Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління [...]
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа, Договір, Рекомендації, Повідомлення, Перелік від 01.04.2013255
Документ 255-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.07.2019, підстава - 621-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2013 р. № 255
Київ

Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України;

Положення про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України;

{Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

перелік органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

2. Підпункт 8 пункту 1 Порядку призначення та виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2006 р., № 7, ст. 363; 2008 р., № 21, ст. 588; 2011 р., № 73, ст. 2739; 2012 р., № 91, ст. 3677) викласти у такій редакції:

“8) аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виробництва;”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 255

ПОЛОЖЕННЯ
про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України

1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) як головний заклад вищої освіти у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснює підготовку за денною формою навчання державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування; за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Національна академія здійснює прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою, заочною (дистанційною) формою для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Організація навчання слухачів у Національній академії здійснюється за державним замовленням і договорами між Національною академією та замовниками на умовах, що визначаються такими договорами.

Строк навчання слухачів у Національній академії за денною, вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців.

Національна академія та її регіональні інститути можуть здійснювати навчання осіб, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці або віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, на конкурсній основі за державним замовленням за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031).

2. На навчання до Національної академії за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” приймаються громадяни України, яким присуджено ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

3. До Інституту державної служби та місцевого самоврядування і регіональних інститутів Національної академії на навчання за державним замовленням за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” приймаються державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі - органи).

{Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

На навчання за денною формою за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці або віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

На навчання за вечірньою, заочною (дистанційною) формою приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці або віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

4. До Інституту “Вища школа державного управління” Національної академії на навчання за державним замовленням за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за денною формою приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії:

перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;

є випускниками закладів вищої освіти, мають документ про вищу освіту не нижче ступеня бакалавра з відзнакою встановленого зразка.

5. До Інституту вищих керівних кадрів Національної академії на навчання за державним замовленням за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до 1-4 групи оплати праці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники.

{Абзац пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 19 від 13.01.2016}

Навчання народних депутатів України здійснюється відповідно до Закону України “Про статус народного депутата України”.

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

7. Прийом на навчання осіб за договорами до Національної академії та її регіональних інститутів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснюється відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти, затверджених МОН. Особи, які успішно пройшли атестацію, отримують документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” згідно із Законом України “Про вищу освіту”.

Прийом на навчання осіб, які відповідають вимогам, визначеним у пунктах 2 і 3 цього Положення і мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, за договорами до Національної академії та її регіональних інститутів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснюється відповідно до цього Положення за умови успішного складення вступних випробувань.

8. Іноземці та особи без громадянства приймаються на навчання до Національної академії на підставі міжнародних договорів, договорів, укладених між Національною академією і іноземними закладами освіти та організаціями, індивідуальних договорів на умовах, визначених такими договорами відповідно до законодавства.

9. До Національної академії на навчання за державним замовленням не приймаються особи, що раніше навчалися за державним замовленням і одержали документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань “Державне управління”, а також за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” або за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”.

10. План прийому на навчання до Національної академії розробляється Національною академією відповідно до державного замовлення та договорів.

11. Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців для роботи в органах, установах здійснюється Національною академією та НАДС в установленому порядку.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

13. До заяви про вступ до Національної академії додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, а також копії диплома про вищу освіту ступеня вищої освіти магістра*/бакалавра та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків**, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією Національної академії.

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.

Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

14. Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерела фінансування.

Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується президентом Національної академії.

Для організації прийому вступників у регіональних інститутах Національної академії утворюються приймальні комісії, діяльність яких координується приймальною комісією Національної академії.

До складу приймальної комісії входять керівники, науково-педагогічні та наукові працівники Національної академії, провідні фахівці та вчені, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою). Головою приймальної комісії є президент Національної академії, головами приймальних комісій регіональних інститутів Національної академії - директори таких інститутів.

Приймальна комісія діє згідно з положенням, затвердженим президентом Національної академії, в якому визначаються її функції, порядок проведення вступних випробувань та зарахування до складу слухачів.

Усі питання, пов’язані з прийомом слухачів до Національної академії, у тому числі умови прийому слухачів на навчання за договорами за денною, вечірньою, заочною (дистанційною) формою, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії, прийняте згідно з її компетенцією, є підставою для видання відповідного наказу президента Національної академії.

15. Прийом документів, вступні випробування та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні - серпні.

Президент Національної академії має право прийняти рішення про додатковий набір у липні - серпні за окремим конкурсом відповідно до встановлених правил. Зарахування на навчання у такому випадку здійснюється за договорами не пізніше 31 серпня.

16. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних випробувань, які проводяться у Національній академії та її регіональних інститутах, а саме:

комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;

вступні випробування з іноземної мови;

співбесіди із сучасних проблем публічного управління та адміністрування з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.

{Абзац п'ятий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

Вступники на навчання до Інституту “Вища школа державного управління” Національної академії додатково складають вступні випробування з англійської мови.

Вступні випробування проводяться державною мовою.

17. За результатами вступних випробувань приймальна комісія ухвалює рішення про зарахування вступників до Національної академії, яке затверджується наказом її президента.

{Абзац другий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

{Абзац третій пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

18. Апеляції за результатами вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Національної академії, склад та порядок роботи якої затверджує президент Національної академії.

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань.

19. Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, відповідно до рішення приймальної комісії можуть бути прийняті на навчання за договорами.

20. Відомості про слухачів, зарахованих на навчання до Національної академії за державним замовленням, надсилаються Національною академією до НАДС.

21. {Абзац перший пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування за денною формою за державним замовленням у Національній академії посада, яку вони займали до навчання (крім виборних посад), може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору та не є вакантною.

{Абзац третій пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

22. Час навчання в Національній академії за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунктом 32 цього Положення, зараховуються випускникам Національної академії до стажу державної служби або служби в органах місцевого самоврядування, якщо до вступу до Національної академії вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і не пізніше 75 днів після закінчення навчання, крім випадків, установлених законом, розпочали роботу у відповідному органі, установі.

23. {Абзац перший пункту 23 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

Слухачі Національної академії, які навчаються за вечірньою, заочною (дистанційною) формою, перед початком кожного семестру подають Національній академії довідку з місця роботи, скріплену печаткою відповідного органу, установи.

24. На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень на місяць.

Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою за державним замовленням до набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу” не перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень на місяць.

{Абзац третій пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

25. Іногороднім слухачам на час навчання надається місце для проживання у гуртожитках Національної академії.

26. Слухачам, які успішно пройшли атестацію, видається документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку “відмінно” з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, оцінку “добре” з інших навчальних дисциплін, успішно пройшли атестацію з оцінкою “відмінно”.

27. Слухачі після завершення навчання відраховуються з Національної академії наказом президента Національної академії.

28. Дострокове відрахування слухачів здійснюється:

за власним бажанням (зазначене відрахування слухачів у разі навчання за державним замовленням здійснюється за згодою органу, установи, які направили або рекомендували їх на навчання);

за станом здоров’я на підставі медичного висновку;

за невиконання всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки або за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку. Такі слухачі відраховуються з Національної академії без права на поновлення;

якщо слухачі зараховані на навчання і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів після їх початку;

якщо слухачі навчаються за державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою та припинили перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу” та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв’язку з набранням чинності зазначеним Законом або Законом України від 9 листопада 2017 р. № 2190-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби”).

У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані на навчання за державним замовленням і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів після їх початку, проводиться протягом 10 наступних календарних днів додаткове зарахування слухачів. На звільнені місця за рішенням приймальної комісії зараховуються особи, які склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом.

{Абзац восьмий пункту 28 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

Про дострокове відрахування слухача, який навчався за державним замовленням, повідомляється НАДС.

29. У разі переривання навчання з поважної причини, підтвердженої документально, слухачі можуть бути поновлені на навчанні за державним замовленням (крім першого року навчання) за умови, що вони мають право навчатися за відповідною формою, та наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу.

{Абзац другий пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

У разі коли слухач не пройшов атестацію з поважної причини, він може отримати дозвіл президента Національної академії на повторну атестацію в наступному навчальному році.

30. Органи, установи у 10-денний строк з дня звільнення з посади слухача, який навчається за державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою, інформують про це Національну академію.

31. Переведення слухачів на навчання в межах Інституту державної служби та місцевого самоврядування і регіональних інститутів Національної академії, а також на навчання за іншою формою здійснюється наказом президента Національної академії за умови, що вони мають право навчатися за відповідною формою, та наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу.

32. Слухачам, які закінчили навчання за денною формою за державним замовленням і отримали документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, надається відпустка на 30 календарних днів та виплачується місячна стипендія за рахунок стипендіального фонду.

33. Слухачі Національної академії мають право на пільги, передбачені законодавством.

Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої, заочної (дистанційної) форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці.

{Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

___________________

* У разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

** У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).


{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 255

ПОЛОЖЕННЯ
про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України

1. Стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), які навчаються за денною формою, обов’язково проводиться в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі - органи, установи).

2. Стажування слухачів Національної академії (далі - стажування) є невід’ємною складовою частиною програми підготовки в Національній академії магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за денною формою навчання.

3. Стажування проводиться з метою вдосконалення підготовки слухачів Національної академії шляхом набуття професійних умінь і навичок, необхідних для виконання завдань і обов’язків, а також практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ на посадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Основними завданнями стажування слухачів є:

формування нових професійних компетентностей;

засвоєння інноваційних технологій, форм та методів управління;

проведення дослідження за тематикою магістерських робіт;

підготовка аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань публічного управління для їх застосування у практичній діяльності.

4. Стажування проводиться відповідно до освітньо-професійної програми.

5. Мета та строки стажування визначаються індивідуальними програмами стажування, що розробляються Національною академією за погодженням з органами, установами і затверджуються з урахуванням напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт.

6. Стажування також може проводитися за кордоном відповідно до угод про співпрацю між Національною академією та іноземними навчальними закладами, організаціями, що його проводять, з визначенням змісту, умов стажування та фінансового забезпечення.

7. Керівництво стажуванням здійснюють науково-педагогічні працівники Національної академії (її регіональних інститутів) та працівники органів, установ, де проводиться стажування.

8. Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Національної академії (її регіональних інститутів) - керівників стажування визначаються наказом президента Національної академії.

9. На період стажування Національна академія (її регіональні інститути) виплачує слухачам, що навчаються за денною формою за державним замовленням, стипендію, оплачує іногороднім слухачам проїзд до місця стажування і назад (у межах України), добові витрати під час перебування у дорозі та витрати на проживання в гуртожитку.

10. Слухач Національної академії за час проходження стажування повинен виконати індивідуальну програму стажування і подати звіт про стажування до Національної академії та органу, установи, де проводилося стажування.

11. Вимоги до індивідуальної програми та звіту про стажування та критерії його оцінки визначаються Національною академією, а також органами і установами, в яких воно проводиться.

Організаційні та правові питання стажування, не передбачені у цьому Положенні, вирішуються згідно із законодавством.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 255

ПЕРЕЛІК
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування

Квота для щорічного направлення слухачів Національної академії на стажування, кількість осіб

Секретаріат Кабінету Міністрів України

25

Мінагрополітики

8

МВС

за домовленістю

Мінприроди

8

Мінекономрозвитку

10

Міненерговугілля

за домовленістю

МЗС

10

Мінінфраструктури

3

Мінкультури

8

Міноборони

за домовленістю

Міністерство освіти і науки

15

Міністерство молоді та спорту

4

МОЗ

10

Мінрегіон

10

Мінсоцполітики

4

Мінфін

6

Мін’юст

6

Державіаслужба

3

Укрдержархів

1

Казначейство

4

ДМС

4

ДСНС

8

Держгеонадра

2

Держекспортконтроль

2

Держстат

6

Держфінмоніторинг

4

Укравтодор

3

Держводагентство

3

Держенергоефективності

3

Державне агентство з питань електронного урядування

10

Держлісагентство

2

Держрезерв

2

Держрибагентство

4

Держкіно

2

ДАЗВ

2

ДКА

2

Держархбудінспекція

6

Держекоінспекція

2

Держатомрегулювання

за домовленістю

Держаудитслужба

4

Адміністрація Держприкордонслужби

за домовленістю

Нацкомфінпослуг

6

Укрінфрапроект

2

Пенсійний фонд України

4

Антимонопольний комітет

4

Держкомтелерадіо

10

Фонд державного майна

6

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

за домовленістю

Нацдержслужба

20

Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

4 (на кожний підрозділ)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

6

Київська міськдержадміністрація

20

Севастопольська міськдержадміністрація

6

Облдержадміністрації

4 (на кожну адміністрацію)

Районні держадміністрації (за визначенням обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій)

4 (на кожну адміністрацію)

Обласні, міські ради міст загальнодержавного і обласного значення та їх виконавчі органи

до 4 на кожну місцеву раду (за домовленістю)

Інші органи, установи

за домовленістю
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 255

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468 “Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1044).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 547 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1623).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 766 “Про внесення змін до положень про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України і про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1645).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 563 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 47, ст. 1526).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 665 “Про доповнення Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1692).

6. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 “Питання Державної фінансової інспекції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1318 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3617).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 478 “Про внесення зміни до пункту 16 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1611).вгору