Документ 2530-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

36. Статтю 452 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Обмеження, встановлені частинами першою - третьою цієї статті, не застосовуються до інформаційного обміну, що здійснюється між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами, органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна" згідно з цим Кодексом".

37. У частині першій статті 468 та пункті 2 частини першої статті 491 слова та цифри "здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 319 цього Кодексу" замінити словами "проводять заходи офіційного контролю".

38. Друге речення частини другої статті 561 виключити.

39. Статтю 585 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Установлюються такі посадові оклади працівників спеціалізованого підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для органів доходів і зборів, відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року:

керівник підрозділу - 25;

заступник керівника - 24;

головний спеціаліст - 22;

провідний спеціаліст - 20.

Надбавки до посадового окладу, премії, доплати та інші виплати встановлюються працівникам цього підрозділу відповідно до законодавства".

40. У розділі XXI "Прикінцеві та перехідні положення":

підпункт 4 пункту 4 викласти в такій редакції:

"4) до 1 січня 2023 року - товари, які ввозяться резидентами - суб’єктами космічної діяльності, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про державну підтримку космічної діяльності", та класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 2710, 2811, 2818 10, 2901, 2928 00, 2929, 2931, 3207 20, 3208, 3209, 3210 00, 3214, 3403, 3506, 3603 00, 3604, 3812, 3814 00, 3815, 3901, 3904, 3907, 3909, 3917, 3920, 3921, 3926, 4005, 4008, 4016, 4901, 4906 00 00 00, 5208, 5401, 5404, 5407, 5607, 5906, 5907 00 00 00, 5911 90 90 90, 6815, 6815 10, 7019, 7202, 7205, 7208, 7209, 7211, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7222, 7223 00, 7224-7226, 7228, 7229, 7304, 7314, 7318, 7326, 7407, 7408, 7409-7411, 7413 00 00 00, 7419, 7504, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604-7608, 7616, 8101, 8102, 8105, 8108, 8112, 8206 00 00 00, 8307, 8412, 8419, 8421, 8456, 8457, 8459, 8460, 8462, 8463, 8471, 8473, 8479, 8481, 8482, 8483 30 80, 8501, 8504, 8505, 8506, 8507, 8514, 8517, 8523, 8526, 8528, 8529, 8532, 8533, 8536-8538, 8540-8544, 8547, 8803, 9002, 9006, 9011, 9013, 9014, 9015, 9023 00, 9026, 9027, 9030-9032.

Порядок, обсяги ввезення зазначених товарів та перелік резидентів - суб’єктів космічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України";

доповнити пунктами 7-1-7-3 та 9-1 такого змісту:

"7-1. Установити, що норми цього Кодексу щодо взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна" застосовуються з дня, наступного за днем опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, повідомлення про початок передання згідно з цим Кодексом відповідним уповноваженим державним органом (установою, організацією) певного дозвільного документа або відомостей з певного реєстру до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

7-2. Протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України", але не пізніше дня, наступного за днем опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, повідомлення, зазначеного в пункті 71 цього розділу, для здійснення митних формальностей щодо пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх випуску у відповідний митний режим органам доходів і зборів дозволяється використовувати паперові примірники дозвільних документів, видані державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

7-3. Тимчасово, до набрання чинності для України Конвенцією про єдиний режим транзиту, у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, для декларування у митний режим транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються між Європейським Союзом, країнами - членами Європейської асоціації вільної торгівлі, окремими країнами - членами Конвенції про єдиний режим транзиту та Україною, використовуються митні декларації окремих типів, що відповідають типам митних декларацій, запроваджених зазначеною Конвенцією.

Порядок виконання митних формальностей під час транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються між Європейським Союзом, країнами - членами Європейської асоціації вільної торгівлі, окремими країнами - членами Конвенції про єдиний режим транзиту та Україною з використанням митних декларацій, зазначених у цьому пункті, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Порядок заповнення митних декларацій, зазначених у цьому пункті, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням положень Конвенції про єдиний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Для забезпечення виконання органами доходів і зборів митних формальностей під час транзиту товарів, що декларуються з використанням митних декларацій, зазначених у цьому пункті, застосовується національна підсистема комп’ютеризованої транзитної системи Європейського Союзу.

Класифікатори, передбачені Конвенцією про єдиний режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами, що використовуються для заповнення митних декларацій, зазначених у цьому пункті, оприлюднюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, на своєму офіційному веб-сайті";

"9-1. У разі розроблення проекту закону, яким передбачається запровадження відповідного дозвільного документа або відомостей про наявність чи відсутність товару у відповідному реєстрі як підстави для здійснення відповідних митних формальностей органом доходів і зборів, такий проект закону обов’язково повинен містити норму щодо забезпечення передавання таких документів (відомостей) до органів доходів і зборів у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, відповідним уповноваженим державним органом, іншою установою чи організацією до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" згідно з цим Кодексом в день видачі таких документів або включення (виключення) відповідної інформації до (з) відповідного реєстру".

II. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 166.3 статті 166 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити підпунктом 166.3.9 такого змісту:

"166.3.9. суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Платник податку має право скористатися зазначеною в цьому підпункті податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого та другого ступенів споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року".

2. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):

1) частини двадцять дев’яту та тридцять першу статті 16 викласти в такій редакції:

"Випуск у відповідний митний режим товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відповідної ліцензії, отриманої від центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України";

"Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, що підлягають ліцензуванню, в день видачі таких ліцензій";

2) статтю 37 після частини п’ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Випуск у відповідний митний режим товарів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземним суб’єктом господарювання, які перебувають на індивідуальному режимі ліцензування, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відповідної ліцензії, отриманої від центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, ліцензії, видані відповідно до цієї статті суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності та іноземним суб’єктам господарювання, які перебувають на індивідуальному режимі ліцензування, в день видачі таких ліцензій".

У зв’язку з цим частини шосту - вісімнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - двадцятою.

3. Пункт "б" частини першої статті 20-2 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2013 р., № 46, ст. 640) викласти в такій редакції:

"б) здійснення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку у разі виявлення органом (підрозділом) Державної прикордонної служби України транспортних засобів, вантажів та іншого майна з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання та надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон України транспортних засобів, вантажів та іншого майна за результатами такої перевірки".

4. У статті 11 Закону України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5):

1) друге та третє речення частини першої викласти в такій редакції: "Контроль організовується та здійснюється у встановленому актами законодавства України порядку. У відповідних випадках та в порядку, встановленому актами законодавства України, здійснюються також перевірки рівня іонізуючого випромінювання, фітосанітарний, ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин";

2) доповнити частиною другою такого змісту:

"У разі виявлення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України транспортних засобів, вантажів та іншого майна з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання для перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку та надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон України таких транспортних засобів, вантажів та іншого майна залучається уповноважена посадова особа державного органу, що здійснює державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища".

5. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2002 р., № 29, ст. 190; 2006 р., № 5-6, ст. 74):

1) абзац двадцять дев’ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"прикордонні інспекційні пости - потужності (об’єкти), розташовані у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон, включаючи пункти на автомобільних шляхах, залізничних станціях, аеропортах, морських і річкових портах, де в разі потреби здійснюється відповідний медичний огляд пасажирів, екіпажів, бригад тощо з метою виявлення осіб з симптомами інфекційних хвороб";

2) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Умови ввезення продукції з-за кордону, введення її в обіг та розповсюдження

Продукція, що ввозиться з-за кордону та вводиться в обіг або розповсюджується в Україні, підлягає нагляду та контролю в порядку, встановленому Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

6. У статті 59 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2003 р., № 37, ст. 307; 2004 р., № 19, ст. 257; 2014 р., № 20-21, ст. 732):

1) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, видані дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів в день видачі таких дозволів".

У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;

2) частину восьму викласти в такій редакції:

"Органи доходів і зборів здійснюють митні формальності, необхідні для пропуску через митний кордон України, випуску у відповідний митний режим радіоактивних матеріалів, на підставі відповідного дозволу, отриманого від органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

7. Статтю 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2014 р., № 23, ст. 873; 2016 р., № 4, ст. 40) після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, видані дозволи або інформацію про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів в день видачі таких дозволів або реєстрації пестицидів і агрохімікатів.

Органи доходів і зборів здійснюють відповідні митні формальності, необхідні для випуску у вільний обіг на митній території України пестицидів і агрохімікатів, на підставі Переліку агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації згідно з додатком до цього Закону, а також відповідних дозволів або інформації про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною шостою.

8. У статті 28-1 Закону України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206):

1) після частини вісімнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані дозволи, а також інформацію про їх анулювання в день видачі таких дозволів чи прийняття рішення про їх анулювання".

У зв’язку з цим частини дев’ятнадцяту - двадцять третю вважати відповідно частинами двадцятою - двадцять четвертою;

2) частину двадцяту викласти в такій редакції:

"Випуск у вільний обіг на митній території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України для розповсюдження на території України, здійснюється органом доходів і зборів на підставі відповідного дозволу, отриманого від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

9. Статтю 34-1 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107; 2013 р., № 46, ст. 640) доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, надану письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів в день надання такої письмової згоди (повідомлення).

Органи доходів і зборів здійснюють митні формальності, необхідні для пропуску через митний кордон України, випуску у відповідний митний режим небезпечних відходів, на підставі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, отриманої від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

10. У Законі України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9-10, ст. 65; 2014 р., № 20-21, ст. 712):

1) статтю 27 після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"7. Міністерство вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані ліцензії в день видачі таких ліцензій.

8. Випуск у вільний обіг на митній території України таких товарів здійснюється органом доходів і зборів на підставі відповідної ліцензії, яка засвідчує, що імпорт товарів не призводить до ухилення від сплати антидемпінгового мита, отриманої від Міністерства з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною дев’ятою;

2) у частині четвертій статті 28:

в абзаці шостому:

перше речення викласти в такій редакції:

"Випуск у вільний обіг на митній території України товару відповідно до контрактів, які є об’єктом реєстрації, здійснюється органом доходів і зборів на підставі відповідної ліцензії на імпорт, отриманої від Міністерства з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України, та документів, що підтверджують внесення на депозит необхідної суми";

у другому реченні слова "митне оформлення" замінити словом "випуск";

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"Міністерство вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані ліцензії на імпорт в день видачі таких ліцензій".

11. У Законі України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78):

1) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:

"1. Випуск у вільний обіг на митній території України товару, щодо якого прийнято рішення, що він є об’єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, здійснюється органом доходів і зборів на підставі дозволу на імпорт, отриманого від Міністерства з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.

Дозвіл на імпорт видається Міністерством у встановленій ним формі протягом семи робочих днів від дати подання заінтересованим імпортером відповідної заяви за встановленою Міністерством формою.

Міністерство вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані дозволи на імпорт в день видачі таких дозволів";

2) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:

"4. Квотування імпорту в Україну товарів, що є об’єктом спеціальних заходів, здійснюється шляхом видачі Міністерством спеціальних ліцензій. Випуск у вільний обіг на митній території України товару, який є об’єктом спеціальних заходів, здійснюється органом доходів і зборів на підставі спеціальної ліцензії, отриманої від Міністерства з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.

Міністерство вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані спеціальні ліцензії в день видачі таких ліцензій".

12. У Законі України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст. 80):

1) статтю 26 після частини п’ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"6. Міністерство вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані ліцензії в день видачі таких ліцензій.

7. Випуск у вільний обіг на митній території України таких товарів здійснюється органом доходів і зборів на підставі відповідної ліцензії, яка засвідчує, що імпорт товарів не призводить до ухилення від сплати компенсаційного мита, отриманої від Міністерства з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою;

2) у частині четвертій статті 27:

в абзаці шостому:

перше речення викласти в такій редакції:

"Випуск у вільний обіг на митній території України товару відповідно до контрактів, які є об’єктом реєстрації, здійснюється органом доходів і зборів на підставі відповідної ліцензії на імпорт, отриманої від Міністерства з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України, та документів, що підтверджують внесення на депозит необхідної суми";

у другому реченні слова "митне оформлення" замінити словом "випуск";

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"Міністерство вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані ліцензії на імпорт в день видачі таких ліцензій".

13. У статті 32 Закону України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198; 2009 р., № 30, ст. 428):

1) частину першу викласти в такій редакції:

"Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюються за правилами, встановленими законодавством України, у тому числі міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України";

2) доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Документи (дозволи або сертифікати), що видаються уповноваженими органами України відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, вносяться такими органами до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відповідно до Митного кодексу України у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день видачі таких документів.

Органи доходів і зборів здійснюють митні формальності, необхідні для випуску у відповідний митний режим об’єктів рослинного світу, що є об’єктами регулювання зазначеної Конвенції, на підставі документів (дозволів або сертифікатів), отриманих від уповноважених органів України з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

14. У Законі України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405; 2003 р., № 24, ст. 159; 2011 р., № 33, ст. 326; 2014 р., № 5, ст. 62, № 20-21, ст. 712):

1) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Вивезення за межі України зоологічних колекцій

Вивезення, у тому числі тимчасове, за межі України зоологічних колекцій здійснюється відповідно до Закону України "Про тваринний світ", міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України";

2) статтю 13 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей в день видачі таких свідоцтв.

Органи доходів і зборів здійснюють відповідні митні формальності, необхідні для випуску у відповідний митний режим, пропуску через митний кордон України культурних цінностей, що вивозяться, у тому числі тимчасово, за межі України, на підставі відповідного свідоцтва, отриманого від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України";

3) у статті 21:

друге - четверте речення частини першої виключити;

частину другу виключити.

15. У Законі України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451 із наступними змінами):

1) статтю 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"заходи офіційного контролю - фітосанітарний контроль, ветеринарно-санітарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що проводяться згідно із законодавством України".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

2) у частині шостій статті 5:

в абзаці другому слова "здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль" замінити словами "проводять заходи офіційного контролю щодо";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"внести до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою в день прийняття такого рішення".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "органів доходів і зборів та" виключити;

3) статтю 8 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Випуск у вільний обіг на митній території України вантажів, визнаних гуманітарною допомогою, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відповідного рішення, отриманого від спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

4) у статті 9:

у частині другій:

перше речення викласти в такій редакції:

"Товари (предмети) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, підлягають заходам офіційного контролю згідно зі статтею 319 Митного кодексу України в установленому законодавством порядку";

у другому реченні слова "види контролю здійснюються" замінити словами "заходи офіційного контролю проводяться";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Митне оформлення товарів (предметів) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, завершується тільки після проведення необхідних заходів офіційного контролю";

у частині шостій слова "здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль", "відповідного контролю", "відповідного виду контролю", "восьми днів", "видів контролю", "відповідний державний контроль" та "відповідних видів державного контролю" замінити відповідно словами "проводять заходи офіційного контролю щодо", "таких заходів", "відповідних заходів", "чотирьох днів", "заходів щодо", "відповідні заходи" та "необхідних заходів офіційного контролю";

в абзаці шостому частини другої статті 12 слова "здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль" замінити словами "проводять заходи офіційного контролю щодо".

16. В абзаці третьому пункту 3 частини першої статті 15 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222; 2016 р., № 4, ст. 44) слово "законодавством" замінити словами "законодавчими актами".

17. У статті 28 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2013 р., № 2, ст. 4; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

1) у частині першій слова "та санітарно-епідеміологічним наглядом у пунктах пропуску через державний кордон та на всій території України" замінити словами "та санітарно-епідеміологічним наглядом на всій території України";

2) у частині другій слова "у пунктах пропуску через державний кордон України" виключити;

3) частини четверту та п’яту виключити;

4) частину шосту викласти в такій редакції:

"Ввезення на територію України товарів не допускається у разі, якщо їх ввезення:

заборонено законодавством у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я людей;

може спричинити масові інфекційні захворювання або отруєння людей".

18. У Законі України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260; 2013 р., № 2, ст. 4):

1) назву Закону після слова "пропуску" доповнити словами "(пунктах контролю)";

2) частину першу статті 1 викласти в такій редакції:

"Єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, визначених статтею 5 цього Закону, які перетинають державний кордон України, і справляється за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, а також за проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України відповідно до Митного кодексу України та інших законів України заходів офіційного контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) під час ввезення товарів на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)";

3) частину п’яту статті 2 викласти в такій редакції:

"Єдиний збір включає вартість витрат, пов’язаних із:

відновленням автомобільних доріг;

здійсненням уповноваженими органами в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України фітосанітарного, ветеринарно-санітарного та державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, в розмірі, що не перевищує розміру плати за проведення перевірки документів на товар і транспортний засіб (контейнер);

проведенням органами доходів і зборів у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України заходів офіційного контролю відповідно до статті 319 Митного кодексу України у формі попереднього документального контролю".

19. У статті 53 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2009 р., № 30, ст. 428; 2011 р., № 45, ст. 480):

1) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, крім генетично модифікованих" замінити словами "законодавством України, у тому числі міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України";

після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Документи (дозволи або сертифікати), що видаються уповноваженими органами України відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, вносяться такими органами до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день видачі таких документів.

Органи доходів і зборів здійснюють митні формальності, необхідні для випуску у відповідний митний режим об’єктів тваринного світу, які є об’єктами регулювання зазначеної Конвенції, на підставі документів (дозволів або сертифікатів), отриманих від уповноважених органів України з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.

20. Частину четверту статті 29 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 23, ст. 163; 2016 р., № 4, ст. 39) викласти в такій редакції:

"4. Ввезення в Україну зразків сорту, призначених для проведення експертизи, здійснюється на підставі підтвердження Компетентного органу про те, що зразки сорту ввозяться в Україну для проведення експертизи заявки (повідомлення Компетентного органу про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки).

Компетентний орган вносить видані підтвердження (повідомлення про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки) до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, в день видачі таких підтверджень.

Перевірка наявності підтвердження Компетентного органу, зазначеного в частині другій цієї статті, здійснюється державним фітосанітарним інспектором під час проведення фітосанітарного контролю дослідних зразків сортів, що ввозяться в Україну для проведення експертизи заявки, у тому числі за допомогою єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України".

21. У Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148; 2011 р., № 6, ст. 46; 2014 р., № 20-21, ст. 712):

1) статтю 16 доповнити частинами дев’ятою і десятою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані дозвільні документи на здійснення міжнародних передач товарів (крім документів, що містять таємну інформацію), а також інформацію про їх скасування або зупинення дії в день видачі таких документів чи прийняття рішень про їх скасування або зупинення дії.

Замість документів, що містять таємну інформацію, до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день видачі таких документів передаються відкриті відомості про такі документи: назва (тип) документа, ким виданий (орган, установа, організація), ступінь секретності, дата видачі, реєстраційний номер";

2) статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Митні формальності

Органи доходів і зборів здійснюють митні формальності, необхідні для пропуску через митний кордон України, випуску у відповідний митний режим товарів військового призначення та подвійного використання на підставі відповідного дозвільного документа на здійснення міжнародних передач товарів, отриманого від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.

У разі якщо з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, отримано лише нетаємні відомості про документи, що містять таємну інформацію, паперові примірники документів, що містять таємну інформацію, надаються на вимогу органу доходів і зборів для здійснення митних формальностей у випадках та порядку, встановлених Митним кодексом України та іншими законами України.

На запит імпортера товарів, що може подаватися у тому числі з використанням механізму "єдиного вікна", органи доходів і зборів видають сертифікат підтвердження доставки, яким засвідчують факт надходження в Україну товарів, визначених у зазначеному сертифікаті. Сертифікат підтвердження доставки на вибір заявника видається у паперовій формі або у формі електронної (сканованої) копії паперового документа, засвідченого електронним цифровим підписом, з використанням механізму "єдиного вікна".

22. Статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1) здійснення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України перевірки засобів автомобільного та залізничного транспорту, що в’їжджають в Україну, та вантажів, що ввозяться в Україну всіма видами транспорту, з використанням стаціонарних та/або переносних приладів радіаційного контролю з метою виявлення випадків перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання".

23. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2014 р., № 23, ст. 873):

1) частину четверту статті 29 викласти в такій редакції:

"4. Генеральний штаб Збройних Сил України вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення в день видачі таких дозволів.

Випуск радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення у відповідний митний режим, що надає змогу застосовувати їх на митній території України, здійснюється органом доходів і зборів на підставі дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, отриманих від Генерального штабу Збройних Сил України з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України";

2) у статті 29-1:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Випуск радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, у відповідний митний режим, що надає змогу застосовувати їх на митній території України, здійснюється органом доходів і зборів за умови відсутності у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, такого типу радіоелектронних засобів чи випромінювальних пристроїв";

у частині другій слова "надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, доступ до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також забезпечує його розміщення на своєму офіційному сайті та щомісячне поновлення" замінити словами "забезпечує розміщення на своєму офіційному веб-сайті та щоденне поновлення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом, цей Реєстр та відомості про включення до нього або виключення з нього відповідного типу радіоелектронних засобів чи випромінювальних пристроїв в день такого включення (виключення)".

24. У статті 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 34; 2015 р., № 31, ст. 291):

1) частини п’яту і сьому викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення та розміщення на своєму офіційному веб-сайті електронного переліку виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також внесення виданих сертифікатів до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день видачі таких сертифікатів";

"Випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється органом доходів і зборів на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України";

2) частину восьму виключити.

25. У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167 із наступними змінами):

1) у статті 2 слово "Закону" замінити словами "Закону, Міжнародної конвенції про захист рослин";

2) частину першу статті 7 після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"перевірка наявності документального підтвердження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, про ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки;

перевірка наявності підтвердження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, про ввезення зразків насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування".

У зв’язку з цим абзаци шостий - двадцять третій вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять п’ятим;

3) частину другу статті 10 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"перевіряти наявність документального підтвердження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, про ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки;

перевіряти наявність підтвердження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, про ввезення зразків насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування".

У зв’язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дванадцятим;

4) частину другу статті 30 виключити;

5) у статті 38:

у частині другій:

у першому реченні слово "окремих" виключити;

друге речення виключити;

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі припинення попереднього документального контролю органами доходів і зборів для здійснення фітосанітарного контролю залучається посадова особа відповідного уповноваженого органу".

У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

6) доповнити статтею 45-1 такого змісту:

"Стаття 45-1. Використання механізму "єдиного вікна"

Взаємодія центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, та державних фітосанітарних інспекторів з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, та іншими заінтересованими особами під час проведення фітосанітарного контролю вантажів з об’єктами регулювання, що імпортуються або ввозяться на митну територію України з метою транзиту, здійснюється з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.

Відомості про результати здійснення фітосанітарного контролю в електронній формі, засвідчені електронним цифровим підписом, вносяться державним фітосанітарним інспектором до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" протягом строків, встановлених статтею 319 Митного кодексу України";

7) статтю 49 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Плата за проведення державним фітосанітарним інспектором фітосанітарного контролю товарів, транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, в тому числі з метою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України в розмірі, що не перевищує розміру плати за перевірку документів на товари і транспортні засоби (контейнери), включається до складу єдиного збору згідно із Законом України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".вгору