Документ 253/97, поточна редакція — Редакція від 30.01.2004, підстава - 111/2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Національного фонду соціального
захисту матерів і дітей "Україна - дітям"

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1050/97 ( 1050/97 ) від 19.09.97
N 459/99 ( 459/99 ) від 30.04.99
N 742/2000 ( 742/2000 ) від 01.06.2000
N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000
N 977/2001 ( 977/2001 ) від 15.10.2001
N 160/2003 ( 160/2003 ) від 25.02.2003
N 472/2003 ( 472/2003 ) від 03.06.2003 )
{ Новий персональний склад Наглядової ради Національного
фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"
див. в Указі Президента N 111/2004 ( 111/2004 ) від
30.01.2004 }

Відповідно до Указу Президента України від 20 листопада 1996
року N 1104 ( 1104/96 ) "Про Національний фонд соціального захисту
матерів і дітей "Україна - дітям" п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про Національний фонд соціального
захисту матерів і дітей "Україна - дітям" (додається).
2. Затвердити персональний склад Наглядової ради
Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна -
дітям" (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 березня 1997 року
N 253/97
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 березня 1997 року N 253/97
ПОЛОЖЕННЯ
про Національний фонд соціального
захисту матерів і дітей "Україна - дітям"

1. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей
"Україна - дітям" (далі - Фонд) утворено відповідно до Указу
Президента України від 20 листопада 1996 року N 1104 ( 1104/96 )
"Про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей
"Україна - дітям" з метою поліпшення соціального захисту матерів,
дітей і сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого
покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених
програмами з питань материнства, дитинства і сім'ї, та залучення
на ці цілі недержавних джерел фінансування.
Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності,
гласності, гуманності та самоврядування. ( Пункт 1 в редакції Указу Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 )
від 09.09.2000 )
2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а
також цим Положенням.
3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
національній та іноземній валюті в установах банків, печатку,
штамп та бланки із своїм найменуванням та символікою, інші
атрибути, необхідні для здійснення діяльності, передбаченої цим
Положенням.
( Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Указу
Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
Фонд у встановленому порядку може створювати представництва,
а також підприємства та організації для забезпечення здійснення
статутної діяльності. ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від
09.09.2000 )
4. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним
йому майном. Фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не
відповідає за зобов'язаннями Фонду, за винятком випадків, коли
вони беруть на себе такі зобов'язання.
5. Фонд не відповідає за зобов'язаннями створюваних ним
юридичних осіб та пожертвувачів. Створювані Фондом юридичні особи не відповідають за
зобов'язаннями Фонду. ( Пункт 5 в редакції Указу Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 )
від 09.09.2000 )
6. Фонд співробітничає з органами виконавчої влади та
об'єднаннями громадян. ( Абзац перший пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від
09.09.2000 ) Міністерства, інші органи виконавчої влади сприяють Фонду,
його представництвам у матеріально-технічному та іншому
забезпеченні його діяльності. ( Абзац другий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від
09.09.2000 ) 7. Основними завданнями Фонду є: фінансування програм та інших заходів щодо соціального
захисту інтересів матерів, дітей і сім'ї; надання у першочерговому порядку адресної матеріальної
допомоги дітям-сиротам, дітям, які залишилися без піклування
батьків, дітям-інвалідам, дітям, які постраждали внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, та дітям із малозабезпечених і багатодітних
сімей; організація їх оздоровлення та відпочинку; розроблення пропозицій щодо реформування і розвитку системи
навчально-виховних та спеціалізованих дитячих закладів; сприяння правовому захисту і духовному розвитку дитини; участь у міжнародному співробітництві у сфері
соціально-правового захисту матерів, дітей і сім'ї; сприяння та підтримка діяльності жіночих, молодіжних,
дитячих, інших громадських організацій, фондів, що опікуються
проблемами соціальної допомоги та захисту материнства, дитинства
та сім'ї, залучення їх до розв'язання цих проблем; ( Пункт 7
доповнено абзацом сьомим згідно з Указом Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 ) внесення в установленому порядку пропозицій щодо розподілу
товарів (предметів) гуманітарної допомоги, яка надходить для
надання підтримки багатодітним та малозабезпеченим сім'ям; ( Пункт
7 доповнено абзацом восьмим згідно з Указом Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 ) участь у формуванні державної політики щодо соціального
захисту материнства, дитинства та сім'ї; ( Пункт 7 доповнено
абзацом дев'ятим згідно з Указом Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 ) сприяння розвиткові сімейного туризму, оздоровленню,
реабілітації та відпочинку матерів і дітей; ( Пункт 7 доповнено
абзацом десятим згідно з Указом Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 ) здійснення видавничої діяльності та ведення
інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою привернення уваги
суспільства до розв'язання проблем материнства, дитинства та
сім'ї. ( Пункт 7 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Указом
Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
8. Фонд для виконання покладених на нього завдань: 1) організовує збирання благодійних внесків і пожертвувань
від фізичних та юридичних осіб України та іноземних держав; 2) бере участь у реалізації національних, державних і
недержавних програм, спрямованих на соціальний захист материнства
і дитинства; 3) фінансує проекти, спрямовані на реалізацію Україною
положень Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації
про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей; 4) сприяє поліпшенню навчання і виховання дітей, охорони
здоров'я матері та дитини, профілактики дитячої злочинності; 5) сприяє виробництву вітчизняних продуктів харчування для
вагітних жінок і дітей та створенню спеціалізованої торговельної
мережі для їх реалізації, а також разом із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади сприяє постачанню в Україну
імпортного дитячого харчування та предметів загального,
профілактичного і лікувального призначення, які не виготовляються
в Україні; 6) сприяє здійсненню державних заходів, спрямованих на
вдосконалення спеціалізованої медичної допомоги матерям і дітям,
поліпшення демографічної ситуації, забезпечення права кожної
матері та дитини на отримання кваліфікованої медичної допомоги; 7) надає допомогу місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування у збереженні та розвитку мережі
дитячих лікувально-профілактичних і родопомічних закладів,
поліпшенні оснащення їх медичною апаратурою та устаткуванням; 8) сприяє впровадженню ініціативи ВООЗ, ЮНІСЕФ "Лікарня
доброзичлива до дитини" в родопомічних закладах України; 9) організовує благодійні заходи, пропагує через засоби
масової інформації здоровий спосіб життя, нові методи та форми
лікування, профілактики злочинності, наркоманії, алкоголізму і
куріння серед дітей, здійснює рекламну діяльність, видає і
розповсюджує друковані та аудіовізуальні матеріали; 10) бере участь у розробленні міжнародних проектів захисту
материнства і дитинства; 11) сприяє розвитку обдарованих дітей, для чого за рахунок
своїх коштів засновує та виплачує стипендії, присуджує премії; 12) бере участь у створенні умов для професійної підготовки і
працевлаштування дітей, зокрема дітей-інвалідів, дітей, які
залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт та дітей із
малозабезпечених, багатодітних, неблагополучних сімей після
досягнення ними працездатного віку; 13) всебічно сприяє поліпшенню організації дозвілля,
культурного і фізичного виховання дітей, підтримує діяльність
дитячих центрів творчості, секцій, технічних станцій, спортивних
баз, інших дитячих закладів; 14) надає допомогу в створенні закладів соціальної
реабілітації неповнолітніх та поліпшенні умов утримання, навчання
і виховання в них; 15) здійснює підтримку сімей, які взяли на виховання
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків; 16) співробітничає з благодійними фондами, бере участь у
заходах відповідних міжнародних організацій і фондів, здійснює
зовнішньоекономічну діяльність; ( Підпункт 16 пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від
09.09.2000 ) 17) сприяє розвитку наукових досліджень, впровадженню їх
результатів, створює в разі потреби експертні та робочі групи для
оцінки проектів та інших пропозицій з питань забезпечення
гармонійного розвитку підростаючого покоління; 18) створює банк наукових, технічних і соціальних даних щодо
своєї діяльності; 19) бере участь в організації та проведенні семінарів,
конференцій з питань правового та соціального захисту матерів і
дітей; ( Пункт 8 доповнено підпунктом 19 згідно з Указом
Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 ) 20) бере участь у проведенні благодійних ярмарків, лотерей,
рекламних та видовищних заходів, акцій милосердя, інших
благодійних заходів, метою яких є сприяння вирішенню проблем
материнства, дитинства та сім'ї; ( Пункт 8 доповнено підпунктом 20
згідно з Указом Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від
09.09.2000 ) 21) займається іншою діяльністю, що відповідає його завданням
і не суперечить законодавству.
( Пункт 9 виключено на підставі Указу Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
10. За значний внесок у діяльність Фонду Наглядова рада та
почесний президент Фонду можуть обирати почесного члена Фонду з
числа громадян України та іноземних громадян. ( Пункт 10 в
редакції Указу Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від
09.09.2000 )
( Пункт 11 виключено на підставі Указу Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
( Пункт 12 виключено на підставі Указу Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
13. Організаційну структуру Фонду становлять: голова Фонду, якого призначає Президент України; правління Фонду; директор Фонду; почесний президент Фонду; Наглядова рада Фонду. ( Пункт 13 в редакції Указу Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 )
від 09.09.2000 )
( Пункт 14 виключено на підставі Указу Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
15. Відповідно до завдань Фонду голова Фонду: 1) здійснює загальне керівництво Фондом, підписує фінансові
документи, здійснює розпорядчі функції щодо коштів і майна Фонду; 2) видає накази і розпорядження з питань діяльності Фонду; 3) затверджує кошторис видатків Фонду; 4) затверджує чисельний і персональний склад правління Фонду;
( Підпункт 5 пункту 15 виключено на підставі Указу Президента
N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
6) скликає засідання правління Фонду та головує на них;
( Підпункт 7 пункту 15 виключено на підставі Указу Президента
N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
8) затверджує статути створюваних ним підприємств та
організацій, положення про представництва Фонду відповідно до
законодавства; ( Підпункт 8 пункту 15 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 ) 9) затверджує зразки печаток, штампів, бланків, символіки та
атрибутики Фонду; 10) звітує щороку перед Наглядовою радою Фонду про
використання цільових коштів. ( Підпункт 10 пункту 15 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від
09.09.2000 )
Голова Фонду може передавати виконання повноважень,
визначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, директорові Фонду.
( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
16. Правління Фонду є колегіальним органом. Члени правління Фонду, крім директора Фонду, виконують свої
функції на громадських засадах. ( Абзац другий пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 ) Правління Фонду має такі повноваження: 1) визначає основні напрями діяльності Фонду, затверджує його
перспективні плани; 2) розглядає звіти та проекти програм Фонду; 3) здійснює оперативний контроль за поточною діяльністю
Фонду; 4) управляє майном Фонду; 5) приймає рішення про створення підприємств, представництв
та інших структурних підрозділів Фонду. ( Підпункт 5 пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
17. Основною формою роботи правління Фонду є його засідання. Засідання правління Фонду скликаються не рідше одного разу на
квартал і є правомочними, якщо в них бере участь більшість його
членів. Рішення правління Фонду приймаються відкритим голосуванням
простою більшістю голосів присутніх членів правління. На засіданнях правління головує голова Фонду, голос якого у
разі рівної кількості голосів членів правління є вирішальним.
Рішення правління підписує голова Фонду. Для практичного забезпечення основних напрямів діяльності
Фонду за рішенням правління Фонду до його складу можуть входити
керівники та опікуни програм.
18. Для забезпечення організаційної діяльності Фонду голова
Фонду призначає директора Фонду. ( Абзац перший пункту 18 в
редакції Указу Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від
09.09.2000 ) Директор Фонду: ( Абзац другий пункту 18 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від
09.09.2000 ) 1) забезпечує практичне виконання рішень голови та правління
Фонду; 2) організовує фінансово-господарську діяльність Фонду
відповідно до рішень голови та правління Фонду; 3) здійснює оперативне управління майном і коштами Фонду; 4) укладає угоди від імені Фонду відповідно до мети і завдань
його діяльності; 5) має право підписувати фінансові документи, відкривати
рахунки Фонду в установах банків.
( Пункт 19 виключено на підставі Указу Президента N 1051/2000
( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
20. Представницьку діяльність Фонду здійснює почесний
президент Фонду, який виконує свої функції на громадських засадах. Почесний президент Фонду обирається Наглядовою радою Фонду і
входить до її складу. ( Абзац пункту 20 в редакції Указу
Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
21. Почесний президент Фонду відповідно до своїх повноважень: виконує немайнові дії від імені Фонду; представляє інтереси Фонду на підприємствах, в установах,
організаціях усіх форм власності та об'єднаннях громадян як в
Україні, так і за її межами; приймає рішення про моральне заохочення юридичних і фізичних
осіб, які активно сприяють його діяльності. ( Абзац четвертий
пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
22. З метою контролю за цільовим використанням коштів та
фінансово-господарською діяльністю Фонду утворюється Наглядова
рада Фонду. ( Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 742/2000 від 01.06.2000, в редакції Указу
Президента N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 ) До складу Наглядової ради Фонду входять представники органів
виконавчої влади, державних органів, наукових установ і
громадських організацій, які вирішують питання соціального захисту
материнства і дитинства. Персональний склад Наглядової ради затверджується Президентом
України за поданням голови Фонду. Засідання Наглядової ради є правомочним за умови присутності
на ньому більшості половини її членів.
23. Фонд відповідно до законодавства України може мати у
власності будинки, інше нерухоме майно, грошові кошти, цінні
папери та майно, передане Фонду в установленому порядку та
необхідне для його статутної діяльності.
24. Майно Фонду утворюється за рахунок: 1) благодійних внесків та пожертвувань фізичних і юридичних
осіб України та іноземних держав;
( Підпункт 2 пункту 24 виключено на підставі Указу Президента
N 1051/2000 ( 1051/2000 ) від 09.09.2000 )
3) доходів від господарської, в тому числі
зовнішньоекономічної діяльності, яку здійснюють створені Фондом
підприємства та організації; 4) майна, набутого Фондом відповідно до законодавства
України; 5) інших надходжень, не заборонених законодавством України. Кошти Фонду використовуються на виконання покладених на нього
завдань, а також на утримання штатних працівників Фонду.
25. Припинення діяльності Фонду може бути здійснено шляхом
його реорганізації або ліквідації в установленому порядку.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 березня 1997 року N 253/97
{ Новий склад див. в Указі Президента
N 111/2004 ( 111/2004 ) від 30.01.2004 }
СКЛАД
Наглядової ради Національного фонду соціального
захисту матерів і дітей "Україна - дітям"
МОСКАЛЕНКО - Радник Президента України, Віталій Федорович член-кореспондент Академії медичних
наук України, голова Наглядової ради
АЗАРОВ - Перший віце-прем'єр-міністр України, Микола Янович Міністр фінансів України
АЛЕКСЕЄВ - генеральний директор виробничого Юрій Сергійович об'єднання "Південмаш"
БОГУСЛАЄВ - голова правління, генеральний директор
В'ячеслав Олександрович відкритого акціонерного товариства
"Мотор-Січ"
БОГУЦЬКИЙ - Міністр культури і мистецтв України Юрій Петрович
БОЙКО - заступник Державного секретаря Юрій Анатолійович Міністерства палива та енергетики
України, голова правління Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз
України"
БУРЛАЧУК - голова Представництва американської Любомира Михайлівна фармацевтичної компанії "Елі Ліллі" в
Україні
ГОНЧАР - Голова Державного комітету зв'язку та Микола Вікторович інформатизації України
ГРИНЕВЕЦЬКИИ - голова Одеської обласної державної Сергій Рафаїлович адміністрації
ДОВЖЕНКО - Голова Державного комітету України у Валентина Іванівна справах сім'ї та молоді
ДЬОМІН - Перший заступник Глави Адміністрації Олег Олексійович Президента України
ЗАСУХА - голова Київської обласної державної Анатолій Андрійович адміністрації
ЗІНЧЕНКО - заступник Голови Верховної Ради Олександр Олексійович України (за згодою)
КАЛЕНСЬКИЙ - Голова Державної митної служби України
Микола Миколайович
КІНАХ - голова Українського союзу промисловців
Анатолій Кирилович і підприємців
КІРПА - Міністр транспорту України Георгій Миколайович
КНИШОВ - директор Інституту серцево-судинної Геннадій Васильович хірургії Академії медичних наук
України
КОЗЯВКІН - директор Інституту проблем медичної Володимир Ілліч реабілітації та реабілітаційного
центру "Еліта"
КРАВЧЕНКО - Голова Державної податкової Юрій Федорович адміністрації України
КРЕМЕНЬ - Міністр освіти і науки України Василь Григорович
ЛАВРИНОВИЧ - Міністр юстиції України Олександр Володимирович
ЛУК'ЯНОВА - директор Інституту педіатрії, Олена Михайлівна акушерства і гінекології Академії
медичних наук України
М'ЯЛИЦЯ - Міністр промислової політики України Анатолій Костянтинович
ОМЕЛЬЧЕНКО - голова Київської міської державної Олександр Олександрович адміністрації
ПАЛИЦЯ - голова правління відкритого Ігор Петрович акціонерного товариства "Укрнафта"
ПАПІЄВ - Міністр праці та соціальної політики Михайло Миколайович України
ПАСІЧНИК - перший заступник Державного секретаря Михайло Францович Міністерства охорони здоров'я
України - голова Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного
призначення
ПАТОН - президент Національної академії наук Борис Євгенович України, академік Національної
академії наук України
ПЕТРЕНКО - заступник голови Київської обласної Микола Миколайович державної адміністрації

ПІДАЄВ - Міністр охорони здоров'я України Андрій Володимирович
ПОЛЯЧЕНКО - голова правління холдингової компанії Володимир Аврумович "Київміськбуд"
РАДЧЕНКО - Голова Служби безпеки України Володимир Іванович
РОМАНОВ - заступник Керівника Державного Володимир Миколайович управління справами
СЕМИНОЖЕНКО - голова Національного фонду Володимир Петрович соціального захисту матерів і дітей
"Україна - дітям", академік
Національної академії наук України
СМИРНОВ - Міністр внутрішніх справ України Юрій Олександрович
СОКУРЕНКО - генеральний директор Криворізького Анатолій Валентинович державного гірничо-металургійного
комбінату "Криворіжсталь"
СТАНІК - Постійний представник України при Сюзанна Романівна Раді Європи
СТОРОЖУК - президент Національної телекомпанії Ігор Анатолійович України
ТАБАЧНИК - Віце-прем'єр-міністр України Дмитро Володимирович
ТІГІПКО - Голова Національного банку України Сергій Леонідович
ТУЛУБ - президент Національної атомної Сергій Борисович енергогенеруючої компанії "Енергоатом"
ЦИБУХ - Голова Державної туристичної Валерій Іванович адміністрації України
ЧЕБИКІН - президент Академії мистецтв України, Андрій Володимирович ректор Національної академії
образотворчого мистецтва і архітектури
ЯЦУБА - Державний секретар Кабінету Володимир Григорович Міністрів України
КОСТЕНКО - Голова Державного комітету України з Микола Павлович питань фізичної культури і спорту
САВЕНКО - президент Національної телекомпанії Олександр Миколайович України
ШВЕЦЬ Олександр Юхимович - головний редактор газети "Факти".
( Склад Наглядової ради в редакції Указів Президента N 1050/97 від
19.09.97, N 459/99 від 30.04.99, N 742/2000 від 01.06.2000,
N 977/2001 ( 977/2001 ) від 15.10.2001, N 160/2003 ( 160/2003 )
від 25.02.2003, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 472/2003 ( 472/2003 ) від 03.06.2003 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору