Document 2535-III, invalid, current version — Loss of force on June 1, 2002, on the basis - 3018-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону
N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 27-28,
ст.180 )
Про внесення змін до Закону України
"Про органи суддівського самоврядування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 181 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про органи суддівського
самоврядування" ( 3909-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 22, ст. 138) такі зміни:
1. Статтю 1 після частини першої доповнити новими частинами
такого змісту:
"2. Суддівським самоврядуванням є колективне вирішення
професійними суддями питань внутрішньої діяльності судів.
3. До питань внутрішньої діяльності судів належить:
організаційне і кадрове забезпечення судів, матеріально-технічне,
фінансове забезпечення функціонування судів та діяльності суддів,
соціальний захист і побутове забезпечення суддів та членів їх
сімей та інші питання, які не пов'язані із здійсненням правосуддя.
Рішення із зазначених питань органами суддівського самоврядування
приймаються в межах бюджетного фінансування та відповідно до
чинного законодавства.
4. Порядок здійснення суддівського самоврядування
визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими
законами України, регламентом і положеннями, що приймаються
з'їздом суддів України, конференціями або зборами суддів".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною п'ятою,
виклавши її у такій редакції:
"5. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції
суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та
господарських судів), конференцію суддів військових судів,
конференцію суддів господарських судів, збори суддів вищих
спеціалізованих судів, збори суддів Верховного Суду України, з'їзд
суддів України".
2. Частину першу статті 2 після слова "визначається"
доповнити словами "Конституцією України".
3. Статтю 3 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснення контролю за організацією діяльності судів".
4. У статті 4:
у назві і тексті слова "загальних судів Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих та
апеляційних судів";
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями
щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність
законів та інших правових актів Конституції України
( 254к/96-ВР ), офіційне тлумачення Конституції України та законів
України";
у пункті 6 слова "судів Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя" замінити словами "місцевих та апеляційних судів
(крім господарських і військових судів)".
5. Пункт 3 статті 5 викласти в такій редакції:
"3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями
щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність
законів та інших правових актів Конституції України, офіційне
тлумачення Конституції України та законів України".
6. У пункті 3 статті 6 слова "і пленумом" виключити.
7. У статті 7:
у назві слова "загальних судів Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих та
апеляційних судів (крім військових і господарських судів)";
частину першу викласти у такій редакції:
"1. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім
військових та господарських судів) в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі скликаються не рідше одного
разу на рік за рішенням голови відповідного апеляційного суду";
у частинах другій і третій слова "загальних судів" виключити,
слова "відповідно президією Верховного Суду Республіки Крим,
президіями обласних, Київського та Севастопольського міських
судів" замінити словами "головами відповідних апеляційних судів",
а слова "загальних судів Республіки Крим, області, міст Києва та
Севастополя" замінити словами "місцевих та апеляційних судів (крім
військових та господарських судів)".
8. У статті 10:
у частині першій слово "колегії" замінити словом "палати";
у частині другій слова "арбітражних судів Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих
господарських судів".
9. Назву та частини першу і другу статті 11 викласти в такій
редакції:
"Стаття 11. Повноважність конференцій суддів
1. Учасниками конференцій суддів місцевих та апеляційних
судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі є всі судді місцевих та апеляційних судів (крім
військових та господарських судів), які знаходяться в межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
2. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів є
повноважними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин
загальної кількості суддів місцевих та апеляційних судів (крім
військових та господарських судів), які знаходяться в межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці".
10. Частину першу статті 12 викласти у такій редакції:
"1. Конференції місцевих та апеляційних судів відкриває
голова відповідного апеляційного суду".
11. Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Ради суддів місцевих та апеляційних судів в
Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, військових та
господарських судів
1. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
обирають відповідні ради суддів. Конференції суддів військових
судів, конференції господарських судів обирають відповідно раду
суддів військових судів, раду суддів господарських судів.
Кількісний склад рад визначається конференціями.
2. Ради суддів зі свого складу обирають голову і секретаря.
Голови і заступники голів судів не можуть бути головами рад
суддів.
3. У період між конференціями рада суддів організовує
виконання рішень конференції, а також вирішує питання про
скликання позачергової конференції суддів".
12. У статті 14:
у назві, частинах першій і другій слова "Вищого арбітражного
суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду";
у частині третій слова "або про внесення в порядку
законодавчої ініціативи подання до Верховної Ради України про
зміни до законодавства чи про тлумачення законів" виключити.
13. У частині другій статті 15:
у пункті 1 слова "загальних судів" замінити словами "судів
загальної юрисдикції (крім господарських і військових судів)";
доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) обирає за пропозицією делегатів з'їзду членів Вищої
ради юстиції, суддів Конституційного Суду України";
у пункті 3 слова "пленумом Вищого арбітражного суду України"
виключити;
пункт 6 виключити.
У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6.
14. У статті 16:
у частинах другій, третій та четвертій слова "Вищого
арбітражного суду України" замінити словами "вищого
спеціалізованого суду";
у частині четвертій слова "загальних судів України" замінити
словами "судів загальної юрисдикції".
15. Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
"1. Делегати на з'їзд суддів України обираються за нормою
представництва один делегат від шести суддів господарських та
військових судів та один делегат від десяти суддів інших судів
загальної юрисдикції".
16. У частині першій статті 19 слова "Вищого арбітражного
суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду".
17. У статті 21:
друге, третє речення частини першої і частину другу
виключити;
доповнити статтю після частини першої новими частинами такого
змісту:
"2. Рада суддів України із свого складу відкритим
голосуванням обирає голову, заступника голови, секретаря і
президію.
3. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України
визначається цим та іншими законами України, положенням про неї,
яке затверджується з'їздом суддів України.
4. Рада суддів України в період між з'їздами вирішує питання,
віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування,
організує і контролює виконання рішень з'їзду та підзвітна йому.
5. Рада суддів України:
1) вирішує питання, пов'язані з кадровим, фінансовим та
матеріально-технічним забезпеченням судів, соціальним захистом і
побутовим забезпеченням суддів та членів їх сімей;
2) здійснює контроль за організацією діяльності судів
загальної юрисдикції;
3) приймає інші рішення з питань, віднесених до компетенції
органів суддівського самоврядування".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною шостою.
18. У статті 22:
частину першу викласти у такій редакції:
"1. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне
забезпечення роботи конференцій та рад суддів місцевих та
апеляційних судів, конференцій і рад суддів військових та
господарських судів покладається відповідно на голів відповідних
апеляційних судів, Голову Верховного Суду України, Голову Вищого
господарського суду України";
у частині другій слова "Голову Вищого арбітражного суду"
замінити словами "голів вищих спеціалізованих судів".
19. У тексті Закону слова "Республіки Крим", "державної
виконавчої влади", "арбітражний", "арбітражних", "арбітражного"
замінити відповідно словами "Автономної Республіки Крим",
"виконавчої влади", "господарський", "господарських",
"господарського".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України та інших нормативно-правових
актів у відповідність з цим Законом вони діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. З набранням чинності цим Законом ради суддів загальних
судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, рада
суддів арбітражних судів, рада суддів військових судів і Рада
суддів України до закінчення строку їх повноважень здійснюють
повноваження відповідно рад суддів місцевих та апеляційних судів в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
ради суддів господарських судів, ради суддів військових судів та
Ради суддів України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2535-IIIon top