Документ 2602-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.06.2005. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 25, ст.337 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 21, ст. 252; 2001 р., N 45, ст. 237; 2003 р., N 39, ст. 333; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 37, ст. 451; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) такі зміни:
 
     1. У статті 19:
 
     1) у частині першій слова і цифри "загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця, якщо інше не передбачено законом" замінити словами і цифрами "середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця";
 
     2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, які відрізняються від зазначених у цій статті, застосовуються положення цього Закону".
 
     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
     2. Частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
 
     "Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені на суму заборгованості по сплаті штрафних санкцій в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний календарний день її прострочення, включаючи день сплати".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2602-IVвгору