Про Комітет з питань реформування правоохоронних органів
Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 06.04.2012252/2012
Документ 252/2012, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2014, підстава - 701/2014

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 701/2014 від 02.09.2014}

Про Комітет з питань реформування правоохоронних органів

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 92/2013 від 26.02.2013}

З метою усунення дублювання повноважень правоохоронних органів, оптимізації їх структури і чисельності, чіткого визначення та розмежування компетенції цих органів, підготовки узгоджених пропозицій щодо їх подальшого комплексного реформування, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Комітет з питань реформування правоохоронних органів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити:

Положення про Комітет з питань реформування правоохоронних органів (додається);

персональний склад Комітету з питань реформування правоохоронних органів (додається).

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 квітня 2012 року
№ 252/2012

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2012 року № 252/2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань реформування правоохоронних органів

1. Комітет з питань реформування правоохоронних органів (далі - Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є:

аналізування стану протидії та боротьби зі злочинністю, системи організації, координації та результатів діяльності правоохоронних органів, рівня кваліфікації, стану підготовки і відповідності керівників правоохоронних органів, визначення їх готовності протидіяти викликам і загрозам національній безпеці України;

вивчення і аналіз структури та досвіду діяльності правоохоронних органів іноземних держав;

підготовка з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів України, структури і чисельності, організації діяльності таких органів, усунення дублювання повноважень, чіткого визначення та розмежування їх компетенції;

організація підготовки та розгляд проектів законів, програм, заходів з удосконалення організації та діяльності правоохоронних органів, з питань координації їх роботи щодо посилення боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав і свобод громадян, своєчасного виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України.

4. Комітет для виконання покладених на нього основних завдань має право:

одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади та інших державних органів статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до його компетенції;

розглядати стан виконання відповідних програм, проектів, планів, заходів у правоохоронній сфері;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників відповідних органів виконавчої влади;

утворювати в разі потреби робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових працівників, незалежних експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

організовувати наради з питань, вирішення яких віднесено до його повноважень.

5. Комітет утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів Комітету.

Головою Комітету є Президент України.

Виконавчим секретарем Комітету є за посадою Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

6. Голова Комітету:

здійснює керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях Комітету;

затверджує за поданням виконавчого секретаря Комітету склад робочих та експертних груп у разі їх створення.

7. Виконавчий секретар Комітету:

забезпечує організацію діяльності Комітету, підготовку планів роботи Комітету, питань порядку денного його засідань з урахуванням пропозицій членів Комітету;

готує та подає на затвердження Голові Комітету пропозиції щодо створення і складу робочих та експертних груп;

скликає за дорученням Голови Комітету засідання Комітету;

затверджує за дорученням Голови Комітету плани діяльності робочих та експертних груп, координує їх роботу;

здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Комітетом, та інформує Президента України про стан їх виконання;

персонально відповідає за організацію роботи Комітету;

у разі відсутності Голови Комітету головує на його засіданнях;

виконує за дорученням Голови Комітету інші завдання.

8. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більшість його членів.

9. Рішення Комітету приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від його складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Прийняті Комітетом рішення оформляються протоколами і є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади.

10. Наукове супроводження діяльності Комітету, роботи створених ним робочих та експертних груп здійснюється Національним інститутом стратегічних досліджень.

Організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Комітету здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2012 року №252/2012

СКЛАД
Комітету з питань реформування правоохоронних органів


ЯНУКОВИЧ
Віктор Федорович

-

Президент України, Голова Комітету


КЛЮЄВ
Андрій Петрович

-

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, виконавчий секретар Комітету


АЗАРОВ
Микола Янович

-

Прем'єр-міністр України


ЄРМОЛАЄВ
Андрій Васильович

-

директор Національного інституту стратегічних досліджень


ЗАХАРЧЕНКО
Віталій Юрійович

-

Міністр внутрішніх справ України


ІЛЛЯШОВ
Григорій Олексійович

-

Голова Служби зовнішньої розвідки України


КАЛІНІН
Ігор Олександрович

-

Радник Президента України


КІВАЛОВ
Сергій Васильович

-

Голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя (за згодою)


КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

Міністр доходів і зборів України


КОЛЕСНИЧЕНКО
Володимир Миколайович

-

Голова Вищої ради юстиції (за згодою)


КОЛОБОВ
Юрій Володимирович

-

Міністр фінансів України


КОПИЛЕНКО
Олександр Любимович

-

директор Інституту законодавства Верховної Ради України (за згодою)


ЛАВРИНОВИЧ
Олександр Володимирович

-

Міністр юстиції України


ЛИТВИН
Микола Михайлович

-

Голова Державної прикордонної служби України


ЛІСІЦКОВ
Олександр Володимирович

-

Голова Державної пенітенціарної служби України


ЛЬОВОЧКІН
Сергій Володимирович

-

Глава Адміністрації Президента України


ПИЛИПЧУК
Петро Пилипович

-

Голова Верховного Суду України (за згодою)


ПОРТНОВ
Андрій Володимирович

-

Радник Президента України


ПШОНКА
Віктор Павлович

-

Генеральний прокурор України (за згодою)


СІВКОВИЧ
Володимир Леонідович

-

заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України


ТАЦІЙ
Василь Якович

-

президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (за згодою)


ШЕМШУЧЕНКО
Юрій Сергійович

-

директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (за згодою).


ЯКИМЕНКО
Олександр Григорович

-

Голова Служби безпеки України

{Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 92/2013 від 26.02.2013}

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІНвгору