Документ 2608-VI, попередня редакція — Редакція від 06.10.2012, підстава - 5204-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмеження державного регулювання
господарської діяльності
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 11, ст.69 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 Законом N 5204-VI ( 5204-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 31, ст.369 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) в абзаці першому частини четвертої статті 57 слово "(ліцензії)" виключити;
 
     2) в абзаці першому частини третьої статті 82-7 слова "мають ліцензії на здійснення діяльності" замінити словами "здійснюють діяльність";
 
     3) у назві та частині першій статті 145 слова "поштового зв'язку" виключити.

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

 
     3. У частині третій статті 8 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446; 2006 р., N 22, ст. 184) слово "пошти" виключити.
 
     4. Назву, частини першу і другу статті 9 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362) викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом і торгівлею пестицидами та агрохімікатами
 
     Господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) провадиться на підставі ліцензії в порядку, встановленому законом.
 
     Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) видають спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України".
 
     5. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2004 р., N 19, ст. 256; 2006 р., N 22, ст. 184):
 
     1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слово "виробництвом" і слова "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити;
 
     2) у статті 4:
 
     у частині першій слово "виробництво" і слова "виготовлення виробів з них" виключити;
 
     у частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України" виключити;
 
     3) абзац другий частини другої статті 14 виключити;
 
     4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слово "виробництвом" і слова "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити.
 
     6. Абзац одинадцятий статті 8, статті 14 і 15, абзац п'ятий статті 23 та абзац четвертий частини другої статті 26 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" ( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 2006 р., N 22, ст. 184, ст. 199; 2010 р., N 18, ст. 136) виключити.
 
     7. Частину другу статті 3 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" ( 1007-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377) доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
     "діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України".
 
     8. У Законі України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 29, ст. 391):
 
     1) в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 слова "на пошук (розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, а також" виключити;
 
     2) у частині десятій статті 7 слова "ліцензійних умов" виключити.
 
     9. В абзаці другому частини другої статті 7 та частині першій статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 37; 2010 р., N 37, ст. 494) слова "з виробництва племінних (генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних) ресурсів" виключити.
 
     10. У Законі України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р., N 22, ст. 184, ст. 199):
 
     1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;
 
     2) абзац восьмий статті 16 виключити;
 
     3) у першому реченні частини третьої статті 21 слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності" виключити;
 
     4) у частині першій статті 22 слова "які одержали відповідно до законодавства ліцензію" виключити.
 
     11. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
     1) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 2. Сфера дії Закону
 
     Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.
 
     Види господарської діяльності, не передбачені у статті 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню";
 
     2) в абзаці четвертому частини першої статті 3 слова "передбачених частиною другою статті 2 цього Закону" замінити словами "передбачених частиною першою статті 9 цього Закону";
 
     3) у статті 8:
 
     частину сьому виключити;
 
     частину восьму викласти в такій редакції:
 
     "У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений у частині третій статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії";
 
     4) текст статті 9 викласти в такій редакції:
 
     "Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
     1) банківська діяльність;
 
     2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 
     3) із надання фінансових послуг;
 
     4) зовнішньоекономічна діяльність;
 
     5) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
 
     6) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 
     7) діяльність у сфері освіти;
 
     8) діяльність у сфері інтелектуальної власності;
 
     9) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 
     10) діяльність у сфері телекомунікацій;
 
     11) будівельна діяльність.
 
     Відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ), ліцензуванню підлягає діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 
     Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
 
     1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 
     2) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
 
     3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
 
     4) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
     5) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 
     6) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 
     7) торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
 
     8) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 
     9) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
 
     10) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
     11) впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
 
     12) надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
     13) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
     14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
 
     15) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
 
     16) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
 
     17) централізоване водопостачання та водовідведення;
 
     18) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
 
     19) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
 
     20) медична практика;
 
     21) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
 
     22) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини);
 
     23) ветеринарна практика;
 
     24) випуск та проведення лотерей;
 
     25) надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 
     26) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 
     27) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
     28) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 
     29) надання послуг з охорони власності та громадян;
 
     30) туроператорська діяльність;
 
     31) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
     32) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 
     33) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 
     34) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
 
     35) діяльність митного брокера;
 
     36) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 
     37) торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
 
     38) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ), які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
 
     39) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
 
     40) діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
 
     41) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
 
     42) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
 
     43) збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;
 
     44) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
 
     45) торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом";
 
     5) у статті 10:
 
     у пункті 2 частини другої слова і цифру "згідно з статтею 9 цього Закону" замінити словами і цифрою "згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону";
 
     частину четверту викласти в такій редакції:
 
     "До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 
     6) абзаци другий та шостий частини десятої статті 12 виключити;
 
     7) в абзаці третьому частини третьої статті 13 слова і цифру "згідно з статтею 9 цього Закону" замінити словами і цифрою "згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону";
 
     8) частини третю і четверту статті 15 виключити;
 
     9) в абзаці четвертому частини першої та частині четвертій статті 16 слова і цифру "в статті 9 цього Закону" замінити словами і цифрою "в частині третій статті 9 цього Закону".
 
     12. У Законі України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39; 2010 р., N 34, ст. 482):
 
     1) абзац п'ятий статті 7 виключити;
 
     2) у статті 8:
 
     абзац другий частини шостої виключити;
 
     у частині восьмій:
 
     пункт 2 виключити;
 
     у пункті 3 слова "ліцензійних умов" виключити;
 
     частину тринадцяту виключити;
 
     3) у частині другій статті 17 слова "номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку" виключити.
 
     13. У Законі України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180):
 
     1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;
 
     2) у статті 17:
 
     у частині першій слова "та турагентської" виключити;
 
     у другому реченні частини другої слова "без отримання ліцензії на турагентську діяльність" виключити;
 
     частину четверту викласти в такій редакції:
 
     "Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
 
     у частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;
 
     3) у пункті 3 частини четвертої статті 20 слова "наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності" замінити словами "наявність у туроператора ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
 
     4) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення туроператорської діяльності".

 
{ Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5204-VI ( 5204-17 ) від 06.09.2012 }

 
     15. У Законі України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" ( 2704-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 421):
 
     1) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
 
     "2. У разі якщо Бюро передбачає здійснювати діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, воно починає здійснення такої діяльності з моменту отримання відповідної ліцензії";
 
     2) у пункті 1 частини третьої статті 16 слова "з ведення кредитних історій" замінити словами "із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію".
 
     16. У Законі України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273):
 
     1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
 
     2) у частині першій, абзацах першому, п'ятому, дев'ятому частини четвертої та частині шостій статті 9 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів".
 
     17. У Законі України "Про хімічні джерела струму" ( 3503-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279; 2010 р., N 1, ст. 6, N 33, ст. 471):
 
     1) в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2 слова "отримав ліцензії на здійснення заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму і" виключити;
 
     2) абзац четвертий частини першої статті 7 і статтю 8 виключити;
 
     3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити;
 
     4) частину другу статті 18 та частину третю статті 20 виключити;
 
     5) в абзаці третьому частини першої статті 22 слова "ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму" виключити.
 
     18. Статтю 8 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50) виключити.
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 17 і 18 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року.
{ Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом N 5204-VI ( 5204-17 ) від 06.09.2012 }
 
     2. Зупинити дію статті 27-1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 2006 р., N 22, ст. 184).
 
     3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 19 жовтня 2010 року
N 2608-VIвгору