Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Склад колегіального органу від 04.03.2004253
Документ 253-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.10.2018, підстава - 851-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 березня 2004 р. № 253
Київ

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1020 від 14.10.2005
№ 475 від 21.05.2008
№ 957 від 14.09.2011
№ 257 від 08.04.2013
№ 933 від 18.12.2013
№ 998 від 13.12.2017
№ 851 від 10.10.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, що додається.

2. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань легалізації комп'ютерних програм у складі згідно з додатком.

Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджується її головою.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 257 від 08.04.2013}

3. Міністерству освіти і науки розробити і затвердити в 2004 році положення про реєстр комп'ютерних програм та забезпечити його ведення.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. № 253

ПОРЯДОК
легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

{У тексті Порядку слово "МОН" замінено словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 957 від 14.09.2011}

{У тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ № 998 від 13.12.2017}

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

легалізація комп’ютерних програм в органах виконавчої влади (далі - легалізація) - приведення використання комп’ютерних програм у відповідність з вимогами законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних комп’ютерних програм ліцензійними;

неліцензійна комп’ютерна програма - комп’ютерна програма, яка використовується з порушенням умов, визначених у ліцензії, або не має чинної ліцензії на її використання.

Інші терміни у цьому Порядку використовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про авторське право і суміжні права” та Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1989).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}

3. Дія цього Порядку не поширюється на закупівлю нових комп'ютерних програм чи комп'ютерної техніки з установленими програмами, яка здійснюється органами виконавчої влади самостійно у порядку, визначеному законодавством.

4. Інвентаризація комп’ютерних програм, під час якої органи виконавчої влади визначають перелік та кількість ліцензійних та неліцензійних комп’ютерних програм, проводиться з урахуванням вимог Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433, та пункту 6 цього Порядку.

Ліцензії на використання комп’ютерних програм та/або відсутність ліцензій для комп’ютерних програм, що використовуються, відображаються у даних інвентаризації, що проводиться згідно з методикою проведення інвентаризації, встановленою Мінекономрозвитку.

Використання комп’ютерних програм, створених (розроблених), розповсюджених, а також забезпечених технічною підтримкою суб’єктів господарювання, які перебувають під контролем іноземної держави, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України “Про санкції”, дозволяється до закінчення строку дії ліцензії без отримання технічної підтримки (оновлень, виправлень тощо) від зазначених суб’єктів господарювання. Не дозволяється продовження строку дії ліцензії або легалізація таких неліцензійних комп’ютерних програм.

Зазначені неліцензійні програми виводяться з експлуатації до кінця року, в якому проводилася інвентаризація комп’ютерних програм.

У разі необхідності ліцензійні комп’ютерні програми після закінчення строку дії ліцензії та/або неліцензійні комп’ютерні програми повинні бути замінені ліцензійними комп’ютерними програмами з аналогічними функціями, які створені (розроблені), розповсюджені, а також забезпечені технічною підтримкою суб’єктів господарювання, які не перебувають під контролем іноземної держави, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України “Про санкції”.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}

5. Здійснення заходів з легалізації координує міжвідомча робоча група з питань легалізації комп'ютерних програм.

Рішення зазначеної робочої групи:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 257 від 08.04.2013}

приймається на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів у разі присутності не менше ніж двох третин її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 257 від 08.04.2013}

оформляється протоколом, який протягом 10 робочих днів підписується всіма членами робочої групи, які були присутні на засіданні. Копії протоколу засідання Мінекономрозвитку надсилає всім членам робочої групи та відповідним органам виконавчої влади протягом п’яти робочих днів з дати оформлення протоколу.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 257 від 08.04.2013}

Організаційно-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономрозвитку.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 851 від 10.10.2018}

З метою забезпечення прозорості діяльності міжвідомчої робочої групи її рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку до 1 травня.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 851 від 10.10.2018}

6. Органи виконавчої влади під час проведення щорічної планової інвентаризації комп’ютерних програм згідно з методикою проведення інвентаризації, встановленою Мінекономрозвитку, визначають перелік та кількість ліцензійних комп’ютерних програм та комп’ютерних програм, які підлягають легалізації, і подають відповідну інформацію:

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}

районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації - до 1 лютого Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям;

{Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}

територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - до 1 лютого міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади;

{Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації - до 1 березня узагальнену інформацію Мінекономрозвитку.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}

Комп'ютерні програми, які не підлягають легалізації через моральну застарілість, невідповідність функціональним завданням органів виконавчої влади, вимогам захисту інформації тощо, виводяться з експлуатації до кінця року, в якому проводилася інвентаризація.

7. Мінекономрозвитку узагальнює подану органами виконавчої влади інформацію і до 1 квітня подає її на розгляд міжвідомчої робочої групи.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 851 від 10.10.2018}

8. Заходи з легалізації комп’ютерних програм здійснюються:

органами виконавчої влади за рахунок бюджетних призначень, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік;

Мінекономрозвитку за рахунок бюджетних призначень, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік за окремою бюджетною програмою, та/або за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 851 від 10.10.2018}

Порядок використання надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, для здійснення заходів з легалізації комп’ютерних програм, затверджується Мінекономрозвитку.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 851 від 10.10.2018}

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1020 від 14.10.2005, № 475 від 21.05.2008, № 957 від 14.09.2011; в редакції Постанови КМ № 257 від 08.04.2013}

9. Органи виконавчої влади на підставі результатів проведеної щорічної інвентаризації та визначеної кількості комп’ютерних програм, які підлягають легалізації, в установленому порядку передбачають у бюджетних запитах обсяги фінансування, необхідні для здійснення заходів з легалізації. Якщо бюджетними призначеннями для органів виконавчої влади у законі про Державний бюджет України на відповідний рік не передбачені обсяги фінансування або передбачені недостатні обсяги фінансування заходів з легалізації, відповідні органи подають Мінекономрозвитку обґрунтовані пропозиції щодо обсягів додаткового фінансування заходів з легалізації для внесення таких пропозицій на розгляд міжвідомчої робочої групи.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}

Здійснення заходів з легалізації комп’ютерних програм є напрямом використання бюджетних коштів, що відображається в паспортах відповідних бюджетних програм.

Органи виконавчої влади подають до 1 грудня Мінекономрозвитку перелік комп’ютерних програм, щодо яких здійснені заходи з легалізації, із зазначенням кількісних показників та обсягів коштів, спрямованих на здійснення заходів з легалізації у звітному періоді.

{Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 257 від 08.04.2013}

10. Мінекономрозвитку за пропозиціями міжвідомчої робочої групи, зазначеної в пункті 5 цього Порядку, на підставі поданої органами виконавчої влади інформації щороку визначає:

1) загальну кількість та перелік неліцензійних примірників комп’ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади і підлягають легалізації;

2) кількість та перелік неліцензійних примірників комп’ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади і підлягають легалізації у поточному році за рахунок бюджетних призначень, передбачених для Мінекономрозвитку, та/або за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, відповідно до пункту 8 цього Порядку, у розрізі органів виконавчої влади.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}

11. У разі коли правовласник не провадить господарської діяльності в Україні, закупівля ліцензій на використання комп’ютерних програм може здійснюватися у визначених правовласником осіб.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. № 253
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2018 р. № 851)

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань легалізації комп'ютерних програм

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування

Заступник Голови Казначейства

Директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

Директор Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор департаменту МВС

Директор департаменту Мінфіну

Директор департаменту Мінсоцполітики

Начальник управління Міноборони

Директор департаменту ДФС

Директор департаменту Адміністрації Держспецзв’язку

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою)

{Склад в редакції Постанов КМ № 475 від 21.05.2008, № 257 від 08.04.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 933 від 18.12.2013, № 998 від 13.12.2017; в редакції Постанови КМ № 851 від 10.10.2018}вгору