Документ 2530-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

26. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5, ст. 53; 2011 р., № 33, ст. 326; 2014 р., № 20-21, ст. 712):

1) у статті 18:

у частині другій слова "транзиту), вивезення за межі митної території України" замінити словом "транзиту)";

2) у частині шостій:

в абзаці першому:

у першому реченні слово "окремих" виключити;

друге речення виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі припинення попереднього документального контролю органами доходів і зборів для здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю залучається державний інспектор ветеринарної медицини";

3) у статті 23:

у частині першій слова "винятково у письмовій" замінити словами "у паперовій та/або електронній";

у частині четвертій слово "письмовій" замінити словом "паперовій";

доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:

"5. Аналіз ризику проводиться з використанням інформаційних технологій.

6. За результатами аналізу ризику державним прикордонним інспектором ветеринарної медицини визначаються вид ветеринарно-санітарного контролю (стандартний або розширений) товарів, що ввозяться на територію України, та обсяг заходів такого контролю згідно із статтями 87, 89 цього Закону";

4) частину четверту статті 24 викласти в такій редакції:

"4. Управління ризиком здійснюється з урахуванням відповідних програм, передбачених цим Законом (вибіркового ветеринарно-санітарного контролю, моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів і забруднюючих речовин тощо). Управління ризиком здійснюється з використанням інформаційних технологій";

5) у частині першій статті 81 слова "і вивезення з території України" виключити, а слова "ввезення та вивезення" замінити словами "ввезення, транзиту";

6) частину четверту статті 85 викласти в такій редакції:

"4. Перелік товарів із зазначенням кодів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю при ввезенні на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

7) статтю 93 викласти в такій редакції:

"Стаття 93. Використання механізму "єдиного вікна"

1. Взаємодія державних органів ветеринарної медицини з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, та іншими заінтересованими особами під час проведення ветеринарно-санітарного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.

2. Відомості про результати здійснення ветеринарно-санітарного контролю в електронній формі, засвідчені електронним цифровим підписом, вносяться державним інспектором ветеринарної медицини до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" протягом строків, встановлених статтею 319 Митного кодексу України";

8) у пункті 1 статті 94 слово "супроводжуватися" замінити словами "якщо це вимагається країною призначення або транзиту - супроводжуватися";

9) абзац другий частини другої статті 95 виключити;

10) статтю 99 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Оплата послуг за проведення державним інспектором ветеринарної медицини ветеринарно-санітарного контролю товарів, транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України в розмірі, що не перевищує розмір оплати за перевірку документів на товари й транспортні засоби (контейнери), включається до складу єдиного збору згідно із Законом України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".

27. У статті 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2016 р., № 4, ст. 44):

1) у частині п’ятій слова "а також надсилаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" виключити;

2) після частини п’ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, видані дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів в день видачі таких дозволів.

Органи доходів і зборів здійснюють митні формальності, необхідні для пропуску через митний кордон України, випуску у відповідний митний режим кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, на підставі відповідного дозволу, отриманого від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

У зв’язку з цим частини шосту - дванадцяту вважати відповідно частинами восьмою - чотирнадцятою;

3) частину восьму виключити.

28. Статтю 16 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 23, ст. 873) доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту:

"Центральні органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень, передбачених статтями 8-11-2 цього Закону, вносять до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, надані дозволи та інформацію про державну реєстрацію ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, в день видачі таких дозволів або реєстрації ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО.

Органи доходів і зборів здійснюють митні формальності, необхідні для випуску у відповідний митний режим ГМО, на підставі відповідних дозволів або інформації про державну реєстрацію ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, отриманих від відповідних центральних органів виконавчої влади з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

29. У Законі України "Про прикордонний контроль" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 6, ст. 46):

1) у пункті 7 частини першої статті 1 слова "санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль за вивезенням з території України культурних цінностей, інші передбачені законом види державного контролю при перетинанні державного кордону" замінити словами "передбачені законом перевірки рівня іонізуючого випромінювання, фітосанітарний, ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що проводяться згідно із законодавством України";

2) частину третю статті 6 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"У разі виявлення органами Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України транспортних засобів та/або вантажів з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання їх пропуск через державний кордон здійснюється на підставі дозволу уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Порядок взаємодії Державної прикордонної служби України та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

30. У Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155 із наступними змінами):

1) розділ VII доповнити статтею 35-1 такого змісту:

"Стаття 35-1. Переміщення через митний кордон України водних біоресурсів та продукції з них

Ввезення в Україну і вивезення за її межі водних біоресурсів та продукції з них здійснюються за правилами, встановленими законодавством України, у тому числі міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, зазначені в абзацах шостому і сьомому статті 23 цього Закону, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, є необхідними для переміщення через митний кордон України відповідних водних біоресурсів та продукції з них.

Документи, зазначені в абзацах шостому і сьомому статті 23 цього Закону, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день видачі таких документів.

Органи доходів і зборів здійснюють митні формальності, необхідні для випуску у відповідний митний режим відповідних водних біоресурсів та продукції з них, на підставі документів, зазначених в абзацах шостому і сьомому статті 23 цього Закону, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України";

2) у статті 46:

частину третю доповнити словами "та дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числі шляхом участі в межах визначеної законодавством компетенції у виявленні випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту, портопунктів та місць базування суден";

3) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Порядок взаємодії адміністрації морських рибних портів, портопунктів, місць базування суден флоту рибної промисловості та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту, портопунктів та місць базування суден встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою.

31. У Законі України "Про морські порти України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65):

1) у частині третій статті 11:

слова "митний, санітарно-карантинний та екологічний контроль" замінити словами "митний контроль";

доповнити двома реченнями такого змісту: "Контроль організовується та здійснюється у встановленому актами законодавства України порядку. У відповідних випадках та в порядку, встановленому актами законодавства України, здійснюються також перевірки рівня іонізуючого випромінювання, фітосанітарний, ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, медичний огляд пасажирів, екіпажів, бригад тощо з метою виявлення осіб з симптомами інфекційних хвороб";

2) пункт 9 частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"9) забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числі шляхом участі в межах визначеної законодавством компетенції у виявленні випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту.

Порядок взаємодії адміністрації морських портів та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту встановлюється Кабінетом Міністрів України";

3) у частині третій статті 17 слова "санітарно-карантинного, прикордонного та митного контролю" замінити словами "прикордонного, митного, фітосанітарного, ветеринарно-санітарного контролю, державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".

32. У статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 42, ст. 585; 2016 р., № 4, ст. 39):

1) у частині третій слова "Митне оформлення" замінити словом "Ввезення";

2) у частинах шостій та дев’ятнадцятій слова "суб’єктами насінництва та розсадництва" замінити словами "суб’єктами господарювання";

3) у частині дев’ятій слова "суб’єкт насінництва та розсадництва" замінити словами "суб’єкт господарювання", а слова "або до центру надання адміністративних послуг" виключити;

4) частину десяту виключити;

5) частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, вносить видані підтвердження або рішення про обґрунтовану відмову у їх видачі до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день їх видачі, а також не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про видачу підтвердження або про обґрунтовану відмову у його видачі направляє (вручає) таке підтвердження або рішення про обґрунтовану відмову у видачі суб’єкту господарювання у будь-який спосіб, що забезпечує наявність доказів здійснення такого направлення (вручення)";

6) частину п’ятнадцяту виключити;

7) частину сімнадцяту викласти в такій редакції:

"У разі якщо через п’ять робочих днів з дня закінчення встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" не внесено підтвердження або рішення про обґрунтовану відмову у його видачі, суб’єкт господарювання має право на ввезення на митну територію України або вивезення з митної території України зразків насіння і садивного матеріалу без такого підтвердження за умови:

пред’явлення відповідному державному фітосанітарному інспектору копії заяви (з описом прийнятих документів) з відміткою про дату її прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва;

проведення та дотримання всіх інших процедур фітосанітарного контролю, що вимагаються відповідно до закону";

8) у частині двадцять першій слова "зразки насіння та садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування ввозяться в кількості, що подається разом із заявкою на сорт рослин" замінити словами "обсяг зразків насіння та садивного матеріалу, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратного обсягу посадкового матеріалу, що подається разом із заявкою на сорт рослин";

9) у частині двадцять другій слова "Суб’єкт насінництва та розсадництва" замінити словами "Суб’єкт господарювання";

10) доповнити частиною двадцять четвертою такого змісту:

"Перевірка сертифікатів та підтверджень, передбачених цією статтею, проводиться державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю відповідних зразків насіння і садивного матеріалу, у тому числі за допомогою єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України".

33. В абзаці першому підпункту 5 пункту 12.4 статті 12 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030) слова "державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний, екологічний, радіологічний контроль" замінити словами "перевірку рівня іонізуючого випромінювання, фітосанітарний, ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".

34. У Законі України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 31, ст. 343):

1) у статті 42:

пункт 3 частини третьої викласти в такій редакції:

"3) надає органу доходів і зборів інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відповідно до Митного кодексу України";

2) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Взаємодія компетентного органу з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, та іншими заінтересованими особами під час проведення державного контролю вантажів з продуктами, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.

Відомості про результати здійснення державного контролю у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, вносяться державним ветеринарним інспектором до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" протягом строків, встановлених статтею 319 Митного кодексу України";

3) у частині першій статті 47 та частині шостій статті 48 слова "митного органу" замінити словами "органу доходів і зборів";

4) у частині восьмій статті 54 слова "митний орган" замінити словами "орган доходів і зборів", а після слова "вантажем" доповнити словами "шляхом внесення до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відповідної інформації у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом";

5) у статті 57:

частину другу після слів "кормів нетваринного походження" доповнити словами "(із зазначенням їх коду згідно з УКТ ЗЕД, назви та, за потреби, інших характеристик)";

у пункті 1 частини четвертої слово "днів" замінити словом "годин";

пункт 3 частини п’ятої викласти в такій редакції:

"3) надає органу доходів і зборів інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відповідно до Митного кодексу України";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Взаємодія компетентного органу з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, та іншими заінтересованими особами під час проведення державного контролю харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.

Відомості про результати здійснення державного контролю вносяться державним ветеринарним інспектором до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, протягом строків, встановлених статтею 319 Митного кодексу України";

четверте речення частини восьмої викласти в такій редакції: "У такому разі державний інспектор засвідчує копію загального документа на ввезення, яка має супроводжувати вантаж до місця його призначення на території України, та вносить відомості про результати здійснення державного контролю, які є підставою для випуску у відповідний митний режим, до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, протягом строків, встановлених статтею 319 Митного кодексу України";

у частині дев’ятій слова "або митним органом" виключити;

6) статтю 63 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Плата за здійснення компетентним органом державного контролю товарів, транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, в тому числі з метою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України в розмірі, що не перевищує розмір плати за перевірку документів на товари і транспортні засоби (контейнери), включається до складу єдиного збору згідно із Законом України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України";

7) у пункті 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення":

у підпункті 2 слова "документальним перевіркам, перевіркам відповідності та фізичним перевіркам у пунктах пропуску через державний кордон України або" замінити словами "попередньому документальному контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, що здійснюється органами доходів і зборів відповідно до Митного кодексу України, документальним перевіркам, перевіркам відповідності та фізичним перевіркам в";

підпункт 3 після слів "електронною поштою" доповнити словами "або з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відповідно до Митного кодексу України у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом".

{Пункт 35 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018}

III. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, у тому числі внести зміни до положень про центральні органи виконавчої влади в частині забезпечення передання цими органами відповідних дозвільних документів або інформації про включення (виключення) товару до (з) відповідного реєстру через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" до органів доходів і зборів згідно з Митним кодексом України у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, переліків товарів, щодо переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено заборони та/або обмеження згідно з вимогами статей 196 і 197 Митного кодексу України;

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити доопрацювання програмного забезпечення для функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України, автоматизованої системи управління ризиками, автоматизованої системи митного оформлення та створення єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" згідно з цим Законом;

забезпечити здійснення щомісячного моніторингу стану впровадження відповідними центральними органами виконавчої влади передання відповідних дозвільних документів або інформації про включення (виключення) товару до (з) відповідного реєстру через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" до органів доходів і зборів згідно з Митним кодексом України у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

здійснювати щомісячне інформування Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики про стан впровадження органами виконавчої влади передання відповідних дозвільних документів або інформації про включення (виключення) товару до (з) відповідного реєстру до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

3. Установити, що протягом 180 днів з дня набрання чинності цим Законом у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, які не обладнано стаціонарними приладами радіаційного контролю, перевірка засобів автомобільного та залізничного транспорту, що в’їжджають в Україну, а також вантажів, що ввозяться в Україну всіма видами транспорту, з метою виявлення випадків перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання здійснюється уповноваженими посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, з наданням дозволу щодо пропуску транспортних засобів, вантажів через державний кордон до органу (підрозділу) Державної прикордонної служби України.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 вересня 2018 року
№ 2530-VIII
вгору