Документ 2531-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2002, підстава - 3018-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону
N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 27-28,
ст.180 )
Про внесення змін до Закону України
"Про судоустрій України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 40, ст.191 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про судоустрій України"
( 2022-10 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1981 р.,
додаток до N 24, ст. 357; Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 35, ст. 508; 1994 р., N 26, ст. 204; 2000 р., N 50,
ст. 436) такі зміни:
1. Статтю 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Здійснення правосуддя в судах загальної юрисдикції
Правосуддя в судах загальної юрисдикції в Україні
здійснюється шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях
цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних та інших
справ, передбачених законом".
2. Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Правові засади здійснення правосуддя
Правосуддя в Україні здійснюється у відповідності до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України.
Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, застосовуються судами як частина
національного законодавства України".
3. Статтю 8 викласти у такій редакції:
"Стаття 8. Порядок утворення судів
Суди загальної юрисдикції утворюються Президентом України за
поданням Голови Верховного Суду України чи голови вищого
спеціалізованого суду або Міністра юстиції України".
4. Статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Колегіальний і одноособовий розгляд судових справ
Справи у судах першої інстанції розглядаються суддею
одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями,
а також судом присяжних у випадках, визначених процесуальним
законом.
Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.
Перегляд справ в апеляційному, касаційному порядку і за
нововиявленими та іншими обставинами, передбаченими Конституцією
України та законами України, здійснюється судом колегіально у
складі не менше трьох професійних суддів відповідно до
процесуального закону".
5. Статтю 14 викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Гласність судового процесу та фіксування його
технічними засобами
Розгляд справ у всіх судах України є відкритим. Слухання
справи у закритому засіданні допускається за рішенням суду у
випадках, передбачених процесуальним законом.
Ніхто не може бути обмеженим у праві на отримання в суді
усної чи письмової інформації щодо результатів розгляду його
судової справи.
При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується
технічними засобами у порядку, визначеному процесуальним законом".
6. Статтю 16 викласти у такій редакції:
"Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ у суді
Кожен має право користуватися правовою допомогою при
вирішенні справ у суді.
Правову допомогу при вирішенні справ у судах в Україні
надають адвокати, а також інші особи. Порядок та умови надання
правової допомоги, права й обов'язки адвокатів, а також інших
осіб, які мають право на зайняття правовою діяльністю і беруть
участь у судочинстві, визначаються законами.
У випадках, передбачених законом, правова допомога надається
безоплатно".
7. Статтю 17 викласти у такій редакції:
"Стаття 17. Участь прокуратури у розгляді справ у судах
Прокуратура здійснює в суді представництво інтересів громадян
або держави у випадках, визначених законом, та підтримує державне
обвинувачення у суді в порядку, визначеному процесуальним
законом".
8. У частині третій статті 18 слова "Президією Верховної Ради
України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
9. Статтю 19 викласти у такій редакції:
"Стаття 19. Організаційне забезпечення діяльності судів
Організаційне забезпечення діяльності судів при суворому
додержанні принципу їх незалежності та підкорення лише законові
здійснюється Міністерством юстиції України, Головним управлінням
юстиції в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським і
Севастопольським міськими управліннями юстиції, якщо інше не
передбачено законом.
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції в
Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське
міські управління юстиції:
1) розробляють і вносять до відповідних державних органів
пропозиції з питань організації апеляційних та місцевих судів щодо
змін у мережі судів та їх штату, якщо інше не передбачено законом;
2) організують роботу з кадрами судів щодо підвищення їх
кваліфікації і перепідготовки, здійснюють добір і у встановленому
порядку разом з Верховним Судом України представляють кандидатури
для обрання суддями;
3) забезпечують ведення судової статистики та аналіз
статистичних даних;
4) організують матеріально-технічне забезпечення апеляційних
та місцевих судів, якщо інше не передбачено законом, створюють
належні умови для належного функціонування судів і діяльності
суддів".
10. Статтю 20 викласти у такій редакції:
"Стаття 20. Система судів загальної юрисдикції
Систему судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції
України складають місцеві суди, апеляційні суди, вищі
спеціалізовані суди, Верховний Суд України".
11. Назву глави 2 розділу II викласти у такій редакції:
"Глава 2
МІСЦЕВІ СУДИ".
12. Статтю 21 викласти у такій редакції:
"Стаття 21. Місцеві суди
Місцеві суди діють у межах району, міста (крім міст районного
підпорядкування), району в місті, декількох районів чи району та
міста одночасно, якщо інше не передбачено законом.
У назві місцевого суду використовується назва населеного
пункту, в якому він знаходиться".
13. Статтю 21-1 виключити.
14. Статтю 22 викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого
суду
Судді місцевих судів обираються Верховною Радою України
безстроково у порядку, встановленому законом. Судді місцевих
судів, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються
Президентом України строком на п'ять років у порядку,
встановленому законом".
15. Статтю 23 викласти у такій редакції:
"Стаття 23. Склад місцевого суду
Місцевий суд складається не менш як з трьох суддів.
Із числа суддів місцевого суду Міністром юстиції України за
поданням Ради суддів України затверджується голова суду та
заступник голови суду строком на п'ять років, якщо інше не
передбачено законом".
16. Статтю 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Кількість суддів у місцевих судах
Кількість суддів у кожному місцевому суді визначається
Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду
України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра
юстиції України".
17. Статтю 25 викласти у такій редакції:
"Стаття 25. Повноваження місцевого суду
Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції, а також у
зв'язку з нововиявленими обставинами цивільні, господарські,
адміністративні, кримінальні та інші справи у передбачених законом
випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності
інших судів.
У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи
про адміністративні правопорушення.
Місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, а також
здійснює інші повноваження, надані йому законом".
18. У статті 26:
у назві та частині першій слова "районного (міського)"
замінити словом "місцевого";
у пункті 9 частини першої слово "законодавством" замінити
словом "законом";
частину другу виключити.
19. Статті 26-1 і 27 виключити.
20. Назву глави 3 розділу II викласти у такій редакції:
"Глава 3
АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ".
21. Статтю 29 викласти у такій редакції:
"Стаття 29. Апеляційні суди
Апеляційні суди діють в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, якщо інше не передбачено законом.
У назві апеляційних судів використовується назва населених
пунктів, в яких вони знаходяться".
22. Статтю 30 викласти у такій редакції:
"Стаття 30. Склад апеляційних судів
Апеляційні суди складаються з обраних Верховною Радою України
безстроково чи призначених Президентом України у межах
п'ятирічного строку суддів.
Народні засідателі цих судів обираються Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською
міськими радами, на території яких знаходиться відповідний суд,
строком на п'ять років за поданням голови апеляційного суду у
необхідній кількості.
Зі складу суддів апеляційного суду загальними зборами
відповідного суду обираються голова суду та заступники голови суду
відповідно до кількості судових палат суду або заступник голови
суду у разі відсутності судових палат.
В апеляційному суді розпорядженням голови цього суду можуть
утворюватися судові палати, якщо інше не передбачено законом.
Судові палати в апеляційних судах очолюються заступниками
голови суду.
У апеляційних судах може утворюватися президія як
консультативно-дорадчий орган при голові апеляційного суду.
Кількість членів і склад президії апеляційного суду затверджуються
зборами суддів цього суду за поданням його голови".
23. Статтю 30-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 30-1. Кількість суддів в апеляційних судах
Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначається
Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду
України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра
юстиції України".
24. Статтю 31 викласти у такій редакції:
"Стаття 31. Повноваження апеляційних судів
Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції щодо
рішень місцевих судів, як суди першої інстанції у
адміністративних, кримінальних та цивільних справах, що віднесені
до їх підсудності законом, а також переглядають справи у зв'язку з
нововиявленими обставинами.
Апеляційні суди вивчають та узагальнюють судову практику, а
також здійснюють інші повноваження, надані їм законом".
25. Статті 31-1, 32, 33, 34 виключити.
26. Статті 35 і 36 замінити однією статтею такого змісту:
"Стаття 35. Судові палати в апеляційних судах
В апеляційних судах можуть утворюватися відповідні судові
палати для розгляду справ в апеляційному порядку, а також судові
палати для розгляду справ у першій інстанції.
Голова апеляційного суду має право у разі необхідності своїм
розпорядженням залучати суддів однієї судової палати для розгляду
справ іншої спеціалізації або в іншій інстанції".
27. Статтю 37 викласти у такій редакції:
"Стаття 37. Голова апеляційного суду
Голова апеляційного суду поряд із виконанням повноважень
судді:
1) затверджує персональний склад судових палат;
2) утворює колегії суддів для розгляду судових справ у разі
відсутності судових палат;
3) організує роботу по вивченню і узагальненню судової
практики, аналізу судової статистики;
4) скликає загальні збори суду і вносить на розгляд загальних
зборів питання, що потребують їх вирішення;
5) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
6) організує роботу щодо підвищення кваліфікації суддів
відповідного суду і працівників апарату суду;
7) організує роботу із народними засідателями та присяжними;
8) організує роботу суду щодо приймання громадян і розгляду
пропозицій, заяв і скарг;
9) здійснює інші повноваження, надані йому законом".
28. Статтю 38 викласти у такій редакції:
"Стаття 38. Заступники голови апеляційного суду
Заступник голови апеляційного суду поряд з виконанням
повноважень судді здійснює відповідно до своїх обов'язків
керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду та інші
повноваження, надані йому законом чи доручені головою суду.
Заступник голови апеляційного суду, який є одночасно головою
судової палати, також:
1) утворює колегії суддів для розгляду судових справ;
2) здійснює керівництво роботою відповідних палат;
3) здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво
роботою структурних підрозділів апарату суду.
У разі відсутності голови апеляційного суду його повноваження
здійснює заступник голови суду, який має найбільший суддівський
стаж, а у разі відсутності заступників голови суду - суддя даного
суду, який має найбільший суддівський стаж".
29. Назву і частину першу статті 38-2 викласти у такій
редакції:
"Стаття 38-2. Види військових судів
В Україні діють військові суди гарнізонів як місцеві суди,
військові суди регіонів і Військово-Морських Сил як апеляційні
суди".
30. У статті 38-3:
у частині першій:
у першому реченні слова "строком на десять років" замінити
словами "безстроково у порядку, встановленому законом";
у другому реченні слово "обираються" замінити словами
"призначаються Президентом України" і доповнити речення словами "у
порядку, встановленому законом";
частини третю та четверту замінити однією частиною такого
змісту:
"Військовий суд діє у складі суддів, із числа яких Міністром
юстиції України за поданням Ради суддів України затверджуються
голова суду та заступник голови суду строком на п'ять років".
У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою;
частину четверту викласти у такій редакції:
"Кількість суддів у кожному військовому суді визначається
Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду
України або Міністра юстиції України".
31. У статті 38-6 після слів "Військовий суд гарнізону"
доповнити словами "є місцевим судом і", а слова "на санкцію
прокурора про взяття під варту" виключити.
32. У статті 38-7:
абзац перший доповнити словами "є апеляційним судом, який";
у абзаці другому слова "у касаційному порядку, порядку
нагляду" замінити словами "у порядку апеляційного оскарження";
у абзаці третьому слова "судовою діяльністю" замінити словами
"організацією судової діяльності";
у абзаці четвертому слово "законодавством" замінити словом
"законом".
33. У частині першій статті 38-8:
у пункті 1 слова "вирішує питання про відвід судді, який
одноособово розглядає справу" виключити;
у пункті 8 слово "законодавством" замінити словом "законом".
34. У частині першій статті 38-9:
пункти 3 і 4 виключити;
у пункті 11 слово "законодавством" замінити словом "законом".
35. У частині першій статті 38-10 слово "колегії" замінити
словом "палати".
36. У статті 38-11:
у частині третій слова "колегії" і "Президією Верховної Ради
України" замінити відповідно словами "палати" і "Президентом
України";
у частині четвертій слово "колегії" замінити словом "палати".
37. Розділ II доповнити главою 3-2 такого змісту:
"Глава 3-2
ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ
Стаття 38-13. Статус і склад вищих спеціалізованих судів
Вищі спеціалізовані суди є вищими судовими органами
спеціалізованих судів.
Вищі спеціалізовані суди складаються з обраних до них
Верховною Радою України суддів, зі складу яких загальними зборами
відповідного суду обираються голова суду та його заступники.
У вищих спеціалізованих судах може утворюватися президія як
консультативно-дорадчий орган при голові вищого спеціалізованого
суду. Кількість членів і склад президії вищого спеціалізованого
суду затверджуються зборами суддів цього суду за поданням його
голови.
Стаття 38-14. Кількість суддів у вищих спеціалізованих судах
Кількість суддів у кожному вищому спеціалізованому суді
визначається Президентом України на підставі подання Голови
Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або
Міністра юстиції України.
Стаття 38-15. Повноваження вищих спеціалізованих судів
Вищі спеціалізовані суди діють як суди касаційної інстанції
щодо рішень місцевих та апеляційних судів, а у випадках,
передбачених законом, як суди апеляційної інстанції щодо рішень
апеляційних судів, ухвалених у першій інстанції, а також
переглядають справи за нововиявленими обставинами.
Вищі спеціалізовані суди вивчають та узагальнюють судову
практику, дають рекомендаційні роз'яснення з питань застосування
законодавства, а також здійснюють інші повноваження, надані їм
законом.
Стаття 38-16. Голова вищого спеціалізованого суду
Голова вищого спеціалізованого суду поряд із виконанням
повноважень судді:
1) утворює колегії суддів для розгляду судових справ;
2) організує роботу щодо вивчення та узагальнення судової
практики, аналізу судової статистики;
3) скликає загальні збори суддів відповідного суду та вносить
на їх розгляд питання, що потребують їх вирішення;
4) визначає обов'язки заступників голови суду;
5) організує роботу з підвищення кваліфікації суддів
відповідного суду та працівників апарату суду;
6) здійснює інші повноваження, надані йому законом.
Стаття 38-17. Заступник голови вищого спеціалізованого суду
Заступник голови вищого спеціалізованого суду поряд з
виконанням повноважень судді здійснює відповідно до розподілу
обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату
суду та інші повноваження, надані йому законом чи доручені головою
суду, виконує повноваження голови вищого спеціалізованого суду у
разі його відсутності".
38. Статтю 39 після слів "судовим органом" доповнити словами
"у системі судів загальної юрисдикції", а слова "здійснює нагляд
за судовою діяльністю судів республіки" замінити словами
"забезпечує однакове застосування законодавства цими судами".
39. У статті 40:
у частині першій:
абзац другий викласти у такій редакції:
"у межах своїх повноважень переглядає у касаційному порядку
рішення судів загальної юрисдикції та справи за нововиявленими
обставинами у порядку, встановленому процесуальним законом, а
також розглядає справи, віднесені до його компетенції Конституцією
та законами України";
у абзаці третьому слова "керівні" та "республіканського", а
також друге речення виключити;
абзац четвертий виключити;
у абзаці шостому слово "законодавством" замінити словом
"законом";
частину другу виключити.
40. У статті 41:
у назві статті слова "і підзвітність" замінити словом
"суддів";
частину першу викласти у такій редакції:
"Судді Верховного Суду України обираються Верховною Радою
України безстроково";
частину третю виключити.
41. Статтю 42 виключити.
42. Статтю 43 викласти у такій редакції:
"Стаття 43. Склад Верховного Суду України
Верховний Суд України складається із обраних до нього
Верховною Радою України суддів.
Для організації роботи з розгляду та перегляду справ, не
віднесених до підсудності вищих спеціалізованих судів, у
Верховному Суді України діють судові палати.
Із складу суддів Верховного Суду України Пленумом Верховного
Суду України шляхом таємного голосування обираються Голова
Верховного Суду України, перший заступник Голови, заступники
Голови - голови судових палат, їх заступники і секретар Пленуму".
43. У частині третій статті 44 слова "державних комітетів і
відомств, інших державних органів і" замінити словами "та інших
центральних органів виконавчої влади".
44. У статті 45:
пункти 1, 2 і 3 викласти в такій редакції:
"1) розглядає питання, віднесені до повноважень Верховного
Суду України Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами
України;
2) розглядає матеріали узагальнення судової практики і
судової статистики та дає роз'яснення судам з питань застосування
законодавства;
3) затверджує чисельний та персональний склад судових палат,
обирає Голову Верховного Суду України, його першого заступника,
заступників Голови - голів судових палат, їх заступників і
секретаря Пленуму";
у пункті 5 слова "подань в порядку законодавчої ініціативи у
Верховну Раду України та про тлумачення" замінити словами
"звернень до Конституційного Суду України про відповідність
законів та інших правових актів Конституції України і офіційне
тлумачення Конституції та";
у пункті 6 слово "колегій" замінити словом "палат";
у пункті 7 слово "керівних" виключити;
доповнити після пункту 7 новим пунктом такого змісту:
"8) затверджує регламент Верховного Суду України щодо правил
розгляду Верховним Судом України питань, віднесених законом до
його компетенції".
У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9;
у пункті 9 слово "законодавством" замінити словом "законом".
45. Статтю 46 виключити.
46. У частині другій статті 47 слова "і копії протестів або
подань по судових справах" замінити словами "та інші матеріали до
засідання Пленуму".
47. Статтю 48 виключити.
48. Статтю 49 викласти у такій редакції:
"Стаття 49. Повноваження судових палат Верховного Суду
України
Судді судових палат Верховного Суду України розглядають у
межах своїх повноважень справи, віднесені законом до підсудності
Верховного Суду України у порядку, передбаченому процесуальним
законом.
Голова Верховного Суду України має право у разі необхідності
своїм розпорядженням залучити суддів однієї судової палати для
розгляду справ іншої спеціалізації.
Судові палати Верховного Суду України вивчають і узагальнюють
судову практику, аналізують судову статистику та здійснюють інші
повноваження, надані їм законом".
49. Статтю 50 викласти у такій редакції:
"Стаття 50. Президія Верховного Суду України
До складу президії Верховного Суду України входять за посадою
Голова Верховного Суду України, його заступники і судді,
кількісний склад яких визначається Пленумом Верховного Суду
України відкритим голосуванням.
Судді Верховного Суду України до складу президії Верховного
Суду України обираються Пленумом Верховного Суду України за
поданням Голови Верховного Суду України чи за пропозицією суддів
Верховного Суду України таємним голосуванням строком на п'ять
років. Обраним вважається суддя, за якого подано більшість голосів
суддів, які брали участь у засіданні Пленуму. В такому ж порядку
судді звільняються достроково від обов'язків члена президії.
Президія Верховного Суду України:
1) розглядає матеріали вивчення судової практики та аналізу
судової статистики;
2) заслуховує питання щодо добору кадрів суддів Верховного
Суду України;
3) розглядає питання матеріально-технічного та фінансового
забезпечення Верховного Суду України;
4) вирішує питання про преміювання суддів і працівників
апарату Верховного Суду України, встановлює надбавки до посадових
окладів;
5) розглядає питання щодо організації роботи судових палат і
апарату Верховного Суду України;
6) розглядає питання щодо надання методичної допомоги судам
загальної юрисдикції;
7) організовує виконання рішень зборів суддів Верховного Суду
України;
8) розглядає інші організаційні питання щодо забезпечення
діяльності Верховного Суду України, які вносяться на її розгляд
Головою Верховного Суду України та членами президії.
Засідання президії Верховного Суду України проводяться не
рідше одного разу на місяць і є повноважними за наявності двох
третин її членів.
Президія приймає постанови більшістю голосів її членів, що
брали участь у засіданні. Постанови підписуються Головою
Верховного Суду України або його заступником, який головував на
засіданні.
Для підготовки проектів постанов Пленуму, вивчення окремих
питань, пов'язаних із вдосконаленням здійснення правосуддя,
президія Верховного Суду України може створювати робочі групи з
числа суддів та фахівців у відповідних галузях права".
50. У статті 51:
пункти 1, 2 і 7 викласти у такій редакції:
"1) організовує діяльність Верховного Суду України, його
матеріально-технічне та фінансове забезпечення, затверджує штатний
розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України,
затверджує положення про його структурні підрозділи, видає накази
і розпорядження, приймає на роботу та звільняє працівників апарату
суду, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує щодо них
заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до
закону;
2) звертається з поданням до Президента України щодо
утворення судів, затвердження переліку штатних посад суддів
військових судів, військової палати Верховного Суду України і
відповідних цим посадам військових звань та присвоєння цим суддям
військових звань";
"7) вносить подання до Верховної Ради України про обрання
суддів судів загальної юрисдикції безстроково, якщо інше не
передбачено законом, а також з пропозиціями щодо встановлення
кількісного складу Верховного Суду України";
у пункті 3 слово "керівних" виключити;
у пункті 4 після слів "його засіданнях" доповнити словами
"вносить питання на розгляд Пленуму Верховного Суду України",
після слова "колегій" доповнити словом "суддів";
доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України
подання про обрання першого заступника Голови, заступників Голови
- голів судових палат, їх заступників і секретаря Пленуму
Верховного Суду України";
у пункті 10 слово "колегій" замінити словом "палат";
у пункті 12 слово "законодавством" замінити словом "законом".
51. Статті 52 та 53 замінити однією статтею такого змісту:
"Стаття 52. Заступники Голови Верховного Суду України
Заступники Голови Верховного Суду України:
1) можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів
Верховного Суду України;
2) організують роботу відповідних судових палат;
3) у межах своїх повноважень видають накази і розпорядження;
4) здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво
роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України;
5) ведуть особистий прийом громадян;
6) утворюють колегії суддів для розгляду справ у судових
засіданнях;
7) подають Пленуму Верховного Суду України звіти про
діяльність судових палат;
8) мають право витребувати судові справи для вивчення і
узагальнення судової практики;
9) організують роботу по підвищенню кваліфікації суддів
відповідної судової палати.
У разі відсутності Голови Верховного Суду України його
повноваження здійснює перший заступник Голови Верховного Суду
України, а за відсутності першого заступника - заступник Голови
Верховного Суду України, який має більший суддівський стаж".
52. У частині другій статті 55 слова "Верховного Суду
Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських
судів, міжобласного суду" замінити словами "апеляційного суду", а
друге речення виключити.
53. У частині другій статті 57 слова "Президією Верховної
Ради України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
54. У назві та тексті статті 61 слова "суддів і" виключити.
55. У статті 63 після слова "встановлених" доповнити словами
"Конституцією України" і доповнити статтю словами "Про Вищу раду
юстиції".
56. У статті 67:
частини другу і третю замінити однією частиною такого змісту:
"Структура і штатна чисельність апаратів місцевих та
апеляційних судів затверджується Міністерством юстиції України за
поданням голови відповідного суду".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами третьою - п'ятою;
у частині четвертій слова "Президією Верховної Ради України
за поданням Голови" замінити словом "Головою".
57. У статті 68 після слів "Суди України" доповнити словами
"є юридичними особами".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
До приведення законів України та інших нормативно-правових
актів у відповідність з цим Законом вони діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.
2. Районні (міські) суди, військові суди гарнізонів,
арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя після набрання чинності цим Законом набувають
статусу місцевих судів і продовжують здійснювати у встановленому
порядку судочинство у справах, віднесених законами до їх
підсудності.
3. Судді зазначених у пункті 2 Прикінцевих та перехідних
положень цього Закону судів після набрання чинності цим Законом
здійснюють повноваження суддів місцевого суду до закінчення
строку, на який вони обрані чи призначені.
4. Голови та заступники голів судів, зазначених у пункті 2
Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, обрані чи
призначені на цю посаду до набрання чинності цим Законом,
здійснюють повноваження голів та заступників голів місцевих судів
до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені, але не
довше п'яти років після набрання чинності цим Законом.
5. Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласний,
Київський та Севастопольський міські суди, військові суди регіонів
та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом
набувають статусу апеляційних судів відповідно до цього Закону та
продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у
справах, віднесених процесуальним законом до їх підсудності.
6. Судді Верховного Суду Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських судів,
військових судів регіонів та Військово-Морських Сил після набрання
чинності цим Законом здійснюють повноваження судді апеляційного
суду до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
7. Голови та заступники голів судів, зазначених у пункті 5
Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, обрані чи
призначені до набрання чинності цим Законом, здійснюють
повноваження голів та заступників голів апеляційних судів до
закінчення строку, на який вони обрані чи призначені, але не довше
п'яти років після набрання чинності цим Законом.
8. Вищий арбітражний суд України, судді цього суду після
набрання чинності цим Законом набувають статусу відповідно Вищого
господарського суду України та суддів цього суду.
9. Верховний Суд України після набрання чинності цим Законом
здійснює повноваження, передбачені цим та іншими законами України,
а також продовжує здійснювати інші надані йому законом
повноваження для забезпечення належного функціонування системи
судів загальної юрисдикції.
10. Судді Верховного Суду України після набрання чинності цим
Законом здійснюють повноваження суддів Верховного Суду України до
закінчення строку, на який вони обрані.
11. Голова Верховного Суду України, перший заступник Голови
Верховного Суду України і секретар Пленуму Верховного Суду України
після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження
відповідно Голови Верховного Суду України, першого заступника
Голови Верховного Суду України, секретаря Пленуму Верховного Суду
України до закінчення строку, на який вони обрані (затверджені) на
зазначені посади.
12. Судові колегії Верховного Суду України в цивільних,
кримінальних справах, військова колегія Верховного Суду України та
голови цих колегій після набрання чинності цим Законом набувають
статусу відповідно судових палат Верховного Суду України з
цивільних, кримінальних справ, військової палати Верховного Суду
України, голів відповідних палат Верховного Суду України. Голови
судових палат Верховного Суду України здійснюють повноваження,
передбачені цим Законом до закінчення строку, на який вони були
обрані (затверджені) на посади голів судових колегій Верховного
Суду України.
13. Рекомендувати Голові Верховного Суду України та Міністру
юстиції України підготувати та внести Президенту України подання
щодо утворення Вищого адміністративного суду України, судді до
складу якого обираються Верховною Радою України відповідно до
Конституції та законів України.
Вищий адміністративний суд України з обранням до нього суддів
набирає статусу вищого спеціалізованого суду відповідно до глави
3-2 цього Закону та здійснює повноваження, передбачені частиною
першою статті 38-15 цього Закону щодо адміністративних справ.
14. Пленум Верховного Суду України після набрання чинності
цим Законом здійснює повноваження Пленуму Верховного Суду України
у складі і порядку, визначеному цим Законом.
15. Міжобласний суд з набранням чинності цим Законом
ліквідується. Суддям міжобласного суду запропонувати перейти до
інших судів загальної юрисдикції.
Рекомендувати Голові Верховного Суду України забезпечити
вирішення питань щодо зміни підсудності справ у зв'язку з
утворенням системи судів загальної юрисдикції.
16. До призначення чи обрання до місцевих судів передбаченої
цим Законом мінімальної кількості суддів голови апеляційних судів
можуть змінити територіальну підсудність справи, якщо закон
перешкоджає розгляду справи суддями певного місцевого суду.
17. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
проекти Закону України про адміністративні суди та
Адміністративного процесуального кодексу України, а також
пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з
прийняттям цього Закону;
підготувати та подати Президенту України пропозиції щодо
приведення актів Президента України у відповідність з цим Законом;
привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти, забезпечити перегляд міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади своїх
нормативно-правових актів;
здійснити заходи щодо організації і проведення судової
реформи відповідно до цього Закону;
у разі необхідності подати до Верховної Ради України
пропозиції щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001";
забезпечити до 1 січня 2002 року фінансування проведення
заходів щодо проведення судової реформи, фінансування і
матеріально-технічне забезпечення місцевих та апеляційних судів в
обсязі, встановленому Законом України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік";
забезпечити суди печатками, бланками, вивісками із
зазначенням нових назв судів.
18. Печатки, бланки, вивіски із зазначенням назв судів, які
існували до набрання чинності цим Законом, є дійсними до
виготовлення нових, але не довше, ніж до 28 червня 2002 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2531-IIIвгору