Документ 2550-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.07.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності
за порушення законодавства про енергозбереження

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 41, ст.201 )

I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтями 101-1 та 188-14 такого змісту:
"Стаття 101-1. Недотримання вимог щодо ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів
Недотримання вимог щодо обов'язкового проведення державної
експертизи об'єктів з енергозбереження -
тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності або фізичних
осіб - власників об'єктів, які підлягають державній експертизі з
енергозбереження, від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів або перевищення таких норм,
встановлених відповідно до законодавства, -
тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності від п'яти до
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
"Стаття 188-14. Невиконання законних вимог посадових осіб
органів Державної інспекції з
енергозбереження
Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної
інспекції з енергозбереження щодо усунення порушень законодавства
про енергозбереження, ненадання їм передбаченої законодавством
інформації або надання недостовірної інформації щодо ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів, створення перешкод для
доступу до енергоспоживаючих об'єктів та до приладів обліку
споживання паливно-енергетичних ресурсів -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від
п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
2. У назві глави 8 слова "в галузі використання електричної і
теплової енергії" замінити словами "у сфері використання
паливно-енергетичних ресурсів".
3. У статті 98:
у назві та у тексті статті слова "витрачання електричної і
теплової енергії" замінити словами "витрачання
паливно-енергетичних ресурсів";
доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"Недотримання вимог нормативної та проектної документації
щодо теплоізоляції споруд, інженерних об'єктів та під'їздів
житлових будинків, яке зумовлює зниження теплового опору
огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб,
відповідальних за їх експлуатацію, від одного до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
4. Абзац перший статті 101 викласти у такій редакції:
"Пуск газу на газовикористовуюче обладнання завершених
будівництвом, реконструйованих чи розширюваних підприємств без
дозволу органів Державної інспекції з енергозбереження або
недотримання встановленого режиму споживання газу, або споживання
газу в обхід приладів обліку, або самовільне відновлення
споживання газу після пломбування засувок постачальником
природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою".
5. Назву та абзац перший статті 102 викласти у такій
редакції:
"Стаття 102. Порушення, пов'язані з неефективною
експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого
устаткування
Експлуатація паливо- і енерговикористовуючого устаткування
без засобів автоматичного регулювання, або приладів енергетичного
контролю, або теплоутилізаційного обладнання, передбачених
проектом, або у разі їх несправності".
6. У частині першій статті 218 цифри "98" виключити, а цифри
"101-105" замінити цифрами "103-1 - 105".
7. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91"
доповнити цифрами "98, 101-103", а після цифр "188-13" доповнити
цифрами "188-14".
8. У пункті 1 частини першої статті 255:
у абзаці "органів державного енергонагляду (статті 98,
103-1)" слово та цифри "статті 98, 103-1" замінити словом та
цифрами "стаття 103-1";
абзац "органів державного газового нагляду (статті 101-103)"
викласти у такій редакції:
"органів Державної інспекції з енергозбереження (статті 98,
101-103, 188-14".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2550-IIIвгору