Документ 2551-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 09.08.1992

                                                          

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.573 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про державне мито" ( 1994-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.170) такі
зміни і доповнення:
1. Статтю 1 після слів "Міністерства закордонних справ
України" доповнити словами "Державного патентного відомства
України".
2. Статтю 3 доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) за дії, пов'язані з патентуванням і реєстрацією об'єктів
промислової власності та підтриманням чинності відповідних
охоронних документів".
3. Пункт 6 статті 4 доповнити підпунктом "х" такого змісту:
"х) за дії, пов'язані з патентуванням і реєстрацією об'єктів
промислової власності та підтриманням чинності відповідних
охоронних документів:
за подання заявки на видачу охоронного 450 карбо-
документа на об'єкти промислової власності ванців
(винахід, промисловий зразок, товарний
знак тощо), що діятиме тільки на території
України
за подання заявки на міждержавний охоронний 700 карбо-
документ (патент, свідоцтво), що діятиме ванців
на територіях держав, які підписали та ввели
в дію Тимчасову угоду про охорону промислової
власності
за дії під час проведення експертизи, 450 карбо-
здійснювані за заявою заявника за його ванців
власною ініціативою
за проведення патентної експертизи:
одного винаходу 1800 карбованців

кожного другого-третього винаходу, пов'я- 1350 карбо-
заного єдиною винахідницькою думкою ванців
одного варіанту промислового зразка 1350 карбо-
ванців
кожного другого - десятого варіанту 900 карбо-
промислового зразка ванців
товарного знака (один клас товарів) 1350 карбо-
ванців
товарного знака (кожний другий і т. д. 900 карбо-
клас товарів) ванців

за проведення патентної експертизи 900 карбо-
винаходу при наявності звіту про пошук, ванців
здійснений визнаним міжнародним пошуковим
органом або організацією, зареєстрованою у
Держпатенті України як пошуковий орган, чи
при наявності рішення про видачу патентним
відомством країни, де передбачена перевірочна
система видачі патентів
за видачу або переоформлення на прохання 900 карбо-
заявника патенту на винахід, промисловий ванців
зразок, свідоцтва на товарний знак
при поданні до Апеляційної ради Держпатенту 50 процен-
України скарги на рішення патентної експер- тів від
тизи або прохання про визнання охоронних сум за
документів недійсними проведення
експертизи
об'єктів
промисло-
вої влас-
ності

при поданні голові Держпатенту України 900 карбо-
скарги на рішення Апеляційної ради ванців

за підтримання чинності патентів за
кожний окремий рік:
на ви- на про-
нахід мисловий
зразок
(в карбованцях)
за третій рік 450 225
за четвертий - п'ятий рік 900 450
за шостий - восьмий рік 1350 675
за дев'ятий - одинадцятий рік 1800 900
за дванадцятий - п'ятнадцятий рік 2700 1350
за шістнадцятий - двадцятий рік 3600 -
при поданні клопотання про віднов- 900 карбованців
лення пропущених строків у всіх
випадках, крім строків сплати річно-
го мита
за реєстрацію договору про передачу 1800 карбованців
прав на охоронні документи або
передачу прав на використання об'єк-
та промислової власності на підставі
відповідної ліцензії
при сплаті річного мита після вста- розмір мита збіль-
новленого строку, але не пізніше шується на 50
шести місяців після його закінчення процентів"
4. Частину першу статті 5 доповнити пунктом 32 такого змісту:
"32) фізичні особи - заявники або власники патенту на винахід
чи промисловий зразок, які є пенсіонерами, учнями середніх шкіл та
профтехучилищ, студентами вузів і технікумів, - за всі дії,
пов'язані з поданням заявок на об'єкти промислової власності, їх
експертизою, видачею охоронних документів та підтриманням їх
чинності. Для колективів фізичних осіб, які є заявниками чи
власниками патентів, розмір мита зменшується на частку, яка
визначається пропорційно кількості фізичних осіб, звільнених від
сплати мита".
5. Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
"Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів і зараховується до місцевого бюджету, крім мита, що
справляється з позовних заяв, які подаються до органів
арбітражного суду, із заяв про перевірку рішень, ухвал та постанов
арбітражних судів в порядку нагляду, а також за дії, пов'язані з
патентуванням і реєстрацією об'єктів промислової власності та
підтриманням чинності відповідних охоронних документів, яке
зараховується до республіканського бюджету України".
6. Статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно
постійно проживають або знаходяться за межами України, сплачують
вказане в підпункті "х" пункту 6 статті 4 мито у вільно
конвертованій валюті з урахуванням офіційного курсу грошової
одиниці Національного банку України або в іншій валюті, якщо це
передбачено двосторонніми чи багатосторонніми угодами, учасником
яких є Україна".
У зв'язку з цим частину четверту статті вважати частиною
п'ятою.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2551-XIIвгору