 2014 року |розробити узгоджений проект |МОЗ, Міністерство соціальної | |узгоджений проект Закону |Закону України "Про |політики, інші заінтересовані | |України про запровадження |загальнообов'язкове державне |центральні органи виконавчої | |системи загальнообов'язкового|соціальне медичне |влади за участю Фонду | |державного соціального |страхування" |соціального страхування з | |медичного страхування, | |тимчасової втрати працездатності| |передбачивши його | |та соціальних партнерів | |запровадження на базі Фонду | | | |соціального страхування з | | | |тимчасової втрати |-----------------------------| | |працездатності |до кінця 2014 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.8. Вивчити до 2012 року |вивчити питання щодо |Міністерство соціальної | |питання щодо можливості |можливості перетворення |політики, Пенсійний фонд України| |перетворення Пенсійного фонду|Пенсійного фонду України у |за участю соціальних партнерів | |України у самоврядну |самоврядну організацію | | |організацію |-----------------------------| | | |протягом 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.9. З метою попередження |вжити заходів з метою |МОЗ, Міністерство соціальної | |зловживань під час |створення в межах єдиного |політики за участю Фонду | |встановлення страхових |електронного реєстру листків |соціального страхування з | |випадків сприяти створенню в |непрацездатності як складової|тимчасової втрати працездатності| |межах єдиного електронного |частини електронного реєстру |та соціальних партнерів | |реєстру листків |пацієнтів у закладах охорони | | |непрацездатності, як |здоров'я із забезпеченням | | |складової електронного |доступу до бази даних Фонду | | |реєстру пацієнтів в закладах |соціального страхування з | | |охорони здоров'я із |тимчасової втрати | | |забезпеченням доступу до бази|працездатності у порядку та | | |даних Фонду соціального |на умовах, визначених | | |страхування з тимчасової |спільним регламентом, для | | |втрати працездатності у |попередження зловживань під | | |порядку та на умовах, |час встановлення страхових | | |визначених спільним |випадків | | |регламентом |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.10. Протягом 2010-2011 |розробити та подати |Міністерство соціальної | |років розробити та подати до |Кабінетові Міністрів України |політики, Мінфін, Міністерство | |Верховної Ради України |з подальшим внесенням до |економічного розвитку і | |узгоджені проекти актів про |Верховної Ради України |торгівлі, Мін'юст за участю | |внесення змін до спеціальних |узгоджений проект Закону |фондів загальнообов'язкового | |законів у сфері |України "Про внесення змін до|державного соціального | |загальнообов'язкового |деяких законодавчих актів |страхування та соціальних | |державного соціального |України щодо уникнення виплат|партнерів | |страхування щодо скасування |не страхового характеру" | | |напрямів витрачання страхових| | | |коштів фондів, які не мають | | | |страхового характеру або не | | | |спрямовані на профілактику | | | |страхових випадків та не | | | |пов'язані із забезпеченням |-----------------------------| | |діяльності фондів |протягом 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.11. Вживати заходів до |вживати заходів до |Міністерство соціальної | |забезпечення для |забезпечення для |політики, Фонд | |застрахованих осіб |застрахованих осіб |загальнообов'язкового державного| |мінімальних гарантій |мінімальних гарантій |соціального страхування на | |матеріального забезпечення на|матеріального забезпечення на|випадок безробіття | |випадок безробіття та під час|випадок безробіття та під час| | |перебування у відпустці по |перебування у відпустці по | | |догляду за дитиною до |догляду за дитиною до | | |досягнення нею трирічного |досягнення нею трирічного | | |віку на рівні не менше |віку на рівні не менш як | | |прожиткового мінімуму для |прожитковий мінімум для | | |працездатних осіб |працездатних осіб | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів України зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |4.12. Утворити за участю |утворити постійно діючі |НКРЕ, НКРЗ, Міністерство | |представників СПО профспілок |тристоронні дорадчі органи за|інфраструктури за участю | |та СПО роботодавців, які є |участю уповноважених |уповноважених представників | |Сторонами Угоди |представників Спільного |соціальних партнерів | |( n0006120-10 ), при |представницького органу | | |центральних органах |всеукраїнських профспілок та | | |виконавчої влади та державних|профспілкових об'єднань для | | |колегіальних органах, які |ведення колективних | | |приймають відповідно до їх |переговорів та соціального | | |повноважень рішення про зміну|діалогу на національному | | |і регулювання діючих тарифів |рівні та Спільного | | |і норм для населення (на |представницького органу | | |електроенергію, газ, послуги |сторони роботодавців на | | |транспорту і зв'язку), |національному рівні, які | | |постійно діючі тристоронні |приймають відповідно до їх | | |дорадчі органи |повноважень рішення про зміну| | | |і регулювання діючих тарифів | | | |і норм для населення (на | | | |електроенергію, газ, послуги | | | |транспорту і зв'язку) | | | |-----------------------------| | | |протягом I кварталу 2011 року| | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Рішення відповідних |приймати відповідним |НКРЕ, НКРЗ, Міністерство | |центральних органів |центральним органам |інфраструктури за участю | |виконавчої влади та державних|виконавчої влади та державним|уповноважених представників | |колегіальних органів із |колегіальним органам рішення |соціальних партнерів | |зазначених питань приймаються|із зазначених питань після | | |після обговорення у |обговорення у відповідних | | |відповідних дорадчих органах |дорадчих органах | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Приймати після консультацій |вносити зміни до порядку та |Міністерство соціальної | |із СПО профспілок зміни до |норм надання субсидій на |політики, Міністерство | |порядку та норм надання |оплату житлово-комунальних |регіонального розвитку, | |субсидій на оплату житлово- |послуг населенню після |будівництва та житлово- | |комунальних послуг населенню |проведення консультацій із |комунального господарства, | | |Спільним представницьким |Мінфін за участю соціальних | | |органом всеукраїнських |партнерів | | |профспілок та профспілкових | | | |об'єднань для ведення | | | |колективних переговорів та | | | |соціального діалогу на | | | |національному рівні | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.13. Вносити зміни до |вносити зміни до Методики |Міністерство соціальної | |Методики визначення |визначення прожиткового |політики, Міністерство | |прожиткового мінімуму на одну|мінімуму на одну особу та для|економічного розвитку і | |особу та для осіб, які |осіб, які належать до |торгівлі, Мінфін, Державна | |належать до основних |основних соціальних і |служба статистики за участю | |соціальних і демографічних |демографічних груп населення |соціальних партнерів | |груп населення ( z0347-00 ), |( z0347-00 ), за погодженням | | |за погодженням із СПО |із соціальними партнерами | | |профспілок та СПО |-----------------------------| | |роботодавців |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.14. Подавати СПО профспілок|подавати Спільному | | |та СПО роботодавців, які є |представницькому органові | | |Сторонами Угоди |всеукраїнських профспілок та | | |( n0006120-10 ), інформацію |профспілкових об'єднань для | | |про: |ведення колективних | | | |переговорів та соціального | | | |діалогу на національному | | | |рівні та Спільному | | | |представницькому органові | | | |сторони роботодавців на | | | |національному рівні, які є | | | |Сторонами Генеральної угоди | | | |( n0006120-10 ), інформацію | | | |про: | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |фактичну величину |фактичну величину |Міністерство соціальної | |прожиткового мінімуму на одну|прожиткового мінімуму на одну|політики, Державна служба | |особу на місяць та для осіб, |особу на місяць та для осіб, |статистики | |які належать до основних |які належать до основних | | |соціальних і демографічних |соціальних і демографічних | | |груп населення, в цілому по |груп населення, в цілому по | | |Україні - щомісяця; |Україні | | | |-----------------------------| | | |щомісяця | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |основні показники рівня життя|основні показники рівня життя| -"- | |населення та бідності у |населення та бідності у | | |цілому по Україні та в |цілому по Україні та в | | |розрізі регіонів - |розрізі регіонів | | |щокварталу; |-----------------------------| | | |щокварталу | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |стан розроблення та |стан розроблення та |Міністерство соціальної | |затвердження соціальних |затвердження соціальних |політики, інші заінтересовані | |стандартів і нормативів - |стандартів і нормативів |центральні органи виконавчої | |двічі на рік |-----------------------------|влади | | |двічі на рік | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.15. Визначати щороку до 1 |визначати величину (розмір) |Міністерство соціальної | |серпня величину (розмір) |прожиткового мінімуму на |політики, Міністерство | |прожиткового мінімуму на |наступний рік за участю і |економічного розвитку і | |наступний рік за участю і |погодженням із соціальними |торгівлі, Мінфін | |погодженням із СПО профспілок|партнерами | | |та СПО роботодавців, які є | | | |сторонами Угоди |-----------------------------| | |( n0006120-10 ) |щороку до 1 серпня | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.16. Внести протягом грудня |доповісти під час засідання |Міністерство економічного | |2010 року на розгляд Кабінету|спільної робочої комісії про |розвитку і торгівлі, | |Міністрів України опрацьовані|результати розгляду Кабінетом|Міністерство соціальної | |експертною комісією оновлені |Міністрів України |політики, Мінфін, МОЗ | |набори продуктів харчування, |опрацьованих експертною | | |непродовольчих товарів та |комісією оновлених наборів | | |послуг для основних |продуктів харчування, | | |соціальних та демографічних |непродовольчих товарів та | | |груп населення для визначення|послуг для основних | | |прожиткового мінімуму |соціальних та демографічних | | | |груп населення для визначення| | | |прожиткового мінімуму | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.17. Не допускати подання на|не допускати подання на |Міністерство соціальної | |розгляд Верховної Ради |розгляд Верховної Ради |політики, інші заінтересовані | |України та прийняття |України та прийняття |центральні органи виконавчої | |Кабінетом Міністрів України, |Кабінетом Міністрів України, |влади за участю соціальних | |іншими органами виконавчої |іншими органами виконавчої |партнерів | |влади рішень щодо |влади рішень щодо | | |фінансування за рахунок |фінансування за рахунок | | |коштів фондів |коштів фондів | | |загальнообов'язкового |загальнообов'язкового | | |державного соціального |державного соціального | | |страхування видатків, не |страхування видатків, не | | |передбачених законодавством |передбачених законодавством | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.18. Запровадити до 2012 |організувати статистичні |Державна служба статистики, | |року статистичні |спостереження за рівнем і |Міністерство регіонального | |спостереження за рівнем і |динамікою середніх цін на |розвитку, будівництва та | |динамікою середніх цін на |первинному і вторинному ринку|житлово-комунального | |первинному і вторинному ринку|житла і розрахунків індексів |господарства, Рада міністрів | |житла, що склалися в цілому |цін |Автономної Республіки Крим, | |по Україні та регіонах | |обласні, Київська та | | |-----------------------------|Севастопольська міські | | |протягом 2011 року |держадміністрації | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.19. Забезпечити починаючи з|доповісти під час засідання |Державна служба статистики, | |другого півріччя 2010 р. |спільної робочої комісії про |міністерства, інші | |роботу громадських |роботу громадських експертних|заінтересовані центральні органи| |експертних рад з питань |рад з питань індексації, які |виконавчої влади, Рада міністрів| |індексації, які утворюються |утворюються відповідно до |Автономної Республіки Крим, | |відповідно до постанови |постанови Кабінету Міністрів |обласні, Київська та | |Кабінету Міністрів України |України від 15 січня 2005 р. |Севастопольська міські | |від 15 січня 2005 р. N 39 |N 39 ( 39-2005-п ) |держадміністрації за участю | |( 39-2005-п ) |-----------------------------|соціальних партнерів | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.20. Внести зміни до |опрацювати у рамках |Міністерство соціальної | |нормативно-правових актів |тристоронньої робочої групи |політики, інші заінтересовані | |стосовно умов урахування до |пропозиції щодо внесення змін|центральні органи виконавчої | |стажу, який дає право на |до нормативно-правових актів |влади за участю Пенсійного фонду| |пільгове пенсійне |стосовно умов урахування до |України та соціальних партнерів | |забезпечення, періодів роботи|стажу, який дає право на | | |у шкідливих і важких умовах |пільгове пенсійне | | |праці, до проведення чергової|забезпечення, періодів роботи| | |атестації за результатами |у шкідливих і важких умовах | | |попередньої атестації робочих|праці, до проведення чергової| | |місць |атестації за результатами | | | |попередньої атестації робочих| | | |місць | | | |-----------------------------| | | |протягом першого півріччя | | | |2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.21. До 2012 року за участю |вивчити за участю соціальних |Міністерство соціальної | |СПО профспілок та |партнерів питання щодо |політики, Міністерство | |СПО роботодавців, які є |ратифікації Україною |економічного розвитку і | |Сторонами Угоди |Європейської соціальної |торгівлі, Мінфін за участю Фонду| |( n0006120-10 ), вивчити |хартії ( 994_300 ) |соціального страхування з | |питання щодо ратифікації |(у повному обсязі), |тимчасової втрати | |Україною Європейської |Європейського кодексу |працездатності, Фонду | |соціальної хартії |соціального забезпечення |загальнообов'язкового державного| |( 994_300 ) (у повному |( 994_329 ), |соціального страхування на | |обсязі), Європейського |Конвенції МОП N 102 про |випадок безробіття та соціальних| |кодексу соціального |мінімальні норми соціального |партнерів | |забезпечення ( 994_329 ), |забезпечення ( 993_011 ), | | |Конвенції МОП |Конвенції МОП | | |N 102 про мінімальні норми |N 117 про основну мету та | | |соціального забезпечення |норми соціальної політики | | |( 993_011 ), |( 993_016 ) та | | |Конвенції МОП N 117 про |внести відповідні | | |основну мету та норми |законопроекти до Верховної | | |соціальної політики |Ради України | | |( 993_016 ) та внести | | | |відповідні законопроекти до |-----------------------------| | |Верховної Ради України |протягом 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.22. Під час розроблення |забезпечувати попередній | | |проектів законів та інших |розгляд і узгодження із | | |нормативно-правових актів |соціальними партнерами | | |щодо забезпечення населення |проектів законів та інших | | |житлом, соціальних пільг, які|нормативно-правових актів під| | |надаються громадянам, |час їх розроблення щодо: | | |забезпечувати їх попередній |-----------------------------+--------------------------------| |розгляд і узгодження із СПО |забезпечення населення житлом|Міністерство регіонального | |профспілок та | |розвитку, будівництва та | |СПО роботодавців, які є | |житлово-комунального | |сторонами Угоди | |господарства, інші | |( n0006120-10 ) | |заінтересовані центральні органи| | |-----------------------------|виконавчої влади за участю | | |постійно |соціальних партнерів | | |-----------------------------+--------------------------------| | |соціальних пільг, які |Міністерство соціальної | | |надаються громадянам |політики, інші заінтересовані | | | |центральні органи виконавчої | | |-----------------------------|влади за участю соціальних | | |постійно |партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.23. Опрацювати протягом |доповісти під час засідання |Міністерство соціальної | |2010 року питання |спільної робочої комісії про |політики, Мінфін, Міністерство | |запровадження дієвого |опрацювання питання |економічного розвитку і торгівлі| |механізму підвищення пенсій з|запровадження дієвого |за участю Пенсійного фонду | |метою усунення диспропорцій у|механізму підвищення пенсій з|України та соціальних партнерів | |розмірах пенсій, призначених |метою усунення диспропорцій у| | |у різні роки |розмірах пенсій, призначених | | | |у різні роки | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.24. Розробити за участю |доповісти під час засідання |Міністерство соціальної | |сторін соціально і економічно|спільної робочої комісії про |політики, Міністерство | |обґрунтовані диференційовані |підготовку за участю |регіонального розвитку, | |за категоріями сімей та їх |соціальних партнерів |будівництва та житлово- | |доходами граничні норми плати|пропозицій щодо подальшої |комунального господарства, | |за житлово-комунальні |диференціації (за категоріями|Міністерство енергетики та | |послуги, придбання |сімей та їх доходами) |вугільної промисловості, НКРЕ, | |скрапленого газу, твердого та|граничних норм плати за |Міністерство економічного | |рідкого пічного побутового |житлово-комунальні послуги, |розвитку і торгівлі, Мінфін, | |палива при призначенні |придбання скрапленого газу, |інші заінтересовані центральні | |житлових субсидій та |твердого та рідкого пічного |органи виконавчої влади | |розглянути можливість їх |побутового палива при |(відповідно до їх повноважень) | |запровадження у 2010 році з |призначенні житлових субсидій|за участю соціальних партнерів | |урахуванням темпів підвищення|та результати розгляду | | |цін на енергоносії для |можливості їх запровадження з| | |населення |урахуванням темпів підвищення| | | |цін на енергоносії для | | | |населення | | | |-----------------------------| | | |1 липня 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.25. Розглянути протягом |розглянути питання щодо |Міністерство соціальної | |2010-2011 років питання щодо |можливості внесення до Закону|політики, Міністерство | |можливості внесення змін до |України "Про державні |регіонального розвитку, | |Закону України "Про державні |соціальні стандарти та |будівництва та житлово- | |соціальні стандарти та |державні соціальні гарантії" |комунального господарства, | |державні соціальні гарантії" |( 2017-14 ) |Мінфін, Міністерство | |( 2017-14 ) |змін стосовно включення до |економічного розвитку і | |стосовно включення до сфери |сфери застосування державних |торгівлі, інші заінтересовані | |застосування державних |соціальних стандартів окремих|центральні органи виконавчої | |соціальних стандартів окремих|норм і нормативів із |влади за участю Спільного | |норм і нормативів із |забезпечення населення житлом|представницького органу | |забезпечення населення житлом| |всеукраїнських профспілок та | | | |профспілкових об'єднань для | | | |ведення колективних переговорів | | |-----------------------------|та соціального діалогу на | | |протягом 2011 року |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.26. Розглянути протягом |розглянути питання стосовно |Міністерство регіонального | |2010-2011 років питання |можливості внесення |розвитку, будівництва та | |стосовно можливості внесення |законодавчих пропозицій щодо |житлово-комунального | |законодавчих пропозицій щодо |проекту Загальнодержавної |господарства, Міністерство | |проекту Загальнодержавної |програми розвитку соціального|соціальної політики, Мінфін, | |програми розвитку соціального|житла |Міністерство економічного | |житла | |розвитку і торгівлі, інші | | | |заінтересовані центральні органи| | |-----------------------------|виконавчої влади за участю | | |протягом 2011 року |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |4.27. Забезпечувати |забезпечувати рівномірне |Державна казначейська служба, | |рівномірне перерахування |перерахування відповідної |Мінфін, Міністерство | |відповідної субвенції з |субвенції з державного |інфраструктури, Міністерство | |державного бюджету місцевим |бюджету місцевим бюджетам з |економічного розвитку і | |бюджетам з метою забезпечення|метою компенсації |торгівлі, Рада міністрів | |підприємствам компенсації за |підприємствам витрат, |Автономної Республіки Крим, | |пільговий проїзд окремих |пов'язаних з пільговим |обласні, Київська та | |категорій громадян |проїздом окремих категорій |Севастопольська міські | | |громадян, відповідно до |держадміністрації | | |розпису асигнувань державного| | | |бюджету та зобов'язань | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ V | | Задоволення духовних потреб населення | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1. Сприяти розвитку |сприяти розвитку |Міністерство освіти і науки, | |фізкультурно-спортивного руху|фізкультурно-спортивного руху|молоді та спорту, інші | |в Україні, залучати до |в Україні, залучати до |заінтересовані центральні органи| |систематичних занять різними |систематичних занять різними |виконавчої влади, Рада міністрів| |формами фізичної культури та |формами фізичної культури та |Автономної Республіки Крим, | |масового спорту працівників, |масового спорту працівників, |обласні, Київська та | |членів їх сімей, у тому |членів їх сімей, у тому |Севастопольська міські | |числі осіб, об'єднаних у |числі осіб, об'єднаних у |держадміністрації за участю | |фізкультурно-спортивні |фізкультурно-спортивні |соціальних партнерів | |товариства |товариства | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5.2. Вживати щороку заходів, |вживати заходів, спрямованих |Міністерство освіти і науки, | |спрямованих на проведення |на проведення оздоровлення і |молоді та спорту, Міністерство | |оздоровлення і відпочинку |відпочинку дітей, із |економічного розвитку і | |дітей із залученням |залученням додаткових джерел |торгівлі, Рада міністрів | |додаткових джерел |фінансування |Автономної Республіки Крим, | |фінансування. Максимально | |обласні, Київська та | |охоплювати оздоровчими | |Севастопольська міські | |послугами дітей, які |-----------------------------|держадміністрації за участю | |потребують особливої |щороку |соціальних партнерів | |соціальної уваги і підтримки |-----------------------------+--------------------------------| |відповідно до Закону України |вживати заходів з |Міністерство освіти і науки, | |"Про оздоровлення та |максимального охоплення |молоді та спорту, Міністерство | |відпочинок дітей" ( 375-17 ) |оздоровчими послугами дітей, |економічного розвитку і | | |які потребують особливої |торгівлі, МОЗ, Міністерство | | |соціальної уваги і підтримки |соціальної політики, Рада | | |відповідно до Закону України |міністрів Автономної Республіки | | |"Про оздоровлення та |Крим, обласні, Київська та | | |відпочинок дітей" ( 375-17 ) |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |щороку |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5.3. Передбачити включення до|передбачити включення до |Рада міністрів Автономної | |регіональних програм |регіональних програм |Республіки Крим, обласні, | |соціально-економічного |соціально-економічного |Київська та Севастопольська | |розвитку питань щодо |розвитку питань щодо |міські держадміністрації за | |оздоровлення та відпочинку |оздоровлення та відпочинку |участю Спільного | |дітей, у тому числі |дітей, у тому числі |представницького органу | |збереження та відновлення |збереження та відновлення |всеукраїнських профспілок та | |роботи дитячих закладів |роботи дитячих закладів |профспілкових об'єднань для | |оздоровлення та відпочинку |оздоровлення та відпочинку |ведення колективних переговорів | | |-----------------------------|та соціального діалогу на | | |постійно |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5.4. Сприяти залученню до |сприяти залученню до занять |Рада міністрів Автономної | |занять народною творчістю |народною творчістю |Республіки Крим, обласні, | |працівників і членів їх |працівників і членів їх |Київська та Севастопольська | |сімей, у тому числі на базі |сімей, у тому числі на базі |міські держадміністрації | |культурно-освітніх закладів |культурно-освітніх закладів | | |та клубних формувань при |та клубних формувань при | | |підприємствах, організаціях |підприємствах, організаціях | | |та установах незалежно від |та установах незалежно від | | |форми власності |форми власності | | | |-----------------------------| | | |постійно | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |узагальнювати отриману від |Міністерство культури | | |місцевих органів виконавчої | | | |влади інформацію стосовно | | | |цього питання | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5.5. Підготувати протягом |удосконалити порядок |Міністерство освіти і науки, | |2010-2011 років спільні |фінансування дитячо-юнацьких |молоді та спорту, Мінфін за | |комплексні пропозиції щодо |спортивних шкіл та дитячого |участю Фонду соціального | |фінансування діяльності |оздоровлення із залученням |страхування з тимчасової втрати | |дитячо-юнацьких спортивних |бюджетних коштів та коштів |працездатності та соціальних | |шкіл та дитячого оздоровлення|Фонду соціального страхування|партнерів | |із залученням бюджетних |з тимчасової втрати | | |коштів та коштів Фонду |працездатності (в межах | | |соціального страхування з |фінансових можливостей) | | |тимчасової втрати |-----------------------------| | |працездатності |протягом 2011 року | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |5.6. Доручити бюджетним |доручити керівникам бюджетних|міністерства, інші | |установам щорічно передбачати|установ передбачати у |заінтересовані центральні органи| |у розрахунках до кошторисів |розрахунках до кошторисів |виконавчої влади | |окремим розділом видатки на |окремим розділом видатки на | | |проведення культурно-масової,|проведення культурно-масової,| | |фізкультурної і оздоровчої |фізкультурної і оздоровчої | | |роботи профкомів бюджетних |роботи профспілкових | | |організацій, а головним |комітетів бюджетних | | |розпорядникам бюджетних |організацій | | |коштів - забезпечити контроль| | | |за виконанням вказаного |-----------------------------| | |доручення |щороку | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |забезпечити контроль за |міністерства, інші | | |виконанням зазначеного |заінтересовані центральні органи| | |доручення |виконавчої влади - головні | | |-----------------------------|розпорядники бюджетних коштів | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5.7. Передбачати щороку у |передбачати у проекті | | |проекті Державного бюджету |Державного бюджету України на| | |України на наступний рік з |відповідний рік з урахуванням| | |урахуванням можливостей його |можливостей його | | |збалансування: |збалансування: | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |кошти на оздоровлення дітей, |кошти на оздоровлення дітей, |Міністерство освіти і науки, | |які потребують особливої |які потребують особливої |молоді та спорту, Мінфін, інші | |соціальної уваги та підтримки|соціальної уваги та підтримки|заінтересовані центральні органи| |відповідно до Закону України |відповідно до Закону України |виконавчої влади | |"Про оздоровлення та |"Про оздоровлення та | | |відпочинок дітей" ( 375-17 );|відпочинок дітей" ( 375-17 ) | | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |кошти на фінансову підтримку |кошти на фінансову підтримку |Міністерство освіти і науки, | |спортивних об'єктів |спортивних об'єктів |молоді та спорту, МОЗ, Мінфін | |профспілок з метою формування|профспілок з метою формування| | |здорового способу життя і |здорового способу життя і | | |відновлення фізичної |відновлення фізичної | | |працездатності працівників |працездатності працівників | | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Переглянути та удосконалити |переглянути та удосконалити |МОЗ, Міністерство освіти і | |норми і нормативи державних |норми і нормативи державних |науки, молоді та спорту, інші | |соціальних стандартів |соціальних стандартів |заінтересовані центральні органи| |оздоровлення та відпочинку |оздоровлення та відпочинку |виконавчої влади | |дітей |дітей | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5.8. Забезпечити розроблення |забезпечити розроблення |Міністерство освіти і науки, | |Державної програми |Державної програми |молоді та спорту, МОЗ, інші | |оздоровлення і відпочинку |оздоровлення та відпочинку |заінтересовані центральні органи| |дітей до 2015 року |дітей до 2015 року |виконавчої влади | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5.10. Упорядкувати питання |утворити тристоронню робочу |Міністерство освіти і науки, | |сертифікації (атестації) |групу з питання сертифікації |молоді та спорту, Державна | |дитячих закладів оздоровлення|(атестації) дитячих закладів |служба технічного регулювання за| |і відпочинку |оздоровлення та відпочинку |участю соціальних партнерів | | |-----------------------------| | | |протягом першого півріччя | | | |2011 року | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |упорядкувати процедуру | -"- | | |сертифікації (атестації) | | | |дитячих закладів оздоровлення| | | |та відпочинку | | | |-----------------------------| | | |протягом 2011 року | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторона власників зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |5.11. Здійснювати |здійснювати відрахування |міністерства, інші | |відрахування первинним |первинним профспілковим |заінтересовані центральні органи| |профспілковим організаціям |організаціям підприємств |виконавчої влади за участю | |підприємств відповідно до |відповідно до статті 44 |соціальних партнерів | |статті 44 Закону Україну "Про|Закону Україну "Про | | |професійні спілки, їх права |професійні спілки, їх права | | |та гарантії діяльності" |та гарантії діяльності" | | |( 1045-14 ) |( 1045-14 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |З молодіжних питань | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів України зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |5.15. Організувати |розробити та затвердити |Міністерство освіти і науки, | |розроблення та затвердити |Державну програму |молоді та спорту, Мінфін, | |Державну програму |"Студентський та учнівський |Міністерство регіонального | |"Студентський та учнівський |гуртожиток", передбачивши |розвитку, будівництва та | |гуртожиток" з відповідним |відповідне фінансування |житлово-комунального | |фінансуванням | |господарства, інші | | |-----------------------------|заінтересовані центральні органи| | |постійно |виконавчої влади | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5.16. Передбачати в |передбачати в Державному | | |Державному бюджеті України на|бюджеті України на | | |відповідний рік кошти на: |відповідний рік кошти на: | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |виплату стипендій з |виплату стипендій з |Міністерство освіти і науки, | |урахуванням індексу інфляції;|урахуванням індексу інфляції |молоді та спорту, Мінфін | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |збільшення видатків для |збільшення видатків для | -"- | |надання кредитів на здобуття |надання кредитів на здобуття | | |вищої освіти; |вищої освіти | | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |реалізацію Міжгалузевої |виконання Міжгалузевої |Міністерство освіти і науки, | |програми "Оздоровлення |програми "Оздоровлення |молоді та спорту, МОЗ, Мінфін | |студентів"; |студентів" | | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |проведення капітального та |проведення капітального та |Міністерство освіти і науки, | |поточного ремонту |поточного ремонту |молоді та спорту, інші | |студентських гуртожитків; |студентських гуртожитків |заінтересовані центральні органи| | | |виконавчої влади, Рада міністрів| | | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | |-----------------------------|Севастопольська міські | | |щороку |держадміністрації | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |виплату одноразової грошової |виплату одноразової грошової |Міністерство освіти і науки, | |допомоги випускникам вищих |допомоги випускникам вищих |молоді та спорту, Мінфін, МОЗ, | |навчальних закладів, які |навчальних закладів, які |Міністерство аграрної політики | |працевлаштовуються на роботу |працевлаштовуються на роботу |та продовольства | |за направленням у сільську |за направленням у сільську | | |місцевість; |місцевість | | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |реалізацію Закону України |реалізацію Закону України |Міністерство соціальної | |"Про забезпечення молоді, яка|"Про забезпечення молоді, яка|політики, Міністерство освіти і | |отримала вищу або професійно-|отримала вищу або професійно-|науки, молоді та спорту, Мінфін,| |технічну освіту, першим |технічну освіту, першим |інші заінтересовані центральні | |робочим місцем з наданням |робочим місцем з наданням |органи виконавчої влади, Фонд | |дотації роботодавцю" |дотації роботодавцю" |загальнообов'язкового державного| |( 2150-15 ), у тому |( 2150-15 ), у тому |соціального страхування на | |числі розширення переліку |числі розширення у разі |випадок безробіття за участю | |професій та спеціальностей, |потреби переліку професій та |соціальних партнерів | |щодо яких можуть надаватися |спеціальностей, щодо яких | | |дотації роботодавцю; |можуть надаватися дотації | | | |роботодавцю | | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |фінансування Державної |фінансування Державної |Міністерство регіонального | |програми забезпечення молоді |програми забезпечення молоді |розвитку, будівництва та | |житлом на 2002-2012 роки, |житлом на |житлово-комунального | |затвердженої постановою |2002-2012 роки, затвердженої |господарства, Міністерство | |Кабінету Міністрів України |постановою Кабінету Міністрів|освіти і науки, молоді та | |від 29 липня 2002 р. N 1089 |України від 29 липня 2002 р. |спорту, Мінфін | |( 1089-2002-п ) |N 1089 ( 1089-2002-п ) | | | |-----------------------------| | | |щороку | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5.17. Сприяти задоволенню |сприяти задоволенню |Міністерство освіти і науки, | |культурно-освітніх, |культурно-освітніх, |молоді та спорту, Міністерство | |соціально-економічних, |соціально-економічних, |культури, Міністерство | |житлово-побутових та |житлово-побутових та |соціальної політики, | |оздоровчих потреб молоді |оздоровчих потреб молоді |Міністерство економічного | | | |розвитку і торгівлі, | | | |Міністерство регіонального | | | |розвитку, будівництва та | | | |житлово-комунального | | | |господарства, МОЗ, Мінфін | | | |(відповідно до їх повноважень), | | | |інші заінтересовані центральні | | |-----------------------------|органи виконавчої влади за | | |постійно |участю соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5.18. Удосконалити |забезпечити удосконалення | | |нормативно-правову базу |нормативно-правової бази | | |професійно-технічної та вищої|професійно-технічної та вищої| | |освіти щодо державної |освіти щодо державної | | |підтримки молоді в частині: |підтримки молоді в частині: | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |порядку призначення та |порядку призначення та |Міністерство освіти і науки, | |виплати стипендій, враховуючи|виплати стипендій, враховуючи|молоді та спорту, Міністерство | |обов'язкову залежність її від|обов'язкову залежність її від|соціальної політики, Мінфін за | |гарантованих і встановлених |гарантованих і встановлених |участю Спільного | |державою щорічних соціальних |державою щорічних соціальних |представницького органу сторони | |показників, успішності осіб, |показників, успішності осіб, |роботодавців на національному | |що навчаються, та належності |що навчаються, та належності |рівні | |їх до соціально незахищених |їх до соціально незахищених | | |категорій громадян; |категорій громадян | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |формування державного |визначення обсягу державного |Міністерство економічного | |замовлення на підготовку |замовлення на підготовку |розвитку і торгівлі, | |фахівців, наукових та |фахівців, науково- |Міністерство освіти і науки, | |робітничих кадрів для |педагогічних та робітничих |молоді та спорту, Міністерство | |державних потреб; |кадрів для державних потреб |соціальної політики, інші | | |на відповідний рік |заінтересовані центральні органи| | | |виконавчої влади за участю | | | |Спільного представницького | | |-----------------------------|органу сторони роботодавців на | | |постійно |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |працевлаштування випускників |працевлаштування випускників |Міністерство освіти і науки, | |професійно-технічних та вищих|професійно-технічних та вищих|молоді та спорту, Міністерство | |навчальних закладів, |навчальних закладів, |економічного розвитку і | |підготовка яких |підготовка яких |торгівлі, Міністерство | |здійснювалася за державним |здійснювалася за державним |соціальної політики за участю | |замовленням; |замовленням |Спільного представницького | | |-----------------------------|органу сторони роботодавців на | | |постійно |національному рівні | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |положення про студентський |положення про студентський |Міністерство освіти і науки, | |гуртожиток |гуртожиток |молоді та спорту, Міністерство | | | |регіонального розвитку, | | | |будівництва та житлово- | | | |комунального господарства за | | | |участю Спільного | | | |представницького органу сторони | | |-----------------------------|роботодавців на національному | | |постійно |рівні | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ VI | | Соціальний діалог | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1. Соціальний діалог |здійснювати соціальний діалог|міністерства, інші | |здійснювати у формі обміну |у формі обміну інформацією, |заінтересовані центральні органи| |інформацією, консультацій, |консультацій, переговорів, |виконавчої влади за участю | |переговорів, узгоджувальних |узгоджувальних нарад, |соціальних партнерів | |нарад, робочих зустрічей, |робочих зустрічей, засідань | | |засідань за круглим столом, |за круглим столом, | | |громадських слухань з питань |громадських слухань з питань | | |здійснення державної |реалізації державної | | |соціальної та економічної |соціальної та економічної | | |політики, у тому числі |політики, у тому числі | | |проектів законів України, |розроблення проектів законів | | |конвенцій Міжнародної |України, інших нормативно- | | |організації праці, які |правових актів, опрацювання | | |подаються на ратифікацію |конвенцій Міжнародної | | |Верховній Раді України, |організації праці, які | | |проектів інших нормативно- |подаються на ратифікацію | | |правових актів (далі - |Верховній Раді України | | |проекти актів) |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| | |сприяти включенню зазначеної |міністерства, інші | | |норми до угод всіх рівнів та |заінтересовані центральні органи| | |надавати методичну допомогу |виконавчої влади за участю | | |учасникам переговорів в |соціальних партнерів | | |опрацюванні відповідних | | | |регламентів ведення діалогу | | | |та погодження проектів | | | |нормативно-правових актів | | | |відповідного рівня | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |Соціальний діалог проводиться|здійснювати соціальний діалог| -"- | |також у разі подання |у разі подання Верховною | | |Верховною Радою України та її|Радою України та її | | |комітетами запитів щодо |комітетами запитів щодо | | |надання висновків до |надання висновків до | | |законопроектів, внесених |законопроектів, внесених | | |народними депутатами України,|народними депутатами України,| | |а також прийняття |а також прийняття | | |СПО профспілок та |соціальними партнерами рішень| | |СПО роботодавців рішень |стосовно взаємодії з | | |стосовно взаємодії з |Кабінетом Міністрів України | | |Кабінетом Міністрів України |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| | |здійснювати розгляд запитів | -"- | | |за процедурою, визначеною | | | |частиною першою цього пункту | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |6.2. Вважати, що висновки та |забезпечити розгляд висновків|міністерства, інші | |рекомендації, прийняті за |та рекомендацій, прийнятих за|заінтересовані центральні органи| |результатами проведення |результатами здійснення |виконавчої влади, Рада міністрів| |соціального діалогу, є |соціального діалогу, які |Автономної Республіки Крим, | |обов'язковими для розгляду |надходять до відповідних |обласні, Київська та | |органами державної влади, |органів державної влади, та |Севастопольська міські | |організаціями, до яких вони |інформування соціальних |держадміністрації за участю | |надсилаються, з наступним |партнерів |соціальних партнерів | |інформуванням соціальних |-----------------------------| | |партнерів |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |6.3. Здійснювати соціальний |забезпечувати здійснення |міністерства, інші | |діалог у процесі розроблення |соціального діалогу під час |заінтересовані центральні органи| |проектів законів України та |розроблення проектів законів |виконавчої влади за участю | |інших нормативно-правових |України та інших нормативно- |соціальних партнерів | |актів у сфері соціальних, |правових актів у сфері | | |економічних, трудових |соціальних, економічних, | | |відносин, а також соціального|трудових відносин, а також | | |захисту та досягати |соціального захисту та | | |узгодження інтересів і |досягати узгодження інтересів| | |позицій Сторін у порядку, |і позицій Сторін Генеральної | | |визначеному в додатку 4 |угоди ( n0006120-10 ) у | | |( n0006120-10 ) |порядку, визначеному в | | | |додатку 4 до Генеральної | | | |угоди ( n0006120-10 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |6.4. Забезпечувати участь |запрошувати уповноважених | -"- | |уповноважених представників |представників від соціальних | | |від СПО профспілок і |партнерів на засідання | | |СПО роботодавців, які є |Кабінету Міністрів України | | |Сторонами Угоди |під час розгляду нормативно- | | |( n0006120-10 ), на |правових актів із соціально- | | |засіданнях урядових комітетів|трудових питань відповідно до| | |та Кабінету Міністрів України|Регламенту Кабінету Міністрів| | |під час розгляду нормативно- |України ( 950-2007-п ) | | |правових актів у сфері | | | |соціальних, економічних і | | | |трудових відносин та надавати| | | |їм можливість представляти | | | |позицію Сторін при їх | | | |обговоренні та прийнятті |-----------------------------| | |рішення |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |6.5. У разі необхідності |проводити консультації із | -"- | |попереднього обговорення та |соціальними партнерами в разі| | |оперативного вирішення питань|необхідності попереднього | | |у сфері соціальних, |обговорення та оперативного | | |економічних і трудових |вирішення питань у сфері | | |відносин та соціального |соціальних, економічних і | | |захисту проводити |трудових відносин та | | |консультації у порядку, |соціального захисту у | | |визначеному в додатку 5 |порядку, визначеному в | | |( n0006120-10 ) |додатку 5 до Генеральної | | | |угоди ( n0006120-10 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |забезпечити у разі потреби |міністерства, інші | | |організацію проведення |заінтересовані центральні органи| | |консультацій згідно з |виконавчої влади за участю | | |додатком 5 до Генеральної |соціальних партнерів | | |угоди ( n0006120-10 ) з метою| | | |врегулювання розбіжностей в | | | |позиціях Сторін Генеральної | | | |угоди ( n0006120-10 ) до | | | |подання проектів нормативно- | | | |правових актів на | | | |затвердження | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |6.6. Здійснювати обмін |здійснювати обмін інформацією| -"- | |інформацією, що визначена |відповідно до Регламенту | | |цією Угодою ( n0006120-10 ), |здійснення контролю за | | |для здійснення |виконанням Генеральної угоди | | |взаємного контролю за |( n0006120-10 ) (раз на | | |виконанням узятих на себе |півроку), а також на запит | | |зобов'язань |суб'єктів Генеральної угоди | | | |( n0006120-10 ) для | | | |здійснення | | | |оперативного взаємного | | | |контролю за виконанням взятих| | | |на себе зобов'язань | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |6.7. Здійснювати обмін |інформувати соціальних | -"- | |інформацією про реалізацію |партнерів про проекти та | | |проектів та програм |програми проведення | | |досліджень, які виконуються |досліджень, які реалізуються | | |на замовлення, у тому числі |та виконуються на замовлення,| | |за участю іноземних |у тому числі за участю | | |партнерів, міжнародних |іноземних партнерів, | | |організацій, що стосуються |міжнародних організацій, що | | |предмета даної Угоди |стосуються предмета | | |( n0006120-10 ), з метою |Генеральної угоди | | |координації роботи та |( n0006120-10 ), | | |спільного використання |з метою координації | | |результатів таких досліджень |роботи та спільного | | | |використання результатів | | | |таких досліджень | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |6.8. Проводити моніторинг |забезпечувати розгляд |міністерства, інші | |дотримання норм конвенцій |результатів моніторингу, |заінтересовані центральні органи| |МОП, інших міжнародних |проведеного соціальними |виконавчої влади, Рада міністрів| |договорів, учасником яких є |партнерами, про випадки |Автономної Республіки Крим, | |Україна, та національного |порушень прав і гарантій |обласні, Київська та | |законодавства щодо |діяльності профспілок та |Севастопольська міські | |забезпечення прав і гарантій |організацій роботодавців і у |держадміністрації за участю | |діяльності профспілок та |разі підтвердження фактів |соціальних партнерів | |організацій роботодавців, |порушень вживати в межах | | |здійснювати обмін |повноважень заходи до їх | | |інформацією про виявлені |усунення та інформування | | |факти порушень з метою вжиття|відповідних суб'єктів | | |заходів до їх усунення |Генеральної угоди | | | |( n0006120-10 ) | | | |(авторів звернень) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |У разі необхідності |ініціювати у разі потреби | -"- | |ініціювати розгляд зазначених|розгляд зазначених питань на | | |питань на засіданнях колегій |засіданнях колегій органів | | |органів виконавчої влади за |виконавчої влади за участю | | |участю представників Сторін |представників соціальних | | |Угоди ( n0006120-10 ) |партнерів або на засіданнях | | | |територіальних соціально- | | | |економічних рад | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |6.9. Надавати організаційну |надавати організаційну | -"- | |підтримку та методичну |підтримку та методичну | | |допомогу учасникам |допомогу учасникам | | |соціального діалогу на всіх |соціального діалогу на всіх | | |рівнях з питань колективно- |рівнях з питань колективно- | | |договірного регулювання |договірного регулювання | | |соціально-трудових відносин, |соціально-трудових відносин, | | |укладення угод і колективних |укладення угод і колективних | | |договорів та забезпечення їх |договорів та забезпечення їх | | |виконання |виконання | | | |-----------------------------| | | |постійно | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |провести тристоронню науково-|Міністерство соціальної | | |практичну конференцію з |політики, інші заінтересовані | | |питань вдосконалення |центральні органи виконавчої | | |механізму колективно- |влади за участю соціальних | | |договірних відносин |партнерів | | |-----------------------------| | | |I квартал 2011 року | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |6.10. Здійснювати |здійснювати систематичне |міністерства, інші | |систематичне висвітлення у |висвітлення у засобах масової|заінтересовані центральні органи| |засобах масової інформації |інформації у спосіб, |виконавчої влади, Рада міністрів| |домовленостей, досягнутих під|визначений суб'єктами |Автономної Республіки Крим, | |час проведення консультацій і|Генеральної угоди |обласні, Київська та | |переговорів соціальних |( n0006120-10 ), |Севастопольська міські | |партнерів |домовленостей, |держадміністрації за участю | | |досягнутих під час проведення|соціальних партнерів | | |консультацій і переговорів | | | |із соціальними партнерами | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |6.11. Рекомендувати учасникам|рекомендувати під час | -"- | |колективних переговорів з |повідомної реєстрації | | |укладення галузевих, |галузевих, регіональних угод | | |регіональних угод та |та колективних договорів їх | | |колективних договорів |сторонам застосовувати | | |застосовувати визначені даною|визначені Генеральною угодою | | |Угодою ( n0006120-10 ) |( n0006120-10 ) засади | | |засади ведення |ведення соціального діалогу | | |соціального діалогу на |на відповідному рівні | | |відповідному рівні |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Забезпечувати висвітлення |забезпечувати висвітлення |міністерства, інші | |реалізації положень Угоди |заходів з виконання положень |заінтересовані центральні органи| |( n0006120-10 ) |Генеральної угоди |виконавчої влади, | |у засобах масової інформації |( n0006120-10 ) |Держкомтелерадіо (відповідно до | | |у засобах масової інформації,|їх повноважень) | | |у тому числі на веб-сайтах | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |2. Всебічно сприяти |сприяти вдосконаленню |Міністерство соціальної | |вдосконаленню нормативно- |нормативно-правової бази з |політики, Міністерство | |правової бази з питань |питань регулювання соціально-|економічного розвитку і | |регулювання соціально- |економічних і трудових |торгівлі, Мін'юст, інші | |економічних і трудових |відносин |заінтересовані центральні органи| |відносин, здійсненню | |виконавчої влади (відповідно до | |соціального діалогу на |-----------------------------|їх повноважень) за участю | |тристоронній основі, |постійно |соціальних партнерів | |відстоювати у Верховній Раді |-----------------------------+--------------------------------| |України досягнуті |сприяти здійсненню |міністерства, інші | |домовленості щодо |соціального діалогу на |заінтересовані центральні органи| |законопроектів, розроблених і|тристоронній основі |виконавчої влади, Рада міністрів| |погоджених Сторонами | |Автономної Республіки Крим, | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |постійно |соціальних партнерів | | |-----------------------------+--------------------------------| | |супроводжувати у Верховній |міністерства, інші | | |Раді України досягнуті |заінтересовані центральні органи| | |домовленості щодо |виконавчої влади за участю | | |законопроектів, розроблених і|соціальних партнерів | | |погоджених Сторонами | | | |Генеральної угоди | | | |( n0006120-10 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |3. Сприяти приведенню норм та|сприяти приведенню норм та |Міністерство соціальної | |положень галузевих і |положень галузевих і |політики, міністерства, інші | |регіональних угод та |регіональних угод та |заінтересовані центральні органи| |колективних договорів у |колективних договорів у |виконавчої влади, Рада міністрів| |відповідність з цією Угодою |відповідність з Генеральною |Автономної Республіки Крим, | |( n0006120-10 ) |угодою ( n0006120-10 ) |обласні, Київська та | | | |Севастопольська міські | | |-----------------------------|держадміністрації за участю | | |постійно |соціальних партнерів | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |5. Здійснювати в рамках своїх|забезпечити в рамках своїх | | |повноважень контроль за |повноважень контроль за | | |виконанням цієї Угоди |виконанням Генеральної угоди | | |( n0006120-10 ) згідно |( n0006120-10 ) | | |з Регламентом здійснення |згідно з Регламентом | | |контролю за виконанням |здійснення контролю за | | |Генеральної угоди (додаток 6)|виконанням Генеральної угоди | | |( n0006120-10 ) |(додаток 6 до зазначеної | | | |Угоди) ( n0006120-10 ): | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |проводити оперативний |міністерства, інші | | |моніторинг виконання положень|заінтересовані центральні органи| | |Генеральної угоди |виконавчої влади, Рада міністрів| | |( n0006120-10 ) |Автономної Республіки Крим, | | |між засіданнями спільної |обласні, Київська та | | |робочої комісії та подавати |Севастопольська міські | | |відповідну інформацію |держадміністрації | | |Міністерству соціальної | | | |політики на його запит | | | |-----------------------------| | | |постійно | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |звертатися за результатами |міністерства, інші | | |оперативного моніторингу до |заінтересовані центральні органи| | |соціальних партнерів з |виконавчої влади | | |інформацією про виявлені | | | |порушення положень | | | |Генеральної угоди | | | |( n0006120-10 ) | | | |для розгляду та надання | | | |ними відповідних роз'яснень | | | |-----------------------------| | | |у разі потреби | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |надсилати Міністерству | -"- | | |соціальної політики копії | | | |звернень та отриманих від | | | |соціальних партнерів | | | |відповідей щодо порушення | | | |положень Генеральної угоди | | | |( n0006120-10 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | | |-----------------------------+--------------------------------| | |інформувати не пізніше ніж |міністерства, інші | | |протягом 30 днів соціальних |заінтересовані центральні органи| | |партнерів про вжиті заходи |виконавчої влади | | |стосовно виявлених ними | | | |фактів порушення положень | | | |Генеральної угоди | | | |( n0006120-10 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |7. Вирішувати спірні питання |забезпечити вирішення спірних| -"- | |та проблеми, що виникають під|питань та розв'язання | | |час виконання цієї Угоди |проблем, що виникають під час| | |( n0006120-10 ), |виконання Генеральної угоди | | |шляхом проведення |( n0006120-10 ), шляхом | | |консультацій і переговорів |проведення консультацій і | | | |переговорів | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| |8. Здійснювати обмін |здійснювати із соціальними | -"- | |інформацією з питань, які є |партнерами обмін інформацією | | |предметом Угоди |з питань, які є предметом | | |( n0006120-10 ) |Генеральної угоди | | | |( n0006120-10 ) | | | |-----------------------------| | | |постійно | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів України зобов'язується: | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |11. Надавати на безоплатній |забезпечувати надання |Державна служба статистики, | |основі СПО профспілок і |соціальним партнерам на |міністерства, інші | |СПО роботодавців наявну |безоплатній основі інформації|заінтересовані центральні органи| |інформацію з питань, які є |з питань, які є предметом |виконавчої влади, Рада міністрів| |предметом Угоди |Генеральної угоди |Автономної Республіки Крим, | |( n0006120-10 ) |( n0006120-10 ) |обласні, Київська та | | |постійно |Севастопольська міські | | | |держадміністрації за участю | | | |соціальних партнерів | ----------------------------------------------------------------------------------------------вгору