Документ 2526-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.10.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України
"Про оборону України", "Про Збройні Сили України"
та "Про розвідувальні органи України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 4, ст.27 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 3 Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 106; 2000 р.,
N 49, ст. 420) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної
діяльності в інтересах підготовки держави до оборони".
У зв'язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим.
2. Статтю 1 Закону України "Про Збройні Сили України"
( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9,
ст. 108; 2005 р., N 10, ст. 188; 2009 р., N 19, ст. 258) після
частини четвертої доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:
"Органи військового управління розвідки та військові частини
розвідки Збройних Сил України відповідно до закону можуть
залучатися до заходів добування розвідувальної інформації з метою
підготовки держави до оборони та для забезпечення готовності
Збройних Сил України до оборони держави".
У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно
частинами шостою - дев'ятою.
3. Статтю 6 Закону України "Про розвідувальні органи України"
( 2331-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19,
ст. 94; 2006 р., N 14, ст. 116) після частини другої доповнити
новою частиною третьою такого змісту:
"Розвідувальний орган Міністерства оборони України може
залучати органи військового управління розвідки та військові
частини розвідки Збройних Сил України в порядку, визначеному
Президентом України, до заходів добування розвідувальної
інформації з метою підготовки держави до оборони та забезпечення
готовності Збройних Сил України до оборони держави. У цих випадках
на військовослужбовців та працівників зазначених органів і
військових частин не поширюються положення законів України "Про
розвідувальні органи" та "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ), якими регулюються питання визначення правового
статусу, надання повноважень та гарантування соціального захисту".
У зв'язку з цим частини третю - четверту вважати відповідно
частинами четвертою - п'ятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 вересня 2010 року
N 2526-VIвгору