Про утворення Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Склад колегіального органу від 21.02.2007257
Документ 257-2007-п, попередня редакція — Редакція від 27.06.2012, підстава - 565-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2007 р. № 257
Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 878 від 26.06.2007
№ 687  від 30.07.2008
№ 283 від 24.03.2010
№ 424 від 09.06.2010
№ 968 від 07.09.2011
№ 230 від 12.03.2012
№ 256 від 28.03.2012
№ 565 від 20.06.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 34

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 р. № 257

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії

Радник Прем’єр-міністра України, заступник голови Комісії

Завідуючий сектором аналізу проблем корупції та протиправного поглинання (захоплення) підприємств Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Комісії

Перший заступник Міністра внутрішніх справ

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник Міністра юстиції

Перший заступник Міністра фінансів

Голова ДВС

Голова Агентства держмайна

Голова Держфінінспекції

Голова Укрдержреєстру

Голова Фонду державного майна

Голова Держмитслужби

Голова Держфінмоніторингу

Голова НКЦПФР (за згодою)

Голова Держземагентства

Голова Нацдержслужби

Голова Держпідприємництва

Перший заступник Голови Антимонопольного комітету - державний уповноважений

Заступник Голови ДПС

Заступник директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України

Перший заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник Генерального прокурора України (за згодою)

Голова Вищої ради юстиції (за згодою)

Голова Ради суддів України (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя (за згодою)

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Народний депутат України (за згодою)

{Склад в редакції Постанов КМ № 687 від 30.07.2008, № 283 від 24.03.2010, № 424 від 09.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 230 від 12.03.2012, № 256 від 28.03.2012; в редакції  Постанови КМ № 565 від 20.06.2012}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 р. № 257
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2010 р. № 424

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

1. Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (далі - Комісія) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється ним для забезпечення здійснення своїх повноважень.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 20.06.2012}

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

забезпечення координації дій державних органів з питань посилення протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства, зокрема щодо підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у відповідній сфері;

розроблення комплексу заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства, забезпечення удосконалення механізму регулювання у відповідній сфері.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

забезпечує оперативний обмін між органами державної влади відповідною інформацією;

організовує роботу із збирання і моніторингу інформації про факти поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства;

проводить аналіз звернень та інших документів на предмет наявності ознак протиправного поглинання чи захоплення підприємств, порушень земельного законодавства;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій, представників органів державної влади з питань, що належать до її компетенції;

інформує громадськість про факти протиправного поглинання та захоплення підприємств, порушень земельного законодавства.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 20.06.2012}

Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 230 від 12.03.2012}

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та в разі потреби вносить до нього зміни.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник.

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 20.06.2012}

8. Голова Комісії:

організовує роботу Комісії;

скликає засідання Комісії;

затверджує проект порядку денного Комісії та вносить до нього зміни;

веде засідання Комісії;

підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комісії, але не рідше ніж один раз на три місяці. Член Комісії має право ініціювати проведення позачергового засідання.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Комісії.

10. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим, і копії якого надсилаються Кабінетові Міністрів України, членам Комісії, іншим заінтересованим особам протягом трьох днів після проведення засідання.

Рішення Комісії є обов'язковими до розгляду органами державної влади.

Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

Комісія має власну веб-сторінку та розділ на Урядовому порталі.

12. Опрацювання інформації, підготовку матеріалів, що підлягають розгляду на засіданні Комісії, зокрема проекту порядку денного засідання, висновків щодо питань порядку денного та відповідних проектів рішень, здійснює аналітична група, яку очолює секретар Комісії.

Положення про аналітичну групу та її склад затверджує голова Комісії.

13. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

{Положення в редакції Постанови КМ № 424 від 09.06.2010}вгору