Документ 2595-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.06.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 25, ст.333 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228; 2000 р., N 5,
ст. 35; 2001 р., N 9, ст. 39) такі зміни:
1) частину четверту статті 4:
після абзацу третього доповнити п'ятьма новими абзацами
такого змісту:
"у разі передачі акцій (часток, паїв) у майні господарських
товариств - дані про уповноважену особу, що здійснює управління
зазначеними акціями, частками, паями (прізвище, ім'я та по
батькові - для фізичної особи, найменування і юридична адреса -
для юридичної особи), дату укладення та строк дії договору на
управління цими акціями, частками, паями.
До пропозицій додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства
(господарського товариства) і свідоцтва про його державну
реєстрацію;
фінансова звітність (завірені в установленому законодавством
порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про
рух грошових коштів) за останній рік та на останню звітну дату;
бізнес-план з визначенням етапів та термінів його реалізації,
розроблений на підставі розрахунків економічного обґрунтування
щодо забезпечення ефективного використання цього майна".
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим і десятим;
абзац дев'ятий доповнити словами "та техніко-економічне
обґрунтування щодо забезпечення ефективного його використання";
абзац десятий після слів "Фондом державного майна України"
доповнити словами "а у разі передачі підприємств - з уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у галузі статистики";
2) абзаци другий і третій частини другої статті 7 викласти у
такій редакції:
"У разі передачі об'єктів права державної та комунальної
власності шляхом обміну цими об'єктами до узгоджених та оформлених
відповідно до статей 4 і 5 цього Закону пропозицій додаються звіти
або акти про оцінку майна, затверджені органом, уповноваженим
управляти державним майном, і відповідним органом місцевого
самоврядування.
У разі коли об'єктами передачі є підприємства, нерухоме майно
(у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), акції (частки,
паї) у майні господарських товариств, їх вартість визначається
шляхом проведення незалежної оцінки майна. Вартість іншого
окремого індивідуально визначеного майна підприємств визначається
на підставі даних бухгалтерського обліку за умови її відповідності
справедливій ринковій ціні".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2595-IVвгору