Документ 2606-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.08.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 45, ст.237 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 45, ст. 406) зміни, виклавши статті 19 і 20 у
такій редакції:
"Стаття 19. Для підприємств (об'єднань), установ і
організацій незалежно від форми власності і господарювання
встановлюється норматив робочих місць для забезпечення
працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від
загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 15 до
25 чоловік - у кількості одного робочого місця.
Керівники підприємств (об'єднань), установ і організацій
незалежно від форми власності і господарювання у разі
незабезпечення зазначених нормативів несуть відповідальність у
встановленому законом порядку.
Стаття 20. Підприємства (об'єднання), установи і організації
незалежно від форми власності і господарювання, де кількість
працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом,
передбаченим частиною першою статті 19 цього Закону, щороку
сплачують відповідним відділенням Фонду України соціального
захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається у
розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному
підприємстві (в об'єднанні), в установі, організації за кожне
робоче місце, не зайняте інвалідом.
Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою
нарахування пені із суми недоїмки за кожний день прострочення,
включаючи день сплати, в розмірі, передбаченому законом.
Сплату штрафних санкцій підприємства (об'єднання), установи і
організації провадять відповідно до закону за рахунок прибутку,
який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і
зборів (обов'язкових платежів).
У разі відсутності коштів штрафні санкції можуть бути
застосовані шляхом звернення стягнення на майно підприємства
(об'єднання), установи і організації в порядку, передбаченому
законом.
Суми штрафних санкцій, що надійшли до Фонду України
соціального захисту інвалідів, використовуються на:
фінансування Фондом заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту
інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів і надання
цільової позики (на поворотній основі з терміном повернення до
трьох років) на створення робочих місць, призначених для
працевлаштування інвалідів. Такі позики надаються підприємствам
(об'єднанням), установам і організаціям у разі їх звернення до
відділень Фонду, в межах коштів, виділених на зазначені потреби в
поточному році. Громадським організаціям інвалідів, їх
підприємствам та організаціям зазначені позики надаються лише за
наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;
фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих
інвалідів, у тому числі за направленням державної служби
зайнятості;
надання фінансової допомоги на здійснення заходів щодо
соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням
Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної
реабілітації інвалідів (відновлення працездатності шляхом
забезпечення інваліда технічними реабілітаційними засобами,
створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оплата
навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці інваліда
належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно
з індивідуальною програмою реабілітації інваліда).
Порядок і терміни сплати підприємствами (об'єднаннями),
установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду
України соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та
використання цих коштів затверджуються Кабінетом Міністрів
України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 липня 2001 року
N 2606-IIIвгору