Документ 2517-XII, поточна редакція — Прийняття від 29.06.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про встановлення співвідношення між класними
чинами працівників прокуратури України
і військовими званнями та спеціальними званнями
працівників органів внутрішніх справ України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 37, ст. 557 )
Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Затвердити таблицю співвідношення між класними чинами
працівників прокуратури України і військовими званнями та
спеціальними званнями працівників органів внутрішніх справ України
(додається).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 29 червня 1992 року
N 2517-XII

Додаток
до Постанови Президії
Верховної Ради України
від 29 червня 1992 року
N 2517-XII

ТАБЛИЦЯ СПІВВІДНОШЕННЯ
між класними чинами працівників
прокуратури України і військовими
званнями та спеціальними званнями
працівників органів внутрішніх справ України
------------------------------------------------------------- Класні чини пра-: :Спеціальні звання праців-
цівників органів: Військові :ників органів внутрішніх
прокуратури : звання :справ України
України : : ------------------------------------------------------------- Державний радник Генерал армії
юстиції України України
Державний радник Генерал- Генерал-полковник
юстиції 1 класу полковник внутрішньої служби
Державний радник Генерал- Генерал-лейтенант міліції,
юстиції 2 класу лейтенант генерал-лейтенант
внутрішньої служби
Державний радник Генерал- Генерал-майор міліції,
юстиції 3 класу майор генерал-майор внутрішньої
служби
старший радник полковник полковник міліції,
юстиції полковник внутрішньої
служби
радник юстиції підполковник підполковник міліції,
підполковник внутрішньої
служби
молодший радник майор майор міліції, майор
юстиції внутрішньої служби
юрист 1 класу капітан капітан міліції, капітан
внутрішньої служби
юрист 2 класу старший старший лейтенант міліції,
лейтенант старший лейтенант
внутрішньої служби
юрист 3 класу лейтенант лейтенант міліції,
лейтенант внутрішньої
службивгору