Документ 2515-XI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.07.1986
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.08.1986. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про Державний план економічного
і соціального розвитку
Української РСР на 1986-1990 роки
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986, N 29, ст. 582 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити поданий Радою Міністрів Української РСР
Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР
на 1986-1990 роки, розгорнутий по роках п'ятирічки, по
міністерствах, державних комітетах, відомствах УРСР,
облвиконкомах, Київському і Севастопольському міськвиконкомах,
розроблений відповідно до рішень XXVII з'їзду КПРС та Основних
напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на
1986-1990 роки і на період до 2000 року та рішень XXVII з'їзду
Компартії України.
Стаття 2. Встановити такі основні показники Державного плану
економічного і соціального розвитку Української РСР на
1986-1990 роки:
(у процентах до 1985 року) ------------------------------------------------------------------ | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | рік | рік | рік | рік | рік ------------------------------------------------------------------ Національний доход 103,6 107,4 111,2 115,4 119,8
(у порівнянних цінах 1983 року)
Продукція промисловості -
всього по УРСР 103,4 107,1 111,4 116 121
у тому числі:
виробництво засобів 103,5 107,1 111,4 116 121
виробництва
виробництво предметів 103,4 107,2 111,6 116,2 121,3
споживання
Державні централізовані 112,6 113,7 114,8 111 111,8
капітальні вкладення по
господарству, підпорядкованому
Раді Міністрів УРСР
Продуктивність праці -
всього по УРСР:
у промисловості 103,2 106,7 110,9 115,2 120
у будівництві 103,5 106,7 110 113,4 117
Граничний рівень затрат на 99,6 98,7 97,6 96,5 95,2
1 карбованець товарної
продукції промисловості
республіканського
підпорядкування
Реальні доходи на душу 102,8 105,4 108,1 111 114
населення
Роздрібний товарооборот 105,5 111,7 118,1 124,2 130
державної і кооперативної
торгівлі (без обсягу реалізації
алкогольних напоїв)
Збільшити в 1986-1990 роках середньорічний обсяг виробництва
сільськогосподарської продукції порівняно з попереднім п'ятиріччям
на 14 процентів. Підвищити за п'ятиріччя середньорічний рівень
продуктивності праці в суспільному секторі сільського господарства
на 24 проценти.
Стаття 3. З метою виконання прийнятої XXVII з'їздом КПРС
програми соціального розвитку та підвищення народного добробуту
забезпечити у дванадцятій п'ятирічці:
збільшення на основі зростання виробництва і продуктивності
праці середньомісячної заробітної плати робітників і службовців на
13,2 процента і оплати праці колгоспників у громадському
господарстві на 20,2 процента;
збільшення суспільних фондів споживання на 19 процентів,
посилення їх ролі у розв'язанні виробничих і
соціально-демографічних проблем;
збільшення обсягу платних послуг населенню в 1,5 рази;
введення в експлуатацію житлових будинків загальною площею
85,8 млн. кв. метрів. Підвищувати якість житлового будівництва,
поліпшувати житлові умови радянських людей.
Здійснити у дванадцятій п'ятирічці відповідно до Основних
напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на
1986-1990 роки і на період до 2000 року, затверджених
XXVII з'їздом КПРС, заходи щодо підвищення рівня життя народу, в
тому числі:
посилити зв'язок заробітної плати працівників
науково-дослідних установ, конструкторських, технологічних і
проектних організацій з ефектом від розробки та впровадження нової
техніки і прогресивної технології;
посилити матеріальне заохочення робітників і службовців,
зайнятих на роботах у другій і третій змінах, насамперед у
машинобудуванні, розширити пільги і переваги цим працівникам за
рахунок коштів підприємств та організацій;
підвищити ефективність системи оплати праці, тісніше
пов'язати розміри винагороди працівників з їхнім трудовим внеском,
рішуче усувати елементи зрівнялівки, посилити матеріальну і
моральну відповідальність за недоліки та упущення в роботі.
Поліпшувати співвідношення розмірів заробітної плати по галузях
народного господарства, а також по різних категоріях трудящих з
урахуванням складності і умов виконуваних робіт. Підвищувати
престижність інженерної праці. Піднести роль і авторитет майстрів,
технологів та конструкторів, посилити матеріальні й моральні
стимули їхньої праці і творчого ставлення до роботи;
забезпечити послідовний розвиток і зміцнення
матеріально-технічної бази закладів народної освіти, культури,
охорони здоров'я та поліпшення соціально-культурного
обслуговування населення.
Стаття 4. Затвердити такі найважливіші показники Державного
плану економічного і соціального розвитку Української РСР на
1986-1990 роки по облвиконкомах, Київському і Севастопольському
міськвиконкомах:
------------------------------------------------------------------ |Середньорічний обсяг |Роздрібний товаро- | виробництва | оборот державної |сільсокогосподарської | і кооперативної | продукції |торгівлі (без обсягу | в 1986-1990 роках у | реалізації | процентах до |алкогольних напоїв) |середньорічного обсягу| у 1990 році в | за 1981-1985 роки | процентах до | | 1985 року | | (в порівнянних | | цінах) ----------------------------------------------------------------- Вінницький 114 131,1
Волинський 111 133,2
Ворошиловградський 116 129,3
Дніпропетровський 117 130,2
Донецький 115 130
Житомирський 113 129,9
Закарпатський 108 134,6
Запорізький 119 129,7
Івано-Франківський 111 134
Київський 113 125,3
Кіровоградський 117 132,1
Кримський 110 131,3
Львівський 110 131,1
Миколаївський 119 132,3
Одеський 119 128,8
Полтавський 116 131,8
Ровенський 111 133,7
Сумський 114 132
Тернопільський 115 134,1
Харківський 115 129,3
Херсонський 118 132,3
Хмельницький 117 133
Черкаський 112 129,7
Чернівецький 113 131,2
Чернігівський 112 129,4
Київський - 122,6
міськвиконком
Севастопольський - 126,9
міськвиконком
Доручити виконкомам обласних, Київської і Севастопольської
міських Рад народних депутатів прийняти рішення про п'ятирічні
плани економічного і соціального розвитку області (міста) на
1986-1990 роки.
Стаття 5. Раді Міністрів Української РСР, міністерствам,
державним комітетам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам:
а) керуючись затвердженими XXVII з'їздом КПРС Основними
напрямами економічного і соціального розвитку СРСР на
1986-1990 роки і на період до 2000 року, рішеннями XXVII з'їзду
Компартії України та цим Законом, забезпечити складання кожним
об'єднанням, підприємством, організацією п'ятирічних планів,
розгорнутих по роках п'ятирічки;
б) здійснити заходи щодо виконання встановлених завдань по
розвитку економіки, підвищенню ефективності виробництва і
реалізації соціальних завдань.
Забезпечити в ході здійснення п'ятирічного плану прискорення
соціально-економічного розвитку на основі широкого впровадження
досягнень науково-технічного прогресу, інтенсивного використання
виробничого потенціалу, посилення режиму економії, раціонального
витрачання палива, енергії, сировини, матеріалів, залучення в
господарський оборот вторинних ресурсів, удосконалення організації
виробництва і управління, зростання продуктивності праці;
в) установити суворий контроль за ходом виконання завдань
п'ятирічних планів підвідомчими об'єднаннями, підприємствами й
організаціями, забезпечити з першого ж року п'ятирічки чіткий,
напружений ритм роботи, зміцнення державної, планової і трудової
дисципліни в усіх ланках народного господарства, широке
розгортання всіх форм соціалістичного змагання.
Стаття 6. Раді Міністрів Української РСР, міністерствам і
відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам здійснити практичні заходи, спрямованні на
розв'язання поставлених XXVII з'їздом КПРС та XXVII з'їздом
Компартії України завдань по докорінній перебудові системи
господарського управління, посиленню впливу механізму
господарювання на прискорення науково-технічного прогресу,
підвищенню ефективності та якості роботи кожної ланки суспільного
виробництва, розвитку ініціативи і соціалістичної підприємливості
трудових колективів. Забезпечити розширення господарської
самостійності об'єднань і підприємств на основі рішучого переходу
до економічних методів управління, поглиблення господарського
розрахунку, ширшого застосування принципів самофінансування.
Послідовно вдосконалювати організаційні структури управління,
добиваючись спрощення і здешевлення апарату господарського
управління при одночасному підвищенні ефективності його
діяльності.
Стаття 7. Доручити Раді Міністрів УРСР розглянути зауваження
і рекомендації, викладені у висновку Планово-бюджетної та інших
постійних комісій Верховної Ради Української РСР по Державному
плану економічного і соціального розвитку Української РСР на
1986-1990 роки, а також пропозиції і зауваження, висловлені
депутатами на засіданнях Верховної Ради Української РСР, в порядку
і в строки, визначені Президією Верховної Ради Української РСР, і
прийняти по них відповідні рішення.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 липня 1986 р.
N 2515-XIвгору