Документ 26-2007-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 31 січня 2007 р. N 26-р
Київ
Про затвердження плану заходів з
виконання у 2007 році завдань, визначених
за результатами підбиття підсумків за 100 днів
роботи Кабінету Міністрів України

Затвердити план заходів з виконання у 2007 році завдань,
визначених за результатами підбиття підсумків за 100 днів роботи
Кабінету Міністрів України, що додається.
Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої
влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
затвердити план заходів щодо забезпечення виконання зазначених
завдань у відповідних галузях економіки (сферах діяльності) та
регіонах.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 26-р
ПЛАН
заходів з виконання у 2007 році завдань, визначених
за результатами підбиття підсумків за 100 днів
роботи Кабінету Міністрів України

------------------------------------------------------------------ | | Найменування заходу | Відповідальні за |Строк виконання| | | | виконання | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення європейського напряму розвитку України | |----------------------------------------------------------------| |1. |Забезпечення |МЗС |протягом | | |підписання угоди між | |року | | |Україною та ЄС щодо | | | | |спрощення візового | | | | |режиму та виконання | | | | |внутрішньодержавних | | | | |процедур, необхідних | | | | |для набрання нею | | | | |чинності | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |2. |Розроблення та |Мінекономіки | -"- | | |забезпечення |інші заінтересовані | | | |здійснення заходів |органи виконавчої | | | |щодо виконання у |влади | | | |2007 році плану дій | | | | |Україна - ЄС | | | | |( 994_693 ) | | | |----------------------------------------------------------------| |Підвищення ефективності співробітництва із зовнішньоекономічними| | партнерами, зокрема з Російською Федерацією | |----------------------------------------------------------------| |3. |Розроблення | | | | |законопроектів: | | | | | | | | | |щодо набрання |Мінпаливенерго | -"- | | |чинності Угодою між |інші заінтересовані | | | |Кабінетом Міністрів |центральні органи | | | |України та Урядом |виконавчої влади | | | |Російської Федерації | | | | |про заходи щодо | | | | |забезпечення | | | | |стратегічного | | | | |співробітництва у | | | | |газовій галузі | | | | |( 643_283 ), яку | | | | |підписано 18 серпня | | | | |2004 р., та виконання| | | | |внутрішньодержавних | | | | |процедур, необхідних | | | | |для набрання нею | | | | |чинності | | | | | | | | | |про внесення змін |Держмитслужба |вересень | | |до деяких |інші заінтересовані | | | |законодавчих актів |центральні органи | | | |щодо приведення |виконавчої влади | | | |їх у відповідність з | | | | |Міжнародною | | | | |конвенцією про | | | | |спрощення та | | | | |гармонізацію митних | | | | |процедур ( 995_643 ) | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |4. |Активізація |Мінекономіки |протягом | | |переговорів з |інші заінтересовані |року | | |експертами та Групою |центральні органи | | | |високого рівня з |виконавчої влади | | | |формування Єдиного | | | | |економічного простору| | | | |з метою створення | | | | |зони вільної торгівлі| | | | |для держав - його | | | | |учасниць | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |5. |Впровадження в митне |Держмитслужба |протягом | | |законодавство України|інші заінтересовані |року | | |стандартного правила |центральні органи | | | |6.8 загального |виконавчої влади | | | |додатка до | | | | |Міжнародної конвенції| | | | |про спрощення і | | | | |гармонізацію митних | | | | |процедур ( 995_643 ),| | | | |а також Рамкових | | | | |стандартів безпеки | | | | |та спрощення | | | | |міжнародної торгівлі | | | | |(Всесвітня митна | | | | |організація, 2005) | | | | |( 976_003 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення продовольчої безпеки держави | |----------------------------------------------------------------| |6. |Підготовка проекту |Мінекономіки |грудень | | |нормативно-правового |МОЗ | | | |акта щодо |інші заінтересовані | | | |затвердження системи |центральні органи | | | |показників |виконавчої влади | | | |продовольчої безпеки | | | | |держави | | | |----------------------------------------------------------------| |Підвищення ефективності управління державним сектором економіки | |----------------------------------------------------------------| |7. |Розроблення | | | | |законопроектів: | | | | | | | | | |про внесення змін до |Мінфін |лютий | | |Бюджетного кодексу |інші заінтересовані | | | |України ( 2542-14 ) |центральні органи | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | |про фінансовий | -"- |вересень | | |контроль | | | | | | | | | |про державний | -"- | -"- | | |внутрішній фінансовий| | | | |контроль | | | | | | | | | |про внесення змін до |Мінекономіки |грудень | | |Закону України "Про |Фонд державного майна| | | |перелік об'єктів |інші заінтересовані | | | |права державної |центральні органи | | | |власності, що не |виконавчої влади | | | |підлягають | | | | |приватизації" | | | | |( 847-14 ) з метою | | | | |оптимізації розміру | | | | |державного сектору | | | | |економіки | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |8. |Розроблення проектів:| | | | | | | | | |нормативно-правового | -"- |лютий | | |акта з питань | | | | |визначення критеріїв | | | | |ефективності | | | | |управління об'єктами | | | | |державної власності | | | | |та порядку їх | | | | |застосування, | | | | |здійснення контролю | | | | |за ефективністю | | | | |виконання функцій з | | | | |управління об'єктами | | | | |державної власності | | | | | | | | | |Стратегії |Мінфін |лютий | | |модернізації та |інші заінтересовані | | | |підвищення |центральні органи | | | |ефективності |виконавчої влади | | | |управління державними| | | | |фінансами на | | | | |2007-2016 роки | | | | | | | | | |нормативно-правового |Фонд державного майна|вересень | | |акта щодо визначення |інші заінтересовані | | | |переліку об'єктів |центральні органи | | | |державної власності, |виконавчої влади | | | |що підлягають | | | | |приватизації у | | | | |2008 році | | | |----------------------------------------------------------------| | Удосконалення системи оподаткування | |----------------------------------------------------------------| |9. |Розроблення проекту |Мінфін |лютий | | |Концепції |Мінекономіки | | | |реформування |інші заінтересовані | | | |податкової системи |центральні органи | | | |України |виконавчої влади | | |----------------------------------------------------------------| | Удосконалення законодавства з питань забезпечення захисту прав | | власності | |----------------------------------------------------------------| |10. |Сприяння прийняттю |Мін'юст |протягом | | |Закону України "Про | |року | | |внесення змін до | | | | |Закону України "Про | | | | |державну реєстрацію | | | | |речових прав на | | | | |нерухоме майно та їх | | | | |обмежень" (нова | | | | |редакція) | | | |----------------------------------------------------------------| | Сприяння розвитку сектору фінансових послуг | |----------------------------------------------------------------| |11. |Розроблення |Державна комісія з |вересень | | |законопроекту про |регулювання ринків | | | |внесення змін до |фінансових послуг | | | |Закону України "Про |інші заінтересовані | | | |кредитні спілки" |центральні органи | | | |( 2908-14 ) (з |виконавчої влади | | | |урахуванням положень | | | | |Концепції розвитку | | | | |системи кредитної | | | | |кооперації, | | | | |затвердженої | | | | |розпорядженням | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від 7 червня| | | | |2006 р. N 321 | | | | |( 321-2006-р ) | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |12. |Розроблення проекту | -"- |листопад | | |Стратегії розвитку | | | | |фінансового сектору | | | | |на період до | | | | |2015 року | | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури та галузі | | зв'язку | |----------------------------------------------------------------| |13. |Розроблення проектів:| | | | | | | | | |Концепції ефективного|Мінтрансзв'язку |червень | | |використання |Міноборони | | | |радіочастотного |інші заінтересовані | | | |ресурсу із |центральні органи | | | |застосуванням |виконавчої влади | | | |перспективних | | | | |технологій | | | | | | | | | |нормативно-правового |Мінтрансзв'язку |грудень | | |акта щодо |інші заінтересовані | | | |затвердження робочого|центральні органи | | | |проекту створення |виконавчої влади | | | |глибоководного | | | | |суднового ходу | | | | |р. Дунай - Чорне море| | | | |на українській | | | | |ділянці дельти | | | |----------------------------------------------------------------| | Посилення боротьби з корупцією | |----------------------------------------------------------------| |14. |Розроблення плану |Головдержслужба |лютий | | |заходів, спрямованих |інші заінтересовані | | | |на подолання проявів |центральні органи | | | |корупції в органах |виконавчої влади | | | |виконавчої влади та | | | | |органах місцевого | | | | |самоврядування, на | | | | |2007 рік | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |15. |Розроблення |Держпідприємництво |червень | | |законопроекту про |інші заінтересовані | | | |внесення змін до |центральні органи | | | |Закону України "Про |виконавчої влади | | | |державну реєстрацію | | | | |юридичних осіб та | | | | |фізичних осіб - | | | | |підприємців" | | | | |( 755-15 ) (щодо | | | | |спрощення системи | | | | |державної реєстрації | | | | |суб'єктів | | | | |господарювання) | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |16. |Сприяння |Мін'юст |протягом | | |супроводженню | |року | | |розгляду у Верховній | | | | |Раді України Законів | | | | |України "Про засади | | | | |запобігання та | | | | |протидії корупції", | | | | |"Про внесення змін | | | | |до деяких | | | | |законодавчих актів | | | | |щодо відповідальності| | | | |за корупційні | | | | |правопорушення", "Про| | | | |відповідальність | | | | |юридичних осіб за | | | | |вчинення корупційних| | | | |правопорушень" | | | |----------------------------------------------------------------| | Прискорення розвитку та технологічного оновлення підприємств | | реального сектору економіки | |----------------------------------------------------------------| |17. |Сприяння прийняттю |Мінпаливенерго |лютий | | |Закону України "Про |інші заінтересовані | | | |внесення змін до |центральні органи | | | |деяких законів |виконавчої влади | | | |України щодо | | | | |стимулювання | | | | |реконструкції і | | | | |модернізації діючих | | | | |та будівництва нових | | | | |об'єктів | | | | |нафтопереробної і | | | | |нафтохімічної | | | | |галузей" | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |18. |Розроблення | | | | |законопроектів: | | | | | | | | | |про внесення змін до |Мінбуд |квітень | | |деяких законів |інші заінтересовані | | | |України щодо |центральні органи | | | |проведення державної |виконавчої влади | | | |експертизи | | | | |інвестиційних програм| | | | |і проектів | | | | |будівництва, | | | | |здійснення | | | | |державного | | | | |архітектурно- | | | | |будівельного контролю| | | | |та ліцензування | | | | |певних видів | | | | |господарської | | | | |діяльності у | | | | |будівництві | | | | | | | | | |про внесення змін |НАЕР |травень | | |Закону України "Про |інші заінтересовані | | | |оподаткування |центральні органи | | | |прибутку підприємств"|виконавчої влади | | | |( 334/94-ВР ) | | | | |у частині заборони | | | | |віднесення на валові | | | | |витрати | | | | |енергоресурсів, | | | | |спожитих понад норму | | | | |питомих витрат, | | | | |встановлену | | | | |відповідно до | | | | |законодавства | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |19. |Розроблення проекту |Мінпромполітики | -"- | | |нормативно-правового |інші заінтересовані | | | |акта щодо утворення |центральні органи | | | |Державної акціонерної|виконавчої влади | | | |компанії "Антонов" з | | | | |метою підвищення | | | | |ефективності | | | | |управління | | | | |підприємствами та | | | | |організаціями | | | | |авіабудівної галузі | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |20. |Формування механізму | -"- |протягом | | |стимулювання розробки| |року | | |та впровадження | | | | |технологій, які | | | | |спрямовані на | | | | |розвиток | | | | |альтернативної | | | | |енергетики, | | | | |енергозбереження та | | | | |зниження | | | | |матеріалоємності | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |21. |Оптимізація кількості| -"- | -"- | | |та складу програм | | | | |розвитку | | | | |промисловості та | | | | |окремих її галузей із| | | | |забезпеченням | | | | |комплексного | | | | |вирішення питань | | | | |інноваційного | | | | |розвитку | | | |----------------------------------------------------------------| | Активізація державної регіональної політики | |----------------------------------------------------------------| |22. |Розроблення |Мінекономіки | лютий | | |законопроектів: |інші заінтересовані | | | | | | | | |про внесення змін до |центральні органи | | | |Закону України "Про |виконавчої влади | | | |загальні засади | | | | |створення і | | | | |функціонування | | | | |спеціальних (вільних)| | | | |економічних зон" | | | | |( 2673-12 ) | | | | |(щодо створення | | | | |сприятливих умов для | | | | |провадження | | | | |господарської | | | | |діяльності на | | | | |території спеціальних| | | | |економічних зон, | | | | |поліпшення | | | | |інвестиційного | | | | |клімату та | | | | |забезпечення | | | | |надходження | | | | |додаткових | | | | |інвестиційних | | | | |ресурсів в економіку | | | | |регіонів) | | | | | | | | | |про основні засади | -"- |березень | | |надання субвенції з | | | | |державного бюджету | | | | |місцевим бюджетам на | | | | |реалізацію | | | | |інвестиційних | | | | |проектів | | | | | | | | | |про внесення змін до | -"- | -"- | | |Закону України "Про | | | | |стимулювання розвитку| | | | |регіонів" ( 2850-15 )| | | | |у частині | | | | |удосконалення | | | | |критеріїв надання | | | | |статусу депресивних | | | | |територій | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |23. |Розроблення проектів:| | | | | | | | | |нормативно-правового |МОН |лютий | | |акта з питань |інші заінтересовані | | | |проведення |центральні органи | | | |експерименту щодо |виконавчої влади | | | |фінансування за | | | | |рахунок місцевих | | | | |бюджетів державних | | | | |професійно-технічних | | | | |навчальних закладів | | | | |Львівської, | | | | |Харківської областей | | | | |та м. Києва | | | | | | | | | |плану заходів щодо |Мінекономіки |червень | | |реалізації Державної |інші заінтересовані | | | |стратегії |центральні органи | | | |регіонального |виконавчої влади | | | |розвитку на період до| | | | |2015 року | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |24. |Підготовка проекту |Мінекономіки |друге півріччя | | |програми подолання |інші заінтересовані | | | |депресивності |центральні та місцеві| | | |територій (за |органи виконавчої | | | |підсумками |влади | | | |моніторингу, | | | | |проведеного у | | | | |першому півріччі | | | | |2007 року) | | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності соціальної політики | |----------------------------------------------------------------| |25. |Розроблення | |лютий | | |законопроектів: | | | | | | | | | |про підвищення |Мінвуглепром | | | |престижу шахтарської |інші заінтересовані | | | |праці |центральні органи | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | |щодо ратифікації |Мінсім'ямолодьспорт |вересень | | |Гаазької Конвенції |інші заінтересовані | | | |1993 року про захист |центральні органи | | | |дітей та |виконавчої влади | | | |співробітництво у | | | | |питаннях міжнародного| | | | |усиновлення | | | | | | | | | |про внесення змін до |МОН |грудень | | |Закону України "Про |інші заінтересовані | | | |вищу освіту" |центральні органи | | | |( 2984-14 ) щодо |виконавчої влади | | | |визначення умов | | | | |участі студентів і | | | | |викладачів вищих | | | | |навчальних закладів у| | | | |міжнародних освітніх | | | | |і наукових проектах | | | | | | | | | |про залучення | -"- | -"- | | |роботодавців до | | | | |підготовки кадрів | | | | | | | | | |про внесення змін до |Мінбуд | -"- | | |Закону України "Про |інші заінтересовані | | | |питну воду та питне |центральні органи | | | |водопостачання" |виконавчої влади | | | |( 2918-14 ) в | | | | |частині забезпечення | | | | |цілодобового | | | | |водопостачання | | | | |населених пунктів | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |26. |Розроблення проектів:| | | | | | | | | |Загальнодержавної | -"- |липень | | |програми розвитку | | | | |соціального житла | | | | | | | | | |Стратегії соціального|Мінпраці |жовтень | | |розвитку |інші заінтересовані | | | | |центральні органи | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | |концепції |Мінбуд |жовтень | | |Містобудівного |інші заінтересовані | | | |кодексу України з |центральні органи | | | |метою удосконалення |виконавчої влади | | | |законодавчої бази з | | | | |питань містобудівної | | | | |діяльності, | | | | |приведення її у | | | | |відповідність із | | | | |нормами міжнародного | | | | |права, зокрема щодо | | | | |принципового | | | | |реформування | | | | |дозвільних процедур | | | | |під час вирішення | | | | |питань видачі | | | | |дозволів на | | | | |будівництво, | | | | |встановлення | | | | |незаперечного | | | | |пріоритету при цьому | | | | |містобудівної | | | | |документації | | | | | | | | | |нормативно-правового |Мінсім'ямолодьспорт |грудень | | |акта щодо |інші заінтересовані | | | |затвердження |центральні органи | | | |державних стандартів |виконавчої влади | | | |і нормативів у сфері | | | | |соціальної роботи з | | | | |сім'ями, дітьми та | | | | |молоддю | | | | | | | | | |Комплексної програми |Мінагрополітики |протягом | | |підтримки розвитку |інші заінтересовані |року | | |українського села |центральні органи | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |27. |Розроблення |Рада міністрів |червень | | |регіональних програм |Автономної Республіки| | | |формування мережі |Крим, обласні, | | | |амбулаторій на |Київська та | | | |засадах сімейної |Севастопольська | | | |медицини |міські | | | | |держадміністрації | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |28. |Сприяння прийняттю |Мінпраці |протягом | | |Закону України "Про | |року | | |систему збору та | | | | |обліку єдиного | | | | |соціального внеску на| | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування" | | | |----------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності державного управління та взаємодії | | органів державної влади з громадськістю | |----------------------------------------------------------------| |29. |Доопрацювання та | | | | |забезпечення | | | | |супроводження | | | | |розгляду у Верховній | | | | |Раді України проектів| | | | |Законів України: | | | | | | | | | |"Про внесення змін до|Мін'юст | -"- | | |Кодексу України про | | | | |адміністративні | | | | |правопорушення" (щодо| | | | |встановлення | | | | |адміністративної | | | | |відповідальності | | | | |посадових осіб, | | | | |винних у порушенні | | | | |законодавства про | | | | |державну реєстрацію | | | | |нормативно-правових | | | | |актів) | | | | | | | | | |"Про державну службу"|Головдержслужба | -"- | | |(нова редакція) | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |30. |Розроблення проекту |МОН |квітень | | |нормативно-правового |інші заінтересовані | | | |акта з питань |центральні органи | | | |управління вищими |виконавчої влади | | | |навчальними | | | | |закладами. | | | |----------------------------------------------------------------| | Сприяння реформуванню судової системи | |----------------------------------------------------------------| |31. |Доопрацювання та |Мін'юст |протягом | | |забезпечення | |року | | |супроводження | | | | |розгляду у Верховній | | | | |Раді України | | | | |проектів Законів | | | | |України "Про | | | | |судоустрій України" | | | | |та "Про статус | | | | |суддів" (нова | | | | |редакція) | | | |----+---------------------+---------------------+---------------| |32. |Сприяння прийняттю | -"- | -"- | | |Господарського | | | | |процесуального | | | | |кодексу України та | | | | |Кримінально- | | | | |процесуального | | | | |кодексу України (нова| | | | |редакція) | | | ------------------------------------------------------------------вгору