Документ 253-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.06.2011, підстава - 553-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 квітня 1995 р. N 253
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 553 ( 553-2011-п ) від 23.05.2011 }
Про внесення змін до деяких рішень
Уряду України з питань державного
архітектурно-будівельного контролю
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1243 ( 1243-2004-п ) від 22.09.2004 )

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про відповідальність
підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за
правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) і "Про
внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України" ( 209/94-ВР )
щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1243
( 1243-2004-п ) від 22.09.2004 )

2. Викласти у новій редакції Положення про державний
архітектурно-будівельний контроль, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1993 р. N 225 ( 225-93-п ) (ЗП
України, 1993 р., N 9, ст. 179), що додається.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.24
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1993 р. N 225
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 квітня 1995 р. N 253)

ПОЛОЖЕННЯ
про державний архітектурно-будівельний
контроль
1. Державний архітектурно-будівельний контроль - це
сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих
на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів,
норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також
положень затвердженої містобудівної документації та проектів
конкретних об'єктів (далі - затверджені проектні рішення),
місцевих правил забудови населених пунктів усіма суб'єктами
містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час
забудови територій і населених пунктів, розміщення, будівництва,
реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного,
виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних
пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури,
виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюють:
Державна архітектурно-будівельна інспекція
(Держархбудінспекція) у складі Держкоммістобудування; інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
складі органів містобудування і архітектури в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах
обласного підпорядкування, районах.
3. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
виконують такі основні функції: 1) видача забудовникам дозволів на виконання робіт з
будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту
(далі - будівельні роботи), реєстрація об'єктів, на яких
виконуються ці роботи, у порядку, встановленому
Держкоммістобудування; 2) реєстрація відповідальних інженерно-технічних працівників
будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних, проектних
організацій та організацій замовників, які здійснюють
безпосередньо керівництво будівельними роботами, технічний і
авторський нагляд; 3) участь у встановленому порядку в роботі комісій з
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також
у розслідуванні причин аварій на будівництві; 4) здійснення вибіркової перевірки: відповідності розміщення об'єктів, виконання будівельних
робіт, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
законодавству, державним стандартам, нормам і правилам,
архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним
рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів; своєчасності та якості виконання учасниками будівництва
передбачених нормативно-технічною і проектною документацією
зйомок, замірів, випробувань, а також ведення необхідної
виконавчої документації; наявності сертифікатів на будівельну продукцію; 5) розгляд справ про правопорушення у сфері містобудування і
прийняття відповідних рішень; 6) здійснення методичного забезпечення діяльності відомчих
служб контролю якості будівельних організацій і підприємств, що
виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції; 7) аналіз та узагальнення матеріалів контролю за якістю
забудови територій і населених пунктів, будівельних робіт,
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, підготовка
пропозицій відповідним органам про вдосконалення державних
стандартів, норм і правил.
4. Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю
надається право: безперешкодного доступу посадових осіб на будівництво
об'єктів і підприємства, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, незалежно від форм власності; давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і
будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для
виконання приписи щодо усунення порушень законодавства, державних
стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов,
затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених
пунктів, вносити замовникам пропозиції про припинення фінансування
об'єктів до усунення виявлених недоліків; залучати на договірних умовах незалежних експертів,
спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки
висновків з питань, що входять до їх компетенції; вимагати в необхідних випадках від замовників, підрядників,
виготівників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і
споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та
інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; одержувати від замовників, проектних і будівельних
організацій, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та іншу
документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій; зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам
законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурним
вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням,
місцевим правилам забудови населених пунктів або здійснюються без
дозволу на їх виконання, а також виробництво і застосування в
будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій,
виготовлених з порушенням державних стандартів; вносити подання відповідним органам про анулювання або
призупинення дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві суб'єктами, які допускають
грубі порушення законодавства, державних стандартів, норм і
правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених
проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів; безплатно одержувати від замовників, будівельних
організацій, підприємств, що виробляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, а також органів державної статистики звітні
дані про введення в дію основних фондів, реалізацію готової
продукції; повідомляти органи державної статистики про факти порушень
встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів для виключення їх із числа введених у дію, а
також про реалізацію будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій, що не відповідають вимогам державних стандартів, для
виключення їх із звітності; складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування
та накладати штрафи відповідно до чинного законодавства.
5. Дії і рішення посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю можуть бути оскаржені в
органи, яким ці інспекції підпорядковані, або до суду,
арбітражного суду.
6. Держархбудінспекція, крім функцій, зазначених у пункті 3
цього Положення: здійснює методичне керівництво та нормативне забезпечення
діяльності місцевих інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю; розглядає спірні питання, що виникають у процесі державного
архітектурно-будівельного контролю; проводить вибіркову перевірку дотримання встановленого
порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів.
7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
своїй діяльності взаємодіють з іншими спеціально уповноваженими
державними органами, що здійснюють контроль за дотриманням
природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог,
охорони праці та інших вимог у сфері містобудування.
8. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
укомплектовуються фахівцями, які мають досвід практичної роботи у
сфері містобудування.
9. Для узагальнення та аналізу якості будівельних робіт,
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій місцеві інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю подають до
Держархбудінспекції інформацію за формою та в терміни, встановлені
Держкоммістобудування.
10. При інспекціях державного архітектурно-будівельного
контролю можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи для
здійснення на договірних умовах комплексу робіт, пов'язаних з
контролем за якістю спорудження об'єктів, а також групи
позаштатних інспекторів.
11. Відносини інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю з юридичними особами та громадянами іноземних держав, що
здійснюють будівництво на території України, регламентуються
чинним законодавством України та цим Положенням, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами, укладення яких відбулося у
формі Закону.
12. Держархбудінспекція, місцеві інспекції державного
архітектурно- будівельного контролю мають печатки із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.вгору