Документ 2511-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.10.2016, підстава - 1404-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обігу векселів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 4, ст.21 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     доповнити статтею 163-12 такого змісту:
 
     "Стаття 163-12. Порушення умов видачі векселів
 
     Видача векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж,-
 
     тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     статтю 221 після цифр "163-4" доповнити цифрами "163-12";
 
     у пункті 1 частини першої статті 255:
 
     в абзаці "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 - 163-4, 164, 164-5, 177-2)" після цифр "163-1 - 163-4" доповнити цифрами "163-12";
 
     в абзаці "Національного банку України (статті 164-11, 166-7 - 166-8)" після слова "статті" доповнити цифрами "163-12";
 
     в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 164-12, 164-14)" після слова "статті" доповнити цифрами "163-12";
 
     доповнити абзацом такого змісту:
 
     "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 163-12)";

 
{ Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

 
     3) у Законі України "Про обіг векселів в Україні" ( 2374-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128; 2003 р., N 7, ст. 63):
 
     в абзаці другому пункту 2 статті 2 слово "(трасантом)" замінити словами "(за переказним векселем - трасантом)";
 
     у частині другій статті 3 слова "зобов'язуються та набувають права за переказними і простими векселями" замінити словами "можуть виступати векселедавцем, трасантом, індосантом або індосатом";
 
     у частині третій статті 5:
 
     абзац другий після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на внутрішній документ юридичної особи, відповідно до якого уповноважена особа має право підписувати вексель";
 
     в абзаці третьому:
 
     у першому реченні слова "векселедавця-трасанта" замінити словами "векселедавця або трасанта";
 
     після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель";
 
     доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
     "від імені фізичних осіб - підприємців власноручно зазначеною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням дати та номера запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і паспортних даних векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт, та дата його видачі, місце проживання). Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель";
 
     статтю 8 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 8. Вексель, опротестований нотаріусом у встановленому законом порядку, є виконавчим документом (крім векселя, опротестованого у недатуванні акцепту)";
 
     у частині першій статті 13 слово "(трасантом)" замінити словами "(за переказним векселем - трасантом)";
 
     доповнити статтею 13-1 такого змісту:
 
     "Стаття 13-1. За видачу векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж, на юридичну особу - векселедавця (за переказним векселем - трасанта) накладається штраф у розмірі від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Розгляд справ та складання протоколів за порушення умов видачі векселя здійснюються уповноваженими особами державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку, встановленому законом".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 9 вересня 2010 року
N 2511-VIвгору